dubro
vnik
NEDJELJA,
24.
ožujka
1991.
DALMACIJA
9
SLOBODNA
NEZAPOSLENOST
I
ZAPOŠLJAVANJE
jovosrkuko
Nepoznanice
male
privrede
IZVRŠNO
VIJEĆE
SKUPŠTINE
OPCINE
VECE
STANARINE
,
Za
stan
od
55
metara
četvornih
stanarina
od
prvog
travnja
iznosi
935Ldinara
jovečavaju
se
i
cijene
u
javnom
gradskom
prometu
Apelirano
na
raci-
lako
je
danas
zapošljavanje
kod
privatnih
poslodavaca
za
mnoge
gotovo
jedina
mogučnost
da
dobiju
zaposlenje,
o
toj
su
oblasti
podaci
vrlo
oskudni
i
ne
odražavaju
stvarnu
sHuacHu
Prema
nedavno
izrađenoj
informa-
ciji
o
suficitarnim
i
deficitarnim
zanima-
njima
na
području
dubrovačke
općine,
izraženijih
potreba
privrede
za
pojedi-
nim
kadrovima
nema,
tako
da
je
mo—
gućnost
zaposlenja,
bez
obzira
na
stručnost,
diplome
i
ostalo,
podjedna-
ko
loša
za
sve
nezaposlene.
Istina,
u
pojedinim
strukama
broj
nezaposle-
nih
vrlo
je
mali,
ali
u
situaciji
kada
novih
radnih
mjesta
nema,
šanse
da
neza—
posleni
promijene
status
i
riješe
os-
novni
egzistencijalni
problem,
minimal-
ne
su.
Zbog
toga
i
ne
čudi
da
sve
više
nezaposlenih,
čak
i
onih
s
fakultetskim
diplomama,
prihvaćaju
bilo
kakav
po-
nuđeni
posađ,
iako
se
uglavnom
radi
o
sezonskim
poslovima
i
zaposlenjima
na
određeno
vrijeme
u
oblasti
ugosti—
teljstva
i
drugim
uslužnim
djelatnosti-
ma.
Stanje
u
društvenim
poduzećima
koja
se,
suočena
s
ekonomskom
kri-
zom,
viškovima
radnika
i
drugim
pro-
blemima,
nastoje
reorganizirati
uz
naj-
manje
moguće
potrese,
ne
daje
nadu
onalniquudžetsku
potrošnju
TALIJANI,
ZA
SADA,
ODUSTALI
da
će
se
uskoro
s
aspekta
zapošljava-
nja
bilo
što
promijeniti
nabolje.
Stoga
jedini
izlaz
za
mnoge
jest
privatni
sek-
tor.
Međutim,
u
ovoj
oblasti
nema
rele-
vantnih
podataka
kolike
su
stvarne
po—
trebe
samostalnih
privrednika
za
no-
vom
radnom
snagom
i
koliko
radnika
sada
imaju.
Naime,
takozvana
»mala
privreda«
za
sada
uglavnom
izmiče
društvenoj
kontroli,
što
se
odražava
i
na
nepostojanju
kompletne
slike
sta-
nja
u
zapošljavanju
u
dubrovačkoj
op-
ćini.
Namjere
da
se
nešto
poduzme
ka-
ko
bi
se
dobio
uvid
u
tu
oblast
za
sada
nemaju
rezultata,
no
poslu
se
prišlo
ozbiljno,
pa
se
očekuje
da
će
društve-
na
kontrola
napokon
biti
uspostavlje-
0.6.
na.
U
RADNlČKOM
DOMU
»IVAN
MORDIN
CRNI«
Promocija
SIIGCIIIIT
bez
»Cappe«
HUS-a
Prema
riječima
predsjednika
Hrvatske
unije
sindikata
Jure
Sundova,
riječ
je
o
dobrovoljnoj
sindikalnoj
organizaciji
koju
sa-
činjavaju
sindikalna
udruženja
poduzeča
!
ustanova,
zatim
sln-
dikati
djelatnosti
i
struka
te
pod-
ručna
sindikalna
udruženja
u
Hrvatskoj
U
prisutnosti
nevelikog
broja
sindikalista
i
zaposlenih
u
dubro-
vačkim
poduzećima,
u
Radničkom
domu
»Ivan
Mordin
Crni«
predstav-
ljena
je
Hrvatska
unija
sindikata.
Sastanku
je
prisustvovao
i
pred-
sjednik
HUS-a
Jure
Šundov,
koji
je
tom
prilikom
govorio
o
sindikalnom
trenutku
u
Hrvatskoj
te
o
programu
i
ciljevima
Hrvatske
unije
sindikata.
Riječ
je
o
sindikalnoj
organiza-
ciji
koju
sačinjavaju
sindikalna
ud-
ruženja
poduzeća
i
ustanova,
zatim
sindikati
djelatnosti
i
struka
te
pod-
ručna
sindikalna
udruženja
u
Hrvat-
skoj.
Jedan
od
osnovnih
ciljeva
djelovanja
HUS-a
zapravo
je
stvara-
nje
moderne
sindikalne
organizaci-
je
udruženih
hrvatskih
sindikata,
humanitarnih,
osnivanje
i
financijskih
institucija
koje
će
pru-
žati
potporu
sindikalnim
organizaci-
jama
i
članstvu
te
aktivno
sudjelo-
vati
i
poticati
gospodarsko-socijalni
razvoj
Hrvatske
na
evropskim
na-
čelima
i
socijalnoj
pravdi.
stručnih,
Polazeći
od
realne
gospodar-
ske
i
vlasničke
strukture,
kao
i
za—
početih
demokratskih
sindikalnih
gibanja,
HUS
se
zalaže
za
demok-
ratsko
okupljanje
svih
oblika
sindi—
kalnog
organiziranja
na
načelima
dobrovoljnosti,
neovisnosti
i
soli-
darnosti.
Članstvo
u
Hrvatskoj
uniji
g
sindikata,
kako
je
tom
rilikom
pri-
undov.
po-
;
sutne
informirao
Jure
5
jedinačno
se
ostvaruje
putem
ma-
udruženja,
&
tičnoga
sindikalnog
je
bilo
Tom
prilikom
a
podrobnije
informacije
s
tim
u
ve-
'
zi
zainteresirani
će
dobiti
i
od
tajni—
ka
HUS—a
Nika
Gunjine
koji
će
slje-
dećih
dana
boraviti
u
Dubrovniku.
riječi
i
o
razlikama
u
načinu
djelovanje
iz-
među
postojećih
sindikata
u
Hrvat-
skoj,
odnosno
Saveza
sindikata
Hrvatske,
Konfederacije
nezavisnih
sindikata
i
Hrvatske
unije
sindikata,
načinima
i
oblicima
sindikalne
bor-
be
na
zaštiti
i
očuvanju
radničkih
A.Mr.
prava.
»ADRIATICA«
IZ
VENECIJE
Karte
u
dinarima
»Jadroagenta«
Venecijanska
brodarska
tvrtka
»Adriatica«
napokon
je
prihvatila
plaćanje
svih
prijevoznih
troškova
u
dinarima.
Naime,
putnici
u
po—
slovnici
ubuduće
mogu
vozne
karte
plaćati
u
dinar-
skoj
protuvrijednosti,
pa
tako
put-
na
povratna
karta
(sa
stolicom)
stoji
1060
dinara,
dok
je
cijena
pri-
jevoza
sa
smještajem
u
kabinama
od
1220
do
3310
dinara.
Inače,
cijene
prijevoza
jednake
su
na
obje
pomorske
sezonske
lini-
je:
Dubrovnik
Bari
Dubrovnik
i
Dubrovnik
Bari
Split.
Zanim—
ljivo
je
svakako
istaknuti
da
»Adria—
tica«
putnicima
dozvoljava
i
dnevni
boravak,
odnosno
odmor
na
palubi
broda
i
u
kabinama
što
je
posebno
A_x,
55:5;
povoljno
za
shoping—turiste
lzvršno
vijeće
SO
utvrdilo
je
na-
crt
budžeta
općine
za
ovu
godinu.
Prema
riječima
sekretara
Sekretari-
jata
za
financije
Davora
Miloglava
njegovu
osnovu,
odnosno
oko
83
posto
predstavljaju
porezi
na
osob-
ne
dohotke.
S
obzirom
na
to
da
su
dohoci
zaposlenih
u
dubrovačkoj
općini
manji
i
neredovitiji
nego
lani,
te
zbog
čitavog
niza
objektivnih
razloga
koji
su
pridonijeli
činjenici
da
su
budžetska
sredstva
manja
u
odnosu
na
proteklu
godinu
raz—
umljiva
je
potreba
za
racionalizaci-
Prije
jom
svega,
naglašeno
je,
ubuduće
se
neće
tolerirati
megalomansko
po—
našanje
u
raspolaganju
sredstvima,
te
se,
kao
što
je
to
u
prošloj
godini
bio
slučaj
s
pojedinim
djelatnosti-
ma,
neće
moći
ni
utrošiti
više
od
zarađenoga.
budžetske
potrošnje.
Nakon
brojnih
primjedbi
i
pri-
jedloga,
općinska
je
vlada
dala
suglasnost
na
predloženu
odluku
Općinskog
fonda
za
stambeno
i
komunalno
gospodarstvo
o
mjeri-
lima
za
utvrđivanje
visine
i
o
raspo-
ređivanju
sredstava
stanarine,
Bit-
no
se
primjedba
odnosi
na
neus-
klađenost
realnih
stanarina
s
očeki—
vanom
stambenom
reformom,
koja
se
u
Hrvatskoj
još
nije
počela
pro-
voditi.
Prema
novoj
odluci,
stanari—
na
će
od
1
.
travnja
biti
povećana
za
oko
183
posto.
To
praktično
znači
da
će
za
stan
prosječne
veličine
od
55
metara
četvornih
stanarina
od
U
ORGANIZACIJI
BIOLOŠKOG
INSTITUTA
Ličinke
lubina
u
moru
U
organizaciji
Biološkog
instituta
u
more
ispod
hotela
»Excelsior«
pušte—
no
je
oko
30
tisuća
ličinki
lubina
koje
su
od
oplodnje
živjele
u
laboratorijskim
uvjetima
Instituta.
Razlog
puštanju
li-
činki
je
nedostatak
bazenskih
prostora
u
kojima
bi
se
one
mogle
držati,
a
spo—
menuti
predio
obale
odabran
je,
prema
riječima
dr.
Boška
Skaramuce,
višega
znanstvenog
suradnika
u
Bioioškom
institutu,
zbog
jednake
temperature
i
saliniteta
mora
u
kojima
su
ličinke
do
sada
živjele
i
novog
prirodnog
okruže-
nja.
lnače,
zbog
sporog
procesa
mri-
ještenja
i
ugroženosti
brojnim
grabež-
ljivcima
u
moru,
relativno
nizak
posto-
tak
Iičinkilubina
doraste
do
konzumne
veličine,
pa
se
stručnjaci
nadaju
da
će
ovom
dodatnom
količinomm
lubina,
bar
dijelom,
potpomoći
njihovom
broj—
nijem
opstanku,
iako
rezultati
ovoga
0.6.
poribljavanja
neće
biti
poznati.
DUBROVNIK
DANAS
'
DEŽUBNA
LJEKARNA
»GRUZ«
Tel.
27-725
KINA
»SLOBODA«
Američka
komedija,
»an
MUŠKARCA
r
MLADA
DAMA«
u
18
i
20.30
sati
»JADRANu
Američki
ratni,
»PETO-
RICA
ŽIGOSAN|H«
u
18
i
20
sati
»GRUŽ«
Američka
»BILL
DURHAM«
u
18
i
19
sati
RADIO
6.55
Početak
emitiranja
i
pregled
pro-
grama
7.00
Jutarnja
kronika
studi-
ja
Zagreb
7.15
Nedjeljno
jutro
(8.00
Radio-kalendar)
Matinea
12.00
grad
13.00
Bogu
u
susret
13.30
Posli-
jepodne
pod
razno
14.30
Aktual-
nosti
tjedna
15.00
Vijesti
Studija
Zagreb
15.15
Poslijepodne
pod
razno
16.00
ln
live,
Dubrovnik
komedija,
zdravi
8.30
sljedećeg
mjeseca
biti
935
dinara
ili
u
presjeku
17
dinara
po
metru
čet—
vornom.
prijedlog
Nakon
kraće
rasprave
prihvaće-
na
je
i
odluka
o
posebnom
općin-
skom
porezu
na
naknade"
za
uslu-
deklaracije
ge,
dok
je
»Srednjodalmatinski
otoci
eko—
loški
čista
zona«
proslijeđen
skup—
štinskim
vijećima
uz
mišljenje
da
s
obzirom
na
to
da
nisu
prihva—
ćene
neke
primjedbe.
na
taj
akt
deklaraciji
ne
bi
trebalo
pristupi-
ti.
uz
prijedlog
Posebno
zanimljiva
rasprava
ot-
rješenja
vorena
je
o
određivanju
najviše
razine
cijena
usluga
prijevoza
putnika
u
javnom
gradskom
prometu.
Prijedlog
se
temelji
na
znatno
lošijim
uvjetima
poslovanja,
povećanju
cijene
gori-
va
i
osjetnom
padu
broja
putnika,
zbog
čega
je
općinska
vlada
pri-
hvatila
korekcije
cijena
koje
će
se
početi
primjenjivati
od
1.
travnja.
Cijena
prijevoza
u
prvoj
zoni
bit
će
12
dinara
za
»S«,
a
10
za
»P«
kartu,
građanskog
pokaza
600
dinara,
đačkog
270,
a
umirovljeničkog
180
(dinara,
dok
će
djeca
i
invalidi
plaća-
ti
prijevoz
6,5
dinara.
U
drugoj
zoni
cijena
»S«
karte
iznosit
će
18,
a
»P«
karte
15
dinara,
građanskog
pokaza
750
dinara,
đačkog
330,
umirovljeničkog
pokaza
225
dinara,
a
cijena
karte
za
djecu
i
invalide
iz-
nosit
će
8
dinara.
Zbog
nesređenoga
deviznog
tržiš-
ta
i
teškoća
transfera
ostvarene
dobiti
u
inozemstvu,
u
renovirani
prostor
biv-
še
»Dubrovkinjine«
prodavaonice
na
Stradunu
neće
useliti
butik
talijanske
modne
kuće
»Robe
di
Cappa«.
Do
smi-
rivanja
deviznog
_i
vanjskotrgovinskog
tržišta'u
ovom
prodajnom
prostoru
na—
lazit
će
se
specijalizirani
butik
za
žene,
dok
će
se
za
»Cappu«
kasnije
iznaći
novi
poslovni
.prostor.
U
renoviranje
je
utrošeno
1,5
milijuna
dinara,
ističe
Branko
Staničić,
direktor
»Dubrovkinjine«
radne
jedini-
ce
»Maloprodaja-neprehrana«.
»Almira«,
U
suradnji
sa
slovenskim
tvorni-
»Rašica«,
cama
»Lisca«,
»Mura«
i
»Labod«,
sredinom
svibnja
ot-
varamo
spomenuti
butik.
Dvije
trećine
prostora
namijenjene
su
prodaji
tzv.
kratke
robe
(kupaći
kostimi
i
donje
rublje),
a
ostatak
trikotaži.
Drugim
rije-
čima,
zadržavamo
prijašnji
program,
ali
s
ekskluzivnom
i
suvremenijom
ponu-
dom,
što
je
stara
intencija
»Dubrovki-
nje«.
inače,
talijanski
je
partner
još
uvi-
jek
zainteresiran
za
naše
tržište
i
po-.
sebno
Dubrovnik,
pa
su
kontakti
i
dalje
A.K.
u
toku.
U
ŽUPI
SMOKOVLJANI
žumr
KARITAS
U
župi
Smokovljani
u
Stonskom
primorju
župnik
don
Josip
Krstanović
osnovao
je
župni
karitas
čija
je
zadaća
prikupljanje
materijalne
i
novčane
po—
moći
za
ugrožene
obitelji
i
pojedince.
U
ovoj
su
se
župi
i
prije
formiranja
župnog
karitasa
često
provodile
slične
dobrotvorne
akcije
koje
je
najčešće
pokretao
mjesni
župnik.
Pomoć
se
do-
stavljala
unesrećenima,
u
zemlji
i
u
svijetu.
Iako
i
sami
siromaš-
ni,
mještani
župe
Smokovljani
dijelili
su
svoju
sirotinju
s
onima
kojima
je
najvi-
še
potrebna.
gladnima
i
M.D.
NA
PODRUČJU
MZ
»MONTOVJERNA«
I
I
.
Organizacija
SDP-a
sjednica
U
hotelu
»Libertas«
održana
je
kon-
organizacije
stituirajuća
Stranke
demokratskih
promjena
za
područje
Mjesne
zajednice
Montovjer-
na.
Skupu
je
prisustvovao
i
predsjed-
nik
općinske
organizacije
SDP-a
Pero
Portolan,
koji
je
govorio
o
zadacima
i
pravcima
djelovanja
ove
stranke,
a
funkciju
predsjednika
ovom
prilikom
izabranog
Predsjedništva
mjesne
or-
ganizacije
SDP-a
Montovjerna
obavljat
će
diplomirani
ekonomist
Dragan
Gla-
A.Mr.
vočić.
\
.
OPĆINSKI
ODBOR
HDZ—Cl
(
Igre
da,
ali
k
akv
!?
Nismo
protiv
Dubrovačkih
ljetnih
igara,
ali
smo
za
čiste
račune
i
festi—
val
koji
će
se
moći
financirati.
To
je,
uz
ostalo,
rečeno
na
sjednici
Općin-
skog
odbora
HDZ—a,
čiji
su
članovi
dosta
vremena
posvetili
izboru
direk-
tora
RO
»Festival
Dubrovnik«
kao
i
programsko—financijskim
nepozna—
nicama
vezanim
za
ovogodišnje-Ljet-
ne
igre.
Zbog
niza
formalno-pravnih
pro-
pusta,
na
koje
je
upozorilo
i
lzvršno
vijeće
SO,
kao
i
činjenice
da
je
obav—
ljeni
izbor
direktora
RO
»Festival
Dubrovnik«
u
izravnoj
suprotnosti
s
javno
izrečenim
stavovima
HDZ-a,
na
idućoj
sjednici
skupštinskih
vijeća
zatražit
će
se
uskraćivanja
davanja
suglasnosti
na
taj
izbor.
Stoga
će
se
za
ovu
godinu
tražiti
izbor
V.d.
direk—
tora
RO
»Festival
Dubrovniku,
dok
konačan
izbor
valja
obaviti
u
skladu
s
propisima
i
utemeljenim
program-
sko-financijskim
smjernicama.
Dubrovniku
su
potrebne
Ljetne
igre,
ali
bitno
drugačije
organizirane,
naglašeno
je
na
sjednici
Općinskog
odbora
HDZ-a.
Ta
se
opaska
prije
svega
odnosi
na
dvojbenu
vrijednost
osobito
glazbenog
programa,
a
na-.
pose
na
nepostojanje
minimalnih
uv-
jeta
koji
se
tiču
osiguranja
čak
56
mi-
lijuna
dinara.
Stoga
će
se
zatražiti
preispitivanje
financiranja
i
R0
»Fes-
tival
Dubrovnik-<
i
samih
Ljetnih
igara
kako
bi
se
djelovanje
te
organizacije
i
odvijanje
Igara
dovelo
u
sklad
sa
sa-
dašnjim
materijalnim
mogućnostima
društva.
Izraženo
je
i
nezadovoljstvo
tonom
apela
koji
je
čelnicima
Općine
i
grada
Dubrovnika
uputio
predsjed-
nik
Vijeća
Festivala
dr.
Slobodan
P.
Novak
koji
je,
istaknuto
je,
nepotreb—
no
podignut
na
razinu
»opstanka
Re-
publike
Hrvatske«.
U
svakom
slučaju,
riječ
je
o
problemima
o
kojima
će
se
na
idućim
sjednicama
skupštinskih
vijeća
voditi
vrlo
živa
rasprava.
U
nastavku
sjednice
bilo
je
riječi
i
o
djelovanju
dubrovačkih
sredstava
javnog
priopćavanja.
U
vrlo
toleran-
tnoj
raspravi,
u
kojoj
su
uz
članove
Općinskog
odbora
sudjelovali
i
novi—
nari
Radio—stanice
Dubrovnik
»Ve-
černjeg
lista«
i
»Slobodne
Dalmaci-k
je«,
naznačena
je
potreba
slobodnog
protoka
informacija,
i
potreba
bržeg
prilagođavanja
demokratskim
procesima
u
Republici
Hrvatskoj.
Bu-
ali
dući
da
su
od
ove
sjednice
skupovi
Općinskog
odbora
HDZ-a
otvoreni,
obostrano
se
očekuje
kvalitetnije
i
odgovornije
[obavještavanje
javnosti
o
aktivnostima
i
djelovanju
te
stran-
ke-
Članovi
Općinskog
odbora
HDZ-a
izrazili
su
i
nezadovoljstvo
radom
Službe
protokola
u
SO
Dubrovnik,
pri
čemu
je
posebno
istaknut
propust
u
odnosu
na
nedavni
posjet
kanadskih
parlamentaraca,
koji
su
tretirani
kao
obična
»turistička
grupa«.
Riječ
je
zapravo
o
delegaciji
vrlo
visokoga
ranga
koju
će,
među
ostalim,
primiti
i
predsjednik
Republike
Hrvatske.
Vodstvo
HDZ—a
je
uz
pomoć
aktivista
'
iz
drugih
dubrovačkih
stranaka
ka-
nadske
parlamentarce
ipak
uspjelo
valjano
informirati
o
aktualnoj
situaci-
ji
u
Hrvatskoj
i
Jugoslaviji.
Stoga
je
ponovljen
raniji
zahtjev
Općinskog
odbora
HDZ—a
za
raspisivanje
natje-
čaja
za
voditelja
Službe
protokola,
i
to
s
više
kandidata.
U
ime
HDZ—a
u
Međustranačko
vijeće
narodne
za-
štite
izabrani
su
Tihomir
Vranješ,
|vi-
ca
Mrkonjlć
i
Mario
ivić,
a
dubrovač—
ku
na
predstojećem
Svjetskom
saboru
hrvatske
mladeži
predstavljat
će
Ivana
Šljuka,
Silvio
Bošković
i
željko
Ban.
organizaciju
L.B.
J
MEDUNARODNI
ZRAČNI
PROMET
U
SVIBNJU
U
DUBROVNIKU
VV!
»Pan
Am«
cesce
Od
ovog
tjedna
zrakoplovna
kompanija
»Pan
Am«
uvela
je
dva
tjedna
leta
sa
aerodroma
Dubrovik.
Avioni
»Pan
Americana«
slijetat
će
u
Dubrovnik
iz
New
Yorka
(via
Frankfurt)
sri-
jedom
i
subotom
u
15
sati,
da
bi
prema
SAD
polijetali
svakog
četvrtka
i
nedjelje
u
7.15
sa-
ti.
Međutim
pomenuta
satnica
vrijedit
će
samo
do
7.
travnja,
kada
se
zbog
stupanja
na
snagu
tzv.
ljetnog
vremena
dolasci
pomiču
u
15.25,
a
polasci
u
6.50
sati.
Od
24.
svibnja
zrakoplovi
ove
kompanije
povezivat
će
grad
pod
Srđem
pet
puta
tjedno
A.K.
s
istočnom
obalom
Atlantika.
Biolozi
o
ekologiji
Dubrovnik
će
u
svibnju
biti
domaćin
kongresa
biol'oga
Hrvatske
u
kojemu
će
sudjelovati
eminentni
stručnjaci
iz
čitavog
svijeta.
Prema
informaciji
dr.
Frane
Kršinića
taj
će
značajni
skup
ovoga
puta
biti
posve-
ćen
ekologiji,
pod
zajedničkim
nazivom
»Spasimo
naš
Jadran«.
A.Mr.