SRIJEDA,
1.
veljače
1989.
DALMACIJA
-
SLOBODNA
U
pauzi
sjednice
Centralnog
komiteta
Saveza
komunista
Jugoslavije
što
pis/u
novine
(Sniniior
Silvano
Ježina)
MIHAILO
MlLOJEVIĆ:
PETAR
MATIĆ:
AZEM
VLASI
:
V
Zar
smo
samo
CUdI'IO
liječenje
.
Na
jesen
kongres
Neophodno
je
hitno
obnoviti
CK
SKJ
i
njegovo
Predsjed—
ništvo
i
maksimalno
ga
radno
mobilizirati.
Treba
formirati
i
odbor
za
novu
ambicioznu
jugoslavensku
opciju
samoup—
ravnog
socijalizma
s
jasnim
i
valjanim
programima
bez
ko-
jih
ne
može
biti
bolje
sugerirao
je
dr
Mihailo
Milojević.
Milojević
smatra
da
bi
se
na
jesen
morao
održati
prijevre—
meni
kongres
SKJ.
VJEKOSLAV
J_URIČIĆ:
Što
bi
uradio
Tito?
Vjekoslav
Juričić
se,
u
svojoj
priloženoj
diskusiji,
na
više
mjesta
upitao
što
bi
uradio
predsjednik
Tito
u
pojedinim
si-
tuacijama.
»Tito
je
uvijek
veoma
jednostavno,
jasno
i
bez
nepoznanica
govorio
o
stanju
i
odnosima
u
našem
društvu.
Mi
radnici
smo
ga
najbolje
razumjeli-=,
napisao
je
Juričić.
Juričić
je
govorio
i
o
napadima
na
Tita
iu
tom
kontek—
stu
rekao
da
je
najveći
napad
na
Tita
»rušenje
bratstva
i
je—
dinstva,
napadi
na
JNA
i
potkopavanje
avnojske
Titove
Jugoslavija:.
Zaključio
je
da
se
sada
»bije
bitka
za
Titovu
Jugoslaviju
i
protiv
nje«.
'
čEDo
voLAš:
Homo
duplex
'
Politička
situacija
izraz
je
i
posljedica
teške
ekonomske
situacije
u
zemlji,
ali
je
i
politička
sfera
značajnije
kumova-
la
pogoršanju
ekonomskog
stanja
u
zemlji.
Ostvarena
je
di-
jalektika
ekonomske
i
političke
sfere
——
smatra
Čedo
Volaš
u
priloženoj
diskusiji
,—
ali
na
žalost
u
negativnom
smislu.
Radničko
nezadovoljstvo
ima
svoj
posebni
epilog
u
obustavama
rada,
kao
svojevrsnim
predstavkama
i
pri—
tužbama
radničke
klase
ove
zemlje.
Zato
je
neophodno
poduzeti
sve
mjere
da
se
sadašnje
ekonomsko
i
političko
stanje
prevlada,
jer
vremena
više
nema.
Institucije'sistema
moraju
proraditi,
ako
ne
želimo
da
nas
vaninstitucionalna
borba
ne
skine
s
političke
scene.
'
Na
današnjoj
sjednici
od
nekih
drugova
čujemo
da
će
SK
u
republikama
i
pokrajinama
raditi
neovisno
o
SKJ,
a
na
to
nitko
ne
reagira.
Pitam
se
može
li
se
zagovarati
autonomija
mimo
pro-
grama
SKJ
i
njegova
statuta
u
njegovim
osnovnim
načeli—
ma.
Zato
moramo
dokinuti
homo
duplex
politicus,
što
je
danas
dosta
izraženo.
STEVAN
SANTO
:
Normalna
sivar
Stevan
Santo
je
podsjetio
na
to
da
se
izvanredni
kongres
Partije
saziva
kada
njezini
organi
nisu
u
stanju
provoditi
dogovoreno.
On
misli
da
ovaj
Centralni
komitet
i
njegovo
Predsjedništvo
nisu
uspjeli
ostvariti
zadatke
utvrđene
na
prethodnom
kongresu
i
zato
je
izvanredni
kongres
normal—
na
stvar.
Kongres,
dakle,
nije
posljedica
nikakve
iracional—
nosti
niti
bilo
čije
želje,
nego
normalna
stvar
u
sadašnjim
okolnostima.
Stevan
Santđ
je
ocijenio
da
je
odgovornost
sadašnjeg
Centralnog
komiteta
nedvosmislena
i
ne
može
se
opravda-
vati
nepostojanjem
uvjeta.
Te
uvjete,
prema
njegovu
mišlje-
nju,
stvara
sam
CK.
MUHIBA
KULOVIĆ:
mi
Srbi
ispraVni?
Podržavam
Šuvarov
referat
i
slažem
se
s
najvećim
dijelom
diskutanata
i
čelnih
ljudi
Slovenije,
Bosne
i
Hercegovine
i
Makedonije,
rekao
je
Petar
Matić.
Jedinstvo
Jugoslavi'e
i
SK'realno
je
ugroženo
i
zna
se
od
koga
i
s
kojeg
ku
sa,
ali
nesreća
je
što
mi
nećemo
da
govorimo
otvoreno,
pa
neću
ni
ja
rekao
je
Matić.
On
je
ocijenio
da,/odgovornost
za
stanje
u
zemlji
ne-
sumnjivo
snosi
Predsjedništvo
CK
SKJ,
pa
i
njegov
predsjednik,
ali
i
CK
SKJ,
Centralni
i
pokrajinski
komi-
teti.
,
Matić
je
zatim
rekao
da
je"
u
dijelu
naše
zajednice
legalizirana
praksa
hajki,
prozivki
i
da
optužbe
i
dalje
traju,
dobivajući
neslućene
razmjere.
Dio
toga
je,
po
njegovoj
ocjeni,
i
hajka
protiv
Stipe
Suvara.
Svrhu
te,/hajke
znaju
organizatori,
ali
da
je
dobro
organizirana
i
orkestrirana
jest,
naglasio
je
Matić.
On
smatra
da
iza
te
hajke
stoji
dokazivanje
krivnje
svih
u
Jugoslaviji
da'su
svi
problematični,
sumnjivi,
da
su
ustaše,
bjelogardejci,
balisti,
a
samo
smo
mi
Srbi
is—
pravni.
Kad
bi
za
to
bilo
argumenata,
i
onda
bismo
o
tome
morali
razgovarati,
ali
ih
nema.
Tužna
je
i
opasna
činjenica,
smatra
Matić,
što
se
ne
kaže'da
se
to
vidi,
prizna,
ili
da
se
poruči
da
se
više
ne—
će
ići
na
ovaj
način.
Žalosno
je
i
demokratskoj
prirodi
društva
ne
prista-
je
činjenica
da
se
stotine
tisuća
mladih
ljudi
progone
zato
što
su
zastupali
svoju
autonomiju,
što
nisu
prihva-
ćali
mitinge.
To
nije
dobro
i
Centralni
komitet
je
dužan
da
utvrdi
što
je
istina,
a
što
ne.
SINIŠA
BATALO:
'
'
?
Zgrdnui
sam
Na
izlaganje
Petra
Matića
odmah
je
reagirao
Sini—
ša
Batalo.
Zgranut
sam
njegovom
diskusijom
i
vojvo-
đanski
komunisti
će
se
sigurno
ograditi
od
nje.
To
je,
ocijenio
je
Batalo,
frapantno
odstupanje
od
politike
koju
su
zauzeli
vojvođanski
komunisti.
-
Napominjući
da
je
»u
pitanju
ideja
koja
nas
okup-
lja-,
Batalo
je
rekao
da
narod
neće
»izdržavati
one
koji
ga
lažu
i
obmanjuju,
koji
ga
vrijeđaju-.
A
kad
neće
da
odu,
radnička
klasa
i
narod
imaju
pravo
da
izađu
na
ulice.
»Narod
ne
ruši
ugled
Centralnog
komiteta
i
nje-
gova
Predsjedništva,
već
pojedini
njegovi
članovi.
Svi
oni
koji
danas
drže
lekcije
o
dijalogu
i
demokraciji
tre-
balo
bi,
ako
su
griješili,
da
demokratski
odu,
kao
što
su
demokratski
došli
na
vlast.«
VESELIN
VUKOTIĆ:
Neka
odu
sa
scene
Na
riječi
Petra
Matića
da,
navodno,
Milošević,
čla—
novi
CK
iz
Vojvodine
i
Crne
Gore
nisu
odgovorili
0
po—
trebi
jugoslavenske
platforme
oštro
je
replicirao
Vese-
lin
Vukotić,
istakavšf
da
odbija
takvo
mišljenje.
»Ne
mogu
prihvatiti
da
se
tako
svrstavamo,
da
se
izriču
takve
ocjene
i
za
to
sam
da
sa
scene
odu
svi
oni
koji
ko-
če
procese
jedinstva
u
Savezu
komunista—«,
rekao
je
Ve-
selin
Vukotić.
izvršit
ćemo
i
kadrovske
promjene,
možemo
i
izvanred-
ni
kongres
održati,
ali
se
mnogo
neće
promijeniti
ako
ne
prestanemo
s
praksom
da
iz
stavova
i
zaključaka
CK
SKJ
prihvaćamo
samo
ono
što
se
uklapa
u
republičku
ili
pokra-
jinsku
politiku,
a
ostalo
ignoriramo,
rekao
je
Azem
Vlasi.
U
Savezu
komunista
i
u
Centralnom
komitetu
mora
se
prestati
s
praksom
da
se
krivci
vide
samo
u
drugim
sredi—
nama.
Najčešće
se
ukazuje
samo
na
nacionalizam
u
dru—
gim
sredinama,
a
o
svom
se
ne
govori.
Dokle
god
se
tako
budemo
ponašali,
nacionalizam
će
eskalirati
dotle
da
ćemo
na
kraju
biti
svi
njegove
žrtve.
Govoreći
o
kosovskom
problemu,
Vlasi
je
upitao
zašto
se
u
svakoj
novoj
raspravi
o
Kosovu
konstatira
'da
se
stanje
dodatno
pogoršalo.
Donosimo
zaključke,
pojačamo
akciju,
mijenjamo
kadrove,
da
bismo
opet
konstatirali
pogoršanje.
Da
li
je
moguće
da
je
dijagnoza
dobra,
terapija
također,
a
stanje
bolesnika
se
pogoršava.
.
Na
kraju
izlaganja
Azem
Vlasi
je
primijetio
da
mu
čud-
no
djeluje
ocjena:
izmanipulirati
cijelu
albansku
narodnost
protiv
stavova
17.
sjednice
CK
SKJ,
a
da
u
drugim
sredina—
ma
nije
moguće
nekoga
izmanipulirati,
nego
se
to
sponta—
no
događa.
BORIS
MUŽEVIĆ:
Kako
se
to
dogodio
narod
»Iskreno
se
nadam
_da
će
Vasil
Tupurkovski
uspjeti
da—
nas
skinuti
sa
sebe
oreol
ili
anatemu
neprincipijelne
koali-
cije-,
rekao
je
Boris
Mužević.
»Time
ja,
naravno,
Vasila
ne
prozivam
da
tako
nešto
kaže,
ali
hoću
jasno
da
kažem
da
ja
kao
član
Centralnogkomiteta
na
17.
sjednici
nisam
ni
sa
kim
ni
u
kakvu
koaliciju
ulazio.
A
tko
jest,
nek
izvoli
i
neka
to
kaže.
Izričito
kažem
da
se
slažem
s
uvodnim
referatom
Stipe
Šuvara
koji
je,
što
se
zaboravlja
podržalo
Predsjedništvo
CK
SKJ.
Molim
vas
da
kada
se
Šuvaru
pripisuje
nešto
što
nije
samo
njegovo,
neka
se
onda
ima
u
vidu
i
taj
elemenat-=.
'
»Podržavamc,
nastavio
je
Mužević,
»diskusije
Stanka
Stoj—
čevića,
Dušana
Dragosavca,
Abdulaha
Mutapčića,
Milana
Kučana,
Franca
Šetinca
i
Dušana
Ckrebića,
osim
u
onom
_
dijelu
o
Partiji.
Ne
vjerujem
u
slobodu
ako
mi
se
njome
prijeti.
Kada
bi
Šuvar
trebao
podnijeti
ostavku
zbog
optužbi
k.oje
mu
se
,
upučuju,
ja
bih
s
obje
ruke
glasao
za
to
da
ostane
idalje
predsjednik.
Jer,
to
što
je
na
osnovi
optužbi
on
uradio
za
ovih
šest
mjeseci,
ne
bi
neki
ljudi
za
vrijeme
nekoliko
svojih
života
mogli
uraditi.
Te
njegove
kvalitete
vjerojatno
bi
tre-
balo
iskoristiti.
Da
uradi
sve
ono
za
što
je
optužen
da
je
ra—
dio
negativnoovih
šest
mjeseci.
To
su
takve
besmislice
da
ja
ne
vjerujem
da
mogu
biti
izgovorene.-
»To
što
u
posljednje
vrijeme
goVorimo
o
narodu
i
naciji-=,
rekao
je
Mužević,
»ipak
je
mnogo
kompleksnije
od
ritual-
nog
i
polumetaforičnog
ponašanja
kako
se
dogodio
narod.
Iza
tog,
nazovimo
ga,
dogadaja
kriju
se,
po
meni,
sve
naše
gluposti.
Zato
jer
nigdjenitko
razuman
u
Jugoslaviji
ničiji
narod
nikada
nije
nazvao
ulicom,
masom
i
ruljom.
Što
se
mene
tiče,
pogotovo
ne
ja.
Stvarno
i
ja
smatram
da
u
ovoj
zemlji
po
Ustavu
vlada
narod.
»Ali«,
naglasio
je
Mužević,
»oni
kojima
je
narod
mjerilo
demokracije
i
socijalizma
i
koji
rade
u
ime
interesa
tog
na—
roda
snose
pred
njim
svu
odgovornost
za
sve
u
što
su
ga
prije
toga
uvjerili
i
za
interpretaciju
i
instrumentalizaciju
zahtjeva
koji
nakon
toga,
ili
nezavisno
od
toga,
dolaze
od
naroda.
-
Ako
netko
kaže
da
će
rješenje
donijeti
»politika
za
koju
se
opredijelila
većina
naroda
ove
zemlje«,
pitam
usput
koja
to
većina,
kakva
——
naroda
ili
nacija.
]
kakvo
je
to
prebroja-
vanje,
između
mene
i
autora
tih
riječi
postoji
velika
razlika.
Ako
netko
kaže
da
nismo—imali
ustavnih
i
zakonskih
mogućnosti
da
uradimo
to
što
smatramo
da
treba
da
se
uradi
na
Kosovu,
onda
se
'pitam
i
tražim
odgovor
na
pita-
nje:
tko
je
bio
spriječen
da
političkom
akcijom
i
stalnom
prisutnošću
na
Kosovu
pridonosi
rješavanju
problema
na
Kosovu?
Nekidrug
iz
SK
Srbije
drvljem
je
i
kamenjem
osuo
palj-
bu
na
CK,
Predsjedništvo
i
Šuvara
i
dao
je
primjer
takozva-
ne
neuspjele
sjednice
dvaju
predsjedništava
na
Kosovu.
»Jedan
od
najodgovornijih
ljudi
za
stanje
na
Kosovu
iz
Re-
publike
Srbije«,
rekao—je
Mužević,
»nije
bio
na
toj
sjednici.-
Korist
za_—
_,
PER
KO
VU
KOTIĆ:
ndcondsie
Postavlja
se
pitanje,
rekla
je
Muhiba
Kulović,
kako
os-
tvariti
jedinstvo
danas
pojedinih
rukovodstava
kada
su
na
sceni
sve
otvorenija
njihova
sukobljavanja.
Iz
tih
sukoba
najveću
korist
će
imat
nacionalisti.
Zato
je,
stoji
u
njezinoj
priloženoj
diskusiji,
za
daljnji
uspješan
rad
SKJ
od
neprocijenjivog
značenja
udruživanje
snaga
na
pre—
.vladavanju
ove
poduže
političke
krize
u
Partiji,
a
posebno
u
njezinim
republičkim
i
pokrajinskim
rukovodstvima.
Da
bismo
prebrodili
ovu
političku
krizu
u
Partiji,
bit
će
neop-
hodno
učiniti
još
drastičnije
kadrovske
promjene
u
SK
na
predstojećim
izvanrednim
kongresima.
Propagandn
rai
Potom
se
za
riječ
javio
Perko
Vukotić,
upozoravaju-
ći
na
informativno—propagandni
rat
koji,
kako
je
re—
kao,
dosada
nije
upamćen.
»Karakteristika
toga
rata
jest
da
se
vrijeđa
čast
i
ponos
naroda«,
istakao
je
Vuko-
tić.
Za
zbivanja
u
Crnoj
Gori
kazao
je
da
imaju
progre-
sivnu
orijentaciju;
Socijalno
nezadovoljstvo
uvjetova—
no
je
društvenom
krizom
i
nepovjerenjem
prema
ru—
kovodstvu
koje
je
zemlju
dovde
i
dovelo.
»Tako
ruko-
vodstvo
ne
može
biti
nosilac
promjena
i
ono
se
mora
\
mijenjati—,
naglasio
je
Vukotić.
'
)