šibenik
REFLEKTOR
Profesionalci
i
amateri
»Na
jugoslavenskoj
politič-
koj
danas
pozornici
pripremana.
djeluju
amateri
i
profesionalci,
pri
čemu
smo
amateri
mi
u
političkim
fo-
rumima
i
organizacijama,
a
pro-
fesionalci
su
oni
što
su
svoju
ideologiju
i
umijeće
manifestirali
u
Kninu.
Njihova
je
rabota
siste—
matski
strategija
do
i
u
najsitniji
detalj
isplanira-
na,
s
ciljem
da
na
svoju
stranu
privuče
neorganizirane
mase
koje
odviše
politički
ne
misle.-«
Tako
odnos
snaga,
za
ili
protiv
sistema,
vidi
Zdravko
Petković,
član
Predsjedništva
OK
SK,
koji
je
inzistiranju
na
do—
sljednom
poštivanju
važećih
za-
kona
i
osiguranju
uvjeta
za
kak-
vo—takvo
funkcioniranje
pravne
države,
negoli
jalovom
filozofi—
ranju
o
uzrocima
i
posljedicama
događanja
koje
su
već
uvelike
iza
nas.
skloniji
SLOBODNA
ČETVRTAK,
20.
srpnja
1989.
DALMACIJA
LJUBLJANSKA
»EMONA«
|
BRAĆA
ANTE
!
VINKO
STRIKOMAN
ZAJEDNIČKI
ULAŽU
U
VODlCAMA
TRI
MILIJUNA
MARAKA
U
TRGOVINSKI
CENTAR
U
predjelu
Milićevac
izgradit
će
se
samoposluga
s
mesarnicom
površine
1200
kvadrata,
skladište
sa
hladnjaćom,
parkiralištem
za
60
automobila
i
pri-
stupni
put
Trgovinski
centar
uskoro
će
u
Vo-
dicama
na
dioničarskoj
osnovi
početi
graditi
ljubljanska
»Emona«
i
braća
An-
te
i
Vinko
Strikoman.
Na
tri
milijuna
maraka
planirano
je
zajedničko
ulaga-
nje
društvenog
i
privatnog
sektora
u
samoposlugu
s
mesarnicom
površi-
ne
1200
četvornih
metara,
skladište
i
rashladni
prostor,
parkiralište
za
60
automobila
i
pristupni
put.
U
dioničar—
ski
posao
braća
Strikoman,
od
kojih
je
prvi
rukovodilac
»Emonine«
poslovnice
u
Vodicama.
a
drugi
na
privremenom
radu
u
inozemstvu,
ulaze
i
sa
zemljiš-
tem
za
planirani
objekt.
»Emona«
i
braća
Strikoman
su,
ina-
će,
već
potpisali
ugovor
o
zajedničkom
ulaganju,
prvom
takve
vrste
u
šiben-
skoj
općini
i
dalje.
izrađena
je
i
projek-
tna
dokumentacija
za
budući
trgovin—
ski
centar
u
predjelu
Milićevac,
petsto
metara
sjeverno
od
magistrale.
Poče—
tak
radova
sada
čeka
na
gradevrnsku
dozvolu.
Ako
sve
bude
teklo
po
planu,
»Emona«
će
već
iduće
godine
uvišes-
tručiti
lanjski
plasman
svježeg
mesa
i
mesnih
prerađevina
od
1690
tona
(ove
godine
očekivanih
2000)
na
pod-
ručju
od
Paga
do
Makarske
posred—
stvom
vodičke
poslovnice.
Poslovnica
»Emone«
u
Vodicama,
inače,
otvorena
je
prije
deset
godina
i
jedina
je
izvan
teritorija
SR
Slovenije.
Zapošljava
16
radnika,
a
raspolaže
sa
samo
150
četvornih
metara
prodajnog
i
skladišnog
prostora
na
obali
u
centru
Vodica.
Njen
je
promet
odavno
prema-
šio
uvjete
u
kojima
djeluje,
pa
je
per-
spektiva
sagledana
u
izgradnji
suvre-
menog
i
prostranog
objekta
na
novoj
lokaciji.
(B.B.)
NA
PODRUČJU
MEDINE
u
ROGOZNICI
Van
plana
80
objekata
Osamdesetak
od
sto
trideset
bes—
pravno
izgrađenih
stambenih
objekata
na
rogozničkom
području
Medine
ne
uklapa
se
u
izrađeni
Provedbeni
urba—
nistički
plan
koji
će
od
24.
srpnja
biti
petnaest
dana
na
javnoj
raspravi.
Na
spomenutom
području,
inače,
zagre—
bačka
»Industrogradnja«
planira
izgra-
diti
turističko
naselje
sa
2.400
kreveta
u
hotelima
i
drugim
objektima
sa
svim
drugim
pratećim
sadržajima.
PUP
je
iz-
rađen
u
šibenskom
urbanističkom
bi-
rou
»Prostor«.
(oj)
ZBOG
TROMJESEČNE
BLOKADE
ŽIRO-RAČUNA
»Beana«_
pod
stecajem
Služba
društvenog
“knjigovodstva
u
Šibeniku
pbkrenula
je
stečajni
postu-
pak
nad
poljoprivrednom
zadrugom
»Betinka«
iz
Betine.
Neposredan
po—
vod
tome
je
neprekidna
tromjesečna
blokada
žiro—računa
ove
organizacije
koja
za
dvije
protekle
godine
nije
izra-
dila
završni
račun,
ne
poštuje
ni
druge
propise
o
poslovanju,
a
od
osnivanja
joj
je
na
čelu
vršilac
dužnosti
direktora.
U
»Betinki«
je,
inače,
u
toku
kontrola
inspektora
SDK—a
i
SUP—a.
(oj)
i
cija
Šibenska
partijska
organiza—
njezino
Predsjedništvo,
inače,
gotovo
su
već
privikli
ov-
dašnju
javnost
na
djelovanje
sa
zadrškom,
pa
se
utoliko
činio
mudrim
stav
predsjednika
OK
SK
Tome
Bačelića
da
se
čak
deset
dana
poslije
dvodnevnog
kninskog
slavlja,
nakon
što
su
brojni
općinski
i
republički
foru-
mi
rekli
svoje
(ali
ne
i
or<
SK
Ši-
benik),
o
tomu
odviše
ne
razgo-
vara.
Naprotiv,
smatrao
je
Ba-
čelić,
s
obzirom
na
sve
učestali-
je
ekscese
s
nacionalnih
pozici—
ja
koji
ozbiljno
remete
miran
san
Šibenčana.
bilo
bi
primjer-
nije
i
pametnije
okrenuti
se
sebi
i
viastitim
problemima.
No,
uvi—
jek
je
fakše
razgovarati
o
ap-
?
straktnim
tormulacijama,
mesti
tuđe
dvorište
i
zavirivati
drugo-»
mu
preko
praga,
ili
se
pak
'
u
ovakvim
kriznim,
uzburkanim
vremenima
vraćati
»izvorima
re—
volucije«
ne
bi
li
se
ponovno
,
nadahnuli.
Kao
da
politici
nije
u
interesu
da
život
vidi
onakvim
%
kakav
doista
jest,
kao
da
je
do-
osuda
»političkog
izgredništva<<,
drža-
nje
koje
je
uvijek
iznad
tako
pri-
zemnih
strasti
i
poriva.
A
ima
posve
pravo
Ćiril
Giljanović,
član
Predsjedništva
OK
SK,
ka-
da
kaže
da
je
bez
potpunog
sla—
manja,
razobličavanja
i
uništa-
vanja
antijugoslavenskih,
nacio-
nalističkih,
destruktivnih
snaga
——
pripovijedanje
o
trima
refor-
mama
tek'pucanj
u
prazno.
distanciranje
voljno
i
Dolazi
li
nam
ponovo
1941.
godine.,
a
ako
tako
jest
pitam
se
samo
gdje
to
ostavljam
svoje
»kadete«,
s
ogorčenjem
će
Gi-
ljanović
gnušajući
se
riječi
što
se
gotovo
svakodnevno
koriste
uz
ime
druga
Tita
s
namjerom
da
do
kraja
diskreditiraju
i
po-
gaze
njegovo
golemo
revoluci-
onarno
djelo,
a
a
pri
tomu
pra-
ve
reakcije
gotovo
i
nema.
Evo,
militantne
profašisfičke
i
pro-
četničke
snage
već
se
nesme-
tano
kočopere
po
zemlji
a
da
im
nitko
ništa
ne
može,
veli
Sime
Berović
te
pita:
»Što
rade
naši
državni
organi,
a
ako
oni
ne
mo-
gu
ništa
kako
li
će
tek
Partija
koja
je
odavna
u
narodu
izgubi-
la
ugled?
Možemo
mi
zasjedati
koliko
hoćemo
i
pretresati
stare
stvari
i
nove
strahove,
ali
ako
nam
državni
organi
ne
budu
ra—
dili
svoj
posao
bit
će
još
sve—
ga«,
zaključuje
Berović.
parole,
ispisuju
A
u
međuvremenu
u
šiben-
skoj
komuni
nacionalisti
dižu
glave,
prijete
i
provociraju
od
Zlarina
do
Vodi-
ca.
od
Pirovca
do
Rogoznice,
rastu
im
krila
i
jača
drskost
i
beskrupuloznost.
Sve
to
ide
na
račun
političke
destabilizaci—
je
i
turističkog
kraha,
a
o
tomu
kao
da
se
ne
želi
misliti.
Politi—
čari
kažu
da
ne
treba
svakom
i
najmanjem
ekscesu
golobra-
dih
pijanih
izgrednika
davati
po-
litičku
dimenziju.
Samo.
htjeli
mi
to
ili
ne
takva
se
događanja
i
sa-
ma
politički
bojaju...
'
,
D.
BLAZEVIC
LJEiNl
ZAPlS
|Z
PlROVCA
Svi
veseli
domaćina
Oko
tri
tisuće
turista
uglavnom
je
zadovoUno,
ali
zato
mještani
»pada-
sluga
je
za
to
i
hotela
»Miran«.
Od
odmarališta
nemamo
nikakve
koristi.
P'ŠCalU.
samo
,_
boraV'ŠnU
a
'
ona
ide
U
OPCIDSKU
kasu“-
taksu.
Pred
odmaralištem
»Esplanade«
:
_
_
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Kiša
i
krovovi
U
ponedjeljak,
oko
17
sati,
nad
Šibenikom
je
pola
sata
trajala
čarolija
kiše:
obilan
pljusak
započeo
je
posve
iznenada
naizgled
iz
sasvim
vedra
neba.
Sunce
je
sjalo,
a
kišna
je
zavjesa
stvarala
svjetluca-
vu
prozračnu
koprenu,
dok
se
na
istoku
grada
stvorila
prekrasna,
žarkim
bojama
bogata
duga.
Drveće
i
krovovi
bljeska/i
su
mokri,
a
osunčani.
A
samo
jedan
oblak,
ne
baš
::amjelan,
»visioa
je
sa
sjeverne
strane
nad
Šubićevcem.
Izvan
grada
nije
palo
ni
kapi
kiše.
Nešto
od
te
pojave
registrirali
smo
ka-
merom
nad
dijelom
Vareša:
Mokri
krovovi
zrcale
se
na
suncu,
a
bije/e
pruge
su
krup-
ne
kapi
kiše.
U
17.
30
čarolija
je
nestala.
Tekst
i
snimka:
J.
CELAR
PROČIŠĆAVANJE
OTPADNlH
VODA
Pirovac
sve
sami
»gušti«
na
dlanu
osim
onome
koji
.
ovdje
radi
»
ju
s
nogu«
.
_
_
Zagreb,
Pirovačke
ljetne
igre.
Dakako,
ima
komunalnih
problema.
.
Za
razliku
od
nekih
drugih
mjesta
.
šibenske
rivijere,
u
Pirovcu
smo
naiš-
.
li
na
pravi
turistički
paradoks:
turisti
Plašimo
se
još
veće
nestašice
.
su
ovdje
(ima
ih
u
svim
vidovima
vode,
rekao
nam
je
direktor
»Pirov-
kole
le
sada
iznalmilen0_StUdeii-
'
Smještaja
oko
3000)
uglavnom
zado—
čanke«
Darko
Smolić.
Zbog
kiša
iskom
centi?
Pirovcanin
.
voljni
svojim
boravkom
i
oni
s
kojima
i
nekih
otklonjenih
kvarova
situacija
Ranko
Špad'ca
_
Wa"
na"?
USiUge
'
smo
razgovarali
tvrde
kako
će
nared-
nije
baš
teška,
ali
bi
mogla
biti.
Mož—
U
tom
objektu
gdie
ie
dnevni
pansron
'
ne
godine
svakako
ponovno
doći.
da
ćemo
ipak
morati
vodu
voziti
cis—
80-000
dinara,
a_ji'fpimit
Vicković
iz
.
&
domaćini
(zamjetan
dio
njih)
neka-
temama.
Teško
je
s
čistoćom.
lma-
“Dr_aVe
OdmaraliSi?
kaz?
kako
8?
I
ko
umorni,
rezignirani,
»štufi«,
bez
mo
trošna
koja
ga
starim
vozilom
uPirovcu
nista
ne
investira,
kako
svr
I
vedrine,
lišeni
nekadašnjeg
entuzi—
sada
nam
je
naređeno
da
smeće
od-
29'9
d_'9nUt_i
Sto
V'Še
Para.
?
hVaje
SU
I
jazma.
Osoblje
u
prodavaonicama
vozimo
sve
do
Vodica.
Dogodine
se
"'U-Vrijedni
more.
Pfidea
!
Zene.
I
i
restoranima
ne
ulaže
mnogo
u
Iju—'
za
to
mora
naći
bolje
rješenje.
Op-
Obltell
D_Ubi'avke
'
Nikoie
Perišić,
I
baznost.
Ima
i
onih
Pirovčana
koji
Pak
žiaim
SU
p_lrovački
gostr'r
hvale
.
pokazuju
kao
da
su
im
turisti
suvišni.
ileiUlUĆi_
0lee
.
Umorili
se
od
turizma
po
kojem
su
nemamo
većih
problema,
Imali
smo
U
kUCinl
radinosti-
LjUbom"
i_Rada
I
gcc-imama
Pri
Vrhu
OPĆinSke
ilestVice-
u
planu
sagraditi
novi
opskrbni
cen-
K'Stanowć
d0|aze
desšt
QOUina
iZ
I
U
kućnoi
radinosti
Pirovca,
inače
tar,
ali
nismo
uspjeli.
To
će
morati
Beograda
"_a
quoru
Pirovao,
govo-
.
boravi
250
domaćih
gostiju.
Znatno
počekati_
re
kako
_su
ih
njihow
domaćini
(Repo
.
manje
nego
lani.
Ali
ima
i
750
strana-
'
cu“
LwaiiĆ)
*'fazmaZiii“
'
b093_m_0'
.
ca
(Nijemaca.
Mađara
i
Čehoslova—
»Turist-biroa«,
koji
očito
više
ne
mo-
!e
da
se
U
Pimch
ne
Gracie
_hoieih
Jer
.
ka).
a
jedanaest
odmarališta
još
je
že
služiti
svrsi,
stari
turistički
radnik
16
onda,
vele,
gotovo
5
mirnim
odmo-
.
870
naših,
u
»Rivijerinu«
»Miranu«
je
Frane
Krpetić
ne
gaji
mnogo
cpti-
rom-
.
300
nudista
»Oboene«
i
u
njihovu
mizma
u
sezonu:
»Ove
smo
sezone
__
_Da
radmckč}
odmarali—ata
TUSU
Pfe-
.
kampu
još
900.
Na
opskrbu
se
ljudi
zakupiti
samo
četrdesetak
postelja
_Z'Vleia-
90V0“
'
Cinlšfiica
da
]e
PFaVa
.
ne
žale,
ponuda
u
restoranima
je
do-
prve
kategorije,
drastično
se
smanju—
Jagma
za
Odmafaiiste
“Podravka—
.
bra
(tri
obroka
u
»Malom
mistuu
»Pi-
je
broj
domaćih
turista,
imamo
nešto
9919
99“
ša
deset
dana
iZ
S_VOQ?
.
rovčanke<<
stoje
140.000
dinara).
Ima
'dobrih
aranžmana
s
Mađarima
i
Če-
U29Pa
iZVa__di
samo
P9de$et_stafih
mi-
.
i
zabave,
disco
»Casablanca«
živa
hoslovacima,
mnogo
je,
inače,
soba
"JU"?
za
Cilenu_Pafi$i0_f_ia-
Ail.
dakakO,
.
muzika
na
lijepoj
i
prošireno]
terasi
i
apartmana
prazno.
Porast
stranaca
.
restorana
»Malo
misto«,
uskoro.
će
je
mali,
a
što
ga
uopće
bilježimo
za-
skrbljujemo
turiste
robom
od
direk-
tnih
dobavljača
bez
posrednika.
Tu
U
starom
montažnom
objektu
to
nisu
kornerCilalne
Cijene-
mi"
?to_
ga
_UZiVšllU
_v
w
_
I.
ČELAR
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Stručna
komisija
za
Studiju
lzvršno
vijeće
je
svog
potpredsjed-
nika
Gojislava
Krnića
imenovalo
pred—
sjednikom
Stručne
komisije
za
ocjenji-
vanje
Studije
o
utjecaju
na
okolinu
ure-
đaja
za
pročišćavanje
otpadnih
voda
grada
Šibenika.
Članovima
Komisije
imenovani
su:
Tatjana
Tomić
i
Bogdan
Ivančić
iz
Splita,
te
iz
Šibenika
Sava
Knežić,
ivo
Slavica,
Ante
Grubelić
i
Zivana
Lambaša-Belak.
(oj)
DANAS
U
DOMU
BORACA
|
OMLADlNE
Sa
sjednice
na
dopust
Predsjednik
Saša
Baranović
saz-
vao
je
za
danas
s
početkom
u
8.30
sati
u
Domu
boraca
i
omladine
zadnju
sjed—
nicu
Skupštine
općine
pred
ljetni
ras-
pust.
Odbornici
će
danas,
zapravo.
od—
raditi
dvije
sjednice,
redovnu
i
onu
ne—
održanu
posljednju
krajem
lipnja,
kada
nije
bilo
kvoruma.
Na
zajedničkoj
sjed-
nici
svih
triju
vijeća
nalazi
se
informaci-
ja
o
aktivnostima
Izvršnog
vijeća
u
pro—
tekloj
godini
mandata
i
pravcima
daljeg
djelovanja.
Na
odvojenim
sjednicama,
kao
i
obično.
poduži
su
dnevni
redovi.
(on
|
\
mi
ŠIBENIKDANAS
DEŽURNA
LJEKARNA
»CENTRALAu,
Ulica
Borisa
Kidriča
bb
r
KINA
»ŠIBENlKu
američki
»PORODICA
LAKOCEMO<<
»TESLA«
hongkonški
GUZVA
LUDE
MlSlJE«
»SUPER
ei
El
atv,—Orl—