ZENEVSKA
IZJAVA
25
OPOZICIJSKIH
LIDERA
IZ
SVIH
KRAJEVA
JUGOSLAVIJE
-
BILATERALNI
RAZGOVORI
ANTE
IVIARKOVICA
U
HAAGU
'
,
.
ZAUSTAVITI
GOVOR
ORUŽJA
Jugoslavija
Demokratizacija
javnih
medija,
a
posebno
televizije,
»temeljni
je
preduvjet
za
uklanjanje
ratnohuškačke
at-
mosfere«,
poručuju
lideri
YU-opozicije
8,
|X
ŽENEVA,
(Tanjug)
»Oružje
nije
sredstvo
kojim
se
išta
može
postići
bilo
u
raz-
umnom
uređivanju
odnosa
iz-
među
Hrvata
i
Srba
u
Hrvatskoj,
bilo
Hrvatske
i
Srbije.
Smatra-
mo
daje
jedino
sporazum
izme-
đu
spomenutih
republika
i
naro—
da
prihvatljiv
put
k
prevladava-
nju
pogubne
ratne
katastrofe<<,
ističe
se
u
izjavi
koju
su
sinoć
u
Zenevi
prihvatili
sudionici
ok-
rugloga
stola
za
kojim
se
okupi-
lo
25
opozicijskih
lidera
iz
svih
krajeva
Jugoslavije.
Uz
isticanje
neophodnosti
da
se
odmah
postigne
prekid
vatre
i
uspostavi
primirje
na
cje—
lokupnom
području
Hrvatske,
te
da
se
učini
sve
na
sprečava-
nju
proširenja
sukoba
na
druge
republike,
sudionici
ženevsko—
ga
opozicijskog
skupa
smatra—
ju,
kako
se
navodi
u
izjavi,_da
je
posebno
važno
rješavanje
du-
gotrajnih
sporova
na
Kosovu
na
demokratski
način.
»Pri
rješavanju
krize
u
Ju-
goslaviji
treba
poći
od
postoje-
ćih
vanjskih
i
unutrašnjih
grani-
ca,
kao
i
od
načela
da
se
one
ne
mogu
mijenjati
nasilnim
pu—
tem«,
navodi
se
u
izjavi
čijim
je
usvajanjem
završen
skup
opo—
zicijskih
prvaka,
koji
je
inače
protekao
u
živoj
polemici,
uz
povremenu
iskričavaost,
ali
bez
međusobnih
optuživanja.
Istodobno,
dodaje
se,
ne0p-
hodno
je
potrebno
definirati
prava
manjina,
a
»efikasno
i
na—
čelno
rješavanje
nacionalnoga
i
manjinskoga
pitanja
pretpos—
tavlja
i
to
da
se
sadašnje
ten-
dencije
republičke
centralizaci-
je
zamijene
trendom
regionali—
zacije«.
Jedan
od
glavnih
uzroka
sa-
dašnjih
zaoštrenih
sukoba,
koji
su
eskalirali
u
rat,
prema
ocjeni
jugoslavenskih
opozicijskih
prvaka,
leži
u
»neadekvatnom,
nedovoljnom
nedovršenom
procesu
rušenja
komunističkog
i
sustava«.
»Ta
blokada
razvoja
demok-
kracije
najdrastičnije
se
očituje
u
posvemašnjoj
režimskoj
kon—
troli
i
totaHtarizaciji
javnih
medi—
ja«,
navodi
se
u
izjavi
i
dodaje
kako
je
demokratizacija
javnih
medija,
a
posebno
televizije,
»temeljni
preduvjet
za
uklanja-
nje
ratnohuškačke
atmosfere<<.
»U
pripremi
za
pristupanje
Vijeću
Europe
i
Europskoj
za-
jednici,
potrebno
je
da
političke
institucije
ukinu
prepreke
slo-
bodnoj
robe
i
kapitala,
te
orijentiraju
svoje
ekonomske
politike
prema
mo—
delu
EZ—a.
Tome
treba
uskladiti
naše
zakonodavstvo
i
prihvatiti
njihove
standardecc,
navodi
se
u
ženevskoj
izjavi.
cirkulaciji
ljudi,
PAKRAC
PRIJE
NASTAVKA
IVIIROVNE
KONFERENCIJE
U
HAAGU
Napadi
terorista
Konzultacije
Carringtona
staviti
konzultacije
koje
je
jučer
u
Haagu
već
počeo
u
»četiri
oka<<
s
najvišim
ličnostima
ju—
goslavenske
federacije
i
repub-
lika.
Izvori
nizozemskog
Minis-
tarstva
precizirati
kad
bi
točno
lord
Carrington
trebao
otputovati
u
Jugoslaviju.
mogli
nisu
U
četvrtak
će
se
u
Haagu
sastati
jugoslavenski
savezni
sekretar
za
vanjske
poslove
i
ministri
vanjskih
poslova
ju—
goslavenskih
republika
sa
za-
mjenicima
šefova
diplomacija,
odnosno
najvišim
diplomatskim
funkcionarima
europske
dvana—
estorice.
MUP
HRVATSKE
O
KADROVSKIIVI
PROMJENAMA
U
POLICIJSKOJ
UPRAVI
U
SPLITU
I.
Stipišić-
načelnik
Paljba
kod
NAKON
CJELODNEVNOGA
ZATIŠJA
bez
granica
Predsjednik
SlV-a
svoje
europske
sugo-
vornike
upoznao
s
koncepcijom
Jugosla-
vije
bez
granica,
najprije
unutrčšnjih,
a
zatim
iVanjskih,
kao
načinu
integrira-
nja
i
unutar
zemlje
i
izvan
nje,
odnbsno
s
Europom
IX
sjednice
BEOGRAD,
8.
(Hina)
Ante
Marković,
predsjed-
nik
SIV—a,
poslije
završetka
plenarne
mirovne
konferencije
u
Haagu,
imao
je
niz
bilateralnih
susreta
s
vo-
dećim
europskim
političarima.
Razgovarao
je
s
Lubersom,
predsjednikom
nizozemske
vlade,
van
den
Broekom,
mi-
nistrom
vanjskih
poslova
Niz—
ozemske,
Jacquesom
Delo-
rosm,
predsjednikom
Komisi—
je
EZ—a,
Giannijem
de
Micheli—
som,
ministrom
vanjskih
po—
slova
ltalije,
Hansom
Dietric—
hom
Genscherom,
ministrom
vanjskih
poslova
Njemačke,
Rolandom
Dumasom,
minis—
trom
vanjskih
poslova
Fran—
cuske,
i
Iordom
Carringto-
nom,
predsjedateljem
mirov-
ne
konferencije
priopćava
Sekretarijat
SIV-a
za
informa—
cije.
savezne
viđenjima
Ante
Marković
je
upoznao
svoje
sugovornike
s
aktual-
nom
situacijom
u
Jugoslaviji
i
vlade
o
tome
kako
izaći
iz
sadašnje
krize.
Predsjednik
SlV-a,
kako
se
ističe
u
priopćenju,
govo-
rio
je
o
koncepciji
Jugoslavije
bez
granica
najprije
unutraš-
njih,
a
zatim
i
vanjskih,
kao
načinu
integriranja
i
unutar
zemlje
i
izvan
nje,
odnosno
ci-
jele
zemlje
s
Europom.
Uka-
zao
je
pri
tome
na
tri
bitne
po—
stavke
tako
konstituirane
Ju-
goslavije,
a
to
su:
prvo,
pravo
na
lokalnu
upravu
i
samoupra-
vu,
drugo,
pravo
na
autonomi—
ju
svih
onih
koji
je
žele
ili
tre-
baju,
i
treće,
pravo
i
obveza
suverenih
republika
kao
drža-
va
da
na
razini
Jugoslavije
ud—
ružuju
one
funkcije
za
koje
smatraju
da
su
nužne
za
re—
guliranje
s
razine
zajedničke
države.
Ante
Marković
je
iznio
i
program
vlade
o
funkcionira-
nju
sistema
u
prijelaznom
raz—
doblju,
do
postizanja
konač-
nog
dogovora
o
budućnosti
Jugoslavije.
Pri
tome
je
istak-
nuo
da
je
u
ovom
trenutku
ne-
ophodno
potrebna
ne
samo
politička
podrška
Europe
mir—
nom
rješenju
krize
u
Jugosla—
viji
nego
i
konkretna,
financij-
ska.
To
je
jedini
način
da
se
spriječi
zaoštravanje
socijal—
nih
tenzija,
koje
su
neminov-
ne,
poslije
hlađenja
nacionali-
zama
u
Jugoslaviji,
kaže
se
u
Sekretarijata
SlV—a
za
informacije.
priopćenju
Sugovornici
predsjednika
savezne
vlade
u
tijeku
ovih
susreta
u
Haagu,
kako
to
na—
vodi
Sekretarijat
SlV-a
za
in-
formacije,
istaknuli
su
da
pod-
ržavaju
sve
one
koji
žele
re-
konstruirati
Jugoslaviju
na
na-
čelima
tržišne
ekonomije,
plu-
ralizma
mišljenja
i
vlasništva,
tj.
stvaranja
uvjeta
da
se
Ju—
goslavija
uključi
u
europske
tokove.
U
tom
kontekstu
je
i
o
daljnjem
radu
mirovne
konferencije,
to
jest
kako
da
ona
bude
u
funkciji
ne
samo
što
hitnijeg
prekida
sukoba
i
mira
nego
i
započinjanja
razgovora
o
bu-
dućnosti
Jugoslavije,
kaže
se
na
kraju
priopćenja
Sekretari-
jata
SIV—a
za
informacije.
uspostavljanja
razgovarano
prije
što
EUHARISTIJSKO
SLAVLJE
U
ZAGREBAČKOJ
KATEDRALI
Misa
za
mir
u
Hrvatskoj
U
redovitoj
misnoj
propovijedi
kardinal
Kuharić
više
puta
rEglasio
da
se
molimo
za
mir
u
Hrvat-
skoj,
za
prestanak
nametnutoinam
rata
koji
poti-
če
laz
protiv
istine
'
ZAGREB,
8.
IX
(Hina)
Ve-
čeras
je
u
zagrebačkoj
katedrali
održana
koncelebrirana
misa
za
mir
u
Hrvatskoj
koju
je
predvo—
dio
zagrebački
nadbiskup
kar-
SELCA
NA
BRAČU
8.
IX
PAKRAC,
(Hina)
U
Pakracu
su
večeras
nastav-
ljeni
napadi
terorista,
koji
minoba-
cačima
gađaju
grad,
a
položaje
policije
i
Zbora
narodne
garde
na—
padaju
snajperima
i
drugim
pješa-
dijskim
naoružanjem.
Obrambene
snage
uzvraćaju
na
ove
napade
i
još
uvijek
drže
potpuno
pod
kontrolom
sam
Pakrac..
nalaze
pripadnici
Najžeće
su
borbe
u
selu
Ku—
konja,
gdje
se
u
okruženju
tero—
rista
policije
i
ZNG,
koji
su
dosada
uspjeli
odo-
lijevati
jakim
napadima,
a
pomoć
im
pružaju
pripadnici
jedinice
za
posebne
namjene,
koji
nastoje
probiti
obruč
terorista.
Okučana
NOVA
GRADIŠKA,
8.
rujna
(Hina)
Nakon
gotovo
cjelod-
nevnoga
zatišja
na
novogradiš-
kom
kriznom
području
zapadne
Slavonije,
teroristi
iz
Okučana
tije—
kom
poslijepodneva
i
predvečeri
ponovno
su
počeli
napadati
polo-
žaje
hrvatskih
obrambenih
snaga.
Rafalnom
paljbom
iz
automatskog
oružja
puca
se
na
selo
Kosovac,
a
i
prema
Dubovcu.
poslije
Na
najzapadnijoj
fronti
južno
od
autoceste,
kod
nadvožnjaka
Vrbovljani,
noćašnjih,
a
i
današnjih
žestokih
okršaja
s
okupatorskom
vojskom
iz
sas-
tava
korpusa,
srpskim
rezervistima
i
teroristima,
borbe
su
prestale,
a
pozicije
ne-
prijateljske
vojske
pripadnika
snaga
MUP-a
i
ZNG—a
ostale
su
nepromijenjene.
Banjolučkoga
i
Osvajači
minobacačima
ne
dopuštaju
hrvatskim
redarstveni-
cima
i
gardistima
da
probiju
za—
preke
kojima
su
armijsko-teroris—
tičke
snage
još
prije
četiri
dana
obustavile
autocestom
Zagreb-Beograd.
promet
8.
HAAG,
|X
Predsjedavajući
(Tanjug)
——
mirovne
konferencije
o
Jugoslaviji
Brita-
nac
lord
Carrington
namjerava
otputovati
radi
konzultacija
s
jugoslavenskim
liderima
prije
no
što
se
u
čet-
vrtak
u
Haagu
održi
prva
plenar-
na
sjednica
konferencije.
Jugoslaviju
u
Najviši
predstavnici
Jugosla-
vije
i
Europske
zajednice
jučer
su
u
Haagu
službeno
otvorili
tu
konferenciju.
Kako
Tanjug
saznaje
u
izvo-
rima
Ministarstva
vanjskih
po-
slova
Nizozemske,
lord
Carrin-
gton
želi
uoči
»radnog
dijela
konferencije«
u
Jugoslaviji
na-
MARIJINO
SVETIŠTE
U
VEPRICU
Hodočastili
Makarani
MAKARSKA,
8.
IX
Danas,
na
sam
blagdan
Male
Gospe,
Ma—
rijino
svetište
u
Vepricu,
prema
hodo—
dugogodišnjem
običaju,
častili
su
Makarani
i
njihovi
obliž—
nji
susjedi.
Od
četiri
jutros
održa-
ne
svete
mise
najposjećenija
je
bila
ona
u
10.30
sati,
nakon
koje
je
upriličena
procesija
također
u
krugu
svetišta.
Predvodio
ju
je
i
ujedno
propovijedao
fra
Stanko
Mijić.
Popodnevnu
koncelebrira-
nu
svetu
misu
vodio
je
don
Mirko
Strujić,
održavši
propovijed
0
ml-
ru
i
slobodi,
uz
asistenciju
don
Tomislava
Ćubelića.
Marijini
što-
vatelji
pridružili
su
se
molitvi
cije-
loga
katoličkog
svijeta
za
mir
A.D.
u
Hrvatskoj.
KRIZNI
ŠTAB
OPĆINE
ZADAR
Pmkmm
.
na
Kruševo
ZADAR,
8.
IX
Večeras
oko
18
sati
ponovno
su
se
oglasili
čet—
nički
minobacači
s
položaja
iznad
Obrovca.
Šest
minobacačkih
pro-
jektila,
poslije
nekoliko
dana
»pa-
uze«,
palo
je
na
Kruševo,
ali
sre-
ćom
bez
posljedica.
U
selu
Bulići
u
benkovačkoj
općini
tenkisti
JA
pucali
su
na
pi-
rotehničare
Policijske
uprave
Za-
dar
koji
su
na
tom
području
de-
montirali
neaktivirane
mine
iz
pre—
napada.
thodnih
Pucano
je
iz
mitraljeza,
ali
žrtava
nije
bilo.
minobacačkih
Večerašnji
izvještaj
Službe
za
informiranje
Kriznoga
štaba
opći-
ne
Zadar
donosi
i
podatak
o
mon—
taži
trocijevnoga
topa
u
vojnom
objektu
Zadranima
poznatom
kao
konjušnica,
uz
prilaz
Ante
Starče-
vića.
M.V.
tri:;—
nQ;
\
R.
Vranješ-
pomoćnik
MUP
Republike
Hrvatske
je
ocijenio
da
postoje
či-
njenice
i
okolnosti
u
vezi
s
radom
ngulišije
ko-
je
utemeljeno
ukazuju
na
nesposobnost
za
obav-
janje
poslova
na
koje
je
bio
raspoređen
daje
ministar
unutarnjih
poslova
Republike
Hrvatske,
davanje
iz—
java
radnika
MUP-a
za
koje
nisu
ovlašteni,
a
što
su
pojedinci
či-
nili
komentirajući
ove
kadrov-
ske
promjene,
pozivajući
se
pri-
tom
na
svoju
profesionalnost
i
stručnost,
a
u
stvari
su
se
isto—
dobno
takvim
ponašanjem
od-
nosili
neprofesionalno
prema
vlastitoj
službi
i
propisanoj
su-
bordinaciji<<,
kaže
se
na
kraju
priopćenja
MUP—a
Republike
Hrvatske.
POLICIJSKA
UPRAVA
OSIJEK
8.
IX
kao
ZAGREB,
načelnika
Policijskoj
(Hina)
U
povodu
napisa
u
tisku
koji—
ma
se
komentiraju
kadrovske
promjene
u
upravi
Split,
MUP
Republike
Hrvatške
priopćava
da
se
radi
o
mjerama
utemeljenima
na
Ustavu
i
zako-
nu.
»Točno
je
da
je
MUP
ocije-
nio
pozitivno
rad
9.
Ratomira
Vranješa
PU
Split.
Stoga
ne
stoje
tvrdnje
da
je
g.
Vranješ
smijenjen
s
duž-
nosti,
jer
M'UP
Republike
Hrvat-
ske
ostaje
i
dalje
pri
svojim
po-
zitivnim
ocjenama
njegova
rada,
već
se
radi
o
rutinskoj
preras-
podjeli
poslova
i
zadaća
koja
je
rezultat
procjena
PU
Split
i
MUP-a
Republike
Hrvatske«,
ističe
se
u
priopće-
nju
Ministarstva
unutrašnjih
po-
slova
te
dodaje
da
je
»prema
tim
procjenama,
a
s
obzirom
na
sadržaje,
i
metode
narušavanja
sigurnosti
na
ovom
području,
donijeta
na
zakonu
zasnovana
odluka
da
dužnost
načelnika
PU
Split
obavlja
g.
Ivo
Stipičić,
a
njegov
pomoćnik
je
g.
Ratomir
Vra-
nješ«.
intenzitet
stanja
zajedničkih
'
»Kada
je
riječ
o
g.
Zeljku
Gulišni,
dosadašnjem
načelniku
Odjela
operativnih
poslova
PU
Split,
MUP
Republike
Hrvatske
je
ocijenio
da
postoje
činjenice
i
okolnosti
u
vezi
s
radom
9.
Ž.
Gulišije
koje
utemeljeno
ukazu-
ju
na
nesposobnost
za
obavlja-
nje
poslova
na
koje
je
g.
Guliši-
ja
bio
raspoređen.
Ministarstvo
napominje
da
nije
u
skladu
sa
Zakonom
o
unutarnjim
poslovi-
ma,
kao
ni
s
naredbama
koje
iz-
Zapauen
KOŠARKAŠKI
TURNIR
U
ŠPANJOLSKOJ
Ankin
dvor
OSIJEK,
8.
IX
(Hina)
Pre-
ma
informacijama
Policijske
up-
rave
Osijek,
do
večernjih
sati
ni-
je
prestala
pucnjava
što
je
u
15
sati
počela
s
poligona
C,
us-
mjerena
prema
pustari
Ankin
dvor,
koja
se
nalazi
u
neposred-
noj
blizini
poligona
C.
Na
pusta-
ri
se
nalazi
svinjogojska
farma
lndustrijsko-poljoprivrednog
kombinata
Osijek.
U
pucnjavi
je
pogođeno
nekoliko
kuća
radni-
ka
koji
rade
na
toj
farmi,
a
zapa-
ljivim
mecima
pogođena
je
i
far-
ma,
koja
se
i
zapalila.
Zbog
pucnjave
vatrogasne
ekipe
do
20.30
sati
nisu
bile
u
moguć—
nosti
izići
na
teren.
U
17
sati
ponovno
je
otvore-
na
vatra
na
položaje
hrvatskih
obrambenih
snaga
u
Sarvašu,
s
križanja
ceste
za
Vukovar
i
Tenju.
Na
osječko
naselje
Jug
II
palo
je
oko
17
sati
pet
mino-
bacačkih
mina.
Barcelona
68
Pozar
pod
s.
Dalmacija
65
kontrolom
8.
REAL,
PUERTO
IX
Gradska
dvorana.
Gledalaca
2500.
Utakmica
trećeg
kola
ko—
šarkaškog
turnira:
“Barcelona
Slobodna
Dalmacija
68:65
(38:30).
Suci:
Fajardo
(Španjol—
ska)
i
Fisher
(Izrael).
BARCELONA:
Galilea,
So-
ler
(15),
Rovira,
Solozabal
(10),
Trumbo
(6),
Gonzales,
Pedre-
ra,
Ortiz
(8),
Coleman
(4),
Za-
pata
(6),
Estellar
(3),
San
Epi-
tanio
(16).
SLOBODNA
DALMACIJA:
Sretenović
(8),
Perasović
(g5),
Pavićević,
Razić,
Lovrić,
Ciz-
mić,
Vulić,
Tabak
(4),
Radović
(2),
Savić
(15),
Kapov,
Naglić
(11).
.
su
Splićani
završili
turnir
i
trećim
porazom,
ovaj
put
od
momčadi
Božidara
Maljkovića,
pa
im
je
na
kraju
pripalo
po—
sljednje
mjesto.
S.M.
SELCA,
8.
Iokalizirano
IX
Posljednji
u
nizu
od
osam
požara
koji
u
po-
sljednjih
13
dana
haraju
selačkim
područjem,
bio
je
najveći.
Naime,
sinoć
,
požarište
u
predjelu
Prve
vale
ponovno
se
tijekom
dana
aktiviralo
potaknuto
jakom
burom,
te
se
u
poslijepod-
nevnim
satima
pretvorilo
u
vatre-
nu
buktinju
koja
se
svom
žesti-
nokm
širila
pitomim
uvalama
pu—
nim
borovine
od
Puntinka
do
uva-
le
Studena
i
u
kopnenom
smjeru
prema
Dočinama,
zahvaćajući
po—
vršinu
od
oko
16
hektara.
Sve
do
večernjih
sati
5
vatrom
su
se
borili
gasioci
uz
pomoć
pet
cisterni
s
Brača
te
dva
aviona
pri-\
vredne
avijacije
s
Hvara,
no
požar
nije
stavljen
pod
kontrolu
sve
dok
nisu
intervenirala
dva
»kanadera«
koji
su
požarište
»obrađivali«
go-
tovo
dva
sata.
Nakon
odlaska
svih
zrakoplova,
pred
gasiocima
je
noć
puna
neizvjesnost
jer
jaka
bura
ne
prestaje.
C.P.
dinal
dr.
Franjo
Kuharić.
Na
po-
četku
toga
euharistijskog
slav-“
Ija
kardinal
Kuharić
je
istaknuo
kako
se
danas
po
cijeloj
našoj
domovini
i
cijelom
katoličkom
svijetu
na
poziv
Svetog
Oca
pa—
pe
Ivana-Pavla
ll
moli
za
mir
i
prekid
rata
između
zaraćenih
strana
u
Hrvatskoj.
Zatim
je
pročitao
Papin
brzojav
upućen
hrvatskom
narodu
u
kojemu
Pa—
pa
izražava
veliku
zabrinutost
za
sudbinu
hrvatskog
naroda
i
veliku
solidarnost
s
obiteljima
poginulih
i
ranjenih
i
cijelim
na-
šim
narodom
koji
ne
može
za—
ustaviti
ovu
katastrofu.
Sveti
Otac,
ističe
se
dalje
u
brzojavu,
podupire
sve
inicijative
među—
narodne
zajednice
s
ciljem
da
se
zaustavi
sukob
i
počne
mir—
no
razrješavanje
ove
teške
situ—
acije
i
drame
hrvatskog
naroda,
te
poziva
sve
vjernike
cijelog
svijeta
da
se
ujedine
danas
na
blagdan
Gospina
rođenja.
U
re—
dovitoj
misnoj
propovijedi
kar—
dinal
Kuharić
je
više
puta
nagla—
sio
da
se
svi
zajedno
molimo
za
mir
u
Hrvatskoj,
za
prestanak
nametnutog
nam
rata
koji
poti-
če
laž
protiv
istine,
koji
je
uzrok
svakog
sukoba
i
pohlepe
za
tu—
đim
dobrima,
te
poziva
na
molit-
vu
za
one
koji
trpe
u
zakonitoj
obrani
slobode
i
domovine,
kao
i
za
brojne
žrtve
nasilja
u
Hrvat-
skoj.