zadar
'
BARKE
UGROŽAVAJU
SlGURNOST
ZADARSKE
LUKE
.
.
l
UTORAK,
19.
prosinca
1989.
DALMACIJA
SLOBODNA
iivovlii
TRADICIJII?
.
.
v
w
.
timskog
Vjestacenja,
da
barke
na
vesla
u
sukobu
sa-
suvremenim
plovilima,
ugrožavaju
sigurnost
putnika
.
.
|
predlaze
Izvrsnom
Vijecu
da
vec
do
ljeta
izmijeni
V
..
..
,
'
'
'
.
.
uvjete
prevoženja
u
gradskoj
luci
U
zadarskoj
putničkoj
luci
nema
mjesta
za
čamce
na
vesla
kojima
se
putnici
prebacuju
s
jedne
na
drugu
stranu
luke.
Radi
sigurnosti
putnika
u
zadarskoj
luci
u
kojoj
su
početkom
srpnja
1986.
godine
život
izgubile
dvije
osobe.
Poginuli
su
bili
u
čamcu
koji
se
prevrnuo
uslijed
pristajanja
i
“Opće
radi
sigurnosti
Prometa
U
ci“
ieloi
luci
Potrebno
ie
vesla
zamiienifi
motorima
to
proizlazi
iz
inicijative
što
ju
je
pod
nazivom
»Upozorenje
na
opasnost
zbog
neadekvatnog
i
pravno
nereguliranog
prijevoza
put-
nika«
Općinsko
javno
tužilaštvo
upu—
tilo
izvršnom
Vijeću
Skupštine
općine
Zadar.
Tužilaštvo,
najkraće
rečeno,
predlaže
»općinskoj
vladi«
da
poduz-
me
potrebne
mjere
za
izmjenu
uvjeta
prevoženja
putnika
s
Radničke
obale
na
Lukobran
i
da
to
provede
najkas—
nije
do
početka
turističke
sezone.
Na
takvo
reagiranje
Općinsko
je
javno
tužilaštvo
ponukano
nedavno
pristiglim
timskim
vještačenjem
okol—
nosti
vezanih
uz
pomorsku
nesreću
“lema
“'l/larine“,
“Za
sada
još
UV?“
lek
do
krala
neutvrđenim
okolnostr
ma,
a
koje
će,
u
sudskom
procesu
što
se
vodi,
vjerojatno
moći
pojasniti
najnoviji
nalaz
vještaka.
Gusti
promet
na
vrlo
ograniče-
nom
lučkom
prostoru
i
uskom
ulazu
u
luku
doveo
je
do
sukoba
razvijene
\
tehnike
suvremenih
brodova
i
čama-
ca
s
vrlo
ograničenom
mogućnošću
pokretanja,
manevriranja
i
smještaja
putnika,
kaže
se
u
nalazu
vještaka
po
kojima
su
postojali
realni
izgledi
da
čamac
s
putnicima
nastrada.
Takvu
su
situaciju
lučke
vlasti
trebale
pred-
'
vidjeti,
smatraju
vještaci,
upozorava-
jući
da
je
moguće
očekivati
nove
po-
morske
nezgode
ukoliko
se
uvjeti
prevoza
ne
izmijene,
uz
naglasak
da
u
nezgodi
iz
1986.
godine
stjecajem
okolnosti
nije
došlo
do
još
težih
po-
S'led'ca-
Udaljenost
koju
čamci",
sada
na
vesla,
prelaze
iznosi
70
metara
i
u
uv-
jetima
prometa
u
zadarskoj
luci
tu
brže,
udaljenost
treba
prijeći
a
veslima,
osobito
kada
ima
vjetra
i
valova,
to
nije
moguće.
Riječ
je
o
čamcima
za
privredne
svrhe,
pa
se
uz
tipove
koji
se
mogu
koristiti,
obi—
lježavanja
koja
će
omogućiti
da
budu
što
uočljiviji,
može
propisati
i
njihova
što
konstrukciia
'
Oprema-
.a“
'
““.?
“?
lom
smiiu
voziti,
kao
"
ngamcenia
u
kretanju
u
određeno
doba
dana,
kaže
se
u
upozorenju
Općinskog
jav-
nog
tužilaštva
upućenog
općinskom
Izvršnom
vijeću.
Prema
Zakonu
0
po-
morskom
vodnom
dobru,
lukama
i
pristaništima,
korisnik
luke
dužan
je,
kaže
dalje
Tužilaštvo,
utvrditi
red
u
luci,
uvjete
poslovanja
i
privez
bro-
dova.
U
Zadru
je
to
stvar
R0
»Luke«,
koja
do
sada
nije
utvrdila
uvjete
pod
kojima
se
putnike
može
prevoziti
čamcima,
uvjete
priveza
čamaca
uz
obalu
i
slično.
Nadzor
nad
sigurnoš-
ću
plovidbe
tih
čamaca,
s
druge
stra-
ne,
u
nadležnosti
je
Lučke
kapetanije
Zadar,
pa
ona
treba
propisati
kon-
strukciju,
plovna
svojstva,
uređaje
KOMUNALCI
KOD
PREDSJEDNIKA
OPĆINSKE
SKUPŠTINE
Zakašnjeli
dogovor
Da
se
valjano
brinemo
kako
će
grad
izgledati
u
novggllišnjoj
noći,
tada
se
ne
bi
dogodilo
da
se
rangovor
o
toj
temi
W
12
da-
na
prije
Nove
godine
i
to
na
inici-
jativu
predsjedjnika
Skupštine
Hoće
li
Zadar
u
toku
predstojećih
novo-
godišnjih
praznika
izgledati
drugačije,
dakle
da
li
će
biti
ljepši.
čišći
i
uredniji
i
što
komu-
nalne
radne
organizacije
čine
ovih
dana
da
to
tako
bude?
bila
su
pitanja
zbog
kojih
je
jučer
predsjednik
Skupštine
općine
Zadar
inž.
Josip
Vlahović
sazvao
sastanak
s
pred-
stavnicima
komunalnih
organizacija.
Uz
njih.
ovom
su
sastanku
prisustvovali
i
predstavni-
ci
ZSlZ-a
u
stambeno-komunalnoj
djelatnos-
ti.
Općinskog
komiteta
za
prostorno
urede-
nje
i
komunalne
poslove.
Turističkog
saveza
općine
te
predsjednici
i
tajnici
vijeća
Skup-
štine
općine.
Ono
što
su
komunalci
kazali
na
sastan-
ku
svelo
se
na
to
da
nisu
računali
na
dodatni
angažman
na
uređenju
grada.
odnosno
da
su
spremni
za
novogodišnje
praznike.
ali
sa-
mo
u
okviru
svojih
redovnih
poslova.
te
na-
ravno
i
sredstava
koje
dobijaju
od
komunal—
ne
naknade.
U
»Čistoći«
već
znaju
da
novo-
godišnje
gužve
donose
i
više
smeća
pa
se
adekvatno
tome
i
priprema.
Blaž
Savić,
taj-
nik
Stambeno-komunalnog
ZSlZ-a.
obećao
je
da
će
grad
u
toku
novogodišnjih
praznika
biti
osvijetljen.
Zanimljivo
je
da
je
za
kićenje
glavnog
gradskog
trga.
Narodnog
trga,
za-
dužen
Turistički
savez
općine.
ali.
izgleda.
sasvim
slučajno.
Jer.
kako
reče
predstavnik
tog
saveza
Branko
Kulonja,
»Mi
smo
se
pri-
hvatili
posla.
jer
to
nitko
drugi
nije
htio«.
Na
jučerašnjem
sastanku
nisu
bili
prisut-
ni
predstavnici
»-Plodina«.
pa
ni
drugih
trgo-
vačkih
organizacija.
Prilog
novogodišnjem
štimungu
već
su
dale
»Plodine«
u
sv0jem
novogodišnjem
sajmu
šarenilom
stotina
ža-
rulja.
a
i
drugi
trgovci
će
to
učiniti
u
svojim
izlozima.
Novogodišnja
se
atmosfera.
svake
pa
i
ove
godine.
stvara
sama
od
sebe
i
svat-
ko
na
neki
način
sudjeluje
u
njoj.
ali
samo
uređenje
i
izgled
grada
nisu
ni
do
sada.
a
neće
ni
ove
godine.
biti
takvi
kakve
Zadar
zaslužuje
i
za
što
pouzdano
ima
novaca.
No
tu
se
već
više
ne
radi
samo
o
prigod-
nom
novogodišnjem
uređenju.
već
0
kom-
pletnoj
politici
prema
tzv.
»gradskim
stvari—
ma«
Da
se
grad
u
dovoljnoj
mjeri
brine
o
sebi,
tada
se
ne
bi
dogodilo
da
se
razgo—
vor
o
novogodišnjem
dizajnu
Zadra
vodi
12
dana
prije
Nove
godine
i
to
na
osobnu
inici-
jativu
predsjednika
Skupštine
općine.
M.V.
Da
li
će
se
barkarijo/i,
jedna
od
za-
%
PRIJEM
ZA
PREDSTAVNIKE
KLUBA
darskih
tradicija,
letra/(olja.
prilagodi-
,,-
suwemem-m
zahtjev,-ma
sigurnost,-
u
prijevozu
putnika
JUGOSLAVENSKIH
POMORACA
lZ
NEW
YORKA
(snimio.
Ž
Karey/da)
i
opremu
tih
čamaca.
Vrijeme
je,
izgleda,
pregazilo
nad—
aleko
poznate
zadarske
barke
koje
se
ne
mogu
utrkivati
s
njim,
ostajući
vjerne
stoljetnoj
tradiciji.
Zbog
sigur-
nosti
i
njih
i
prije
svega
putnika
koji
ih
koriste,
valjat
će
jednu
zadarsku
tra-
diciju
i
svojevrsnu
atrakciju
žrtvovati,
ili
prijevoz
modernizirati.
-.\
D.
MEZIĆ-JUGOVIĆ
NAKON
NAJNOVIJEG
POSKUPLJENJA
JAT—ova
PRlJEVOZA
Koristite
popust
U
određe_ne
dana_iia
pojedinim
IE
jama
za
Zagreb,
ngrad
i
Pulu
JAT
odobrava
50
posto
popusta
Posljednjim
povećanjem
cijena
u
avionskom
prijevozu
na
domaćim
Ii-
nijama,
i
Zadrani
su,
prema
očekivanju,
»prizemljeni«.
Jer,
sada
putna
karta
za
vožnju
iz
Zadra
do
Zagreba,
ili
obratno,
stoji
čak
3,608000
dinara
(vožnja
avio-
nom,
autobusom
i
aerodromska
pri-
stojba),
do
Beograda
4,240000,
a
do
Pule
3.290.000
dinara.
Medutim,
JAT
je
uveo
popust
na
pojedinim
linijama
u
određene
dane,
koje
je
vrijedno
koristiti.
Tako
se
50
posto
popusta
odobrava
na
liniji
s
po—
laskom
iz
Zadra
za
Zagreb
nedjeljom
u
19
sati,
za
Beograd
subotom
za
let
u
6.15
sati,
a
za
Pulu
ponedjeljkom
s
polaskom
iz
Zadra
u
7.45
sati.
Toliki
se
popust
odobrava
za
putovanje
iz
Beograda
u
Zadar
petkom
u
6.10
sati
i
iz
Pule
istoga
dana
u
18.40
sati.
Na
ovu
tarifu
djeci
od
2
do
12
godina
odobrava
se
popust
33
posto,
a
za
dje—
cu
do
dvije
godine
90
posto.
.
I
I
I
iseljenicima
Klub
je
pokrenuo
inicijativu
i
financi-
rao
podizanje
jučer
otkrivenog
spo-
menika
stradalim
pomorcima,
pa
mu
je
pripala
zahvalnica
Općinske
skup-
štine
Jugoslavenskog
Predsjednik
Skupštine
općine
Za-
dar
inž.
Josip
Vlahović,
primio
je
jučer
predstavnike
kluba
pomoraca
iz
New
Yorka,
koji
je
pokre-
nuo
inicijativu
i
financirao
postavljanje
spomenika
stradalim
pomorcima
što
je
jučer
otkriven
u
parku
kraj
TK
»Boris
Kidrič«.
Predsjednik
Vlahović
je
pred—
sjedniku
Kluba
Viktoru
Segariću
uru-
čio
zahvalnicu
zadarske
skupštine
Ju-
goslavenskom
pomorskom
klubu
za
uloženi
trud
u
realizaciji
posla.
Iseljeni-
cima
je
zahvalio
i
predsjednik
Matice
iseljenika
u
Zadru
Ante
Kolega,
a
sve-
čanosti
je
prisustvovao
i
autor
spome-
nika,
akademski
slikar
Slavko
Šoše.
M.V.
\
ZADAR
DANAS
DEŽURNA
LJEKARNA
|
»DONATu,
Pavlinovićeva
6
KINA
»znmm
Američki
film
»NESTAŠLUCI
eAčKoc
DOMA.
u
18
i
20
sati
»POBJEDA«
Američki
nim
.PouoćNA
TRKA«
u
16
i
18
sati,
a
u
20
sati
američki
film
»puwr
masom
RADIO
12.00
Početak
emitiranja
12.01
Radio-
-kompas
14.00
Vijesti
14.05
Radio-
-kompas
15.00
Dnevne
novosti
Radio-
-Zagreba
glazba
16.00
Dnevnik
16.15
Intermezzo
16.30
Kultura
18.30
Mali
koncert
19.00
Svršetak
emitiranja
Popularna
15.30
NOVOGODIŠNJI
KOKTEL—FESTIVAL
Barmeni
na
djelu
Od
20.
do
23.
prosinca
barmeni
iz
Zadra
i
Biograda'natjecat
će
se
gradi
Tržnice
i
prvi
put
pred
Zadranima
demonstrirati
svoju
vještinu
U
okviru
Novogodišnjeg
sajma
rad-
ne
organizacije
»Plodine«,
od
20.
do
23.
prosinca
u
marketu
na
gradskoj
tržnici
održat
će
se
novogodišnji
kok-
tel—festival.
Riječ
je
o
natjecanju
zadar—
skih
i
biogradskih
barmena
u
pripre—
manju
koktela,
što
je
prva
manifestaci-
ja
ovakve
vrste
u
Zadru.
Zelja
je
na
ovaj
način
upoznati
javnost
s
vještina—
ma
zadarskih
i
biogradskih
barmena
čiji
su
dobri
rezultati
postignuti
na
ju-
goslavenskom
nivou
neopravdano
os-
tali
u
sjeni.
Organizatori
te
zanimljive
manifestacije
su
»Plodine«,
poslovna
zajednica
»Centrojadram
i
Društvo
barmena
Zadar,
a
suorganizatori
su
radne
organizacije
»Maraska«,
»Fruc-
tal«
i
»Radenska«.
Natjecanje
barmena
pratit
će
komi-
sija
sastavljena
od
stručnjaka
iz
Škol-
skog
centra
za
robni
promet
i
turizam
i
zadarskih
hotelskih
kuća
koji
će
tak-
mičare
ocjenjivati
u
dvadesetak
eleme-
nata.
Koktel—festival
bit
će
natjecatel—
jskog
karaktera
s
pripremama
kratkih,
dugih
i
bezalkoholnih
mješavina.
Na
završnoj
večeri,
23.
prosinca,
dodijelit
će
se
priznanja
i
nagrade,
a
organizirat
će
se
i
koktel-šou
internacionalnih
bar—
mena.
Ovom
prilikom
program
će
vodi-
ti
Gordan
Kurtović,
a
posjetioce
će
za-
bavljati
zagrebačke
grupa
»Ritmo
Lo-
co«.
U
toku
svih
dana
održavanja
novo-
godišnjeg
koktel-festivala,
program
će
se
odvijati
u
vremenu
od
18
do
20
sati,
a
zanimljivo
je
istaći
da
će
posjetioci,
dakako,
imati
priliku
degustirati
pri-
premljene
koktele.
Z.G.
VEČERAS
U
KONCERTNOJ
DVORANI
GLAZBENE
ŠKOLE.
Koncert
Darka
Petrinjaka
certa
nalaze
se
djela
F.
Sora,
M.
Lobe-
ta,
D.
Aguada,
J.
Turine
i
A.
Piazzole.
Organizator
Petrinjakova
gostova—
nja
u
Zadru
je
ovdašnje
Narodno
kaza—
lište,
a
početak
koncerta
je
u
20
sati;
U
Koncertnoj
dvorani
Glazbene
škole
Centra
odgoja
i
usmjerenog
ob-
razovanja
»Juraj
Baraković«,
u
tzv.
Do-
mu
kulture
večeras
nastupa
naš
po—
znati
gitarist
Darko
PETRINJAK.
Na
;
programu
njegova
cjelovečernjeg
kon—
,
OBAVIJEST
ČITAOCIMA
Obavještevemo
čitaoce
da
će
do-3
pisništvo
»Slobodne
Dalmacije«
u
Za-
dru
od
petka
22.
prosinca,
umjesto
dosadašnjih
brojeva,
dobiti
nove
tele-
fonske
brojeve
i
to:
311-555
I
312—066
Novi
broj
telefaksa
bit
će
311-761
>>NAPRIJEDOVA<<
IZLOŽBA
KNJIGA
Za
gotovinu
-
popust
Izdavačka
radna
organizacija
»Naprijed«
iz
Zagreba
otvorila
je
u
crkvi
sv.
Petra
Sta-
rog
prodajnu
izložbu
knjiga.
Kupcima
koji
do
28.
prosinca
u
gotovini
kupe
knjige
u
mini-
malnom
iznosu
od
500
tisuća
dinara
odobra-
va
se
novogodišnji
popust
od
20
posto.
Kupci,
pak,
koji
knjige
žele
kupiti
na
kredit
u
tri
rate
imaju
dvije
mogućnosti.
Prva
je
mo-
gućnost
kupovine
knjiga
uz
kamatu
od
22
posto,
a
moguća
je
kupovina
i
na
beskamat-
ni
kredit,
ali
u
ovom
slučaju
valja
prvu
ratu
odmah
uplatiti
čekom.
z.G.
21.
.
J.M.
Jeftina
cestarina
Zašto
imamo
toliko
rupa
na
cesta-
ma?
Zašto
smo
zemlja
koja
svoj
nerav-
ni
asfalt
ravna
na
najskuplji
mogući
na-
čin,
automobilima?
Odgovor
na
ova
pitanja
Iako
je
naći
u
besparici.
Dio
krivice
za
rupe
leži
i
u
našem
sistemu
naplate
za
putove.
Primjer:
godišnja
naknada
za
ces—
te.
Naknada
za
ceste
nije
ni
glavni,
ni
osnovni,
ni
najveći
izvor
prihoda
odak-
le
se
financira
naša
(jalova)
borba
pro—
tiv
rupa
na
asfaltu,
ali
ipak...
Jednom
godišnje,
za
obnavljanje
registracije,
uz
tehnički
pregled
se
plaća
i
cestari-
na.
Na
primjeru
najmanjeg
od
najma—
njih
automobila,
»pegle«
ili
»tukiceu,
odnosno
»tiata
126
p«,
to
izgleda
ova-
ko.
Stotinu
tisuća
dinara
plaća
se
kao
Zavirivanje
naknada
za
registraciju.
kontrola
žmigavaca
pod
automobil,
i
volana,
broja
motora
i
šasije
(garnira-
no
višesatnim
čekanjem)
a
sve
skupa
znamo
kao
»tehnički
pregled«,
košta
oko
630
tisuća
dinara.
Onda
dolazi
fa-
Godišnji
d_oprinos
za
korištenje
cesta
za
najmanja
vozila
gotovo
je
tri
puta
jeftiniji
od
cijene
tehničkog
pregleda,
čime
je
jedan
od
iz-
vora
za
osiguravanje
boljih
saobraćajnlca
sveden
na
simbolične
iznose
mozna
cestarina.
Ništa
suvišno:
225
ti-
suće
dinara,
koliko
kutija
i
pol
malo
bo-
ljih
cigareta,
a
sve
to
u
ime
jednogo-
dišnje
naknade
vlasnika
vozila
za
rab-
ljenje
cesta.
Nije
li
to
ipak
premalo
s
obzirom
na
namjenu
sredstava
i
s
obzirom
da
je
cestarina
jedan
od
iz—
vora
borbe
protiv
rupa
na
asfaltu?
Pre—
malo
mislimo,
usporedi
li
se
sa
cije-
nom
tehničkog
pregleda
vozila
ili
osi-
guranjem
vozila
ili
s
običnom
litrom
benzina?
Naglašavamo
omjere
cijena
koji
su
——
potcrtano
inflacijom
——
sve
nelogič-
niji,
jer
stvarno
nije
logično
da
je
goto—
vo
tri
puta
jeftiniji
doprinos
vozača
za
borbu
protiv
kaverni
u
asfaltu
od
cijene
tehničkog
pregleda.
Inače,
kada
u
novinama
napišemo
»skuplja
cestarina«,
na
tehničkom
se
pregledu
stvori
dugačak
rep
da
se
plati
jeftinija
cestarina,
jeftina
(ili
sku-
pa)
kao
dvije
kutije
cigareta
ili
četiri
ka—
fe.
Sumnjamo
da
bi
mnogo
vozača
za—
gunđalo
da
im
se
jednom
godišnje
——
na
ime
cestarine
i
uz
garanciju
da
će
njihov
doprinos
značiti
zaista
kvali-
tetnije
saobraćajnice
uzme
više
ne—
go
što
se
uzima.
Kada
se
sve
zbroji
i
oduzme
rupe
u
asfaltu
su
ionako
po-
jele
toliko
novca
(kroz
saobraćajke
i
ine
nezgode)
da
eventualni
»gubitak«
vlasnika
vozila
ne
bi
bio
osjetan.
Sa-
mo:
tko
će
garantirati
da
s
višom
ces-
tarinom
smanjujemo
oštećenja
na
pro-
metnicama?
L.S.N.