knin-drniš
PONEDJELJAK.
18.
prosinca
1989.
DALMACIJA
SLOBODNA
SKUPŠTINA
OSIZ-a
MIROVINSKOG
l
INVALIDSKOG
OSIGURANJA
DRNIŠA
Jedinstveni
OSIZ
i
zajednice
DRNIŠ
Na
sjednici
Skupštine
Osnovnog
.SlZ-a
mirovinskog
invalidskog
osiguranja
radnika
općine
Drniš
usvojeni
su
dokumen-
ti
za
osnivanje
jedinstvene
Osnovne
samoupravne
inte-
mirovin-
resne
skog
i
invalidskog
osigura-
nja
za
područje
djelovanja
Područne
službe
U
Šibeniku
koja
će
početi
djelovati
od
1.
siječnja
1990.
godine.
Prema
podacima
iz
godiš-
njeg
izvještaja
o
radu
Pod-
:mu
ručne
službe
Šibeniku
_
u
1988.
godini,
na
području
'
općine
Drniš
bilo
je
3829
ak-
;
tivnih
osiguranika
i
4167
ko-
u
risnika
mirovina.
'
Skupština
je
delegirala
u
Skupštinu
Osnovne
zajed-
nice
SiZ-a
mirovinskog
i
in—
validskog
osiguranja
Šibe-
nik
od
aktivnih
osiguranika
Antu
Matića
i
Petra
Grabića,
a
od
korisnika
mirovine
Bo-
žu
Trogrlića
i
Miodraga
Ni—
kolu.
(V.M.)
DANAS
SJEDNICA
PREDSJEDNIŠTVA
OPĆINSKE
,
u
POVODU
NOVOGODIŠNJll-i
PRAZNIKA
U
DRNIŠU
»Yoliy«
KONFERENCIJE
SSRNH
DRNIš
Status
kupce_
odbornika
DRNIŠ
Delikates
SHOP
YOL-
LY
Drniš,
čiji
je
vlasnik
.i.
Stojanović,
pripremio
je
svojim
vjernim
potroša-
čima
veliku
novogodišnju
nagradnu
igm
koja
je
već
u
toku.
Svaki
kupac
po
primitku
bloka
za
kupljenu
robu
na
poleđini
treba
napisati
čitko
ime
i
prezime
i
blok
Ubaciti
u
kutiju
iz
koje
će
se
izvlačiti
nagrade.
Nagrade
su
sljedeće:
prva
je
roba
u
vrijednosti
5
milijuna
dina-
ra,
druga
3
milijuna
i
treća
nagrada
u
vrijednosti
1
milijun
dinara
Na-
gradno
izvlačenje
je
31.
prosinca
1989.
godine.
Ujedno
se
prodaje
šećer.
ulje,
brašno,
mlijeko
i
prašak
po
sniženim
cijenama.
(V.M.)
DRNIŠ
Danas
će
se
na
dnevnom
redu
Predsjedništva
OK
SSRN
Drniš
naći
rasprava
o
djelovanju
skupštinskih
vijeća.
Zbog
neredovitog
dolaska
na
sjednice,
neke
delegacije
su
opozvaie
još
ljetos
svoje
člano-
ve,
potom
je
na
inicijativu
od-
bornika
u
VMZ
Mladena
Buakri-
ce
otvorena
rasprava
o
biračkoj
bazi
za
pojedine
odbornika.
Nai-
me,
status
odbornika
izgubili
su
oni
članovi
Vijeća
MZ
i
Vijeća
udruženog
rada,
koji
su
promi-
jenili
mjesto
stanovanja,
odnos-
(A.V.)
no
mjesto
rada.
KNINSKA
PRIVREDNA
KREigVJ
STRAH
OD
TRZ
Zasiorjelo
tehnologija
i
stečeno
naviko
rješavanja
problema
tekućeg
poslovanja
pozojmicom
ili
skupim
kreditima
nojvec'Tsu
problemi
ud-
ruženog
rado
KN|N
Podaci
o
deve-
tomjesečnom
poslovanju
kninske
privrede
dali
su
za
pravo
pesimistima,
koji
najav-
ljuju
njen
poraz
u
prvom
dodi-
ru
s
tržišnim
kriterijimaprivre-
đivanja,
čije
se
praktično
uvo—
đenje,
najavljuje
za
iduću
go-
dinu.
Uostalom,
što
i
očekivati
kada
se
već
godinama
ponav—
lja
ista
priča:
pad
proizvodnje,
povećanje
zaliha,
prezaduže-
nost,
gomilanje
gubitaka,
ni-
ska
akumulativnost....
No,
po-
sljednji
podaci
su
u
okvirima
realnih
kategorija
možda
naj-
gori
do
sada.
proizvodni
Industrijska
proizvodnja
je
manja
za
gotovo
deset
posto
u
odnosu
na
isto
razdoblje,
u
kojem
je
također
zabilježen
negativan
saldo,
pa
se
postavlja
pitanje
postoji
li
stvarna
osnovica
moguć-
nosti
kninske
privrede
koja
bi
poslužila
za
usporedbu
tih
podataka.
Jer,
ako
višegodiš-
nji
pad
proizvodnje
prati
ovo-
L
godišnje
devetomjesečno
smanjenje
realizacije
za
9,5
posto,
onda
su
jasne
dvije
stvari.
\nšak
robe
na
zalihama
imanjaknatržištupokrivase
dizanjem
cijena.
A
da
ni
to
ni—
»
je
dovoljno,
najbolje
svjedoči
"
ukupan
gubitak
11
privrednih
subjekata
sa
4780
zaposlenih
(gotovo
50
posto)
od
262
mili-
jarde
udio
u
gubicima
(i
broju
zaposle—
nih)
ima
TVIK
(186
milijardi),
zatim
slijede
RO
»Dinarka-
sa
20
milijardi
i
OOUR
»HE
na
Krki
i
Znnanjiq-
23
milijarde
di—
nara.
Naravno.
najveći
pro-
blem
stanje
u
TVIK—u,
ali
i
činjenica
da
se
ostali
kolektivi
koji
nisu
na
listi
gubitaša
ne
mogu
pohvaliti
većim
ostatkom
dohotka
predstavlja
Najveći
dinara.
Ipak,
ono
što
najviše
za-
brinjava
jest
zastarjelost
teh-
nologije,
odnosno
opreme
čiji
je
stupanj
otpisanosti
iznad
80
posto,
a
što
ne
predstavlja
nimalo
dobru
osnovu
za
start
u
novoj
tržišnoj
utakrnici.'Ni—
ska
akunuiativnost
i
prezadu-
ženost
ne
otvaraju
prostor
za
veće
investicijske
zahvate.
pa
i
zahtjevi
za
boljom
kvalitetom
I
osvajanjem
navrh
proizvoda
djeluju
nesuvislo
i
parolaški.
'
'
Drug?
je
problem
naslijeđe
na-
vlkrurtosti
da
se
poteškoće“
rješavaju
političkim“
pritiscima
i
vezama,
injek-
cijama
»spasa-
iz
kase
Re-
publičkog
fonda
za
nerazvije—
ne.
Jedinu
korist
od
toga
ima-
ju
oni
što
se
žele
održati
na
položajima
i
zadržati
privilegi-
je.
a
zapravo
seublažavaju
tenzije
koje
mogu
rezultirati
promjenama,
kadrovske
ili
po-
slovne
prirode.
Umjesto
toga,
produžava
se
agonija
i
gubi
korak
s
privrednim
centrima
Dalmacije
i
republi—
ka,
o
čemu
svjedoči
i
podatak
da
se
Knin
po
parametrima
uspješnosti
privrede
odavno
Knin:
Gubi
se
korak
s
centrima
prizor
iz
-Knh—g')—
sa-
_
ustalio
pri
dnu
republičke
ljes-
tvice.
.
s.
RADULOVIĆ
RAZVOJNI
PROGRAM
POSLOVANJE
KNINSKE
PZ
ORLiĆ
MARKOVAC
»CROATIJE«
ORUšTVENI
DOGOVOR
o
DOHOTKU
NA
PODRUČJU
nagrađuje
OPĆINE
DRNIŠ
Inflacija
Plaće
-
kako
kome
Kunići
za
Francuze
i
remeti
Talijane
premije
DRNlŠ
——
Koordinacijski
odbor
za
praćenje
provedbe
Društvenog
dogo-
vora
o
dohotku
pri
Općinskom
sindikalnom
vijeću
u
Drnišu
utvrdio
je
polazne
osnove
za
obračun
osobnih
dohodaka.
Za
svih
12
mjeseci
ove
godine
utvrđen
je
mjesečni
bruto—osobni
dohodak
od
20
milijuna
dinara,
što
iskaza-
no
u
neto—osobnom
dohotku
iznosi
11.750.000
dinara.
No,
na
žalost,
malo
je
kolektiva
koji
će
na
toj
osnovi
obračunavati
osobne
dohotke.
Ove
po-
lazne
veličine
su
samo
mogućnosti
u
odnosu
na
DD
o
dohotku,
a
stvarne
isplative
zavise
o
materijalnom
stanju
kolektiva
i
zakonskim
odredbama
saveznih
organa.
_
Poznato
je,
naime,
da
je
zakonskim
propisom
Ograničene
isplata
osobnih
dohodaka
za
10
posto
u
odnosu
na
rast
troškova,
&
isto
je
tako
ograničena
i
sredstvima
s
kojima
RO
raspolaže.
ipak,
najvažnije
je
imati
sredstva.
a
tada
zakonske
odredbe.
Tako
je
za
prošli
mjesec,
po
toj
os-
se
mogu
novi,
rast
bio
dopušten
za
32
posto.
(A.V.)
»ELEKTROZAGORA-
iZ
DRNiŠA
SVE
STROŽA
PREMA
NEPLATIŠAMA
Opomena
_i
-
kamate!
DRNIŠ
-
»Eiektrozagori-
poza—
mašna
sredstva
za
potrošenu
struju
duguju
građani,
ali
i
društveni
sek-
tor.
Podaci
kažu
da
gotovo
pola
do—
maćinstava
ne
podmiruje
redovito
dugovanje.
Sve
je
to
ponukalo
sa-
moupravne
organe
da
donesu
odlu-
ku
_da
neurednim
platišarm
uz
opo-
menu
obračunaju
kamate,
a
u
kraj-
njem
siučaju
da
ih
isldjuče
iz
mreže.
Posljednjih
dana,
u
prostorinra
drru'ške
-Eiektrozagore-
ipak
je
ne-
štovišegužve,atoznačidagradani
yaosakor-mentom
KN|N
U
kninskoj
poslov-
nici
Zajednice
osiguranja
imovi-
ne
i
osoba
»Croatia-,'uz
slože—
ne
i
otežane
uvjete
privređiva-
nja
postižu
se
dobri
poslovni
rezultati.
Kod
četiriju
zajednica
rizika
u
ZOIO
»Croatia-
(osigu-
ranja
imovine,
transporta,
mo-
tornih
vozila
i
osoba)
planirana
premija
za
ovu
godinu
iznosi
oko
pet
milijardi
dinara,
a
za
9—mjesečni
period
je
ostvareno
13
milijardi
i
97
milijuna
dinara.
Od
te
sume
naplaćeno
je
utom
razdoblju
oko
devet
milijardi
di-
nara
iii
69,6
posto
od
fakturira-
ne
premije.
Na
ime
isplaćene
štete,
u
odnosu
na
naplaćene
premije
otpada
72
posto.
u
poslovanju
U
»Croatiji-
kao
najveću
ističu
teškoću
problem
nelikvidnosti
osigurani—
ka,
što
u
velikom
broju
slučaje-
va
otežava
pravovremeno
pia—
ćanje
premije
za
osiguranu
imo-
vinu.
Zbog
inflacije
i
rasta
cijena
često
nije
moguće
planirati
ni
predviđeni
rast
premije
u-osigu—
ranju.
.
lezi
"?“33.-.
lnvesticioni
program
projekta
osiguran
u
suradnji
sa
zagrebač-
kim
»Prodexom«
KNIN
——
Uz
uvažavanje
,
'
_:
svih
prednosti
koje
pružaju
;.
prirodni
uvjeti
na
području
Općine,
a
prema
programu
_
za
unapređenje
poljopriv-
__
redne
proizvodnje,
PZ
Orlić-
-Markovac
uskoro
će
u
koo-
I..-;,
peraciji
s
individualnim
pro-
:.
izvođačima
početi
s
naba
vom
steonih
krava
koje
će
kooperanti-
se
dodjeljivati
ma-stočarima.
inicijativa
je
već
izazvala
veliki
među
potencijalnim
koope
rantima,
kojima
bi
se,
prema
ugovoru
sa
zadrugom,
do
djeljivala
dva
do
tri
grla.
Nji-
hova
bi
obaveza
bila
da
u
periodu
od
osam
do
deset
i.,
sredstva
___}:
godina
Vraćaju
uzgojem
teladi,
pro-
Ž..
interes
,
uložena
izvodnjom
sira,
mlijeka...
lnvesticioni
program
projekta
osiguran
je
u
su-
radnji
sa
zagrebačkim
»Pro-
dexom«,
a
njegova
konačna
realizacija
zavisit
će
najviše
od
raspoloživih
financijskih
sredstava.
Kako
su
zadruž—
na
sredstva
prilično
mala,
računa
se
na
pomoć
Re-
publičkog
fonda
za
nerazvi-
jene
i
Agroindustrijske
za-
:,
jednice
Hrvatske.
Uz
program
razvoja
sto—
.
čarstva
u
PZ
Orlić—Marko
vac,
obavljaju
intenzivne
pri
preme
i
za
organizirani
tov
:
kunića,
također
u
koopera
ciji
s_individuainim
proizvo
dačima.
Ovaj
bi
se
pro-
gram
realizirao
U
suradnji
sa
»Prodexom«,
zagrebačkim
a
nosilac
priprema
je
Za-
družni
savez
Dalmacije.
ina-
če,
svježe
kuneće
meso,
Ši"
prema
sadašnjim
saznanji—
ma,
u
cjelini
bi
se
izvozilo
na
strano,
prvenstveno
talijan-
sko
i
francusko
tržište.
P.E.P.
(A.V.)
AKCIJA
MZ
UNEŠIĆ:
MNOGA
DOMAĆINS'lVA
DRNIŠKOG
KRAJA
TRAŽE
SOCIJALNU
POMOĆ
Svaki
mjesec
20
zahtjeva
;
U
Centru
za
socijalni
rad
upozoravaju
da
nema
do-
voljno
sredstava
da
se
udovolji
svim
novim
zahtje-
vima
DRNIŠ
I
u
drniškom
kraju
je
sve
više
obitelji
koje
nisu
u
mogućnosti
osigurati
sred-
stva
za
podmirivanje
najosnov-
nijih
potreba.
Potvrđuju
to
i
po—
daci
drniškog
Centra
za
socijal-
ni
rad
o
isplatama
socijalnih
po-
.
moći.
U
studenome
je
bilo
čak
515
zahtjeva
za
osiguranje
socijal—
nog
minimuma.
Svakog
mjese—
ca
najmanje
je
dvadesetak
no-
vih
zahtjeva.
O
teškom
stanju
govore
podaci
iz
»Elektrozago—
re«
i
»Rada«,
odakle
sve
češće
.li—.
“da
I
av.—&.Ć—nM—o
.).
.,
"
*
šalju
opomene
dužnicima,
a
po-
nekad
se
odlučuju
i
na
prisilnu
naplatu,
odnosno
isključenje
s
mreže.
sredinama
Ukoliko
inflacija
i
dalje
na-
stavi
ovakvim
tempom,
a
dmiš-
ke
piaće
budu
i
ubuduće
za
ba-
rem
25
posto
manje
nego
u
os-
talim
Dalmacije
i
Hrvatske,
sve
'više
će
doma—
ćinstava
iz
ovoga
kraj
tražiti
so—
cijalnu
pomoć.
U
Centru
za
so-
cijalni
rad,
međutim,
upozorava-
ju
da
nema
dovoljno
sredstava
da
udovolje
novim
zahtjevima.
nedostatka
sredstava
Zbog
kasnile
su
i
isplate
razlika
soci-
jalne
pomoći
za
listopad.
Vjeru—
je
se
da
će
i
ubuduće
interveni-
rati
republika
svojim
sredstvima
solidarnosti,
kako
je
to
činila
(A.V.)
i
do
sada.
Kada
benzinska
stanica?
Kooperanti
unešićkog
»9.
maja-
mogli
bi
za
obradu
svoje
zemlje
koristiti
naftu
po
nižim
cijena-
.
najbliža
benzinska
stanica
20
kilometa-
.
IIIIIIIIIIQQQIQLIID-IIIAIIIIIIII
.
ma,
i
to
iz
crpke
koju
bi
trebalo
izgraditi,
jer
im
je
.
ra
udaljena
od
mjesta
DRNlŠ
Aktivisti
MZ
Unešić
i
dvadesetak
okolnih
mjesnih
zajednica
na
područ—
ju
Zagore
posljednjih
godina
kao
krupan
problem
ističu
ne-
dostatak
mjesta
za
prodaju
benzina.
Upućivali
su
na
adre-
se
zagrebačke
lNE
pisma,
u
kojima
su
navodili
da
bi
bilo
dobro
da
se
otvori
manja
crpna
stanica
na
tom
područ-
ju.
koja
bi
mogla
poslovati
u
okviru
tamošnje
RO
»9.
maj«.
Unešićki
su"
trgovci
regis-
trirani
i
za
kooperacijske
po-
slove
poljoprivrednim
proizvo-
đačima.
Vrše
otkup
bajama,
vune,
višnje
m_araske.
Novim
poslom
»9.
maj«
bi
poljopriv-
nom
zemljištu
za
proizvodne
i
uslužne
djelatnosti,
pa
bi
bilo
rednicima
zajamčio
prodaju
potrebno
sada
samo
precizi-
regresirane
nafte.
To
znači
da
rati
što
će
'se
na
tom
društve-
bi
kooperanti
unešićkog
»9.
nom
zemljištu
graditi.
maja—
mogli
pri
obradi
svoje
zemlje
koristiti
naftu
po
nižim
cijenama.
Takav
primjer
u
Za-
gori
već
postoji
desetak-pet-
naest
kilometara
južnije
u
jed-
nom
zagorsk_om
selu.
gdje
je
Da
bi
se
takav
posao
is—
platio,
govore
i
neki
podaci.
U
Zagori
ima
više
od
1000
au-
tomobila
i
još
toliko
motokul-
tivatora,
motornih
pila,
trakto-
ra
i
drugih
potrošača
nafte
i
naftnih
derivata.
Drniška
op—
ćina
spada
U
ekonomski
ne-
razvijene
komune,
pa
se
na
osnovi
toga
može
za
ovaj
po-
thvat
poneki
dinar
osigurati,
Sada
je
najbliža
benzinska
crpka
20
kilometara
udaljena
'
od
Unešića.
A.
VUKUŠIĆ
druga
dobila
od
INE
besplat-
no
ili
na
posudbu
rezervoare,
-
crpna
postrojenja
i
još
poneš-
to
opreme-
Društvena
je
za-
jednica
ustupila
zemljište.
Čini
se
da
takvu
mogućnost
ima
i
»9-
maj-.
besplatna
Drniška
je
općina
već
prije
odobrila
lokacije
na
društve-
P.B.
POPOVI?
a'].
«s'
e."
i.
ef.—t
you.
.I_|_.
a.».
4'
'.P-t
“a'—&n.“
.
'.
ima'-
**
.*}.
:“
's'—“"Ali'i.
.
J.."—
'
Ir..
*:
a.“!..";s;'ea'..
“af
.
-_
..........-.-..--.--...I'.----!F....-....
'S.
\'
C
\
-
M
)i.
I
».
.*.i
..
.
,
.
\