no
vosfi
SLOBODNA
UTORAK,
31.7Iistopada
1989.
DALMACIJA
|
IZ
SAVEZNOG
ZAVODA
ZA
.
STATISTIKU
SAVEŽNO
iZVRŠNO
VIJEĆE
GODIŠNJA
SKUPŠTINA
SAVEZA
NOVINARA
JUGOSLAVIJE
rinilacija
u
:Najavljene
nove
Buma
[listopadu
:
45,6posio
'
U
prijedlo
u
Skupštini
SFRJ
SIV
navodi
mo
uče
raspone
carinske
sto-
carinske
tarife
rasprava
Delegti
potvrdili
da
nose
»pečat«
sredina
iz
kojihlola-,
ze
i(gga
je
sve
»otpuhnula«
humoreske
»Vojko
l
Sav-
le«
Predsjedništvo
SNJ
samo
tražilo
»lnkvlzicijw
za
neke
novinare
u
Vo
vodlnl
Dobro
je
što
Savez
novi-
nara
nije
postao
»pl
uvačka
ganizacija-«
kakav
je
Sa-
vez
pisaca
BEOGRAD,
30.
X
(Tanjug)
istina
i
argumenti
naše
su
jedi-
no
oružje.
Kada
ih
izgubimo,
pre-
staje
naša
osnovna
funkcija,
ne-
staje
naše
dostojanstvo
——
riječi
su
Dušana
Pešića,
predsjednika
Predsjedništva
Saveza
novinara
Jugoslavije,
s
kojima
su
se
svi
po-
slenici
javne
riječi,
okupljeni
na
godišnjoj
skupštini
Saveza
novi-
nara
Jugoslavije,
danas
složili.
Kako
novinari
istinu
i
argu—
mente
u
tumačenju
očito
teške
društvene
stvarnosti
koriste
pi-
tanje
je
na
koje
kasnije
na
mo-
mente
burna
rasprava
nije,
među-
tim,
ponudila
pravi
odgovor.
Jer
usprkos
zalaganju
za
oslobađanje
od
diktata
nacionalnih
birokracija
i
lokalnih
moćnika,
delegati
novi-
narskih
udruženja
i
organizacija
iz
svih
krajeva
zemlje
potvrdili
su
da
i
te
kako
nose
»pečat«
sredina
iz
kojih
dolaze.
suštinskih
Milojević)—
U
referatu
posvećenom
i
temi
skupštine
(uspješan
rad,
poželje—
la
je
predsjednica
SK
SSRNJ
Je-
lena
»novinarstvu
i
društvenoj
reformi«
Pešić
je
istakao
da
je
nepoštivanje
ili
za-
boravljanje
principa
profesije
osnovni
uzrok
problema
u
novinarstvu
i
krize
u
javnom
in-
formiranju.
Prepuštajući
se
stihiji
republičkog
zatvaranja
i
prihvaća—
jući
ulogu
glasnogovornika
lokal-
nih
poiitičkih,
a
ponekad
i
nacio—
nalističkih
ciljeva
i
obračuna
bi-
rokracije,
mnogi
su
novinari,
pre—
ma
njegovim
riječima,
umjesto
boraca
za
reformu
postepeno
po-
stali
izvršioci
tih
politika.
Ogoljeni
propagandni
rat
Došli
smo
u
situaciju,
ukazao
je
Pešić,
da
sve
češće
reagiramo
na
osnovi
porijekla
pojedinih
ideja
ili
da
se
opredjeljujemo
čak
i
na
osnovi
unaprijed
određenog
stava
prema
onome
koji
odredenu
mi-
sao
saopćava.
Na
toj
točki'poči-
nje
kraj
svakog
razumnog
novi-
narstva
i
ostaje
samo
ogoljeni
propagandni
rat
s
kobnim
posije—
dicama,
čiji
smo
već
svjedoci.
Vlado
Mićunović,
upozorava-
jući
na
to
da
su
novinari
u
koma—
diće
razbili
jedinstven
jugoslaven-
ski
informativni
prostor,
istodob—
no
je
demantirao,
kako
ih
je
na-
zvao,
»Iaži«
da
se
u
Vojvodini
pro—
gone
novinari—autonomaši,
jer
ni
jedan
nije
izgubio
posao
ili
bio
is-
ključen
iz
novinarske
organizacije
te
pokrajine.
Ton
je
zatim
dao
i
Gojko
Ber-
bine
»otpuhnu|a«
var
koji
je,
ocjenjujući
da
je
Savez
»
novinara
Jugoslavije
često
osta—
jao
po
strani
u
prepucavanjima
štampe
iz
pojedinih
sredina,
re-
kao
da
je
tako
bilo
i
kada
je
hu—
moreska
»Vojko
i
Savie«
s
politič-
ke
Radmila
Kljajića,
kada
su,
kako
je
nagla—
sio,
na
brzinu
skinuti
Mirko
De-
kić,
urednik
NIN-a,
i
Ivan
Stojano-
vić,
direkor
»Politike«,
kada
je
,rasturena
redakcija
»Studenta«,
frazriješena
urednica
»Sveta«
Jela
Jevremović
ili
bila
aktualna
»afera
Grizelj«.
Možda
tako
mora
biti,
nasta—
vio
je
ironično
Bervar,
jer
se
radilo
o
političkoj
igri,
a
Savez
novinara
je
stručno
udruženje.
Međutim,
,dodao
je,
SNJ,
odnosno
njegovo
Predsjedništvo
našlo
je
za
shod-
no
da
samo
traži
inkviziciju
u
obli-
ku
poziva
za
što
bržu
idejno-poli-
tičku
diferencijaciju
među
novina—
rima
u
Vojvodini.
Spominjući
ne—
pravdu
prema
Tomislavu
Marični-
ku,
on
je
zaključio
daje
spome—
nuti
stav
Predsjedništva
bio
»sra-
man-<.
Korak
dalje
u
homogenizaciji
Zalažući
se
za
smanjivanje
prostora
»poiitičkim
pokajnicima<<
koji
sa
stranica
dnevne
štampe
iz-
ražavaju
svoje
razočarenje
u
idea-
le
za
koje
su
se
borili,
Miodrag
Krencel
je
osudio
»bukačko«
no-
vinarstvo
i
njegove
predstavnike
koji,
negirajući
sve,
predstavljaju
rasadnik
»paparaci—žurnaiizma«.
Andrej
Poznič
pak
smatra
da
je
naše
novinarstvo
bolje
nego
ikada
upravo
zato
što
se
»uz
jutarnju
kavu«
danas
mora
pročitati
'neko—
liko
novina
da
bi
se
stekla
prava
slika
o
zbivanjima
u
zemlji.
Dobro
je
što
ima
razlika
jer
je
to,
po
nje—
mu,
uvjet
postojanja
tržišta
infor—
macija
u
kojemu
čitalac
konačno
postaje
krajnja
točka
verifikacije
novinarskog
proizvoda.
Novine
su
ogledaro
stanja
u
nacionalnim
političkim
birokraci-
jama
jer
između
jednih
i
drugih
postoji
tijesna
sprega
koja,
pored
ostalog,
proizlazi
iz
prava
repub—
ličkih
SSRN
da
imenuju
direktore
i
glavne
urednike
glasila,
istakao
je
Zaharija
Trnavčević.
Medij-
skom
ratu
koji
se
u
domaćoj
štampi
već
nekoliko
mjeseci
vodi
treba,
po
njegovu
mišljenju,
doda—
ti
i
riječ
»prljavi«.
koji
Obrazlažući
tu
ocjenu,
Trnav—
čević
je
naveo
nekoliko
primjera
pisanje
novinarke
»Dela«
0
to—
me
kako
je
u
albansku
kuću
pri-
mljena
»onog
dana
kada
se
Beog-
rad
ponovo
napio
albanske
krvi«,
»Starta«
je
među
ljudima
okupljenim
u
Kninskoj
krajini
vidio
i
pojedince
koji
su
navodno
nosili
redenike
i
selekciju
informacija
kakvu
vrše
glasila
u
Srbiji.
Nagla-
šavajući
da
su
novinari
otišli
korak
dalje
od
»svojih«
političkih
ruko—
vodstava
u
homogenizaciji,
on
je
dodao
da
je
jedina
novina
koja
se
iznad
svega
toga
izdigla
»Bor—
ba«
i
da
je
bio
zaprepašten
svoje—
dobno
ocjenom
GK
SK
Beograda
da
je
taj
list
»antisrpski«.
Slovenija
i
Vojvodina
Replicirajući
Gojku
Bervaru,
bivši
predsjednik
Predsjedništva
SNJ
Rajko
Pavićević
rekao
je
da
se
to
tijelo
prilikom
reagiranja
tru—
dilo
da
nađe
zajednički
nazivnik
i
da
je
dobro
što
SNJ
nije
postao
»pijuvačka
organizacija«
kakva
je
Savez
pisaca.
Što
se
stava
0
situ-
aciji
u
Vojvodini
tiče,
Pavićević
je
ukazao
na
to
da
se
Predsjedniš-
tvo
SNJ
principijelno
zalagan
za
to
da
diferencijacija
u
novinarskoj
organizaciji
Pokraj.ne
teče
u
skla-
du
sa
Statutom
i
drugim
doku-
mentima.
slovenskim
Javijajući
se
ponovno
za
riječ,
Andrej
Poznič,
spominjući
izjaš-
njavanje
Predsjedništva“
SNJ
o
amandmanima
i
o
diferencijaciji
u
vojvođanskim
glasilima,
naglasio
je
da
bi
nastav-
ljanje
u
tom
stilu
bio
razlog
za
nje-
govo
istupanje
iz
članstva
jugos-
lavenske
novinarske
organizacije.
Reagirao
je
Borislav
Mededović
rekavši
da
je
jasno
zašto
se
Pred-
sjedništvo
oglasilo
u
povodu
us-
vajanja
amandmana
tim
prije
što
su
ustavne
pro—
mjene
u
Sloveniji
bile
tema
kojom
su
se
novinari
nekoliko
mjeseci
bavili.
spornih
Slavko
Fras
pridružio
se
An-
dreju
Pozniču
ističući
da
je
stav
Predsjedništva
SNJ
o
slovenskim
amandmanima
bio
greška,
kao
što
bi
pogrešno
bilo
i
izjašnjava-
nje
o
amandmanima
drugih
re—
publika.
Da
li
to
znači,
upitao
je,
da
trebam
tražiti
da
Predsjedniš-
tvo
reagira
ako
se
ne
slažem
s
ru—
kovodstvom
Srbije?
Replicirajući,
Milutin
Milenko-
vić
je
rekao
da
je
Predsjedništvu
moguće
predložiti
opredjeijivanje
o
svakom
društvenom
pitanju."
Neki
bježe
iz
organizacije
kada
ostanu
u
manjini
usprkos
tome
što
zagovaraju
pluralizam
i
tole—
rantnost,
dodao
je,
ukazujući
na
to
da
novinarskoj
organizaciji
tre—
ba
dozvoliti
da
se
bavi
i
političkim,
a
ne
samo
profesionalnim
pitanji-
ma..
Neka
Fras
predloži
ograđiva-
nje
od
suđenja
Vliasiju
i
dozvoli
izjašnjavanje,
pa
bismo
onda
vi—
djeli
što
većina.
misli,
zaključio
je
Milenković.
Osvrćući
se
na
spominjanje
humoreske
»Vojko
i
Savleu,
Slo—
bodan
Lazarević
rekao
je
da
je
ona
bila
podmetnuta
Srbiji
i
»Poli—
tici«
u
vrijeme,
kako
je
rekao,
ka-
da
je
»jugoslavenska
sudbina
kro-
jena
na
račun
srpskog
naroda«.
Napominjući
da
se
to
razdoblje
neće
vratiti,
on
smatra
da
su
srpsko,
vojvođansko
i
kosovsko
udruženje
novinara
prošli
teške
trenutke,
ali
da
su
uspjeli
zadržati
profesionalni
integritet.
Ne
želi-
mo,
rekao
je,
da
budemo
novinari
napada
na
JNA,
razbijanja
Jugos-
lavije
ili
oni
koji
podršku
traže
od
»aiternative«.
pe
po
pojedinim
grupama
proizvoda,
pri
cemu
bi
najviša
pojedinač-
I
na
stopa
bila
ZWosto
BEOGRAD,
30.
X
(Tanjug)
——
Preispitivanje
gijelog
siste-
ma
zaštite
domaće
privrede
i
deregulacija
carinske
politike
to
su
vodilje
revizije
carinske
tarife
koju
najavljuje
Savezno
izvršno
vijeće,
dostavljajući
us-
pore'do
delegatima
Skupštine
SFRJ
i
izvještaj
o
carinskoj
za-
štiti
privrede
u
protekle
dvije
godine.
jugoslavenske
Nova
carinska
tarifa
morala
_bi
uvažiti
i
činjenicu
da
su
nova
tehničko-tehnološka
dostignu-
ća
na
naše
tržište
dovela
i
nove
proizvode
na
koje
valja
utvrditi
odgovarajuću
carinu,
kaže
se
dalje
u
izvještaju
SiV.
ističe
se
zatim
da
reviziju
carinske
tarife
nalaže
i
potreba
uskladivanja
nomenklature
naše
i
robe
ze-
malja
EZ,
pa
eliminiranje
mono-
polskog
položaja
grana
koje
imaju
visoku
uvoznu
zaštitu
i
drugo.
jenu«
u
zemlji,
do
25
posto.
stavki
SIV
zatim
u
dvanaestak
to-
čaka
daje
prijedlog
mogućih
raspona
carinske
stope
po
po—
jedinimvgrupama
proizvoda,
pri
čemu
bi
najviša
pojedinačna
stopa
bila
25
posto.
Od
zanim—
ljivijih
valja
spomenuti
opremu
koja
se
ne
proizvodi
ni-
ti
će
se
proizvoditi
u
zemlji
(procesna
oprema,
veliki
kami-
oni,
damperi
za
radnike,
putnič-
ki
avioni,
strojevi,
aparati,
vozi-
la,
instrumenti)
za
koju
bi
se
ca-
rinska
stopa
kretala
od
pet
do
osam
posto.
Za
robu
široke
potrošnje
koja
se
zbog
klimatskih
uvjeta
ne
proizvodi
u
zemlji
ta
stopa
bi
se
kretala
od
pet
do
10
posto.
Najviša
stopa
na
opremu
čija
je
proizvodnja
u
zemlji
usvojen-a
išla
bi
do
15
posto,
a
na
robu
ši-
roke
potrošnje,
također
»usvo-
izmjenom
carinske
tarife
prije
dvije
godine,
inače,
prosje-
čan
nivo
nominalne
carinske
za-
štite
domaće
privrede
iznosio
je
oko
10
posto,
odnosno
realno
oko
7
posto.
Pri
tome
je
kod
si-
rovina
i
reprodukcionog
materi—
jala
ta
stopa
bila
oko
9
posto,
opreme
13
i
robe
široke
potroš—
nje
17
posto.
U
izvještaju
se
konstatira
da
je
to
u
svjetskim
okvirima
niska
zaštita,
koja
stranoj
konkuren-
ciji
u
velikoj
mjeri
omogućuje
pozitivan
utjecaj
na
privređiva-
nje
u
zemlji.
Navedeno
je
da
se,
prosječna
carinska
stopa
u
raz—
vijenim
zemljama
od
-
3
posto
u
Švicarskoj
do
12,4
u
Australiji,
a
u
zemljama
u
raz-
voju
od
1,3
posto
u
Singapu—
ru
do
68,6
posto
u
Bangladešu.
kreće
JAVNI-TUŽILAC
SR
CRNE"
GORE
Bez
krivice
za
Žulu
gredu
BEOGRAD,
30.
X
(Ta-
njug)
Listopadska
infla-
cija,
mjerena
rastom
cijena
na
malo,
iznosila
je
45,6
posto,
saopćio
je
Savezni
zavod
za
statistiku.
U
toku
ovog
mjeseca
najbrže
su
rasle
cijene
in-
dustrijskih
proizvoda,
koji
su
bili
skuplji
53,7
posto.
Slijede
prehrambeni
proiz-
vodi
sa
24,2
posto
višim
ci—
jenama,
te
usluge,
koje
su
u
listopadu
koštale
14,9
posto
više
nego
u
rujnu.
Prema
ovim
podacima,
ukupan
rast
cijena
na
malo
u
listopadu
ove
godine
viši
je
od
prosječnog
poveća-
nja
u
cijeloj
prošloj
godini
za
2158,4,
u
odnosu
na
lan-
jski
listopad
za
1470,6,
a
od
prosinca
za
1122,1
posto.
Troškovi
života
u
listo-
padu
povećani
su
za
52,3
posto
u
odnosu
na
rujan,
saopćava
Savezni
zavod
za
statistiku.
Na
ovako
visok
rast
cl-
jena
utjecalo
je
prvenstve-
no
poskupljenje
prehrane
od
čitavih
45
posto.
Dras-
tičnl
skokovi
cijena
zabilje-
ženi
su
i
kod
svih
ostalih
proizvoda
i
usluga,
počevši
od
odjeće
i
obuće,
koja
je
u
prosjeku
poskupjela
11,6
posto,
do
pokućstva,
sred-
stava
za
higijenu
i
njegu
zdravlja
s
porastom
od
3,8
posto.
'
U
odnosu
na
isti
prošlo-
godišnji
mjesec,
troškovi
života
su
povećani
čak
1527,9
posto,
a
mjereno
prema
lanjskom
prosincu
1156
posto.
_
_
_
_
Ne
postoji
osnova
za
krivično-pravnu
odgovornost
oso-
ba
koje
su
sudjelovale
u
donošenju
odluka
o
uvođenju
lzvanredn
stanja
u
Crnoj
Gori,
ističe
se
u
lnformac
ji
delegatima
Skupštine
Črna
Čore
TITOGRAD,
30.
X
(Tanjug)
Na
osnovi
prikupljenih
činje-
nica
i
dokaza,
ne
postoji
osno—
va
za
krivično-pravnu
odgovor—
nost
osoba
koje
su
neposredno
sudjelovale
u
donošenju
odluke
o
uvođenju
hitnih
»
mjera
za
sprečavanje
izvanrednih
prilika
CENTRALNI
KOMITET
SKBiH:
MILAN
UZELAC
O
DJELOVANJU
SLUŽBE
DRŽAVNE
SlGURNOSTI
SR
SRBIJE
Za
fundamentalizam
okrivill
-
pokajnika
Spominjući
profesionalne
reške
kojima
vrvi
informacija
SDS
RSUP-a
Srbije
Uzelac
e
naveo
i
spominjanje
Ahmeda
Smajlovića
kao
nosioca
islamskog
fundamentalizma,
iako
je
ovaj
umro
prije
godinu
dana,
a
sa
svih
visokih
dužnosti
u
Islamskoj
vjerskoj
zajednici
smijenjen
je
još
1985.
godine
SARAJEVO,
30.
X
_(Tanjug)
Ne
treba
da
pristanemo
na
to
da
nezakoniti
postupci
Služ-
be
sigurnosti,
njezinih
dijelova
ili
pojedinaca
manje
ili
više
sa-
mostalnih
u
svojim
akcijama,
budu
polazište
za
ocjenjivanje
cjeline
odnosa
s
jednom
našom
socijalističkom
republikom,
u
ovom
slučaju
SR
Srbijom.
To
je
na
početku
obrazloženja
da-
našnje
izvanredne
točke
Plenu—
ma
CK
SKBiH
u
povodu
informacije
o
nezakonitom
djelovanju
Služ-
be
sigurnosti
Srbije
prema
Bos-
ni
rekao
član
Predsjedništva
CK
Milan
Uze—
lac.
Hercegovini
i
Članovima
CK
SKBiH
podi—
jeljeni
su
izvorni
tekstovi
dviju
republičkih
službi
sigurndsti.
Uz
uvažavanje
svih
okolnosti
0
do-
broj
međurepubličkoj
suradnji,
mi
ne
možemo
da
javno
ne
ka-
žemo
da.slučaj
o
kojemu
je
ri-
ječ
ima
karakteristike
Ustavu
neprimjerenog,
pa
i
suprotnog
djelovanja
dijela
Službe
sigur—
nosti
SR
Srbije
prema
SR
BiH,
rekao
je
Uzelac.
To
se
ogleda
prvo
u
samostalnom
prikuplja-
nju
podataka
o
političkim
odno-
sima
i
stanju
u
dijelu
BiH,
0
po-
jedinim
organima
i
ličnostima
u
BiH
s
ciljem
da
se
dokaže
po—
stojanje
pritisaka
na
iseljavanje
srpskog
stanovništva
s
tih
pod-
ručja.
Počelo
je
time
nasta—
vio
je
Milan
Uzelac
što
su
o
tome
razmjenjivane,
u
redovi-
tom
postupku,
informacije
5
od-
govarajućim
sigur-
nosti
BiH.
Dok
su
zajednički
provjeravala
i
razmjenjivale
in-
organima
formacije
do
lipnja,
dvije
su
službe
profesionalno
i
vrlo
kon—
kretno
razmatrale
slučajeve,
na
primjer,
napada
na
jednu
dje-
vojčicu,
rasvjetljavanje
napada
na
jednog
svećenika
i
sl.
Kad
su,
međutim,
organi
Službe
si—
gurnosti
Srbije
prišli
samostal—
noj
političkoj
obradi
tog
pod—
ručja
(općina
Bratunac
i
Sreb—
renica)
u
kolovozu,
oni
su
se
držali
tih
slučajeva
koje
su
pre-
thodno
zajednički
razjasnili,
ali
im
mijenjaju
kontekst,
rekao
je
Uzelac.
je
Milan
Tako
se
u
novom
kontekstu
istakao
Uzelac
počinje
govoriti
o
napadima
na
djevojčice
srpske
nacional-
nosti
ili
kako
se
napadaju
srpski
svećenici
itd.,
da
bi
se
potkrije—
pila
teza
da
vlast
slabi,
a
funda-
mentalizam
'
ostvaruje
svoju
strategiju,
što
je
opći
uzrok
ise—
ljavanja
Srba
pod
pritiskom.
Taj
sveopći
fundamentali-
zam
donosi
Ahmed
Smajlović,
predstavnik
islamskog
vjerskog
starješinstva
i
član
svih
većih
džematskih
savjeta
u
Evropi
i
svijetu.
Koga
bi
zanimalo
rekao
_je
u
nastavku
Milan
Uzelac
Iako
bi
utvrdio
da
je
Ahmed
Smajlović
još
u
ožujku-
1985.
smijenjen
s
visokih
duž-
nosti
u
islamskoj
vjerskoj
za—
jednici,
a
član
većih
džematskih
savjeta
u
Evropi
i
svijetu,
ako
&
takvi
postoje,
ne
može
biti
iz
prostog
razloga
što
je
umro
točno
godinu
dana
prije
ovog
otkrića
predstavnika
Službe
državne
sigurnosti
Srbi—
revnog
19'
Ovo
je
samo
ilustracija
pri—
mijenjene
metode,
a
ne
polemi-
ka
s
tom
informacijom,
jer
bi
ona
bila
suvišna.
Tu
nije
riječ
o
profesionalnim
greškama,
ne—
go
o
nečemu
što
ne
pripada
ni
po
Ustavu
ni
po
funkciji
toj
služ—
bi.
Drugo
rekao
je
u
nastav-
ku
Milan
Uzelac
distribucija
tako
pribavljenih
informacija
is-
ključivala
je
organe
SR
BiH,
kao
i
predstavnike
SR
BiH
u
zajed-
ničkim
organima
u
federaciji.
|
najzad,
način
prikupljanja
i
dis-
tribucije
ovih
obavještajnih
saz-
nanja
predodređuje
i
način
nji—
hova
korištenja.
Saopćenje
iz
Predsjedništva
SFRJ
neću
ko-
mentirati,
rekao
je
Uzelac.
Milan
Uzelac
je
u
svom
uvodnom
izlaganju
na
današ-
njem
pienumu
CK
SKBiH
rekao
da
se
na
BiH
sručiia
propagan-
dna
lavina,
igrajUći
na
kartu
ne—
jedinstva
u
rukovodstvu
ove
re-
publike.
Nužno
je
također
odbiti
uporne
pokušaje
da
se
izvrši
zamjena
teza:
da
je
problem
u
nejedinstvu
rukovodstva,
a
ne
u
neu$tavnom
i
nelegalnom
dje-
lovanju
'prema
BiH.
isto
tako
rekao
je
on
——
treba
odbaciti
tezu
da
je
riječ
o
jednoj
aferi
u
BiH,
a
pitanje
postaviti
tamo
gdje
mu
je
mjesto:
odgovor—
nost
onih
koji
su
naredili
ili
s
či-
jim
su
se
znanjem
izvodile
ne-
ustavne
i
nezakonite
operacije
prema__B_iH.
_
CK
SKBiH
danas
je
usvojjio,
nakon
opširne
rasprave
o
ovom
sporu,
prijedlog
svog
Predsjed-
ništva
da
stavovi
CK
SKBiH
bu—
du
već
usvojeni
stavovi
RK
SSRNBiH
o
djelovanju
dijela
Službe
državne
sigurnosti
SR
Srbije
prema
BiH.
u
Titogradu
u
listopadu
prošle
,
godine.
To
se
kaže
u
izvještaju
Jav—
nog
tužilaštva
SR
Crne
Gore,
dostavljenom
danas
delegatima
republičke
Skupštine,
koji
su
prije
tražili»
poduzimanje
mjera
odgovor—
nosti
za
donosioce
spomenute
odluke.
nekoliko
mjeseci
Po
ocjeni
Javnog
tužilaštva,
»u
njihovim
radnjama
nema
ele-
menata
bilo
kojeg
krivičnog
dje-
la
propisanog
u
Krivičnom
za-
konu
SFRJ
i
Krivičnom
zakonu
SR
Crne
Gore
za
koje
se
gonje—
nje
poduzima
po
službenoj
duž-
nosti«.
Predsjedništvo
,SR
Crne
Gore,
kaže
se
dalje
u
odgovoru,
bilo
je
ovlašteno
da
vrši
politič—
ko-sigurnosnu
procjenu
i
da
ut-
vrđuje
postojanje
uvjeta
za
do-
nošenje
takve
odluke.
S
obzirom
na
to,
svrsishod-
nost
donošenja
odluke
i
even-
tualno
pogrešna
političko—si-
gurnosna
procjena
ima
karakter
političke
ocjene,
koju
čini
Pred—
sjedništvo,
što
ne
spada
u
do-
menu
krivično-pravnog
ispitiva—
nja
i
utvrđivanja.
Pored
iznesenih
razloga
o
nepostojanju
elemenata
kri—
vičnog
djela,
tužilaštvo
u
svom
odgovoru
napominje
da
članovi
Predsjedništva
SR
Crne
Gore,
na
osnovu
Ustava
te
republike,
uživaju
imunitet
i
da,
s
obzirom
na
to,
ne
mogu
biti
pritvarani
i
kažnjavani
za
izraženo
mišlje-
nje
iii
glasanje
u
toku
vršenja
svoje
funkcije.
,
:
ZAJAM
ZA
PRIVREDNI
.
PREPOROD
SRBIJE
5
iznevjerena
ocekivanja
_IIIIl-JI-III-I
:
no
samo
dvadesetak
mili-
!
.
juna
«i
I
I
|
|
|
I
I
I
preporod
:
BEOGRAD,
so..
x
(Ta-
I
njug)
Najnoviji
podaci
I
o
upisu
deviznog
zajma
za
'
privredni
Srbije
ukazujuda
je
upisana
svota
ali
.
daleko
od
očekivanja,
.
i
od
mogućnosti.
Naime,
do
:
.
18.
listopada
upisano
je
sa-
I
|
mo
dvadesetak
milijuna
do-
I
!
lara,
od
milijardu
dolara
na
|
|
'
koliko
je
raspisan.
U
isto
vri-
I
jeme
upisano
je
877
milijardi
I
I
.
.
.
dinara
od
planiranih
2000.