-
\__.
:
Č\'č'š"'\
_
'
'“Lx
\\
“š::
"
.
"4.
OBLJETNICE
OSLOBODN
GRADA
DODIJELJENE
SLOBODNA
UTORAK,
31.
listopada
1989.
DALMACIJA
s?
DAN
SJEĆANJA
NA
MRTVE
-
Nedou'mice
!
WW
“**—še
'
obilježavanja
NAGRADE
GRADA
ZADRA
Odbor
za
dodjelu
javnih
priznanja
Općinske
skupštine
odlučio
Ante
Brkan:
je,
u
povodu
jubilarne
45.
obljetnice
oslobođenja
grada,
da
godiš-
vaj
fje
nju
Nagradu
grada
Zadra
dodijeli
majstoru
umjetničke
fotografije
Anti
Brkanu,
tajniku
Mjesne
konferencije
Socijalističkog
saveza
Dračevac
Zadarski
Mariju
Mičiću
te
grafičaru
»Narodnog
lista«
u
mirovini
Miljenku
Perinu.
'Z'OŠPafSto'f'Wfotografu—3
Ante
Brka"3“_na
__
_
_
Godišnje
Nagrade
grada
Zadra
pripale
su
|
kolektivima
Zavoda
za_zaš_titu
spomenika
_kulture_u
zadru,
komunalnoj
raanj
_organiza-
ell|
»L'bUfnlla“,
radno!
orgamzac'i'
“KePO/“i
SOUR'U
P0|10P"erd'
nog
kombinata
»Zadarft,
turističkom
naselju
»Zatoncr
i
Mjesnoj
za-
jednici
»Vlado
Baga!»
u
Zadru.
Grb
grada
Zadra
pripao
je
ove
godine
Samoupravn'oj
interesnoj
zajednici
za
ceste,
dok
su
diplome
Skupštine
općine
Zadar
dodije-
ljene
radniku
općinske
uprave
Šimi
Miočevui
radniku
zadarske
je-
dinice
zagrebačkog
OOUR-a
»Naftini
derivati«
Ivici
Sokaću.
.
.
.
.
.
.
.
Odbor
za
dodjelu
javnih
priznanja
Općinske
skupštine
ove
godi-
ne
nije
dodijelio
najveću
nagradu
Nagradu
grada
Zadra
za
zwot-
“0
dielo-
Priznanja
će
laureatima
biti
uručena
danas
na
svečanoj
sjednici
Skupštine
općine
Zadar
koja
se
tradicionalno
održava
u
povodu
31.
listopada
Dana
oslobođenja
Zadra.
.
!)
M
'
\\
M-v'l:
..
V
.
k'-
.
[
'
"
Vrijedni
d
IVIS
Gotovo
da
nema
niti
jedne
akcije
koja
je
po—
krenuta
u
toku
posljednjih
godina
u
Dračevcu
Zadarskom
da
u
njoj
kao
najistaknutiji
pojedi-
nac
nije
sudjelovao
i
Mario
Mičić,
sadašnji
tajnik
M2
i
odbornik
u
VMZ
soz
Tako
je
bno
i
5
iz_
gradnjom
vodovoda
koji
je
napravljen
za
nešto
duže
od
godinu
dana
i
ovih
se
dana
svečano
pušta
u
funkciju.
Istodobno,
on
je
zaslužan
što
su
mještani
Dračevca
Zadarskog,
osim
za
inter-
ni
samodoprinos,
listom-glasali
i
za
samodopri—
nos
na
razini
grada
Zadra.
Mičić
se
također
is-
takao
i
u
akcijama
oko
telefonizacije
mjesta,
a
u
Centru
za
zaštitu
od
požara
_
gdje
radi
kao
vatrogasac—vozač
oduvijek
je
važio
za
pri-
mjernog
radnika.
ongod'šnJšgmeđunafodng?
g'lgnglugšgylzk
32275
“315813imgšggnggdugarlggn
ear'epuišci_
je
dao
uzori,
doprinos
razvoju
kreativnog
koriš_
tenja
medija
fotografije.
njegovoj
50-godišnjoj
fotografskoj
aktivnosti
odano
je
podjednako
i
u
zemlji
i
u
svijetu.
Nosilac
je
titule
Priznanje
MaistOfa
umietničke
fotografii€_JUQOS|aViie
i
Ar-
“Sta
F'Ap'a
Od
1961;
Ekse'enc'le
MŠĆPnšfomé
LOtografSŠe
31133332?
19678
dŽ'TmU'káe
:$;
138$agiraNŽ
grade
za
Zivotno
djelo
Foto
saveza
Jugoslavije
1983
godine
Sva
ta
odličja,
te
broj-_
..
'"agra.
e
oso_
a
'ana
.
ne
druge
domaće
i
strane
nagrade
i
diplome
dobio
je
za
stVaralački
opus
koji
je
u
cijelosti
vezan
isključivo
za
Zadar
i
njegovo
područje.
Miljenko
Perin.
'
.v
'
zuzetdn
graficar
Gotovo
da
nema
niti
jednog
značajnijeg
za-
darskog
izdavačkog
projekta
u
nekoliko
po—
.
..
.
,
...
.
.
,
Sljednl'h
de$etiieca
“.
c'le
CSF/areni.?
SVOJ?
09'
romno
znanje
i
kreativnost
nije
UiOZIO
Miljenko
Per'n-
graf'Ck'
m_dn'k
(meteri_“Naf0dnog_
"Staf—
Poslovni
partneri
ovog
izdavackog
kolektiva
uw-
_,
_
_
_
.
..
lek
SU
'Sflca“
da
!?
_Mlllenko
Penn
m_etej'
k9l'
le
SPOSOUan
napfaVltll
nemoguce-
POS'ledlcale
tO
ogromnog
iskustva,
jer
je
počeo
raditi
još
u
vri-
_
le'Pe
kada
5“
se
C'tave
Stran'ce
nov'“?
s'agale
rucno
slovo
po
slovo,
pa
do
modernih
ofset-
..
"Otac'la'
Kada
se
z.?llelo
naprav't'
'Zuzemu
kn."-
gu,
onda
se
unaprijed
znalo
da
se
to
ne
moze
realiZIrati
bez
Perina.
Odlikovan
je
Medaljom
ra-
da.
Miljenko
Perin
je
umirovljen
u
srpnju
1989.
godine.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:.
"':f-
"
%
Ž
/
Ž
.
.
Ko'ektlv'
'
I
I
?
'
I
Po'jopnvredm
%
'
.zaVOd
za
zaStitu
Spome'
.
.
kombinat
»Zadar«
nesumnjivo
spada
u
red
onih
zadarskih
firmi
koje
su
stekle
reputacm
na
Širem
jugoslavenskom
rostáru
Kćmbi_
samoupravna
interesna
“|?de
_z_a
"
zad!"
u
kratkom
se
roku
afirmirala
kao
uspjesna
asocuacua,
pa
jOj
je
zato
zasluze-
no
pripao
Grb
grada
Zadra.
Od
osnivanja
SlZ—a
do'danas
asfaltirano
je
45vkl-
lometara
regionalnih
cesta,
142
kilometra
lokalnih
I
prikljucnih
cesta,
poloze—
'
.
4
%
'
|
.
.
"Ika
ku
ture
postigao
je
rezulta—
á
.
%
tf
zasm'
paSt'ne
ko“
su
pozna“
Ž
Sitrom
SFtiHJ
SŽRJ.
Pod
išta?/(Š-
.
.
-
.
..
'
.
n
t
d
-
pk
v
'
f-
-
%
3035
ima
2_30
ruze"?
_lZlQnO-
%
no
je
6
kilometara
novog
asfalta
na
Magistrali,
a
postavljeno
je
i
9
nowh
miju
velikog
pr0izvodača
l
distribu—
tera
poljoprivredno_prehrambenih
a"
i
drugih
proizvoda
a
istovremei
=?
semafora"
-
v
.
,
.
.
;
svom
s_rucnla
a
oYog
'
sadase
izvode
radovr
na
zastiti
Sv.
.
..
'
'
'
,
"
'
'
22332"
žižnčlájšgnfšegiišćfágnlžg
Šime
Mi-
__
'
_
'
?
Stos'lei
grom]a
“_
m9|at5k0m_k0n_'
unutar
SOUR_a
uspostavljeni
takvi
očev,
radnik
:
-
.
-
.::—.je.
Kako
zadarski
radni
kolektivi
do
da-
nas
nisu
službeno
dobili
novoizglasani
Zakon
o
obilježavanju
Dana
sjećanja
na
mrtve,
tako
je
jutros
još
uvijek
bilo
nedoumice
oko
obilježavanja
toga
da—
na.
Preporuka
koja
je
stigla
iz
Repub-
ličkoga
komiteta
za
rad
zadarskom
|z-
vršnom
vijeću
kaže
da
se
1.
studenoga
neće
raditi
i
u
većem
dijelu
privrede
će
se
zakon
tako
i
provoditi,
premda
deci-
diranoga
odgovora
o
tome
u
ovdaš-
njim
radnim
organizacijama
nije
bilo.
U
RO
»Vlado
uagat«,
primjerice,
kažu
da
najvjerojatnije
neće
raditi,
ali
će
od-
luka
o
tome
biti
donesena
kada
zakon
bude
službeno
objavljen.
U
Tvornici
za
preradu
soje
Radnički
je
savjet
donio
odluku
da
se
1.
studenoga
neće
raditi,
a
u
tekstilnom
kombinatu
»Boris
Kid-
rič«
nedoumica
proizlazi
iz
tehnološ—
kog
procesa
——
gašenje
strojeva
samo
za
jedan
dan
donosi
veliki
»škart«,
pa
u
tom
kolektivu
razmišljaju
da
praznik
»presele«
na
iduću,
inače
radnu
subo—
tu.
Ni
iz
kolektiva
uslužnih
djelatnosti
nismo
mogli
jutros
dobiti
decidiran
od-
govor.
PTi—službe
bi,
u
slučaju
da
se
ne
radi,
radile
kao
i
nedjeljom,
odnos-
no
bila
bi
dežurna
samo
jedna
zadar-
ska
pošta,
ali
je
dodatan
problem
što
se
toga
dana
trebaju
podijeliti
mirovi—
ne,
pa
zadarski
umirovljenici
sigurno
neće
biti
obradovani
jednodnevnim
od-
morom
poštara.
M
v,
PROJEKCIJE
IZGRADNJE
BENZINSKIH
STANICA
NA
OTOCIMA
Bolja
opskrba
naftnim
:?:;
derivatima
.
_
.
.
.
'
Najkasnije
do
2000
godine
kako
je
predViđeno
u
PrOjekciji
izgradnje
i_re-
konstrukcije
benzmskjh
stamca
na
led.
ranskim
otocima
mjesta
guba
paš-
man
;
Božava
trebaja
bi
dobni
nove
benzjnske
stanice
predviđa
se
da
to
.
bUdU
Stanice
tipa
5
"'
8
to
SU
Oblekt'
srednje
(za
minimalni
promet
od
900
tona
derivata
godášgjoeo),
odnšbsgo
ma-
nje
veličine
(ispo
OSlOCI
investicije
za
prvi
tip
bi|a
bi
po|jopriv-
tona.
..
.
.
.
Ž
Ciegoru'
"a.sv'.
N'kOH'
graqSk'm
Zi'
?
("nama
Nm.“
'td'
Među
"izo?"
pr"
%
znanja
koje
ie
zaVOd
dOb'o'
'Zdva'
%
iamo
JUQOSIaYenSKU,
nagradzu
dza
.
Očuvanje
pov'jesne
Jezgre
/
:
a
ra
%
k?!“
mule
dOd'lel'OI'Sti'Os'ObOđe'
..
.
.
.
nie“-
'?"
.
Komunalna
radna
orga-
njzacjja
za
prijevoz
putnika
.
..
>>L|bumlla<<
istakla
se
osobito
velikim
ulaganjima
u
nove
objekte,
ali
to
nije
imalo
utjecaja
na
kvalitetu
prijevoza
putnika.
Zasluga
je
ovog
kolektiva
što
je
Zadar
konačno
do-
bio
novi,
suvremeno
opremljen
i
koncipiran
kolodvor,
kakvih
je
ma-
lo
u
jugoslavenskim
gradovima.
U
okviru
kolektiva
osnovana
je
i
ta-
koder
uspješna
turistička
agencija.
»Liburniji«
je
pripala
ove
godine
»Zlatna
plaketa«
kao
najboljem
pri-
jevozniku
u
SRH.
Radna
or
gamzac
Ia
Ke
»
'
.
odnosi
da
cjelina
nije
ugušila
inici-
jative
pojedinačnih
radnih
organiza—
cija
.
.
Turističko
naselje
»Za.
'
_
_
t0n«
u
Zatonu
jedno
je
od
najpoz—
nati'ih
I'etovališta
na
našo"
strani
Jadiana].
Za
nepunih
šest
]godina,
na
livadi
površine
100
hektara
izni-
kao
je
kompletan
primorski
grad
koji
je'
u
ovoj
sezoni
brojio
i
do
10.000
stanovnika;
pa
je
od
njega
bio
veći
jedino
Zadar.
Valja
nado-
dati
da
ovaj
mamut-turistički
grad
koji
posluje
u
sastavu
»Turistho—
tela«
ima
zacijelo
najširu
lepezu
ponude,
što
ima
odraza
i
na
us-
pješnost
poslovanja.
'
'
'
Miesna
zaledmca
»Vla'
do
Baga“
u
Zadru
je
imala-ta
,»:á
ko
mnogo
uspješnih
akcija
da
ih
je
nemoguće
sve
nabrojiti.
Ipak,
iz-
dvajamo
izgradnju
društvenog
do-
ma
ko"
i?
Sada
jezdgr'o
qupllanig
"
'
'
'
'
p0|«
u
svom
sastavu
ujedinjuje
g::givneanc;
rasisázh
1?
03332323?)
općinske
up-
rave
izuzetno
“savjestan
je
radnik
kojise
'
"
-
2.80
5362,22,
redovnom
po_
Sju'
nego
i
na_
nizu
drugih
|
k
"
Ž:}?
$$$/aime?
5,
sa
grad
u
cjeiini_
Ta-
'
'
za
na
pri-
ko,
mjer,
on
već
dugi
niz
godina,
iz
dana
u
dan,
održava
Gradski
sat
koji
bi
vjero—
jatno
odavno
stao
da
nije
Šimine
brige.
«j
.::-'
.
VIVIca
So-
kac,
poslovo—
da
“'n'ne“
Pumpe
"VOŠ'
je-
tarnica«,
danje
od
onih
I
k
'i
prega
aca
0]
ne
znaju
za
radno
vrijeme
_
kada“
treba
usluzm
grada-
ninainapravi-
k0fi5'f
5V0m
ipoduzecu
Kako
se
na
tolbenZ'nSkol-
crpki
OPSkrbijUiU
...
redna
ili
neke
druge
organiizacije
na
OAOC'ma,
&
Za
on?!
drugi
PF'Vam?
O_Soj
be-
|ngadnlu
Obli?kata
SUf'nam'fa“
b'
»INA—Trgovinau
te
republička
Direkcija
robnih
rezervi
i
općina.
j
9
Lani
'e.
uz
red
rečeno,
potrošnja
naftnih
derivata
u
Božavi
na
Dugom
otoku
bila'900
tona,
na
“Pašmanci;
88
i
u
Silbi
27
tona,.
ProcjenjUje
se
a
.!
iduceg
desetljeća
PBozaVI
tregglo
Srinj-
I
manje
1670
tona,
a.sm'anu
!
I
50
tona
def'Vata
90dlsnle-
7
Š
—-
brOdOVi,
on
je
'—
sa
NOVE
POSLOVNE
PROSTORIJE
Tko
su
ocjenjivači?
Odbor
za
dodjelu
javnih
priznanja
Skupštine
općine
Zadar
ove
je
godin
radio
u
ovom
sastavu:
Josip
Vlahović,
predsjednik,
članovi:
Luka
Bjelanović
Nikola
Budija,
Ratko
Dobre,
Branislav
Jelenić,
dr
Katica
Lacković-Grgin
Ruza
Jergowć,
mr
Branko
Morić,
Damir
Urić
l
Marinko
Zodan
..
.
.
.
.
.
.
.
Otvorena
poslovnica
»Donat<<
ševi-(“K
.
'
Komercijalna
banka
Zadar
dobila
je
još
jedan
novoadaptirani
i
suvremeno
opremljen
poslovni
prostor.
Riječ
je
o
prostorijama
u
kojima
je
donedavno
bila
elektromateri'ala
i
kućagskih
aparata
Trgovačkog
poldw
stiglo
ukupno
27
prijedloga
i
to:
dva
za
Nagradu
grada
Zadra
za
zrvotnoá
leća
_)Zadranka“
u
Ulici
Ive
Lole
Ribara
(zijeáo,
21
za
godišnju
Nagradu
grada
Zadra
!
četiri
prijedloga
za
Grb
grada?
.
4,
a
na
05.0
160
Čeh/9th
mgtara
'k0_
Za
Nagradu
grada
Zadra
I
ostala
priznanja
Skupštine
ove
je
godine
pri-
rodavaonica
\\
\
.
.
.
.
.
.
pet
jedinica
(Zadar,
Ražanac
i
Beri-
kovac)
s
ukupno
287
radnika
k0ji
postizu
zapažene
rezultate.
Stalno
pOSine
p02itivno
I
s
tende'nCijo'm
.
organizacijg
renj
'
_.
izvo
_nog
programa.
__o-_
"ep-29533209
i?“
ko'ekt'“
'
más"
sadasnl'
32V?)
U_glaVnOm
SU
'šnlle“
_saml
raid"|
liqdykolektiva.
cesto
l
pod
Cijenu
niskih
osobnih
doho-
daka.
&
_fa-
,
.
.
_
_
G
_
risne
površine
opremljeni
su
salteri
za
nekolikoradnih
mjesta,
uredski
pro-
stor,
sanitširni
cvor,
kotlovnilža
|
triŠzor,
-
""
"m"“
.
:
%
?.“ŠŠLET.
šá?£5.žižáiž%.2£áa2jž
N
.
_
Jandre
S'
Odbor
za
dodjelu
javnih
priznanja
SOZ
odlučio
je
da
se
Grb
grada
Zadra
i
ove
godine
dodijeli
ivi
Latinu,
predsjedniku
Predsjedništva
SR
Hrvatske.
Latin
će,
kako
se
očekuje,
prisustvovati
danas
svečanoj
sjednici
302
i
sud-
jelovati
u
njenu
radu.
.
"'m'
'-
Z._KARAVIDA
z_
MAR|Č|Ć
"Jadranj
RO
Prolškth'tehP'Ckol
90_kUj
mentacul
sto
su
ie
Izradili
strucniaCI
proiektnefadne
organizacii?
"Donatf.
Nova
ce
poslovnica
raditi
s
vlasniCi-
;'
____________
__
#,
ma
tekućih
i
žiro-računa.
DAČKI.
DOM
»IVO
LOLO
RIBAR«
ZADAR
DANAS
f
\
DEŽURNA
LJEKARNA
Građanima
Zadra
čestitamo
31.
listopada
.J.
M.
\
Slike
Duška
Beninijci
U
povodu
otvorenja
novog
restora-
na
u
đačkom
domu
»Ivo
Lola
Ribar-«
ju-
čer—je
postavljena
samostalna
izložba
slika
zadarskog
slikara
Duška
Benini-
ja.
Ovom
je
prilikom
Benini
izložio
18
slika
u
ulju
velikog
formata,
a
koje
su
nastale
u
posljednje
dvije
godine.
Po-
krovitelj
je
izložbe
SIZ
usmjerenog
ob-
razovanja
male
privrede
i
komunalnih
djelatnosti
SR
Hrvatske.
Tiskan
je
i
ka-
talog
s
predgovorom
Luke
Paljetka.
Inače,
Duško
Benini
je
rođen
1924.
godine
u
Mariboru,
a
ovo
mu
je
deveta
po
redu
samostalna
izložba
slika.
S.
B.
»CENTARa,
Ulica
31.
listopada
1944.
br.
4
KINA
»ZADAR«
T
Američki
film
»NEMO-
RALNE
PRICE«
u
18
i
20
sati.
»POBJEDA«
Hongkonški
film
»MA-
FIJA
PROTIV
NINDZE«
u
16
i
18
sati,
a
u
20
sati
američki
film
»SEKS
U
RADNO
VRIJEMEu.
DaniOSIOŽZOđeHJ-a
grada
Zadra
1'
Svjetski
dan
štednje
splitskabanka
Poslovna
jedinica
Zadar