zadar
'
ČETVRTAK,
14.
veljače
1991.
DALMACIJA
9
SJEDNICA
SKUPŠTINE
OPCINE
'
'
Općina
zadar
Ie
PWi
DUt
dObIIa
OTOCI
"
DOBILI-
MINISTRA!
Ska
knjiznica
i
sada,
kao
|
godinama
čovjeka
koji
će
u
Izvršnom
vijeću
za
clana
|ZVfSI'I09
vijeca
kOji
ce
VOdIfI
resor
za
prije
vodi
nestručno,
da
se
radi
malo
i
nikako
te
da
se
zbog
nestručnosti
Sku
štine
o
ćine
voditi
resor
za
turi-
gubi
maran
dio
sredstava,
a
da
Pe_
zamrpomorgwo,Zaštituirazvojow
turizam,
pomorstvo
te
razvoj
otoka
iz'abran
ka
ka.
Na
jučerašnjoj
sjednici
Skupštine
petan
duge
plovidbe
|V0
čl.]kđ
20510
odbor.
hair
niječovjek
kotji
gidrštogao
stvari
uka
ka
etan
du
e
nici
nisu
prihvatili
prijedlog
da
se
za
direktora
priklonilinjegoyim
argumentima,
pa
.izarjxanp
Zagčlafgalzwšnog
vijeća
za
nllzn'C'
POPfaVl
l-
lovidbe
ivo
--
'"
v
4
o
U
_
.
.
'
-
.
-
.
.
.
.
-
OTDICI
SU
se
,i,-
+e.
\\
Ž::F&.
,.____,“češ
-:—'e
ovo
P0deČI?-_
Izbor
»ministra«
za
otoke
pomor—
Na
lUČeljasnlol
SjedniCi
suglae-
stvo
i
turizam
nije
prošao
glatko,
_
Suglasngs'l
da
se
za
ravnatelja
Medlcinsk09
nost
odbornika
za
mjesto
ravnatelja
dr.
Ml-
Medicinsko
centra
dob'o
'
lan
Dominigs.
Na
mjestio
iseekretara
centra
izabere
dl.-
Milan
Dominis
_,
_
'
'
'
Gradske
knjiznice
izabere
prof.
Ivan
Pehar?
Pehar
"'.le
dOQ'OFP—Cšnansi-
_
U
_
_
IZ
PTT—0
Telefonski
imenik
Novi
imenik
će
Iz
tiska
lzačl
u
lipnju
Telefonski
pretplatnici
na
pod-
rućju
koje
pokriva
Telekomunika—
cijski
centar
Zadar
iz
sastava
il-Š'rvaltšskih
poštar.)
i
telekomiušikacli;
us
oro
će
o
iti
novi
te
e
ons
'
imenik.
U
njemu
će
osim
pretplat-
nika
ovdašniesaFelekomunikecii-
skog
centra
[opcme
Zadar,
Biog-
rad
na
moru,
ObrovaciBenkovac]
2130321113333;1:šáasštglzitgeliegrba-
_
'
'
'
'
'
'
'
__
_
a
rasprava
se
vodila
oko
procedural
nih
pitanja.
Čuku
je,
naime,
za
ovu
funkCllU
PFediOZ'Ia
grupa
Otocn'th'
bomika-
Što
je
mandatar
sadašnje
zadšf5ke
V'ad?
Martin
D'ažin?
LPU“
hvatlo.
Medutim,
dalo
se
zakljucm
IZ
sjednici
jučerašnje
rasprave
na
SKUPSt'nQr
.
Pn
tome
SU
zaOb'đen'
'
OdbOTn'C'
HWQtSke
demOKI'atSke
Zšiiednice
'
PfedSFaVn'C'
VeC'ne
OtQC'
n'h
mIGStar
Pa
le
KIUb
Odborn'Ka
HDZ:a
na
svom
sastanku
dan
Pnle
OdIUC'O
da
'C?
OVU
tOCkU
dneYnogfi
Feda
oggoqltiza
neku
drugu
Sledn!'
CU-
Jucer
]3
'PaIfr
nakon
desetom"
nultnlh
konZUItaC'lá
odbornlkeviagia-
iUC?
Strank€r_
0d|UC€_n0_da
se
'_
tOCka
[
prijedlog
prihvate.
ierie
MartinPre-
I_ZstnPQ
__V'leC?
_Zlna
'
mandatar
VIader
te
nlegnVl
PnledIOZl
PfedSlednlk
.
-
'
za
članove
Vijeća
ne
moraju,
kako
je
to
tražio
otočni
odbornik
Branko
Pa-
rica
i
neki
drugi
odbornici,
proći
širo-
ki
krug
konzultacija
Najvažnije
od
svega
po
svemu
sudeći
je
to
da
je
većina
odbornika,
i
oni
koji
su
bili
za
i
onih
koji
su
bili
protiv
samoga
glasanja,
složni
da
je
Ivo
Čuka
najbolje
rješenje
za
»minis-
tra
za
otokei
turizam-<,
a
procedural-
ni
nesporazumi
će
vrlo
brzo
biti
za—
boravljeni
ako
uvođenje
ove
funkcije
i
čovjek
koji
je
obnaša
budu
davali
rezultate.
Još
je
jedna
točka
dnevnoga
re-
da
na
jučerašnjoj
sjednici
Skupštine
općine
dobila
blagi
okus
»slučaja«.
Odbornici
naime
nisu
prihvatili
prijed—
log
da
se
za
direktora
Gradske
knjiž-
nice
u
Zadru
izabere
prof.
Ivan
Pehar
iako
su
ga
Zbor
radnika
knjižnice
te
Komisija
za
izbore
te
ustanove
po_
stavi"
nato
mjesto,
aon
obavija
rum
kciju
direktora
od
3.
siječnja.
Na
jur
čerašnjoj
sjednici
na
vidjelo
su
izbili
nesporazumi,
a
očito
i
mnoštvo
aljka-
vosti
i
nerad
koji
vladaju
u
Gradskoj
knjižnici.
U
ime
14
od
18
radnika
knjižnice
pismo
podrške
izboru
baš
ovoga
kandidata
na
mjesto
direktora,
nakon
17
mjeseci
neuspješnih
natje-
čaja,
pročitala
je
Zora
Gobin.
U
pis-
mu
se
radnici
zalažu
za
izbor
Pehara,
ali
je
na
odborničku
odluku
kasnije
znatno
utjecao
drugi
radnik
knjižnice
Ante
Brkan.
On
je
kazao
da
se
Grad-
Žgšlrššzmaitzaabfaan
'rjneov'rasirgprizfne
321312titngeságágeáogglggdruc'
.
.
&
sd
Tests
lg'avnig
'redgqvošnog
Ufe
n'
3
9
99315
09
Ista“
'
"
ele'
QatSKe
tribine)“
"aZnIeŠen
le
Martin
ilušgv'gv
draš
Jer";
.kaeSto
g'avnog
0
n
9
u
9
m
a
novoosnova'
noga
»Glasnika
Skupštine
općine
Za-
dar«
imenovan
Marko
Kuman.
g
U
paketu
imenovanja
i
razrješenja
s
jučerašnje
zajedničke
sjednice
svih
triju
vijeća
Skupštine
općine
dosa—
dašnje
dužnosti
razriješeni
su
tako-
đer
društveni
pravobranilac
samoup—
ravljanja
općine
Zadar
Mirko
Bilić,
te
njegov
zamjenik
Mate
Kruneš.
M-
VUKSAN
_
U
novom
Ćgimepikpr
koli
bi
i_Z
tiska
trebao
ima
u
lipnju
s
podme-
ja
Telekomunikaciiskoga
centra
Zadar
biti
obuhvaćeno
oko
31.500
telefon—“rkm
Pretplatmkar
Od
cega
28.500
na
području
općine
Zadar
(u
gradu
Zadru
22.500),
Benkovca
1470,
Biograda
na
moru
3700'i
Ob-
rovca
600
vlasnika
telefona
indivi-
dualnoga
i
društvenog
sektora.
Radi
što
bolje
točnosti
i
sveobuh—
vatnosti
naziva,
posebno
promje—
na
do
kojih
dolazi,
u
zadarskom
se
Telekomunikacijskom
centru
pri-
maju
prijave
za
promjene
i
isprav-
ke
koje
bi
trebale
ući
u
novi
ime-
nlk'
JM.
DOBROVOLJNO
DAVALAŠTVO
KRVl
LANl
_
SAMODOPRINOS
..
_
Darovono
IanGCIIG
dala,
NOVl
KORACI
NEKADAŠNJEG
»BAGATA«
i,ng
,,,,
inflaciia
uzela
RGdIlICI
se
Vl'CiČdItlI
U
..
akčijama
dobrovoljnoga
.
Do
kraja
prošle
godine
od
_
_
_
prikupljanja
krvi,
što
ih
zajed-
samodoprinosa
|
kamata
na
nički
poduzimaju
Općinska
or-
k,,Ža
ganizacija
'-
zno-racunu
Fonda
samo-
Crvenoga
'
garovano
3576
boca
nad
planiranogq
iSlužba
za
transfuziju
Medicin-
skoga
centra
u
Zadru,
prošle
je
w
,
godine
na
POdrUCIU
ZadarSke
Opnlne
kFVlrl
Od
0993
50
boca
PIaane-
TO
]€
85
POStO
0?
Plan?
što
U
Zadru
Odavno
“nile_Zab'Il_eze-
n0-
_I
POTBd
toga
$“?
ie_broi
da:
Vanlar_
kako
.se
VIS“,
b'o
man_i'
nego
le
Plan'ranQ—
Ipak
se
USD"
leV3I_0_
zadOVOIJIT'
SVe
Poneki?
MŠĆIC'nSFOQa
centra
'—
'St'Ce
M|Š0
Yuian'ćr
fefer9m
za
do',
““
beVOIan
U
CfVenOFn
anU-
v
devaiastvo
.
_
Plan.
te
do
Sstetka
srpnla
P'O
“žalillran
98
9090,
a
onda
le
Poceo
nagli
pad.
Razlog
to-
me
Pr0_'ZIaZ'
'2
C'nlenIW
Što
5“
daYaOCI
knncentf'rnn'
U
zadar“
skirn
radnim
kolektivima,
od
ko-
ljnle
Velik
Pro]
dPSPIO
POd
šte“
Gali
Zbog
9993
]e
'
daVaIaStVO
SPaIO
na
n'5ke
grane-
doprinosa
pristig|o
64
-
luna
dlnara!
510
je
znamo
"'
-
'
-
-
-
priiiv
sredstava
samodoprinosa
za
grad
Zeder
od
1_
srpnja
1986_
do
31_
prosinca
1990_
godine
po
stopi
od
1,5
posto
na
osob-
ne
dohotke
i
druga
primanje
osjetno
je
veći
od
pienirenih,
a
tome
su
pridoniieia
i
infieoii-
oko
kretanje
Naime,
umjesto
pianirenih
532000
dinara
upiećeno
ie
34,768_241,5o
di-
nara.
Redovnoj
svoti
priliva
po
stopi
1,5
po-
eto
od
34,768_241,5o
dinara
treba
dodati
i
iz-
venreden
prihod
"
iznosu
29,4oo,944,5o
dina-
re
koji
ie
dobiven
na
ime
kamata
od1987_do
1990_
godine
iz
toga
proizlazi
da
ukupna
sredstva
uplatom
i
kamerom
pristigia
na
ži-
ro-račun
Fonda
samodoprinosa
do
31,
pro-
since
1990_
godine
iznose
64559385
dinere_
Od
toga
su
za
realizaciju
općeg
i
iokei-
nog
programe
samodoprinoee
do
31_
pro-
einoe
1990_
utrošeno
60351554
dinere_1'ako
je
se
žiro_rečune
Fonde
investitorima
obje-
a
l
U
nastaloj
situaciji
osipanja
kt.
a
.
davalaca
radnim
ko
-
IV
kata
u
čijoj
izgradnji
Fond
samodoprinosa
sudjeluje
od
dobivenih
sredstava
po
stopi
od
1,1
posto
preneseno
59,615.430,70
dina-
lektIVima
općinska
se
organiza'
ra,
od
čega
ZSlZ-u
u
stambeno-komunalnoj
C'la
ngnog
km.?
'
SIP")?
2.3,
djelatnosti
120.000
za
izgradnju
kolektora
"amfqu
sive
“?e
of'lent'falli;
na
do.br0Y0|Ino
p.nkupllame
km
u
Ul.
19
sjevernodalmatinske
udarne
divizije,
Medicinskom
centru
23,772.940
za
izgradnju
i
Tehničkom
školskom
centru
Poliklinike
Ponek'm
PPQUZec'ma
s
aki'Y'“
35,705.250,70
dinara
za
izgradnju
nove
zgra-
ma
dOb'OVOIIn'h
davalaca
Zaleqmcama'
.tg
mies.mm
M
OSNOVNE
ŠKOLE
de
-sred"'e-
Tehmčke
-Ško'e'
T'me
ie
Fo-"d
u
Cijelosti
izvršio
sv01e
obaveze
prema
in-
vestitoru
tih
objekata,
a
prije
prijenosa
svo-
.
'
Ku
"
ausčkežćilou
p
]
a
-
Već
u
ovoj
školskoj
godini
matične
osnovne
svaka
Od
ŠKOIG
na
POdeČiU
zadaf$ke
0p-
ćine
dobit
će
kompjutor.
Ka-
ko
je
rečeno
na
sjednici
Odbo-
ra
za
društvenu
brigu
o
pred—
0$n0Vn|m
ŠKOISkoi
i
srednjim
školama,
kompjutori
su
već
kupljeni
i
preostaje
još
da
Stignu
i
upute
se
na
korište-
dleCl
.
te
oni
obvegali
za
će
dobfvenim
sredslrtvima
sa-
modoprinosa,
vlastitim
sredstvima
i
sred-
stini"“:
jizćdrupih
se???
zavtrtšiti
izgfradknijl
prpa
au
egimoie
aipusugau
un
ci-
ju
do
svršetka
1992.
godine.
za
realizaciju
IOKBIHOQB
programa
samo-
doprinosa
PO
StOPi
Od
0,4
POStO
Pl'eneSé“o
je
na
račun
mjesnih
zajednica
736.223,30
di-
nara
koja
su
ih
dijelom
ili
u
cijelosti
koristila,
0sim_Mie—*_>_ne
zajedniceArbanasl.
koia
sred-
St“
IOš
n'ie
kOTIStIIG,
3"
ObaVIIa
Pripreme
za
Izgradnju
javne
kanalizacijske
mreže.
Trenutno
u
prostorima
dioni'čarskongruštva
»Baggt—Zadaw
radi
oko
200
ljudi,
a
do
kraja
veljače,
po
riječima
direktora
Frane
Negra,
moglo
bi
se
zaposliti
400
do
500
radnika
Ako
ne
bude
dodatnih
»potresa«
u
tržišnom
i
financijskom
okruženju,
ozdravljenje
nekadašnjeg
»Bagata«,
ali
na
novim
osnovama,
doista
će
za—
početi
do
kraja
ovog
mjeseca
naj-
iz
tvorničkih
hala
novije
su
vijesti
ovog
zadarskog
kolektiva.
Riječ
je,
valja
spomenuti,
o
novom
poduzeću
»Bagat
Zadar«
koje
posluje
kao
dioničarsko
društvo
i
praktički
se
već
određeno
vrijeme
formira
kao
sljed-
benik
nekadašnjeg
najvećeg
zadar-
skog
kolektiva
nad
kojim
i
dalje
teče
Najave
da
će
stečajni
u
veljači
započeti
primanje
radnika
postepeno
se
ostvaruju,
premda
su,
ističu
u
poduzeću
»Bagat
Zadar«,
okolnosti
za
planiranje
proizvodnje
i
poslovanja
trenutno
još
teže
nego
su
bile
početkom
godine.
postupak.
Trenutno
u
prostorima
dioničar-
skog
društva
»Bagat
Zadar«
radi
oko
200
ljudi,
što
je
naravno
skrom-
na
brojka
Diema
nekadašnjih
2500
prihod
Potrebne
su
Tvornice
šivaćih
stro'eva
bude
koris—
za
oslenih
u
Tvornici
šivaćih
stroje-
nije
uložen
kao
dionjičarski
ulog,
Ti-
vaIJNo
do
kraja
mjeseca
veljače,
po
riječima
generalnog
direktora
Frane
me
bi
se
uložio
potreban
novac
u
reprodukciju
i
pokrenula
proizvod—
Negra,
moglo
bi
se
zaposliti
400
do
nja,
oslobodio
dio
radnika
što
je
sa-
pripreme
500
ljudi.
da
na
listi
nezaposlenih,
pa
i
s
vre—
obavljene
za
početak
proizvodnje,
ali
dioničara.
s
obzirom
na
to
da
je
riječ
o
proiz-
menom
bilježio
U
»Bagatu«
se
sada,
ističe
direktor
vodnji
u
ciklusima
koju
valja
stalno
Negro,
ulažu
maksimalni
napori
kako
održaVati
kada
se
jednom
pokrene,
bi
se
sve
pripremilo
za
dugoročniju
nužno
je
za
sigurnu
ocjenu
i
rokove
proizvodnju
te
povratio
ugled
neka-
imati
i
odgovarajuću
financijsku
pot—
dašnjeg
poduzeća.
S
druge
strane,
poru
poslovanja.
u
»Bagatu«
očekuju
da
bi
se
do
kraja
mjeseca
i
prekinuo
stečajni
postu—
pak,
riješile
mnoge
pravne
dileme,
a
prava
i
obaveze
>>starog«
poduzeća
prenijele
na
novu
firmu
»Bagat
——
Za-
dar«.
U
svemu
tome
bit
će
vrlo
bitni
i
skori
razgovori
s
talijanskim
partne-
rom
»Necchijem«,
s
kojim
u
zadar-
produžiti
Koliko
je
poznato,
svježeg
novca
nema,
a
sadašnji
dioničari
Dalma-
tinska
banka
d.d.,
poduzeće
Trgovi-
na
i
Alatnica
raspolažu
s
oko
de—
vet
milijuna
dinara
kapitala,
što
je
ipak
nedovoljno
za
dugoročniju
pro-
izvodnju
i
poslovanje.
Stoga
u
»Ba-
gatu«
ozbiljno
računaju
na
inicijativu
republičkog
Zavoda
za
zapošljava-
skom
kolektivu
nje,
preko
zadarske
Područne
služ-
be,
da
novac
koji
se
troši
za
isplaći—
radnicima
vanje
i
produbiti
poslovnu
suradnju.
N.
VERTOVŠEK
naknada
planiraju
bivšim
,
[
NA
B|OGRADSKOJ
CES“
v
'
"
}
'
_
.
_
_
N
_
930“
!e
na
OVOI
Pfomefnlch
mogu
("SWC
%(
Benkovačke
ulice,
promet
udvostrucen,
uceni-
PRIVATNA
POSLOVNA
INICIJATIVA
..
Iv
Lani
e
zatvoreno
100,
a
otvoreno
i88
novih
_
__
_
_
_
privo-“nih
zanatsko-usluznih
radnji,
tako
da
ih
e
sada
na
području
općine
348
_
Najviše
ei
na
putu
do
Ska?
ceka“
'
po
deseta?
mmu'
ta
da
bi.
uz
velike
opasnosti.
presli
cestu
'adnll
“vorena
žad“?!
"
kopnenqm
dilelu
komune
malo,
a
na
otocima
se
radnjegotovo
Zašto
nema
prometnih
znakova?
i
ne
otvaraju
Nedostaje
kovača,
remenara,
.
v
.
.
.
.
t'n.ace
ovu'
nestandardnu
Ipd
.
natIonasmlcljh
zadirec'iqz
ska
osesltau
Biliša
neža;
prorjne
2-'gur'o
a
udvostruče_
nja
[32341eta
ga
Biogradskoj
lako
zavaráva
vozača
Na
us;
su
se
cesti
događale
nesre-
kim
j
nepropisnim
pješačkim
će.
Ponekad
i
tragične.
Neki
kolnicima
pješaci
su
vrlo
ug—
dan
se
tek
na
Kirurgiji
usta—
roženi.
Biciklisti
također.
novilo
da
je
mala
Antonija
imala
puno
puno
sreće.
'
M.M.
iZdvaianIa
Vlefoiatno
“19
Po
ŠKOIama-
Svakodnevno
na
izlazu
iz
Vukićeve
ulice
i
Put
Kotlara
stotine
mališana
na
putu
?.
059W“
Sko'“
"K"
.Llupi'
c'ćgrggzlajepgšáačtllá
r'izskgáe
'
".
Petogomšnih
u
kolovozu.
DEZURNA
LJEKARNA
»DONAT«,
Pavlinovićeva
6
Uplata
samodoprinosa,
istaknimo
i
to,
završava
1.
srpnja,
te
će
se
konačan
saldo
znati
J_M,
i
što
se
tu
može
učiniti?
Da
bi
se
“apraVi'a
dabra
Bgigurnavzeftat
nema.?ija-
8"
_
ZADAR
DANAS
_
3,339
ŽEŽETŠFŠŠŠLTFŠŽ
'rŽQŠaSČJČZŽŽQFŠQČ
5
“m
se
.
promet-
na
koiture
nam
je
takva
kak_
va
jest
Ništa
se
iu
preko
no-
ći
ne
da
napraviti.
Osim
jed-
noga:
uz
Biogradsku
cestu
je
prijeko
potrebno
postaviti
vidljive
prometne
velike
znaKOVe
koli
bi
UPOZOTaYa“
d_a
se
VOŽnia_0dViia
U
Otela-
""“
Oko'“05“ma-
Barem
to-
M-M-
KINA
»ZADAR«
-—
Američki
film
»SVILA,
Dnevnik—.
SATEN,
SEKS«
u
18
i
20
sati.
»POBJEDAu
Američki
film
»HOT
16.15
Intermeco
16.30
Popodne
uz
radio
17.30
Dnevne
novosti
SPOT«
u
16
i
18
sati,
a
u
20
sati
ame-
.—
18.00
Rezervirano
vrijeme
19.00
rički
film
»NEDOKAZANA
KRIVNJA<<.
Svršetak
emitiranja.
RADIO
8._00_Početak
emitiranja
8.05
_Zajed-
nički
program
9.00
Jutarnji
pro-
gram
12.00
Vijesti
12.10
Radio-
-kompas
—-
14.00
Vijesti
14.05
Ra-
dio-kompas
15.00
Vijesti
15.15
Radio-kompas
16.00
Ta
opasnost
i
neprohod-
nost
na
Biogradskoj
se
cesti
udvostručila
posljednja
2-3
mieseca
Oilfad
le
sav
Promet
S
BenanaCke
Fest?
_2b99
pOIagšnla
kanal'ZaP'ISK'h
'n'
"a
Sta'ac'lav
nuta
stajati
ispred
spomenu—
tih
pješačkih
prijelaza
kako
bi
prešli
na
drugu
stranu.
Ieca
“.5
0
U
mera“
'C':
\
'
Preusmlere“
.
.
_
.
;
.
.
.
.
i
.
.
.
-
.
Cipelam'
komm
'
los
nekih
zanamla
U
zadru
i
osta|im
naseuima
općine
sve
više
raste
zani-
manje
za
otvaranje
samostalnih
i
udruženih
zanatske-us—
južnih
i
proizvodnih
radnji
Tako
je
minuie
godine
otvorena
čak
188
novih
radnji.
iako
ih
je
u
istom
razdoblju
odjavlje-
na
101,
sada
ih
je
na
ovom
području
ukupno
848,
od
čega
najviše
samostalnih,
a
tek
manji
broj
udruženih
zanatskih
radnji.
Medu
novootvorenim
radnjama
najviše
je
onih
što
su
registrirane
ze
posiove
marketinga,
snimanje
videomaieri-
jala,
zidarske
i
krojačke
poslove,
prijevozničke
usluge,
tri-
zerske,
popravak
i
održavanje
brodske
stolarije,
brodske
elektrike
i
brodskih
motora,
prijevoz
osoba
brodom,
kro-
vopokrivački
radovi,
parketari,
servisi
za
bijelu
tehniku,
za
popravak
_i
odrzavanje
kompjutora,_
tekstilna
|
_metalna
uzariia
I
niza
drugih
zanatsko-usluznih
djelatnosti.
.
.
.
.
.
.
.
Najviše
radnji
otvoreno
je,
naravno,
u
Zadru,
a
vrlo
ma.-,
lo
u
naseljima
općine.
Tek
po
koja
je
otvorena
u
Petrčani-
ma,
Posedarju,
Slivnici,
Poljicima,
islamu
Latinskom,
Pa-
ljuvu
i
Zatonu,
a
na
otocima
gotovo
nijedna
ili
zanemariv
broj
kazao
nam
je
Radomir
Knežević,
upravni
referent
za
zanatstvo
u
Skupštini
općine
Zadar.
Malo
je
zanimanja
ili
ga
uopće
nema
za
otvaranje
ko-
vačkih,
potkivačkih,
remenarskih,
cipelarskih,
kolarskih
J.Nl.
.
J
i
sličnih
radnii-