novosti
ČETNIČKO-ARMIJSKE
SNAGE
ATAKIRAJU
l
NA
DRNIŠKO
PODRUČJE
SRIJEDA,
28.
kolovoza
1991.
DALMACIJA
SLOBODNA
Sto
granata
TRA
G/ČNA
HRV/473511
5
Piše:
Ivon
Zvonimir
ČIČAK
*“
7/34
G/ČN/M
G/P/I
DANMI/im
na
Miljevce
Srećom,
ljudskih
žrtava
nema,
dti
zato
su
granate
načinile
znatnu
materijalnu
štetu
Jedinice
Zbora
narodne
garde
drže
pod
kontrolom
sve
drniške
prometnice
ODGOVOMOSII
Budući
da
je
Hrvatska
dobila
Vladu
demokratskog
'edinstva
kao
novu
lokomotivu
koja
bi
Hrvatsku
trebala
izvuci
iz
teške
pozicije,
onda
ta
vlada
mora
imati
potpuno
slobodne
ruke
za
djelovanje,
pogotovo
u
obrani
i
organizaciji
hrvatske
drzave
rvatska
je
stvarno
tragična
zemlja
s
tra—
gičnimr-građanima
kad
danas
u
najtežim
trenucima
svoje
novije
povijesti
mora
doživljavati
takve
stvari
kao
što
je
sukob
predsjedniika
Republike
i
aktualne
Vlade
de-
mokratskog
jedinstva
a
sve
to
u
svezi
s
obranom
Hrvatske
koja
očito
i
dalje
zapinje
i
glavinja.
Kao
rezultat
toga
vidimo
tragično
raspadanje
hrvatskog
teritorija
i
već
uvećavanje
i
mladih
vojnih
i
civilnih
žrtava.
Tko
je
odgovoran?
Na
to
pitanje
nema
odgovora
iako
je
to
pita—
nje
koje
sada
lebdi
na
ustima
gotovo
svih
hrvat—
skih
građana.
Jučer
je
palo
Kijevo,
zatim
Vrlika,
prekjučer
Baranja,
a
nitko
ne
odgovara
za
ono
što
se
doga-
đa
naočigled
svih
nas,
a
pogotovo
nitko
ne
odgo-
vara
za
dezorganizaciju
i
propuste
u
Hrvatskoj,
pogotovo
propuste
vojne
naravi.
DRNIŠ,
27.
VlII
Jutros
Između
6
i
7
sati
na
područje
drniške
općine
uz
obale
rijeke
Krke
——
miljevačka
sela
četničko—armijske
jedinice
ispalile
su
oko
stotinu
minobacačkih
granata.
Nasreću,
sve
je
završilo
bez
ljudskih
žrtava
i
ranjavanja.
ali
zato
prve
infor-
macije
govore
o
znatnoj
materijalnoj
šteti.
To
je
nastavak
jučerašnjeg
mino—
bacačkog
napada
na
šibenska
sela
Laškovicu
i
Rupe,
odakle
se
tijekom
jučerašnjeg
poslijepodneva
iselio
dio
stanovništva
prema
Drnišu.
Nažalost,
svi
nisu
uspjeli
prijeći
kanal
Krke
pa
se
u
toku
jutrošnjeg
jutra
vodio
razgovor
između
Drniš
i
Komande
Kninskog
korpusa
za
njihov
prelaz.
Dio
stanovnika
tih
sela
protekle
noći
spas
je
potražio
na
klisurama
ka-
njona
Krke,
a
tijekom
protekle
noći
dio
pučanstva
miljevačkog
kraja
u
drniškoj
općini
iselio
je
prema
Drnišu.
predstavnika
općine
Oko
deset
sati
iz
sela
Maovice
vrle-
tima
Svilaje
zaputila
se
skupina
od
pe—
desetak
mještana
toga
naselja
koji
su
svilajskim
bespućem
pješice
došli
u
drniška
naselja
Gradac
i
Otavice.
Za
njih
kao
i
za
izbjeglice
iz
Laškovice
i
Rupa
Drnišani
pripremaju
potrebne
mjere
prihvata
i
smještaja.
Drniške
jedinice
Zbora
narodne
garde
i
milicije
pod
kontrolom,
inače,
drže
sve
drniške
prometnice
koje
su
dobro
zapriječene,
ali
nisu
i
zatvorene.
To
znači
da
se
još
uvijek
u
ovoj
komu-
ni,
doduše
otežano,
odvija
cestovni
promet.
Željeznički
promet,
kao
što
je
već
gotovo
mjesec
dana-
poznato,
od—
vija
se
samo
između
Drniša
i
Splita,
a
dobro
funkcioniraju
i
telefonske
ve-
ze.
Sve
drniške
komunalne
službe
do-
bro
funkcioniraju,
a
opskrba
u
trgovi-
nama
je
uobičajena.
A.
VUKUŠIĆ
OTVORENO
PISMO
SVEUČILlŠTA
U
SPLITU
ČASNIClMA
JA
Izbora
uvijek
ima:
Dva
priopćenja
V
prihvatile
suzivot
!
SPLIT,
27.
VIII
»Izbora
uvijek
ima:
obustavite
rat,
prihvatite
suživot
sa
nama!«
ovo
je
dio
poruke
otvore-
nog
pisma
upućenog
časnicima
JNA,
koje
su
danas
u
ime
nastavnika
Sveu-
čilišta
u
Splitu
potpisali
rektor
prof.
dr.
Josip
Lovrić
te
prorektori
i
dekani
Fa-
kuiteta.
»Poštovani
časnici
JNA,
obraćamo
Vam
se
računajući
na
vašu
ljudsku
i
profesionalnu
čast«
pišu
splitski
sveučilištarci,
ističući
kako
dijele
za-
jedničku
brigu,
»jer
su
nam
na
duši
ljudski
životi,
duhovna
i
materijalna
do-
bra,
našeg
i
svih
naroda«.
Napominju-
ći,
između
ostaloga,
kako
je
nastavni-
cima,
javnim
radnicima
jednako
kao
i
časnicima
JNA
zajednička
skrb
za
mlade
ljudske
živote,
za
đake,
studen-
te
i
vojnike
iz
splitskog
Sveučilišta,
na-
pominju:
»Vi
i
mi
spadamo
u
najškolo—
vaniji
dio
naroda,
u
nas
je
toliko
ulože—
no,
pa
se
stoga
i
očekuje
da
djelujemo
na
najvišim
razinama
uljuđenosti.«
U
svom
otvorenom
pismu
nastavni-
ci
se
posebno
obraćaju
časnicima
što
su
nastanjeni
na
području
Dalmacije
bez
obzira
na
porijeklo,
»jer
vi
ste
ov-
dje
s
nama
srodeni,
ovdje
ste
podigli
vaše
obitelji«.
Iz
Sveučilišta
stoga
ape-
Iiraju
na
savjest
časnika
uz
poziv
»da
ne
dozvole
da
se
naselja
pretvaraju
u
zgarišta,
da
ginu
ljudi
koji
su
za
život
rodeniu.
»Bombardiranje
Guernice
postalo
je
simbol
fašizma
koji
nije
poštedio
ni
svoj
vlastiti
narod«
stoji
u
pismu
u
kojem
se
časnici
pozivaju
i
na
čuva-
nje
spomenika
kulture
što
su
ih
izgra—
dili
»naši
preci,
ali
i
civilizacije
i
narodi
koji
su
opstojali
na
ovim
prostorima
i
prije
nas«.
Sveučilištarci
podsjećaju
na
zajedničku
odgovornost
pred
bu-
dućnošću
i
dodaju
kako
je
lako
uništa—
vati,
rušiti
i
ubijati,
a
teško
i
mukotrpno
graditi,
održavati
i
odgajati.
»I
vi
ste
roditelji,
i
vi
imate
svoju
djecu,
svoje
obitelji
i
domove
u
našoj
sredini«,
pišu
prosvjetari,
te
pozivaju
na
osluškivanje
glasa
svoje
savjesti
»koja
se
neće
moći
zataškati
poziva-
njem
na
hijerarhiju,
na
bespogovorna
poštivanja
naredbi,
jer
niste
imali
izbo-
ra«.
A,
izbor
je,
naravno,
obustava
rata
i
suživot.
Otvoreno
pismo,
upućeno
časnici-
ma
JNA,
zaključeno
je
pozivom:
»Dig-
nimo
odmah
zajedno
glas
rotiv
smrti
i
uništavanja!
Živio
život!
elimo
suži-
vot
uvažavanjem
razlika
koje
doživlja-
vamo
kao
bogatstvo
u
višeglasju
naro—
da,
svjetonazora,
religija,
kultura
i
jezi-
ka.«
L.V.
PROSVJED
IZVRŠNOG
VIJEĆA
VISA
KOMANDI
VPO—G
TV-gusarstvo
na
brdu
Hum
U
prosvjedu
se
kaže
da
se
odmah
prekine
s
po-
stavljanjem
antenskih
uređaja
na
Visu
za
emitira-
nje
TV
i
radio-prcMma
iz
Beograda
prosvjed
VIS,
27.
VIII
——
Izvršno
vijeće
SO
Vis
i
općinski
Krizni
štab
uputili
su
da-
nas
KomandiVPO—a
Split
u
kome
se
kaže:
»Pouzdano
znamo
da
se
na
najvišem
otočnom
brdu
Hum
podiže
antenski
uređaj
za
emitiranje
televizijskih
i
radio-programa
TV
i
Ra—
dio—Beograda,
čime
se
ne
samo
protu-
zakonito
upada
u
hrvatski
informativni
prostor,
što
je
ravno
zračnom
gusar-
stvu,
već
ozbiljno
narušava
otočni
in—
tegritet
i
cjelovitost
prostora
općine
Vis
i
Republike
Hrvatske.
Upozorava-
mo
vas
kako
nitko
nema
pravo
da
na
nezakoniti
način
(bez
građevinske
do—
zvole)
uz
podršku
vojnih
vlasti
prisvaja
dio
prostora
ovog
otoka
i
ove
republi-
ke.
Tražimo
da
se
odmah
prekinu
sve
aktivnosti
na
postavljanju
antenskih
uređaja,
odnosno
da
se
oni
demontira-
ju
budući
da
su
protivni
važećim
za-
konskim
propisima
RH,
te
željama
i
in—
teresu
otočnog
pučanstva.
Ako
se
naš
zahtjev
ne
prihvati
do
srijede
28.
kolovoza
91
bit
ćemo
prisi-
ljeni
poduzeti
mjere
prekida
energet-
skog
napajanja
objekata
u
kojem
se
in-
staliraju
antenski
uredaji.
M.P.
'
Na
slučaju
Vukovara
vidi
se
da
se
i
manje
vojne
sile
dobro
organizirane
i
pripremljene
za
borbu
s
mnogo
nadmoćnijim
protivnikom
mogu
uspješno
braniti.
Pa
zašto
onda
Hrvatska
taj
re-
cept
nije
primjenjivala
i
u
slučaju,
recimo,
Kije-
va
iako
se
gotovo
pola
godine
unaprijed
znalo
da
će
okupacijske
jedinice
prije
svega
u
Dalma-
ciji
nasrnuti
na
Kijevo,
a
zatim
i
na
Kruševo.
U
Hrvatskoj
mi
još
do
danas
ne
znamo
nazi-
ve
jedinica,
imamo
li,
naime,
mi
vodove,
čete,
pukove,
još
uvijek
ne
znamo
činove
našeg
čes-
ničkog
zbora,
a
časnički
zbor
smo
već
osnovali.
Upravo
iz
činjenice
da
hrvatska
garda
i
obram—
bene
jedinice
nisu
hijerarhijski
strukturirane
proizlazi
i
rezultat
——
između
ostalog
što
ga
danas
imamo
na
bojištu.
Da
je
pitanje
Hrvatske
obrane
i
odnosa
u
vrhu
vlasti
doseglo
kritičnu
točku
svjedoče
i
dva
priopćenja
što
su
jučer
objavljena
u
tisku.
Prvo
je
priopćenje
paradržavnog
i
protuustav-
nog
Vrhovnog
vijeća,
koje,
dakle,
kao
neustavno
tijelo
sebi
čak
dozvoljava
takve
ovlasti
pa
pred-
laže
da
na
temelju
članka
101.
ovlašćuje
pred—
sjednika
Republike
na
donošenje
uredbi
sa
za—
onskom
snagom.
Hrvatski
se
politički
vrh
kao
slijepa
kokoš
stalno
ponaša
samovoljno,
ne
pridržavajući
se
čak
ni
vlastitog
Ustava.
Jer
član
101.
novog
Usta-
va
Hrvatske
glasi:
»Predsjednik
Republike
donosi
uredbe
sa
za-
konskom
snagom
i
poduzima
izvanredne
mjere
u
slučaju
ratnog
stanja
ili
neposredne
ugrože—'
nosti
neovisnosti
i
jedinstva
republike,
ili
kad
su
tijela
državne
vlasti
onemogućena
da
redovito
obavljaju
ustavne
dužnosti.
Dok
se
predsjednik
Republike
koristi
tim
ovlastima,
zastupnički
dom
ne
može
biti
raspušten.
Predsjednik
Republike
podnijet
će
uredbe
sa
zakonskom
snagom
na
potvrdu
zastupničkom
domu
Sabora
Republike
Hrvatske
čim
se
Sabor
bude
mogao
sastati.-
Međutim,
u
članku
100.
u
posljednjoj
alineji
stoji;
»Na
temelju
odluke
Sabora
Republike
Hrvat—
ske
predsjednik
Republike
Hrvatske
objavljuje
rat
i
zaključuje
mir.-:
Prema
tome,
trenutačni
predsjednik
Republi-
ke
Franjo
Tuđman
ne
može
donositi
uredbe
sa
zakonskom
osnovom
tako
dugo
dok
Hrvatski
sabor
ne
proglasi
ratno
stanje,
i
to
pogotovo
s
obzirom
na
činjenicu
da
u
članku
110.
Ustava
Hrvatske
stoji
da:
»Vlada
donosi
uredbe
u
skla-
du
s
Ustavom
i
zakonom,
predlaže
zakone
i
državni
proračun
te
provodi
zakone
i
druge
propise
koje
donosi
Sabor
Hrvatske.-=
Kao
što
vidimo,
danas
nema
nikakvih
zapre—
ka
da
Vlada
donosi
uredbe,
a
ne
predsjednik
Re—
publike,
a
jednako
tako
nema
ni
zapreka
da
se
sazove
Hrvatski
sabor
koji
bi,
proglasivši
ratno
stanje,
omogućio
trenutačnom
predsjedniku
Re—
publike
da
može
donositi
uredbe
sa
zakonskom
snagom.
S
obzirom
na
činjenicu
da
je
sjednica
Vlade
održana
odmah
nakon
sjednice
Vrhovnog
vije-
ća,
vidljivo
je
da
se
Vlada
nije
složila
s
takvim
zaključcima
Vrhovnog
vijeća,
pa
se
u
Hininom
tekstu
za
koji
se
ne
zna
je
li
izvještaj
ili
priopće-
nje
Vlade
navodi:
»U
višesatan
raspravi,
između
ostalog,
čuo
se
zahtjev
za
uspostavu
jedinstvene
komande
oružanih
snaga
Republike
Hrvatske,
definiranje
jasne
strategije
obrane,
a
ukazano
je
na
potrebu
da
se
u
ovim
kriznim
trenucima
os-
tvari
tješnja
suradnja
između
Vlade
i
predsjed-
nika
Republike.-
Kada
običan
građanin
pročita
ovo
priopće—
nje
ili
ova
priopćenja,
on
se
mora
upitati
kakav
to
prokleti
soj
naroda
i
građana
živi
u
ovoj
Hrvatskoj
da
se
čak
u
vrijeme
ovakve
drame
kakva
se
nadvila
nad
Hrvatskom
moraju
voditi
bitke
i
prepucavanja
za
vlast,
a
ne
za
slobodu
i
teritorijalnu
neovisnost
Hrvatske.
politike
Konačno,
dosad
je
hrvatsku
politiku
i
obranu
vodila
bivša
vlada
na
čelu
s
ekspredsjednikom
Josipom
Manolićem
koji
se
očito
pokazao
ne-
sposobnim
za
vođenje
i
Hrvatske,
a
i
njezine
obrane.
I
kao
normalan
slijed
toga
bi-
la
bi
činjenica
da
ga
se
razriješi
svih
dužnosti
kao
nesposobnog
za
obavljanje
bilo
kakve
fun—
kcije.
Hrvatska
mora
ukinuti
voluntarističke
kri-
terije
u
politici
i
naslijeđeni
mehanizam
komu—
nističke
neodgovornosti
za
počinjena
djela.
Ne-
tko
mora
biti
kriv
i
odgovoran
za
propuste
u
hrvatskoj
obrani
i
u
hrvatskoj
politici
općeni-
to.
Ako
je,
dakle,
Hrvatska
dobila
Vladu
de-
mokratskog
jedinstva
kao
novu
lokomotivu
koja
bi
trebala
Hrvatsku
izvući
iz
teške
pozicije,
onda
ta
vlada
mora
imati
potpuno
slobodne
ruke
za
djelovanje
pogotovo
u
obrani
i
organizaciji
hrvatske
države.
To
govorim
pogotovo
s
obzi-
rom
na
činjenicu
da
trenutačni
predsjednik
Re-
publike
Franjo
Tuđman
nije
ustavno
izabrani
predsjednik
Republike,
već
ga
je
na
tu
funkciju
ustavnim
zakonom
postavio
isti
Sabor
koji
je
imenovao
i
hrvatsku
Vladu.
Prema
tome,
njihov
i
legalitet
i
legitimitet
podjednako
je
relevantan
sa
stajališta
i
politike
i
prava,
a
onaj
tko
u
ovom
slučaju
treba
arbitrirati
kao
veliko
narodno
sud—
sko
vijeće
jest
Hrvatski
sabor
iznad
kojega
ne
može
i
ne
smije
biti
nitko.
A
čini
se
da
se
upravo
arbitriranja
na
novoj
saborskoj
sjednici
boji
hrvatska
politička
vrhuška
okupljena
oko
Fra—
nje
Tuđmana.
I
to
s
pravom,
mislim.
Zato
u
vremenu
u
kojem
svi
osjećamo
veliku
zebnju
i
tugu
zbog
izgubljenih
života
i
teritorija
još
više
moramo
osjećati
odlučnost
za
uspostavu
demokratskog
zajedništva
svih
hrvatskih
snaga
u
obrani
doma
i
domovine.
U
vremenu
kad
su
se
gospodin
Tuđman
i
gospodin
Manolić
s
puškom
u
ruci
borili,
kako
oni
danas
vele
za
ovu
i
ovak-
vu
Hrvatsku,
njihova
generacija
dakle
i
genera—
cija
gospodina
Janka
Bobetka
ili,
pak,
Ivana
Ru—
kavine,
generala
armije
i
bezbroj
drugih
imala
je
tada
od
20
do
40
godina.
Smatram
da
i
sada
dolazi
vrijeme
upravo
tih
mladih
i
novih
ljudi
kojima
treba
dati
puno
povjerenje
kako
bi
i
nova
Hrvatska
bila
mlada
i
obnovljena.
Nema
mjesta
nikakvu
defetizmu
i
oćajavanju
zbog
toga
što
Hrvatska
trenutačno
gubi
pojedine
dijelove
teri-
torija.
Jer
u
povijesti
Hrvatske
gubili
smo
i
više
teritorija,
pa
smo
ga
poslije
znali
vratiti.
Ono
što
Hrvatska
u
ovom
trenutku
sigurno
ne
smije
iz—
gubiti
to
je
vjera
u
sebe
i
u
svoju
budućnost.
Ali
iz
osjećaja
odgovornosti
treba
ukazivati
na
po—
greške
onih
koji
su
krivi
za
promašaje
i
na
tim
pogreškama
učiti
kako
se
one
ne
bi
ponavljale.
Sabor
hitno!
Upravo
zato
mislim
da
će
ministri
u
Vladi
ne
samo
opozicije
nego
i
HDZ—a
morati
istupiti
iz
Vlade
ako
ne
budu
mogli
obavljati
onaj
posao
koji
im
je
odlukom
Sabora
povjeren.
Prilikom
formiranja
Vlade
demokratskog
jedinstva
spo-
razumom
među
strankama
dogovoreno
je
ras-
puštanje
neodgovornog
i
nesposobnog
Kriznog
Štaba
kao
i
ukidanje
svih
neustavnih
tijela
u
Hrvatskoj,
dakle
i
Vrhovnog
vijeća.
Potrebno
je
već
jednom
u
skladu
s
hrvatskim
Ustavom,
i
to
sa
člankom
100,
osnovati
Vijeće
narodne
ob—
rane
Hrvatske,
i
to
takvo
da
se
zna
tko
u
njemu
sjedi
i
koje
su
njegove
ingerencije,
sva
druga
vi-
jeća
protivna
su
aktualnom
Ustavu
Hrvatske.
Upravo
stoga
i
zbog
nagomilanih
teškoća
što
su
postali
zapreka
daljnjem
razvoju
i_Hrvatske
i
demokracije
predsjednik
bi
Sabora
Zarko
Do—
mljan
trebao
sazvati
sjednicu
Sabora
kao
narod—
nog
tribunala
koji
će
u
ovim
presudnim
trenuci-
ma
na
temelju
duha
sjednice
posljednjeg
Sabo-
ra
donijeti
dalekosežne
i
dugotrajne
odluke
koje
će
nas
dovesti
i
do
samostalne
ali
i
do
demokrat-
ske
i
ustavne
Hrvatske.