22.
Slobodna
Dalmacija
SUBOTA
30.10.2010.
SPLIT
15
Godine
Cijeli
projekt
izrade
županijske
topografske
karte
trajao
je
punih
15
godina,
rekli
su
čelnici
Državne
geodetske
uprave
Splitski
taksisti
tvrde
da
su
gradskoj
upravi
uputili
prijedlog
s
nižim
cijenama
kako
vrti
taksimetar...
nakon
osijeka
i
zagreba,
vladimir
minovski,
vlasnik
TvrTke
‘cammeo’,
najavljuje
proširenje
posla
Do
lita
stiže
30
jeftinih
taksija
Vladimir
Minovski
(desno)
obećava
cijene
kao
u
Zagrebu
i
Osijeku
riječani:
Vozit
ćemo
Splićane
za
20
kuna
i
zaposliti
120
ljudi
Splitski
taksisti:
i
mi
bismo
vozili
jeftinije,
a
i
kvalitetniji
smo
Bernard
ČoVić
/
Cropix
piše
milena
budimir
snimio
mario
toDorić
/
cropix
T
vrtka
“Cammeo”
će
sa
trideset
vozila
stići
u
Split
do
početka
lipnja
iduće
godine,
kazao
nam
je
Vladimir
Minovski,
vla-
snik
te
riječke
tvrtke
za
prijevoz
taksijem.
-
Zaposlit
ćemo
oko
100
do
120
ljudi,
procijenili
smo
da
će
nam
to
biti
dovoljno
za
početak,
kod
vas
smo
sigurno
do
ljeta
-
kazao
nam
je
Minovski.
Pod
kišobranom
-
Cijena
prijevoza
taksijem
bit
će
identična
onoj
u
Osijeku
i
Zagrebu,
dakle
do
pet
kilome-
tara
stoji
20
kuna,
a
svaki
idući
kilometar
tek
pet
kuna!
Ima
po-
sla
za
sve,
i
u
Osijeku
i
u
Zagre-
bu
su
se
kolege
prilagodili
na-
šim
cijenama,
pa
sada
rade
i
tri
puta
više
nego
do
našeg
dolaska
-
kazuje
nam
Minovski.
Prema
njegovim
riječima,
‘Dolazimo
u
lipnju,
a
cijena
vožnje
bit
će
20
kuna
u
krugu
od
pet
kilometara.
Svaki
idući
kilometar
stoji
5
kuna’,
kaže
Vladimir
Minovski,
čija
je
tvrtka
nedavno
izazvala
buru
u
Zagrebu.
Splitski
taksisti
nude
gradsku
vožnju
za
40
kuna
i
tvrde
da
konkurencija
ima
damping
cijene,
ali
ne
i
pravu
kvalitetu
klijenti
su
dobili
priliku
birati
žele
li
se
voziti
u
automobilu
koji
se
pere
svakih
osam
sati,
u
ko-
jemu
je
vozač
uniformiran,
ko-
jemu
jasno
na
akreditaciji
sto-
ji
ime
i
prezime,
koji
će
klijentu
pomoći
iznijeti
prtljagu,
a
ako
kiši,
s
kišobranom
će
klijenta
dopratiti
do
kućnih
vrata.
Nije
se
još,
kako
nam
je
kazao,
obra-
tio
splitskoj
gradskoj
upravi,
ali
vjeruje
kako
problema
neće
bi-
ti,
jer
svatko
ima
pravo
na
rad.
Podsjetimo,
nedavno
su
u
Zagrebu
taksisti
negodovali
i
blokirali
dio
Gornjega
grada
zbog
dolaska
konkurencije
iz
Rijeke.
Nakon
taksi-bune
u
Za-
grebu,
ali
i
u
Osijeku,
provjerili
smo
što
je
sa
splitskim
taksisti-
ma
i
hoće
li
i
oni
u
prosvjed
pro-
tiv
najavljene
konkurencije.
-
Poslali
smo
prijedlog
Gra-
du,
u
kojem
stoji
da
smo
voljni
voziti
za
8
kuna
po
kilometru,
s
tim
da
bi
sam
start
stajao
18
kuna,
čekanje
po
satu
bilo
bi
50
kuna,
a
prijevoz
prtljage
bio
bi
besplatan
-
kazao
nam
je
taksist
Mate
Gudelj.
Grad
još
uvijek
o
tom
prijed-
logu
nije
raspravljao,
a
taksisti
idu
dalje
i
tvrde
kako
bi
unutar
granica
grada
s
bilo
koje
toč-
ke
na
bilo
koje
odredište
mogli
voziti
za
40
ku-
na,
i,
naravno,
jeftinije,
ako
je
dionica
kraća,
dok
bi
sve
izvan
granica
grada
potom
naplaći-
vali
po
postojećem
cjeniku.
Svašta
se
priča
-
Naravno
da
se
bojimo
kon-
kurencije,
ali
samo
zbog
njiho-
vih
damping
cijena,
ne
zbog
kvalitete,
tu
nam
nisu
do
ko-
ljena
-
istaknuo
je
taksist
Ne-
no
Roki.
-
O
nama
se
svašta
priča,
ali
činjenica
jest
-
da
bi
zaradili
prosječnu
hr-
vatsku
plaću,
mi
radimo
i
po
15
sati
dnevno,
9
godina
nismo
po-
dizali
cijene,
a
pogledajte
koliko
je
cijena
goriva
narasla
-
nagla-
sio
je
taksist
Denis
Krolo.
Govore
nam
taksisti
kako
zbog
opsega
posla
u
njihovim
redovima
propadaju
brakovi,
pate
djeca,
a
svejedno
nema-
ju
normalna
mjesečna
prima-
nja.
Kada
su
prije
dvije
godine
platili
koncesiju,
vjerujući
ka-
ko
idućih
pet
godina
ne
trebaju
brinuti,
velik
broj
njih
je
digao
kredite
i
kupio
nova
vozila.
Da-
nas
na
naplatu
krediti
stižu,
a
ljudi,
klijenata,
nigdje...
-
Mi
smo
takav
grad,
da
vo-
ziš
mukte,
ne
bi
nikog
bilo
-
nasmijao
se
taksist
Stanko
Paić
i
dodao:
-
Kava
negdje
stoji
6,
negdje
7
kuna,
ali
nigdje
je
nećete
naći
za
tri!
Zbog
velikih
trgovačkih
centara
propadaju
mali
dućani,
a
takvo
što
se
i
nama
sprema
-
rekao
je
Paić,
uz
napomenu
da
takvo
što
u
Splitu
neće
proći.
Splitski
taksisti
dnevno
na-
prave,
kako
kažu,
“dvije
do
tri
vožnje”,
zarade
oko
stotinjak
kuna,
ljeti,
priznaju,
imaju
više
posla,
zato
predlažu
i
da
se
sezo-
nama
prilagodi
cjenik
-
da
ljeti
ostanu
postojeće
cijene,
a
zimi
se
prilagode
sugrađanima
i
nji-
hovim
(ne)primanjima.
na
SVe
četri
Strane
SVita
na
kući
jelaSka,
na
trgu
gaje
Bulata,
poStaVljeno
opSežno
topografSko
djelo
držaVne
geodetSke
upraVe
Za
Guinnessa:
županijska
karta
od
9
milijuna
kuna
••
Službena
topografska
karta
Splitsko-dalmatinske
županije,
izrađena
u
omje-
ru
1:25.000,
razvučena
je
ju-
čer
preko
cijelog
južnog
zi-
da
kuće
Jelaska
na
Trgu
Ga-
je
Bulata,
ispred
splitskog
Teatra.
Izradu
karte
financira-
li
su
zajedno
Državna
geo-
detska
uprava
i
Županija,
a
cijeli
je
projekt
stajao
vrto-
glavih
devet
milijuna
kuna
i
trajao
je
punih
15
godina.
Nesvakidašnja
i
posve
neobična
karta
golemih
di-
menzija
najvjerojatnije
će
biti
uvrštena
u
Guinnesso-
vu
knjigu
rekorda.
Kako
je
kazao
ravnatelj
Državne
ge-
odetske
uprave
prof.
dr.
Želj-
ko
Bačić
bitno
je
bilo
posta-
viti
tu
veliku
kartu
kako
bi
“građani
vidjeli
gdje
je
oti-
šao
njihov
novac”.
Jedina
smo
zemlja
u
re-
giji
koja
proizvodi
svoje
kar-
te
i
ponosni
smo
što
ih
mo-
žemo
predstaviti
kazao
je
Bačić,
predajući
četiri
mape
sa
68
listova
detaljne
topo-
grafske
karte
županije
župa-
nu
Anti
Sanaderu.
Sada
ću
odmah
kopije
dati
Gorskoj
službi
spašava-
nja
i
našim
vatrogascima
kazao
je
župan,
primijetivši
da
su
oni
do
danas
koristili
karte
koje
je
još
sedamdese-
tih
godina
prošlog
stoljeća
izradila
ondašnja
JNA.
Stanari
i
vlasnici
kuće
Je-
laska
odrekli
su
se
novčane
naknade
za
korištenje
nji-
hova
zida,
svjesni
da
je
ovaj
kartozid
veliki
dodatak
tu-
rističkoj
ponudi
grada
pod
Marjanom.
m.
budimir