24.SPLIT
Slobodna
Dalmacija
PETAK
19.11.2010.
sam
svoj
majstoR
projekt
obuke
za
osobe
oštećena
sluha
Poslodavci,
dajte
šansu
gluhima,
dobri
su
dizajneri
Udruga
gluhih
i
naglu-
Kroz
tri
seminara
polaznike
ćemo
osposobiti
za
samostalno
pripremanje,
dizajniranje
i
izradu
sadržaja
web
stranica.
To
je
područje
na
kojem
se
mogu
ravnopravno
iskazati
jer
‘gluhe
osobe
su
osobe
oka’
-
veli
Višnja
Jonjić,
predsjednica
Udruge
piše
AnA
Jerković
snimio
nikolA
vilić
/
cropix
hih
osoba
grada
Spli-
ta
i
Županije
splitsko-
dalmatinske
organizi-
ra
obuku
za
svoje
članove
pod
nazivom
“Sam
svoj
majstor”.
Projekt
financira
Ministar-
stvo
zdravstva
i
socijalne
skr-
bi,
a
koji
se
odnosi
na
osnaživa-
nje
osoba
oštećena
sluha
u
lo-
kalnoj
zajednici
kako
bi
im
dali
mogućnost
da
svojim
radom
sa-
mostalno
kreiraju
svoj
život.
-
Ovim
projektom
educi-
rat
ćemo
i
osposobiti
sedam
naših
članova
za
obavljanje
poslova
web
dizajna
i
dizajna
informativnih
i
promotivnih
materijala.
Kroz
tri
semina-
ra
polaznike
ćemo
osposobiti
za
samostalno
pripremanje,
dizajniranje
i
izradu
sadržaja
web
stranica.
To
je
upravo
po-
dručje
na
kojem
se
mogu
rav-
nopravno
iskazati
osobe
ošte-
ćena
sluha
jer
“gluhe
osobe
su
osobe
oka”
-
riječi
su
Višnje
Jo-
njić,
predsjednice
Udruge
koja
na
području
grada
Splita
broji
287
članova.
Rame
uz
rame
Projektom
se
želi
osnažiti
gluhe
kako
bi
svojim
radom
samostalno
kreirali
život
su,
pa
su
se
unatoč
tome
iska-
zali
u
grafičkim
alatima.
Naj-
teže
svladavaju
HTML,
a
naj-
brže
idu
Corel,
Photoshop
i
Word.
Projekt
im
je
pomogao
da
se
oslobode,
da
stanu
rame
uz
rame
s
drugima
koji
se
time
bave
-
kazuje
nam
Hrvoje,
do-
davši
da
polaznici
tečaja
imaju
jako
puno
ideja
kako
unaprije-
diti
udrugu.
-
Radionica
je
izvrsna,
mno-
go
sam
naučila
o
bojama,
re-
zanju
slika
itd.,
a
Hrvoje
sve
odlično
objasni
-
rekla
nam
je
Mirjana
Kevo,
koja
je
radila
u
Mostaru
kao
tehnički
crtač,
a
udala
se
u
Splitu.
Mirjana
je
sa-
da
nezaposlena,
a
živi
od
supru-
gove
mirovine.
Kaže
da
bi
sve
radila,
samo
da
ima
posao.
Ivan
Pervan
pak,
jedan
je
od
rijetkih
zaposlenih
u
udru-
zi,
a
radi
kao
zubni
tehničar
kod
privatnika.
Kaže
da
nika-
da
nije
bilo
primjedbi
na
nje-
gov
rad,
te
da
je
i
sam
vrlo
za-
dovoljan
poslom.
-
Da
poslodavci
daju
šansu
barem
jednom
gluhom,
reci-
mo
na
tri
mjeseca
probno,
da
se
dokaže,
vidjeli
bi
da
su
sve
predrasude
o
gluhima
pogreš-
ne.
Uz
to,
ne
košta
ih
ništa,
a
još
dobiju
i
subvencije
s
HZZ-a
-
kaže
Pervan.
Radionica
i
na
HZZ-u
I
na
HZZ-u
je
od
ovog
tjed-
na
počela
radionica
za
grupu
od
šest
gluhih
osoba,
koje
za
cilj
imaju
da
gluhi
prepozna-
ju
unutar
sebe
vrline
i
talente,
koji
će
im
pomoći
da
se
profi-
liraju
te
da
shodno
tome
traže
određene
poslove.
-
Nema
puno
sluha
za
za-
pošljavanje
gluhih.
Ta
bari-
jera
u
komunikaciji
pokazu-
je
se
kao
nepremostiva.
Čim
shvate
da
osoba
koja
traži
po-
sao
ima
oštećen
sluh,
tu
pri-
ča
završava.
Nije
im
važna
poslovna
sposobnost
niti
ne-
kakve
moralne
karakteristi-
ke.
A
oni
su
svi
školovani
lju-
di
i
spremni
su
raditi
bilo
što,
samo
da
im
se
da
šansa
da
se
pokažu
i
dokažu
-
rekao
je
Ro-
nald
Bezmalinović,
prevodi-
telj
tumač
udruge,
čiji
je
otac,
također
gluh,
bio
vični
zlatar
majstor.
Hrvoje
Gotovac
pak
napo-
minje
da
su
gluhe
osobe
polo-
žile
i
druge
tečajeve
s
velikim
Realizacija
projekta
počela
je
1.
lipnja
prvim
seminarom
koji
se
odnosio
na
ponavljanje
i
stjecanje
novih
osnovnih
in-
formatičkih
znanja.
Aktualni
seminar
završava
15.
prosinca,
a
treći
počinje
u
veljači
dogo-
dine.
U
udruzi
smo
zatekli
do-
bru,
ali
discipliniranu
radnu
atmosferu,
a
Hrvoje
Gotovac,
apsolvent
matematike
i
infor-
matike
kojeg
je
udruga
anga-
žirala
kao
predavača,
objasnio
nam
je
na
koji
način
predaje.
-
Za
sada
se
jako
dobro
sna-
laze,
čak
i
iznad
očekivanja.
Neki
su
imali
predznanje
pa
im
ide
brže
i
lakše,
a
neki
ni-
Gradske
crtice
Danas
i
sutRa
Di
neće
bit
struje
Danas
će
(petak),
od
8
do
10
sati,
bez
isporuke
električne
energije
ostati
potrošači
Mosećke
ulice,
od
broja
53
do
75
i
od
52
do
56,
te
Kocunarskog
prilaza
II,
brojevi
od
1
do
7,
ali
i
potrošači
Kijevske
ulice,
od
broja
44
do
48.
U
subotu
će
od
10
do
13
sati,
bez
struje
ostati
potrošači
na
području
Kitože
i
Barutane.
G.R.
na
Rivi
Kupite
kolače,
pomozite
siromašnima
Caritas
Splitsko-
makarske
nadbiskupije
u
sklopu
programa
“Europske
godine
borbe
protiv
siromaštva
i
socijalne
isključivosti”
organizira
dobrotvornu
prodajnu
akciju
kolača
i
slastica.
Akcija
će
se
održati
u
subotu
u
9
sati
na
Rivi
(na
dnu
Marmontove).
Prikupljena
sredstva
bit
će
namijenjena
za
nabavku
dječje
hrane
za
siromašnu
djecu.
G.R.
tRibina
‘Volim
hrvatsku,
a
ne
EU’
Danas
će
se
održati
tribina
“Volim
Hrvatsku,
a
ne
EU”,
u
19.30
sati
u
dvorani
Nadbiskupskog
sjemeništa,
Zrinsko-
frankopanska
19.
Na
tribini
će
govoriti
Roko
Šikić,
predsjednik
udruge
“Volim
Hrvatsku”,
Marko
Francišković,
dopredsjednik
udruge
i
Romano
Sole,
član
izvršnog
odbora
udruge.
a.j.
I
časna
sestra
Marijana
uči
i
pomaže
ostalim
polaznicima
odbijenice
iz
DEs-a
••
Tijekom
ovih
godina
zaposleno
je
245
gluhih
i
nagluhih
osoba,
najviše
u
DES-u.
No
u
zadnje
vrijeme
i
tamo
dobivaju
odbijenice.
U
ovom
trenutku
ima
88
aktivno
zaposlenih
i
178
umirovljenika.
Zapošljavanje
je
stalna
briga
Udruge
jer
je
na
popisu
još
39
nezaposlenih
s
područja
naše
županije,
koji
su
uspješno
završili
srednje
strukovne
škole,
a
u
udruzi
su
i
četiri
studenta.
U
2010.
godini
uz
pomoć
udruge
za
inkluziju
Lastavice
zaposleno
je
troje
gluhih.
uspjehom,
za
webdizajnera,
servisera
osobnih
računala
i
sistem
mrežnog
administra-
tora,
ali
da
od
toga
nije
bilo
neke
koristi
jer
su
opet
osta-
li
nezaposleni.
Naglašavaju
da
su
gluhi
vizualni
tipovi
ljudi,
“osobe
oka”,
te
da
je
za
njih
najbolji
rad
u
grafičkom
dizajnu,
dizajnu
interijera,
te
svi
oblici
manualnih
poslova,
u
knjigovežnici,
kao
bravari,
zlatari,
skladištari
itd..
-
Problem
je
u
percepciji
gluhih
osoba,
tretiraju
se
kao
invalidi
samo
zato
što
razgo-
varaju
drugačijim
jezikom
od
uobičajenog.
Ako
su
gluhi,
ne
znači
da
imaju
fizičkih
ošteće-
nja
i
da
su
invalidi.
Treba
raz-
biti
te
predrasude
-
zaključuje
Bezmalinović.