HRVATSKA
TELEVIZIJA
,
ČETVRTAK,
14.
veljače
1991.
DALMACIJA
3!
SLOBODNA
h
,
DRAMA
(HTV)
»lSpif
zrelosti«
I
.
program,
14.50
Siromašni
srednjoškolac
Ivan
Mužina,
iz
jednog
sela
u
Gorskom
kotaru,
školuje
se
u
velikom
gradu.
Iako
su
njegove
materijalne
prilike
teške,
jer
se
izdržava
povremenim
radom
i
od
pripomoći
raznih
dobrot-
vora,
on
je
primjeran
đak.
I
sve
je
u
redu:
s
njim
su
zadovoljni
i
njegovi
dobrotvori
i
njegovi
profesori
sve
do
nehotice
onoga
trenutka
'kadaji
u
školskoj
zadaći
ne
upozori
na
ne-
pravednu
socijalnu
situaciju
u
druš-
tvu.
Događaji
koji
slijede
okrenuti
su,
dakako,
protiv
njega.
Njegova
pobuna
protiv
nepravednog
društva,
u
početku
spontana
i
gotovo
ne-
svjesna,
postaje
s
vremenom
sve
svjesnija
i
određenija.
Ivana
stoga
isključuju
iz
škole
i
tako
mu
onemo-
gućuju
polaganje.
ispita
zrelosti,
ali
životne
su
spoznaje
odredile
njegoa
vu
stvarnu
zrelost.
Ta
životna
zrelost
naplaćena
je
tragičnim
finalom,
koji
zatvara
krug
njegove
osobne
i
druš-
tvene
drame.
_
'
Uloge
tumače:
Miljenko
Brle-
čić,
Helena
Buljan,
Vlatko
Dulić,
Duško
Valentić,
Miodrag
Krlvoka-
pić,
Mato
Ergović,
Josip
Marotti,
Boris
Festini,
Zvonimir
Ferenčić—
i
Ivo
Fici.
Režiser:
Eduard
Galić
DOKUMENTARNA
SERIJA,
2.
NASTAVAK
(HIV)
Šuma
\
]
.
program,
17.05
NASTAVAK
OBRAZOVNOG
C/KLUSA
(HTV)
Reci/e
mi
570
da
radim
Na
naše
male
“ekrene
stiže
nov
ciklus
dokumentarnog
serijala
za
djecu
Recie
mi
što
da
radim.
Svaka
od
osam
polusatnih
emisija
ima
zasebnu
temu,
a
pred-
stavlja
mlade
u
njihovoj
sredini.
Vi-
djet
ćemo
kako
su
za
odrastanje
važni
odgoj,
usmjeravanje
i
pod-
rška,
kako
intima
otvara
široku
problematiku,
kako
na
pojedinca
utječu
događaji
i
okolina
Neke
su
emisije
komornije,
dok
se
u
drugim
razgovara
o
pro-
blemima
karakterističnim
'za
odre-
deni
uzrast
ili
skupinu.
U
prvom
di-
jelu
obrađene
su
četiri
teme
i
to:
glazbeno
školovanje,
mladi
kao
manjina,
priprema
za
redovnički
život
i
roditeljstvo.
'
Mišljenja,
stavovi
i
zapažanja
mladih
u
ovim
emisijima
još
će
jednom
potvrditi
da
ih
je
vrijedno
poslušati,
a
teme
koje
ih
zaokup-
ljaju,
čak
i
onda
kada
se
ponavlja-
ju,
nose
u
sebi
uvijek
nešto
novo.
Start
serije
planiran
je
za
1.
ožuj-
ka.
Autorica
i
urednica
ciklusa
je
Stana
Jeličić.
Režiser:
Zoran
Zlatar
b.)
DRAMA
KAĆE
ČELAN
(TVSa)
.»Dječji
Ham/elli
Redateljica
Kaća
Čelan
snima
ovih
dana
u
studiju
D
Sarajevske
televizije
Ham/eta,
jednosatnu
dra-
mu
nastalu
po
istoimenom
Sha-
kespeareovu
djelu.
Drama,
bez
obzira
na
to
što
se
u
glavnim
ulogama
pojavljuju
gotovo
samo
djeca,
nije
prilago—
đena
djeci,
omladinskom
uzrastu,
nego
se
naprosto
radi
o
takvoj
re-
dateljskoj
postavi
koja
»Hamteta«
smješta
na
sam
konac
tekućeg
stoljeća.
Mali
glumci
članovi
su
glu-
mačke
škole
koju
vodi
sama
reda-
teljica,
a
na
čijim
se
satovima
ug-
lavnom
uči
i
igra
klasika.
Scenografija
novog
»Hamleta«
prilagođena
je
potrebama
televizij-
skog
snimanja,
a
kako
ekipa
hoće
autentični
ugođaj,
nekoliko
dana
snimat
će
i
na
Lovrjencu.
Dramu
će
TVSa
emitirati
u
travnju,
i
to
u
večernjem
terminu,
dakle
termi-
nu
za
odrasle.
Scenografiju
je
pri-
premio
Osman
Arslanagić,
a
kos-
time
Amela
Dillć.
(I.b.)
Šuma
nije
obična
skupina
staba-
la,
već
složeni
ekološki
sustav
u
ko—
jem
se
neživa
materija
pretvara
u
ži-
vu,
izmjenom
energije.
Šume
prekri-
vaju
trećinu
kopnenog
dijela
konti-
nenta.
Ponašaju
se
kao'
golemi
sun-
čevi
kolektori
koji
svjetlosnu
energi-
ju
pretvaraju
u
životnu.
U
drugoj
emisiji
kanadske
serije
objašnjava
se
proces
fotosinteze
i
značenje
šu-
me
u
uspostavljanju
ravnoteže
izme-
đu
biosfere
i
vode
na
Zemlji.
Uz
to,
vidjet
ćemo
što
uništava
šumu
i
kak-
ve
su
posljedice,
a
kave
bi
tek
mog-
le
nastati
kada
bi
nestale
šume.
;-
Zagreb
1
7.15
Neobični
susreti
9.05
Vri-
jeme
za
muziku
velike
interpre-
tacije,
majstori
klarineta
—-
10.05
Kazimir
Klarić:
Lokal
danas
nudi
15.35
Portreti
i
profili
16.05
Radio-drama
Arthur
Shnitzler:
Ze-
leni
kakadu
17.00
Koncert
tam-
buraškog
orkestra
RTV
Novi
Sad
-—
18.30
Poznati
interpreti
Mozar-
ta
Zagreb
2
8.00
Od
sola
do
orkestra
13.32
Pajo
Kanižaj:
Brašnasta
poplava
evergreeni
15.00
k—
20.00
Posljednji
krici
iz
kavane
Klasični
17.03
Muzika
riječ
muzika,
Ivo
Malec:
Očaran
glasom
——
He-
kuba
Scenska
muzika
za
Drži-
ćevu
dramu
Dodecameron
za
12
solista
Lied
za
glasove
i
gudače
18.00
Treći
pogled
19.03
Džez
forum
20.00
Iz
koncertnih
dvorana:
Reprodukcija
koncerta
Budimpeštanske
filhar-
monije
od
20.
siječnja
1989,
diri-
gent:
Eliahu
Inbal
R.
Wagner:
Tristan
i
Isolda:
Predigra,
Preludij
i
smrt
Isolde,
A.
Bruckner:
III
sim-
fonija
u
d-molu
22.30
Poezija
naglas
Zvonimir
Golob:
Slike
dje—
tinjstva
22.56
Radionica
rane
glazbe
J
%
PROGRAM
;
,
i..
9.00
Satelitski
program:
RTL
PLUS
ZAGREBAČKI
PROGRAM:
za
17.00
Hit
23
i
Limačljada
17.10
Crtići
i
spotovi
17.30
Gost
leačijade
18.00
Pet
prijatelja
18.30
Nastavak
leačljade
18.45
Crtići
19.05
Alf
19.30
Gola
glazba
20.00
Bajka
20.10
»Tramvaj
zvan
čežnja«,
amerlčk
22.00
Založba
kaset
ln
plošč
22.50
23
Fashion
Tape
23.40
Midnight
Ghost
0.00
Jazz
Round
Midnight
0.30
Benny
Hill
r
OSTALI.
TV-CENTRI
,,...
...
...
.
,
'
Mali
koncert
22.30
Sarajevo
1
9.25
Vijesti
9.30
Memoari
obitelji
Milić,
serija
za
djecu
10.00
Školski
program
12.00
Vi-
jesti
12.05
»Božićna
priča«,
američki
film
14.15
Vijesti
14.25
Val
di
Fiemme:
SP
u
nordijskom
skijanju,
prijenos
17.15
Novosti
17.30
Obrazovni
program
18.00
Memoari
obitelji
Milić,
serija
za
djecu
18.30
Perokist,
program
iz
kulture
19.00
Crtani
film
19.10
Priče
za
laku
noć
19.15
Male
tajne
velikih
maj-
stora
kuhinje
19.30
Dnevnik
1
20.00
Ovdje
i
sada,
politički
magazin
21.05
Kviskoteka
Dnevnik
22.20
2
22.50
Ars
poetika
-—
23.20
Intermezzo
23.25
Noć
i
dan,
noćni
program
Cosby
show
Zvjezdane
staze
Maja
Plisecka,
do-
kumentarna
emisija
1.55
Vijesti
Sarajevo
2—
14.45
Nočii
dan,
repriza
——
17.15
Val
di
Fiemme:
SP
u
nordijskom
skijanju,
snimka
18.30
Kroni-
ka
regije
Bihać
19.00
Jednodušje,
emisija
za
Yutel
vjernike
20.50
Koš
u
košarci:
POP
84
——
»Kadberi«,
.
prijenos
21.40
Telekino
Slovenija
1
9.00
Mozaik,
repriza
Grizli
Adams
Muzzy,
engleski
za
najmlađe
Da
ne
bi
boljelo
Eko-
nomija
Slovenci
u
inozemstvu
Zakon
u
Los
Angelesu
14.40
Mozaik,
repriza
15.20
Ža-
rište,
repriza
—-
15.50
Sova,
repriza
-—
16.55
Po-
slovne
informacije
—-
17.00
Dnevnik
1
17.05
Mozaik
u
školskoj
TV,
repriza
18.35
Emisija
za
djecu
i
mlade
——
19.00
Crtići
-—
19.15
TV-pro—
zor
19.19
Dobro
je
znati
19.30
Dnevnik
2
20.05
Simenon,
serija
21.10
Tjednik
22.15
Dnevnik
3
—-
22.35
Sve
osim
ljubavi,
američka
serija
Mama
Lucia,
talijanska
serija
Slovenija
2
16.00
Satelitski
programi
17.30
Regionalni
programi
TV
Slovenije:
Studio
Ljubljana
19.30
Dnevnik
20.00
Žarište
20.30
Obrazovna
se-
rija
21.00
Mali
koncert
19.30
Dnevnik
20.00
-
'
J
'
9.15
Vijesti-
9.20
TV-kalendar
9.30
Jelenko
(4/13)
10.00
Budite
s
nama
10.05
Pjesme
i
priče
za
vas
10.20
Razmisli
l
uradi
sam
10.35
Lice
!
naličje
altematlvnlh
Izvori
energije
10.55
Životinje
dalekih
krajeva,
Ill
11.15
Živimo
s
glazbom:
Himna
zadru
11.30
Alles
guta,
18
12.00
Vijesti
12.20
SATELITSKI
PROGRAM:
SUPER
CHANNEL
STARO
ZA
NOVO
14.50
Hrvatski
pisci
na
TV-ekranu
»Isplt
zrelostia,
drama
16.15
Vijesti
16.20
TV-kalendar
16.30
Jelenko
(4/13)
17.05
Šume
(2/32)
17.35
Hrvatska
danas
18.20
Blufonci
(12/13)
18.45
Zaštićena
priroda
Hrvatske
19.05
Crtani
film
19.15
Male
tajne
velikih
majstora
kuhi
19.30
Dnevnik
20.00
Spektar
21.05
KVISKOTEKA
22.20
Dnevnik
2
22.40
Vijesti
na
engleskom
22.45
Portret
B.
Papandopula,
2.
dio
23.45
Vijesti
.
13.20
Dobar
dan
domaćin
13.30
Nestašlucl
14.25
Val
di
Fiemme:
SP
u
nordijskon
skijanju,
skokovi
17.15
Anno
Domini
18.05
Dobra
večer
domaćin
18.15
Igre
na
ledu
?
19.25
Val
di
Fiemme:
se
u
nordijskon
skijanju
4
x
5
km
(2),
slobodno
':
19.55
Split,
košarka
Kup
prvaka
»r
84«
»Cadbury's
Boost«
*
21.30
šaljivi
kućni
video
22.00
|
to
je
život
23.10
»Anno
Domini«
(12/12)
0.00
Vijesti
0.20
Opća
praksa
(3/26)
1.25
Odjava
programa
\
PROGNOA
VREMENA
HMZ
RH
POMORSK-MTEROOKETR
SPLIT
..
.
,,
_
ciklon.
---—
wewa-Jo
MORE
m'm'm
goal“:
=:
'
_
.
ZA
14.
02.
1991.
|
.C
ciklon]
umj.,“
mu;
"javno
'
STRANI
PROGRAM-
'
/r
,
'
v
'l
\
'
\
\
.
'
M
lovit
[
a.
_
.A—LA
hladna
fronta.
LM
“topla
fronta
WWW
""
Mokluzlje
\—
oiujan
"mwm
0
',;Ž
,f
žmi-
"lome
uzburkano
'
_
"CMI-AD!
snijeg
oblačne
.
)»4.(
'
4
,
lonlilvo
MNO
SAT-J
ll
Mjeseče-i
ve
faze:
28.
2.
u
19.26
'
a.
s.
u
11.32
.
14.
2.
.
"
18-33
,
-
\
21.
2'
"
u
23.59
-s
,
r-
"nee
jzgagg
,
“ij
sume
za|az|
u
17.22
88“-
Greben
Azorske
anticiklone
ja-
ča
prema
Jadranu,
ali
zbog
vi-
sinske
termobaričke
doline
nad"
nama,
do
potpune
stabilizacije
vremena
_neće
doći.
[
»
.,
.,
Pretežno
oblačno
s
jutarnjim
mrazom.
Mjestiml-
ce
će,
osobito
na
istoku
zemlje
i
u
sjeveroza-
padnom
dijelu
zemlje,
biti
snijega.
Još
će
malo
,
DUBROVACKO
PODRUCJE
aahladiti-
:
Oblačno
s
kišom
i
susnježlcom.
Puhat
će
umjerena
bura,
8
more
će
biti
umjereno
va|o_
'JADM“:
,
Promjenljivo
do
pretežno
oblačno
s
umjerenom
.
vito
Malo
hladni'e
_-_
]
-
_
'
_
'
SUTRA:
Još
hladnije
s
jakom
l
vrlo
jakom
bu-
do
pojačanom
bumm'
More
umjereno
valovito.
Na
sjevernom
l
dljelu
srednleg
Jadrana
moguć
le
snlleg.
osobito
na—-
-'
-
-
rom,
a
more
valovito.
Susnježica
i
snijeg.
Večer
'
"
“OĆL
Temperatura
bez
Promlene-
ZADARSKO,
ŠIBENSKO
ISPLITSKO
PODRUCJE
Promjenljivo
oblačno
s
umjerenom
burom,
a
more
malo
do
umjereno
va-
lovito.
Moguć
je
slab
snijeg
osobito
u
noći.
Temperatura
bez
promjene.
SUTRA:
Jaka
bura
i
snijeg.
Još
malo
hladnije.
L
Portorož
Pula
Rijeka
Senj
Rab
M.
Lošinj
'
Zadar
Kornati
Šibenik
Knin
Split
Hvar
J
TEMPERATURA
ZRAKA
U
13
SATI
Sutivan
Bol
Komiža
Vela
Luka
Palagruža
Makarska
Kardeljevo
Dubrovnik
H.
Novi
Ulclnj
Ljubljana
Zagreb
|comm
Novi
Sad
Beograd
Sarajevo
Titograd
Priština
Skopje
Kredarica
-Triglav
Zavižan
Bjelašnica
Venezia
Ancona
euhoumwpmauwh
jodoomqqm
un
_.m.m»mw.na.
q,
__—
,
“...
H
.dk—(M..
...e...
..a-...
.*.—.a...-
_ka-
5.
(MAYA—“MMxMH—oašk
«i».
“.th—&Mn—zálws—i—f
“'
.IJ\J1J
_i
'
!
\
,:
I
=
i
I
-
j
;
;
:
.
i
Super
6.55_Jutrom
——
10.00
Vijesti
10.15
Pokušaj
ponovno
Harry
11.00
Vi-
jesti
11.05
U
Beverly
Hillsu
12.00
Vijesti
12.05
Voljeti
RAI
UNO
13.30
Dnevnik
——
14.00
Qu-
ark
14.30
premijera
15.00
Talijanske
kronike
15.30
Plavo
stablo
16.00
Big
18.00
Vijesti
18.05
Italija
u
6
18.45
Gorki
lijek
19.40
Almanah
sutraš-
njeg
dana
20.00
Dnevnik
20.40
program
Trenuci
23.00
Dnevnik
23.10
Trenuci
košarke
0.00
Vijesti
0.25
Po-
noć
u
okolici
zabavni
slave,
WUE
7.00
Crtani
film
8.00
Plavo
stablo
-—
8.30
Sposoban
detektiv
9.30
Radio
i
ja
10.20
Zupack
10.50
Kapitol
11.55
Vaša
posla
13.00
Dnevnik
13.45
Beautiful
14.15
Kada
se
voli
15.05
Sudbine
15.35
»Velikan
iz
Rima«,
film
——
17.00
Vijesti
17.10
Lijepa
Italija
17.45
Punky
Brewster
18.10
Casablanca
18.20
Sportske
vijes-
ti
18.30
Rock
caffe
——
18.45
Hun-
ter
19.45
Dnevnik
20.30
»Do-
kaz
nevinosti«
22.05
U
dobrom
društvu
23.15
Vijesti
——
23.30
Ko-
šarka
0.10
Meteor
2
0.20
»Sve
djevojke'to
znajuu,
film
10.10
Pogled
10.15
Vjetar
na
liva-
dama
10.40
»Fantastično
putova-
njeu,
film,
repriza
12.20
Kolo
sre-
će
13.00
TV-burza
14.30
Sus-
jedi,
serija
14.25
Love
Boat,
serija
15.15
The
Real
Ghostbusters,
se-
rija
15.40
Teleshop
15.55
Lan-
cer,
serija
16.45
Make-up
i
pišto-
lji,
serija
17.40
Pogled
17.50
Teddy,
serija
18.15
Chance,
šou-
-igra
-
18.45
Dobra
večer
Njemač-
ka,
dnevnik
19.15
Kolo
sreće,
šou
20.00
Prava
čuda
20.55
Po-
gled
21
.00
»Posejdonovo
putova-
nje
u
pakao«,
film
23.00
Pogled
23.15
»Klatno
smrti«,
film
0.35
Sport
_
.
a
_
_
i
.
suqospčnr
*
a
,
«
skijanju:
nordijskom
12.00
Eurobics
12.30
Rukomet,
finale
prvenstva
svijeta
13.30
Te-
nis:
finale
žena
u
Novom
Južnom
Walesu
14.30
Prvenstvo
svijeta
skokovi
u
(120
m)
17.00
Skijaški
izvještaj
18.00
Moto-sport
18.30
No-
vosti
Eurosporta
19.00
Tenis:
Te-
nefife
classic
21.00
atletika:
me-
natjecanje
đunarodno
u
Madridu
22.00
Nordijsko
skija-
golovi
nje
22.30
23.00
Nordijsko
skijanje
23.30
Rvanje
0.00
Novosti
Eurosporta
0.30
Golf
dvoransko
Španjolski
RTL-plus
M
klan,
12.00
Vruća
cijena
12.35
Dezer-
Dirty
Dancing
nat
M
13.00
serija
13.20
Kalifornijski
14.05
Springfield
Story,
serija
14.50
Divlja
ruža,
serija
15.35
Riskantno!
Aktualnosti
16.40
17.10
Vruća
cijena
17.45
Zvjezdani
talirl
17.55
Aktualnosti
18.00
Čovjek
za
šest
milijuna
do-
Aktualnosti
lara,
19.15
Jump
Street
20.15
»Sre;
tan
završetak
u
rujnu«,
film
22.15
Aktualnosti
22.25
»Interceptor«,
film
0.10
»Bloody
Pom
Ponsu,
film
——
1.35
Aerobik,
“_
serija
18.45
Pip
Video-Jay
7.00
Divlje
buđenje,
vodi
Kristiana
Backer
10.00
Novosti
iz
svijeta
fil-
ma
10.30
Video-Jay
Paul
King
14.00
Dann
16.30
YO!
Rap
muzika
—-
17.00
Izvještaj
Coca-Cole
17.15
Noćne
vijesti
17.30
hitovi
18.30
Pregled
19.30
MTV-po-
ziv
20.00
Cokes
22.30
Novosti
iz
svijeta
filma
23.00
Saturday
Night
Live
23.30
Izvještaj
Coca-Cole
23.45
Noćne
vijesti
0.00
Najve-
ći
hltovi
1.00
Video-Jay
Pip
Dann
Video-Ray
Najveći
.g...-_.
_i.
.;.FV;..
___—*_*
Am;_4:4U
i.vi...-4va
A47.14
'“AA'li.—7%
A'“4A47.