dubro
vnik
čETVRTAK,
20.
srpnja
1989.
DALMACIJA
8
SLOBODNA
IZNAJMLJIVANJE
-
HIDROSKUTERA
NA
AKVATORIJU
DUBROVNIKA
DJELATNOST
TURISTIČKE
INSPE'KCIJE
Nedovoljno
SKUTERI
»pokriveni«_
otoci
'
MAME
NESREČU
Unatoč
postignutom
dogovoru
između
Lučke
kapetanije
i
dubrovačke
hotelske
pri-
vrede,
vlasnici
hidroskutera
još
uvijek
bez
provjere
znanja
potencijalnih
vozača
olako
iz—
najmljuju
ova
atraktivna
vozila
svakome
tko
to
zaželi.
Naravno
uz
uvjet
da
to
zadovoljstvo
»jahanja
morskih
talasa«
vozači
mogu
adek-
vatno
platiti,
budući
da
je
cijena
vožnje
250
ti—
suća
dinara
za
15
minuta
uživanja.
Vlasnici
skutera,
(bez
dozvole
Komiteta
za
privredu
i
bez
suglasnosti
Lučke
kapetanije)
sklopili
su
ugovore
sa
hotelima
»Belvedere«,
»Minčeta«
i
»Vis«
o
iznajmljivanju.
Međutim,
kakvi
su
uvjeti
ugovora
u
pitanju
nismo
uspjeli
saznati,
kao
ni
to
u
kojem
će
iznosu
ovi
»an—
šalisti«
na
kraju
sezone
platiti
društvene
obve—
ze
(porez).
Nadalje,
»slovo
zakona«
za
skute—
'
re
jednako
je
kao
i
za
glisere,
što
znači
da
ih
se
ne
smije
voziti
bez
registracije,
bliže
od
200
m
od
obale.
Ipak,.ovih
smo
dana
nerijetko
očevici
prijave
kako
skuteri
glisiraju
pored
sa—
me
Porporele
ili
plaže
na
Banjama,
mada
im
je
općenito
to
»zabranjena
zona«.
Slično
je
i
uvali
Lapad,
gdje
je
proteklog
tjedna
14-godišnja
djevojčica
samo
pukim
slučajem
ostala
živa
nakon
udara
o
stijenu.
Ako
se
zna
da
vozač
skutera
mora
imati
položen
ispit
vo—
ditelja
čamca,
a
njegov
vlasnik
mora
biti
mor-
u
nar-motorist,
jasno
je
da
trka
za
novčanom
dobiti
tjera
iznajmljivače
da
svjesno
»progle-
daju
kroz
prste«
i
bez
provjere
iznajme
vozilo.
Na
sreću,
povrijeđenih
kupača
još
uvijek
nema,
ali
je
(uz
postojeće
vratolomije
skutera—
ša)
izgleda
i
to
samo
»pitanje
vremena«,
a
tad
će
već
biti
kasno.
Na
sugestiju
kapetanije,
po-
morske
agencije
su
uspjele
ishoditi
kod
bro-
darskih
kompanija
(čiji
se
izletnički
i
brodovi
»ploveći
hoteli«
sidre
između
Ploča
i
Lokruma)
zabranu
iznajmljivanja
skutera,
bez
obzira
na
njihovu
eventualnu
spremnost
'
da
to
zadovoljstvo
gostiju
dubokog
džepa
do—
bro
plate.
Pobijedila
je
potreba
bezbjednosti
plivača,
a
zašto
to
nije
slučaj
i
sa
iznajmljivači—
ma,
ne
treba
mnogo
objašnjavati.
Ne
rijetko
nas
sami
turisti
zovu
telefoni—
ma,
upozoravajući
na
pogibeljno
glisiranje
vozača
skutera
riječi
su
kapetana
Ivana
Kuzmanića,
rukovodioca
Lučke
kapetanije
Dubrovnik.
Dogovorili
smo
se
da
se
prije
iznajmljivanja
potencijalnim
vozačima
skutera
na
posebnoj
tabli
ili
samoj
»voznoj
karti«
ob-
jasni
koji
su
dijelovi
obale
dozvoljeni
za
vož-
nju,
ali
vozači
se
toga
ne
pridržavaju,
uživajući
u
dvostrukoj
opasnosti.
Zbilja,
da
li
je
potrebno
da
se
desi
ono
naj-
gore
pa
da
netko
od
nadležnih,,povuče
kon-
kretniji
potez?
(A.K.)
Ljetni
_orar
(
VEĆ
VIŠE
OD
PET
GODINA
'
U
TRPNJU
\!
Za
p
u
ste
n
0
poslovnice
DB
I
I
V
Od
početka
godine
do
konca
lipnja
Turistička
je
in-
spekcija
obavila
2977
in—
spekcijskih
pregleda
i
pri
to-
me
utvrdila
123
neprijavljena
gosta
(od
kojih
67
inozem-
nih)
u
49
domaćinstava.
Naj-
više
neprijavljenih
stranaca
registrirano
je
na
užem
pod-
ručju
grada
i
u
Cavtatu,
dok
su
gotovo
svi
neprijavljeni
domaći
turisti
(54
od
56)
pronađeni
na
području
Pe—
lješca.
relativno
To
je
rezultat
rada
17
pomoćnih
turističkih
inspek—
tora
koji
su
u
svome
radu
uspjeli
kvalitetno
pokriti
cijelo
područje
dub-
rovačke
rivijere.
Nedovoljno
su
pokriveni
samo
otoci,
ali
se
i
taj
nedostatak
pokuša-
va
riješiti
povremenim
obi-
lascima.
Od
19
angažiranih
pomoćnih
inspektora,
zbog
niza
teškoća
otkaz
su
do
sada
dala
već
dva
inspekto-
ra.
Teškoće
su
bile
u
spre-
čavanju
obavljanja
dužnosti,
prijetnjama
i
vrijeđanju,
a
to
je
utjecalo
da
od
40
potenci-
jalnih
kandidata
za
ovaj
po—
sao,
nako'i
obavljenih
raz-
govora,
mnogi
nisu
pristali
prihvatiti
ponuđenoga
posla.
se
Inače,
prema
podacima
na
inspekcije,
Turističke
području
rivijere
iznajmljiva-
njem
soba
bavi
se
ukupno
3737
domaćinstava
(s
izda->
nim
odobravanjem).
Oni
po—
sjeduju
10.349
soba
i
393
apartmana
sa
22.359
kreve-
ta.
Međutim,
ugovore
sa
agencijama
sklopilo
je
samo
2386
(sa
16.072
postelje),
a
u
inspek—
ciji
smatraju
da
su
razlozi
nesklapanja
ugovora
u
ne-
dovoljnoj
angažiranosti
agencija
i
u
nedovoljnom
broju
turista
u
dosadašnjem
toku
sezone.
domaćinstava
Inspekcija
tvrdi
da
još
nisu
utvrdili
slučaj
izdavanja
soba
bez
odobrenja
i
da
je
samo
jedno
domaćinstvo
iz—
davalo
sobu
bez
skloplje-
nog
ugovora
s
agencijom.
Očito
je,
međutim,
da
su
in-
spektori
često
(da
ne
kaže-
mo:
po
pravilu)
išli
putem
manjeg
otpora,
pa
je
postig-
nuti
takav
kakav
jest.
lnače,
sucu
za
prekrša—
je
popdnesene
su
104
prija—
ve
(zahtjeva)
za
pokretanje
prekršajnog
postupka
i
to:
u
privatnom
ugostiteljskom
sektoru
58,
u
društvenom
ugostiteljstvu
11,
u
kućnoj
radinosti
31
i
protiv
davalaca
»jednostavnih
ugostiteljskih
usluga«
4
prijave.
rezultat
A.
KALAJDŽIĆ
Poslovnica
Dubrovačke
banke
u
Slanome
u
ovogodišnjoj
turističkoj
sezoni
svoje
radno
vrijeme
u
potpu-
nosti
je
prilagodila
potrebama
domaćih
i
stranih
posjetilaca.
Poslovnica
radi
prije
podne
i
poslije
podne
te
nedje—
ljom
i
praznikom.
Brsečina
privlači
goste
Uvala
Brsečina
između
Slanoga
i
Orašca
privlači
velik
broj
domaćih
i
stranih
posjetilaca.
Razlog
je
tome
čistoća
mora
te
stoljetni
borovi
i
drugo
mediteransko
raslinje,
što
ovoj
uvali
daje
posebnu
draž.
Tu
se
nalazi
i
restoran
OOUR-a
»Dubrovačko
primorje«
gdje
se
organi-
ziraju
popularni
»fiš—piknicirx.
b
0
c
al
iste
trpanjski
entuzijasti
TRPANJ
——
Jedino
trpanjsko
bo-
ćalište
već
više
od
pet
godina,
koli—
koje
inače
prošlo
od
vremena
kada
.
su
prestali
s
nastupom
u
općinskoj
ligi,
stoji
Tereni
zapušteno
i
zaboravljeno.
obrasli
u
travu
izarđala
ograda
pru-
žaju
ružnu
sliku
svima
onima
koji
prolaze
pokraj
boca/išta,
a
takvih
i
nije
malo
zbog
toga
što
se
zdrav-
stvena
stanica,
ljekarna,
društveni
dom
i
milicija
nalaze
u
neposrednoj
blizini.
Jesu
li
trpanjski
boćari
mož-
da
vidjeli
svoje
zapušteno
igralište.
Ako
nisu,
trebalo
bi
ih
odmah
od-
Ćsti
tamo.
(J.F.)
'
KULTURNO
BLAGO
MLJETA
TREBA
SVE
VIŠE
PRIBLIŽITI
GOSTIMA
DUBROVNIK
DANAS
U
SEZONI
NA
PODRUČJU
NP
»MLJET«
Vodiči
DEŽURNA
LJEKARNA
Svakodnevno
odvoženje
»GRUŽ«
_
tel.
27-725
'
smeća
Obala
za
spomenike
KINA
-
parkiralište
Mnoge
lokalitete
treba
sanirati,
a_
ne-
ke
domove
kulture
završiti
KRONIKA
DONJIH
KONAVALA
'
Ferali
CAVTAT
——
Na
auto—parkingu
iznad
autobusnog
kolodvora
u
Cav-
tatu
već
duže
vrijeme
ne
radi
neko-
liko
ferala
javne
rasvjete.
Kako
nam
je
rekao
Antun
Kalačić,
predsjednik
TD
»Cavtat«,
to
pogoduje
sitnim
kradljivcima,
pa
bi
Mjesna
zajeddni—
ca
kvar
što
prije
trebala
popraviti.
Plodovi
DONJI
OBOD
Poljoprivredni-
ci
Donjeg
Oboda
zadovoljni
su
prvim
ljetnim
plodovima
sa
svojih
plantaža
na
području
od
Poluganja
do
hotelskog
kompleksa
»Epidau-
rus«.
Nedavne
kiše
pospiješile
su
raniji
cvat
mnogih
kultura,
pa
su
poljporivredni
obogatili
ponudu
na
tržnici
u
Cavtatu,
koju
godinama
opskrbljuju
vrijedni
Obo-
đani.
Kiša
je
dobro
došla
i
nasadi-
ma
cvjetova.
Što
se
tiče
poljopriv—
rednih
kultura,
najbolje
su
živnuli
kupus
i
rajčica.
proizvodi
v
Cesi
MOLUNAT
U
malo,
a
sve
at-
raktivnije
ribarsko
i
turističko
mjes-
to
Molunat
stigle
su
prve
grupe
tu-
rista
iz
Čehoslovačke.
Kako
smo
ovdje
informirani,
opskrba
je
za
sa—
da
dobra,
a
voda
se
dovozi
cister-
nama
iz
Grude.
U
-
restoranima
u
Moluntu
goste
uslužuju
svježom
ribom,
nije
baš
uobičajeno
u
drugim
mjestima.
što
Priredbe
CAVTAT
Na
ljetnim
pozorni-
cama.
Cavtata
nastavljene
su
kul-
turno—zabavne
manifestacije
u
sklopu
»Cavtatskog
ljeta
89«,
ko—
je
organiziraju
Turističko
društvo
i
hotelska
privreda
ovog
gradića
već
petnaestak
godina.
Uz
stalne
zložbe
slika
Zlatka
Fedotova
i
Ibra-
hima
Novalića,
mlađih
umjetnika
iz
SR
Bosne
i
Hercegovine,
na
ljetnim
pozornicama
»Albatros«,
»Epidaurus«
-i
»Cavtat«
organiziraju
se
jadranske
igre,
koncert
ozbiljne
hotela
nastupaju
Sandra
Kulier,
VIS
»Coca
Cola«,
Borislav
Štambuk,
kantautor
kao
lani
TRPANJ
U
Trpnju
u
svim
ob—
licima
smještaja
boravi
oko
5.500
registriranih
gostiju,
od
'čega
20
posto
stranih,
što
otprilike
odgova-
ra
prošlogodišnjim
rezultatima
po-
stignutima
u
ovo
doba
godine.
Praznih
soba
u
kućnoj
radinosti
ima
još
vrlo
malo
i
one
bi,
uvjerava-
ju
nas-u
Turističkom
društvu,
treba-
le
uskoro
biti
popunjene.
(J.
F.)
Slanska
riva
ponovno
je
postala
golemo
parkiralište
osobnih
automobi—
la,
ali
i
drugih
vozila,
što
u
samom
cen-
tru
mjesta
stvara
velike
prometne
guž-
ve.
Određene
pouke
u
vezi
s
time
tre-
balo
bi
izvući
za
iduću
turisticku
sezo-
nu,
jer
kako
sada
stoje
stvari,
u
Slano-
me
nema
prostora
koji
je
namijenjen
samo
šetačima,
a
to
je
nedostatak,
zar
ne?
D.
Kralj
ODRŽAVANJE
PROMETNICA
NA
PELJEŠCU
Novi
sloj
asfalta
TRPANJ
RO
za
održavanje
ces-
ta
iz
Dubrovnika
trebala
bi
do
kraja
ovog
mjeseca
urediti
pelješke
promet—
nice
za
ovu
godinu.
Od
3,8
kilometara
ceste
do
sada
je
asfaltirano
2,8
kilome-
tara,
i
to
na
ulazu
u
Orebić
kroz
Moka-
lo,
te
od
Gostionice
do
Krive
Doline.
U
toku
sljedečih
desetak
dana
još
je-
dan
kilometar
pelješke
ceste
pokrit
će
se
novim
slojem
asfalta.
To
će
biti
t_ri;
najugroženije
dionice,
i
to
od
Potomja:
do
Prizdrine,
u
predjelu
KOZje
zdrilol
i
kroz
Ponikve.
(J.F.)
!
»SLOBODA«
Američki
horor
»FA-
NATICI
ZLA«
u
19
i
21
sat
»JADRAN«
Američki
akcioni
film
»RAMBO
III«
u
21
sat
»SLAV'CA«
Američki
akcioni
film
»ČELIČNA
ŠAKA
PRAVDE«
u
21
sat
»LAPAD«
Američki
dokumentarni
film
»TA
GOLA
STVORENJA«
u
21
sat
GOVEDARI
U
ljetnim
mjescima
radni-
ci
RO
Nacionalni
park
»Mljet«
svakodnevno
odvoze
smeće
s
mjesnih
odlagališta
u
nase-
ljima
Polače,
Pomena,
Govedari,
Babine
Ku-
će
i
Soline.
I
iz
hotela
»Odisej«
i
turističkih
objekata
organizirano
je
redovito
odvoženje
smeća
u
sezoni.
Već
čitavo
desetljeće
bes—
prijekorno
su
organizirani
prikupljanje
i
od—
voz
smeća
s
područja
parka
koje
obavlja
RO
NP
»Mljet«
u
suradnji
s
MZ
»Goveđari«.
(A.
V.)
KOMUNALNA
RADNA
ORGANIZACIJA
»ČISTOĆA«
brojnih
arheoloških
MLJET
Zbog
turističke
valoriza—
cije
lokaliteta
i
spomenika
kulture
na
Mljetu:
antičke
palače,
samostan
sv.
Marije
na
jezeru,
crkvi
sd.
Mihaan
i
sv.
Andrije,
Sotnice
s
crkvom
sv.
Vlaha,
Kneževa
dvora
i
drugih
objekata,
treba
što
prije
orga-
nizirati
vodičku
službu
sa
stručnim
obi-
lascima
tih
spomenika
za
turiste
i
izlet-
nike.
Pored
toga
treba
izvršiti
sanaciju
i
konzervaciju.
»
U
kuli
samostana
sv.
Marije
na
Veli-
kom
jezeru
treba
urediti
arheološku
zbirku
u
suradnji
s
Dubrovačkim
muze-
jom
i
OOUR—om
»Mljetska
jezera«.
U
Pomeni
treba
češće
organizirati
raz-
ne
glazbeno-scenske
priredbe
i
izved-
be
klasične
glazbe
u
samostanu
sv.
Marije.
U
Polačama
treba,
nastaviti
ar—
heološka
istraživanja
i
adekvatno
zašti-
-.i
i
konzervirati
antičku
palaču
iz
II
sto-
ljeća,
inače
spomenik
kulture
nulte
ka-
tegorije.
Svakako
bi
trebalo
dovršiti
Dom
kulture
u
Zadublju
u
Babinom
Polju,
tj.
prvi
kat
s
krovom,
gdje
bi
se
organizi-
rala
različita
društvena
okupljanja
i_kul-
turni
sadržaji.
Isto
tako
nije
završen
ni
Dom
kulture
u
Goveđarima,
na
kojemu
postoje
samo
zidovi,
dok
to
područje
vapi
za
prostorom
u
kojemu
bi
se
od—
ržavali
kulturni
sadržaji
i
priredbe.
i
-'«rt'.vrrx
(A.V.)
Koliko
para
-
loliko
(neičisloče!
Unatoč
željama
da
Dubrovnik
do-
čeka
ovu
turističku
sezonu
čistiji
i
uređenjiji
nego
inače,
to
više
što
je
i'
domaćin
kongresa
ove
godine
SNAV-a,
čini
se,
nažalost,
da
je
puno
toga
ostalo
samo
dobra
namjera.
Prema
informaciji
koju
je
KRO
»Čisto-
ća«
dostavila
odgovornima
i
zaintere-
siranima,
te
među
ostalima
i
sredstvi-
ma
javnog
informiranja,
»zapelo«
je
na
samom
početku,
na
onome
što
je
trebalo
biti
uređeno
prije
pola
godi-
ne.
Naime,
tek
je
nedavno
ZSIZ
za
stambenu
oblast
i
komunalne
djelat-
prijedlog
nosti
dostavio
ugovora
o
održavanju
čistoće
na
jav-
»Čistoći«
površinama
noprometnim
grada,
u
kojemu
su
predložena
sredstva
na-
mijenjena
održavanju
javne
čistoće,
a
za
koja
u
ovoj
komunalnoj
organiza-
ciji
misle
da
su,_blago
rečeno,
nedo-
voljna
tako
bi
osobni
dohoci
radnika-
-čistaća
zaostali
čak
60
posto
za
pro-
sjekom
dohotka
općine,
što
bi
dovelo
do
masovnog
odlaska
radnika
iz
»Čistoće«.
Pritom
je
potrebno
nagla-
siti
da
je
i
visina
prošlogodišnje
sat-
nice
radnika-čistaća
bila
nedovoljna,
a
s
obzirom
na
povećanje
troškova
života,
predviđena
ovogodišnja
satni-
ca
u
iznosu
od
29.600
dinara
upravo
je,
smatraju
u
dubrovačkom
komunal-
nom,
nedopustivo
niska.
Poseban
problem
predstavljaju
i
sredstva
za
materijalne
troškove
organizacije
ko-
ja
su
u
odnosu
na
prošlu
godinu
uve—
ćana
za
45
posto,
odnosno
za
polovi-
cu
manje
od
predviđenog
rasta
infla-
cije.
Ovakvo
stanje,
smatraju
u
»Čisto-
ći«,
praktički
je
neodrživa,
a
realno
je
očekivati
da
će
s
obzirom
na
navede-
ne
probleme
(ne
spominjući
ovaj
put
stambena
i
druga
neriješena
pitanja
zaposlenih
u
ovoj
komunalnoj
radnoj
organizaciji)
Dubrovnik
uskoro
ostati
bez
čistaća.
A.
Mr.
...
'
»
.
.
..
:
i,
\
»
,
\
,
i.
\
."
._w
..l_«'