».s
(u.
,u
a
L'
'
.
a,
"im
&
--l
..u
-
,
_
\<
,\,
«..r
1'1
.w
:.
use.-<>
n-
I."
r,,
.
.fj.
.
,
_
I-v'i'i'd
»
..
u
u
e:
.
,
f—
.<
2-51
_.
At
u].
ar.:-4
d
..
Il'-Š
.*..
'
'
"
..aur-wrawgggug—ivqtg—awq
.—
.am
rar-"*,
:“
-,
.
..'
T..“
r'
'
-1r.47.'rr*
frš'
“'n'-'
'
'
'
""
'<<'-.*
(
,
V
"Jr,-r
ur.-'!"
nd»!-
*.
».-
!
s
'.
:*.“
'
*
'u;-
«z
s-f—á'Š—ar
(
.)
n
_
.'
,
_1.-,)..'-__:r.,f:,}\
xp.»
Mel.—nv
*?
tu*.“
-cda.s'
.
\
\o'
a
;
"
*e'ášágfar
'
us.-".A:
[
“.:-q
ŽENEVSKA
IZJAVA
25
OPOZICIJSKIH
LIDERA
IZ
SVIH
KRAJEVA
JUGOSLAVlJE
BILATERALNl
RAZGOVORl
ANTE
MARKOVICA
U
HAAGU
,
ZAUSTAVITI
GOVOR
ORUŽJA
Jugoslavija
Demokratizacija
javnih
medija,
a
posebno
televizije,
»temeljni
je
preduvjet
za
uklanjanje
ratnohuškačke
at-
mosfereec,
poručuju
lideri
YU-opozicije
ŽENEVA,
8.
_
|X
(Tanjug)
»Oružje
nije
sredstvo
kojim
se
išta
može
postići
bilo
u
raz-
umnom
uređivanju
odnosa
iz-
među
Hrvata
i
Srba
u
Hrvatskoj,
bilo
Hrvatske
i
Srbije.
Smatra—
mo
daje
jedino
sporazum
izme-
đu
spomenutih
republika
i
naro-
da
prihvatljiv
put
k
prevladava-
nju
pogubne
ratne
katastrofe«,
ističe
se
u
izjavi
koju
su
sinoć
u
Ženevi
prihvatili
sudionici
ok-
rugloga
stola
za
kojim
se
okupi-
lo
25
opozicijskih
lidera
iz
svih
krajeva
Jugoslavije.
Uz
isticanje
neophodnosti
da
se
odmah
postigne
prekid
vatre
i
uspostavi
primirje
na
cje-
lokupnom
području
Hrvatske,
te
da
se
učini
sve
na
sprečava-
nju
proširenja
sukoba
na
druge
republike,
sudionici
ženevsko-
ga
opozicijskog
skupa
smatra-
ju,
kako-se
navodi
u
izjavi,_da
je
posebno
važno
rješavanje
du-
gotrajnih
sporova
na
Kosovu
na
demokratski
način.
»Pri
rješavanju
krize
u
Ju-
goslaviji
treba
poći
od
postoje-
ćih
vanjskih
i
unutrašnjih
grani-,
ca,
kao
i
od
načela
da
se
one
ne
mogu
mijenjati
nasilnim
pu—
tem«,
navodi
se
u
izjavi
čijim
je
usvajanjem
završen
skup
opo-
zicijskih
prvaka,
koji
je
inače
protekao
u
živoj
polemici,
uz
povremenu
iskričavaost,
ali
bez
međusobnih
optuživanja.
Istodobno,
dodaje
se,
neop-
hodno
je
potrebno
definirati
prava
manjina,
a
»efikasno
i
na—
čelno
rješavanje
nacionalnoga
i
manjinskoga
pitanja
pretpos-
tavlja
i
to
da
se
sadašnje
ten—
dencije
republičke
centralizaci-
je
zamijene
trendom
regionali-
zacrje«.
Jedan
od
glavnih
uzroka
sa-
dašnjih
zaoštrenih
sukoba,
koji
su
eskalirali
u
rat,
prema
ocjeni
jugoslavenskih
opozicijskih
prvaka,
leži
u
»neadekvatnom,
nedovoljnom
nedovršenom
procesu
rušenja
komunističkog
i
PRIJE
NASTAVKA
lVlIROVNE
KONFERENCIJE
U
HAAGU
Konzultacije
Carringtona
sustava<<.
»Ta
blokada
razvoja
demok-
kracije
najdrastičnije
se
očituje
u
posvemašnjoj
režimskoj
kon-
troli
i
totalitarizaciji
javnih
medi-
jau,
navodi
se
u
izjavi
i
dodaje
kako
je
demokratizacija
javnih
medija,
a
posebno
televizije,
»temeljni
preduvjet
za
uklanja-
nje
ratnohuškačke
atmosfere«.
cirkulaciji
»U
pripremi
za
pristupanje
Vijeću
Europe
i
Europskoj
za-
jednici,
potrebno
jevda
političke
institucije
ukinu
prepreke
slo-
robe
bodnoj
i
kapitala,
te
orijentiraju
svoje
ekonomske
politike
prema
mo-
delu
EZ-a.
Tome
treba
uskladiti
naše
zakonodavstvo
i
prihvatiti
njihove
standarde«,
navodi
se
u
ženevskoj
izjavi.
ljudi,
REFERENDUM
U
MAKEDONIJI
Albanci
izostali
Do
popodnevnih
sati
u
28
makedonskih
općina
gla-
sovalo
65
posto
glasaca
izvještaju
SKOPLJE,
8.
IX
Prema
(oko
posljednjem
16.30
sati)
Odbora
za
praćenje
referenduma,
kaže
se
da
je
u
28
općina
širom
Makedonije
preko
65
posto
glasača
dalo
svoj
glas.
U
područjima
gdje
živi
make-
donski
živalj,
u
gradovima
Bero-
vu,
Valandovu,
Probištipu,
Re-
senu,
Titovu
Velesu,
Delčevu,
preko
72
posto
glasača
dalo
je
svoj
glas.
U
gradovima
Kuma—
novu,
Gostivaru,
Tetovu,
Debru
i
općini
Karpoš
gdje
osim
Ma-
kedonaca
žive
i
Albanci,
Turci
i
Romi,
postotak
onih
koji
su
obavili
građansku
dužnost
je
is—
pod
20
posto.
Danas
popodne,
na
inzisti-
ranje
brojnih
novinara,
iz
zemlje
i
inozemstva,
konferenciju
za
štampu
održan
je
rukovodstvo
albanske
stranke
PDP.
Odgova—
rajući
na
pitanja
brojnih
novina-
ra,
sekretar
te
stranke
Mithat
Emimi
je
rekao
da
se
u
Make-
doniji
nisu
stekli
potrebni
poli-
tički
uvjeti
za
sudjelovanje
Alba—
naca
na
referendumu.
Ocjenju-
jući
uzroke
albanskog
nesudje-
lovanja
na
referendumu,
pred-
sjednik
PDP—a
Nexhar
Halili
je
rekao
da
krivicu
za
ovakvo
po-
našanje
Albanaca
na
referendu—
mu
snosi
najuže
makedonsko
rukovodstvo.
J.A.
PORAST
KRIMlNALA
U
MOSTARU
Deset
provala
8.
IX
MOSTAR,
(Tanjug)
Nepoznati
su
provalnici
u
tije-
ku
prošle
noći
izvršili
čak
10
pro—
vala
u
kioske,
samoposluge,
jed—
nu
privatnu
agenciju
i
u
stanove,
što
svjedoči
o
sve
široj
pojavi
te
vrste
kriminala
u
hercegovačkom
centru.
Provale
u
samoposluge
iz-
vršene
su
na
periferiji
grada,
u
na-
seljima
Smrcenajci
i
Balinovac,
dok
su
provale
u
8
kioska
izvrše—
ne
uglavnom
u
središtu
grada.
Iz
tih
objekata
odnesena
je
razna
roba
u
velikoj
vrijednosti,
ali
točan
iznos
još
nije
utvrđen.
Posebno
najpopularnije
su
na
meti
vrste
cigareta,
koje
je
tako
prodati
na
crno.
Istraga
je
u
tijeku.
bile
bez
granica
Predsjednik
SlV-a
svoje
europske
sug_o-
vornike
upoznao
s
koncepcijom
Ju
osla-
vije
bez
granica,
najprije
unutrasnjih,
a
zatim
i
vanjskih,
kao
načinu
integrira-
nja
i
unutar
zemlje
i
izvan
nje,
odnosno
s
Europom
|X
sjednice
BEOGRAD,
8.
(Hina)
Ante
Marković,
predsjed-
nik“SlV-a,
poslije
završetka
plenarne
mirovne
konferencije
u
Haagu,
imao
je
niz
bilateralnih
susreta
s
vo-
dećim
europskim
političarima.
'
Razgovarao
je
s
Lubersom,
predsjednikom
nizozemske
vlade,
van
den
Broekom,
mi-
nistrom
vanjskih
poslova
Niz-
ozemske,
Jacquesom
Delo-
rosm,
predsjednikom
Komisi-
je
EZ-a,
Giannijem
de
Micheli-
som,
ministrom
vanjskih
po-
slova
Italije,
Hansom
Dietric-
hom
Genscherom,
ministrom
vanjskih
poslova
Njemačke,
Rolandom
Dumasom,
minis—
trom
vanjskih
poslova
Fran-
cuske,
i
lordom
Carringto-
nom,
predsjedateljem
mirov-
ne
konferencije
priopćava
Sekretarijat
SlV-a
za
informa-
cije.
savezne
viđenjima
Ante
Marković
je
upoznao
svoje
sugovornike
s
aktual-
nom
situacijom
u
Jugoslaviji
i
vlade
o
tome
kako
izaći
iz
sadašnje
krize.
Predsjednik
SlV-a,
kako
se
ističe
u
priopćenju,
govo-
rio
je
o
koncepciji
Jugoslavije
bez
granica
najprije
unutraš-
njih,
a
zatim
i
vanjskih,
kao
i
unutar
.načinu
zemlje
i
izvan
nje,
odnosno
ci-
jele
zemlje
s
Europom.
Uka-
zao
je
pri
tome
na
tri
bitne
po-
stavke
tako
konstituirane
Ju-
goslavije,
a
to
su:
prvo,
pravo
na
lokalnu
upravu
i
samoupra-
vu,
drugo,
pravo
na
autonomi-
ju
svih
onih
koji
je
žele
ili
tre—
baju,
i
treće,
pravo
i
obveza
suverenih
republika
kao
drža-
integriranja
va
da
na
razini
Jugoslavije
ud-
ružuju
one
funkcije
za
koje
smatraju
da
su
nužne
za
re-
guliranje
s
razine
zajedničke
države.
Ante
Marković
je
iznio
i
program
vlade
o
funkcionira—
nju
sistema
u
prijelaznom
raz-
doblju,
do
postizanja
konač—
nog
dogovora
o
budućnosti
Jugoslavije.
Pri
tome
je
istak-
nuo
da
je
u
ovom
trenutku
ne—
ophodno
potrebna
ne
samo
politička
podrška
Europe
mir-
nom
rješenju
krize
u
Jugosla—
viji
nego
i
konkretna,
financij—
ska.
To
je
jedini
način
da
se
spriječi
zaoštravanje
socijal—
nih
tenzija,
koje
su
neminov-
ne,
poslije
hlađenja
nacionali-
zama
u
Jugoslaviji,
kaže
se
Sekretarijata
u
SlV—a
za
informacije.
priopćenju
Sugovornici
predsjednika
savezne
vlade
u
tijeku
ovih
susreta
u
Haagu,
kako
to
na-
vodi
Sekretarijat
SIV—a
za
in-
formacije,
istaknuli
su
da
pod-
ržavaju
sve
one
koji
žele
re-
konstruirati
Jugoslaviju
na
na-
čelima
tržišne
ekonomije,
plu-
ralizma
mišljenja
i
vlasništva,
tj.
stvaranja
uvjeta
da
se
Ju-
uključi
goslavija
u
europske
tokove.
U
tom
je
kontekstu
i
o
daljnjem
radu
mirovne
konferencije,
to
jest
kako
da
ona
bude
u
funkciji
ne
samo
što
hitnijeg
prekida
sukoba
mira
nego
i
i
započinjanja
razgovora
o
bu-
dućnosti
Jugoslavije,
kaže
se
na
kraju
priopćenja
Sekretari-
jata
SlV-a
za
informacije.
uspostavljanja
razgovarano
prije
što
NEMIRNO
U
JUŽNOJ
OSETIJI
Sukobi
Oseta
i
Gruzijaca
kako
MOSKVA,
8.
|X
(AFP/Hina)
Nekoliko
je
osoba
u
posljed-
nja
24
sata
ubijeno
i
teško
ra—
njeno,
tako
i
Oseta,
u
međuetničkim
suko—
bima
u
Južnoj
Osetiji,
koja
se
želi
odvojiti
od
Gruzije,
javlja
sovjetska
agencija
TASS,
ne
precizirajući
broj
žrtava.
Gruzijaca
Prema
TASS—u,
zabilježeno
je
nekoliko
slučajeva
otmica.
Tako
je
nestao
autobus
koji
je
NA
ŠIBENSKOM
PODRUČJU
Povremeni
puan
ŠIBENIK,
8.
rx
Primirje
na
skradinskom
ratištu
poštuje
se
samo
relativno,
jer
su
se
i
da-
nas
poslije
podne
na
tom
dijelu
šibenske
općine
čuli
povremeni
pojedinačni
i
rafalni
pucnji.
Ne-
što
poslije
15
sati
otvorena
je
snajperska
vatra
s
terorističkih
uporišta
u
Bratiškovcima
na
po-
ložaje
MUP-a
i
ZNG-a
na
području
Peković'a
Kule,
a
u
tijeku
dana
čula
se
i
automatska
paljba
u
predjelu
Morpolače
i
Cicvara;
pripadnika
brzoj
Oko
18.30
sati
nedaleko
od
Tribunja
izbio
je
požar
koji
je
zahvaljujući
intervenciji
profesionalnih
šibenskih
gasila-
ca
i
DVD—a
»Mladost«
lokaliziran
oko
19
sati.
Kako
su
vatrogasne
ekipe
ostale
na
požarištu
radi
kontrole
vatre
to
ne
raspolaže-
mo
podacima
o
površini
koja
je
ni
zahvaćena
požarom,
o
eventualnoj
šteti.
(B.B.)
kao
prevozio
Osete,
a
među
njima
je
bilo
i
dvanaestero
djece,
na-
kon
što
je
napustio
Činvali,
glavni
grad
Južne
Osetije.
Broj
izbjeglica
u
Sjevernoj
Osetiji,
koja
pripada
Ruskoj
Federaciji,
stalno
se
povećava.
Zabilježeno
više
od
50.000
izbjeglica
je
u
Vladikavkazu,
glavnom
gradu
Sjeverne
Osetije.
TASS
je
također
objavio
da
je
bilo
nasilja
u
regiji
Gadru,
na
jugu
Nagornoga
Karabaha,
au—
sastavu
tonomne
Azerbajdžana,
čiji
su
žitelji
ug-
lavnom
Armenci.
oblasti
u
TURNIR
KOŠARKAŠICA
U
CRIKVENICI
Elemes
68
Lokomotiva
55
CRIKVENICA,
8.
IX
Ko-
šarkašice
Elemesa
zauzele
su
3.
mjesto
na
turniru
»AIpe-Ad-
ria«
u
Crikvenici.
One
su
u
sus-
retu
posljednjega,
3.
kola
zabi-
lježile
jedinu
pobjedu,
I
to
protiv
sa
zagrebačke
Najefikasnlje
68:55
su
u
Crvak
(19)
i'Baranovićeva
18
koševa.
Lokomotive
redovima
(29:31.
ibenki
bile
U
odlučujućem
susretu
za
prvo
mjesto
ljubljanska
je
Ježi-
ca
svladala
Montmontažu
sa
75:61
(38:29).
KONAČNI
POREDAK:
1.
Je—
žica
sa
6
bodova,
2.
Montmon-
taža
4,
3.
Elemes
2
i
4.
Lokomo-
(T.R.)
tiva
bez
bodova.
NA
MAGISTRALNOM
PUTU
PRNJAVOR-DERVENTA
Srušen
most
preko
Vijake
PRNJAVOR,
8.
IX
(Tanjug)
Oko
50
metara
dugačak
most
preko
rijeke
Vijake,
na
magistralnom
putu
Prnjavor
Derventa,
srušen
je
podmetnutim
minama
jutros
poslije
tri
sata.
To
je
danas
priopćeno
u
banjolučkom
Centru
službi
sigurnosti.
Most
je
onesposobljen
za
«svaki
promet,
a
počinitelji
su
zasad
nepoz-
nati.
U
banjolučkom
»Autoprevozu«
kažu
da
su
danas
njihovi
autobusi
za
Beograd,
budući
da
poodavno
ne
prometuju
preko
Bosanske
Gra—
diške,
preusmjereni
na
znatno
dužu
prometnicu
Banja
Luka
Prnja-
vor
Štivor
Derventa.
Istraga
je
u
tijeku.
8.
HAAG,
IX
(Tanjug)
Predsjedavajući
mirovne
konferencije
o
Jugoslaviji
Brita-
nac
lord
Carrington
namjerava
otputovati
radi
konzultacija
s
jugoslavenskim.
liderima
prije
no
što
se
u
čet—
vrtak
u
Haagu
održi
prva
plenar-
na
sjednica
konferencije.
Jugoslaviju
u
Najviši
predstavnici
Jugosla-
vije
i
Europske
zajednice
jučer
su
u
Haagu
službeno
otvorili
tu
konferenciju.
Kako
Tanjug
saznaje
u
izvo-
rima
Ministarstva
vanjskih
po-
slova
Nizozemske,
lord
Carrin—
gton
želi
uoči
»radnog
dijela
konferencije<<
u
Jugoslaviji
na-
Genscher
u
Moskvr
je
IX
otputovao
BONN,
8.
(AFP/Hina)
Njemački
ministar
vanjskih.
poslova
Hans
Dietrich
Gen-
danas
scher
u
Moskvu
gdje
će
u
utorak
sud-
jelovati
na
sastanku
Konferenci-
je
o
europskoj
sigurnosti
i
su-
radnji
(KESS)
o
ljudskim
pravl-
ma,
saznaje
se
iz
službenih
iz-
vora.
Tijekom
boravka
u
Moskvi
Genscher
će
se
susresti
sa
sovjetskim
predsjednikom
Gor-
bačovom
i
s
ruskim
predsjedni-
kom
Jeljcinom.
U
srijedu
će
šef
njemačke
diplomacije
otputovati
u
dvod-
nevni
posjet
baltičkim
zemlja-
ma.
To
će
biti,
prvi
posjet
jedno-
ga
njemačkog
ministra
vanjskih
poslova
tim
zemljama
od
njiho-
ve
aneksije
1960.
godine.
OD
lć.
RUJNA
Albanija
u
KESS-u
BEOGRAD,
8.
IX
(AFP/HINA)
Albanski
predsjednik
Ramiz
Alia
potpisat
će
16.
rujna
završni
akt
iz
Helsinkija
za
vrijeme
služ-
bena
posjeta
Finskoj
na
poziv
predsjednika
Mauna
Koivista,
jav-
lja
danas
albanska
agencija
ATA.
Albanija
je
jedina
europska
zemlja
koja
dosad
nije
sudjelova-
Ia
u
radu
Konferencije
o
europ-
skoj
sigurnosti
i
suradnji
(KESS).
Potpisom
završnog
akta
AI-
banija
će
pristupiti
KESS-u.
Svečanost
potpisivanja
od-
ržat
će
se
u
palači
»Finlandia«.
u
Helsinkiju,
u
nazočnosti
pred-
članica
stavnika
KESS-a,
javlja
ATA,
koju
iz
Beog-
rada
navodi
France
Presse.
zemalja
svih
staviti
konzultacije
koje
je
jučer
u
Haagu
već
počeo
u
»četiri
oka«
s
najvišim
ličnostima
ju-
goslavenske
federacije
I
repub-
lika.
Izvori
nizozemskog
Minis—
tarstva
precizirati
kad
bi
točno
lord
Carrington
trebao
otputovati
u
Jugoslaviju.
mogli
nisu
U
četvrtak
će
se
u
Haagu
sastati
jugoslavenski
savezni
sekretar
za
vanjske
poslove
i
ministri
vanjskih
poslova
ju—
goslavenskih
republika
sa
za—
mjenicima
šefova
diplomacija,
odnosno
najvišim
diplomatskim
funkcionarima
europske
dvana-
estorice.
POLICIJSKA
UPRAVA
BJELOVAR:
Sukobi
u
Pakracu
Srpski
teroristi
napali
obrambene
položaje
u
gra-
du,
na
koji
je
ispaljeno
i
nekoliko
granata
BJELOVAR,
8.
|X
(Hina)
Napad
srpskih
terorista
na
položaje
hrvatskih
obrambenih
snaga
u
Pakracu
iz
sata
u
sat
postaje
sve
žešći.
U
selu
Kusonjama
vode
se
najžešći
sukobi,
nakon
što
su
jut—
ros
teroristi
napali
jednu
policijsku
patrolu
Zbora
narodne
garde.
S
toga
položaja
još
se
uvijek
dobivaju
šture
informacije,
a
u
Policij-
skoj
upravi
Bjelovar
potvrđeno
je
da
ima
dosta
ranjenih
i
mrtvih
ali
se
ne
zna
koliko
i
na
čijoj
strani.
Oko
podnevnih
sati
srpski
teroristi
napali
su
gotovo
sve
obram-
bene
položaje
u
samom
gradu,
na
koji
je
ispaljeno
i
nekoliko
mino-
bacačkih
granata
od
120
milimetara.
U
napadu
na
snage
policije
i
Zbora
narodne
garde
upotrebljava—
ju
se
tromblonske
mine
i
pješadijsko
naoružanje,
ali
se
teroristima
pruža
jak
otpor.
Sukob
ne
jenjava,
nego
se
fronta
žestokih
napada
terorista
širi.
KOIVIANDA
RATNOGA
ZRAKOPLOVSTVA
|
PROTUZRAČNE
OBRANE:
"wratiti
vatrom
Na
avione
RZ
i
PZO
otvorena
vatra
iznad
aerodro-
ma
Čepin
kod
Osijeka,
na
što
je
uzvraćena
vat-
rom
po
objektima
napadača
saopćava
Ko-
uočena
tivnost
posebno
je
s
aerodroma
Čepin
kod
Osije—
ka.
Tako
je
u
okviru
redovite
ak-
tivnosti
avijacijskih
jedinica
RZ
i
PZO
u
kontroli
zračnog
pro-
stora
7.
rujna
uvečer
i
danas
u
10
sati
i
35
minuta
otvorena
žestoka
vatra
na
avione
RZ
i
PZO
iznad
aerodroma
Čepin.
U
oba
slučaja
posade
zrakoplo—
va
uzvratile
su
vatrom
po
objek-
tima
napadača«,
kaže
se
u
sa-
općenju
Komande
RZ
i
PZO.
manda
RZ
i
PZO
BEOGRAD,
8.
"IX
(Tanjug)
Izvršavajući
zadatke
kontrole
zračnog
prostora
SFRJ,
snage
RZ
i
PZO
i
dalje
uočavaju
broj-
ne
aktivnosti
kojima
se
naruša—
va
suverenitet
SFRJ
u
njezinu
zračnom
prostoru
i
krše
odred-
be
Zakona
o
zračnoj
plovidbi,
saopćila
danas
Komanda
Ratnoga
zrakoplovstva
i
protuz—
račne
obrane.
je
»Neke
zrakoplovne
privred-
ne
i
sportske
organizacije
iz
re-
publike
Hrvatske
ne
poštuju
za-
brane
letenja
koje
su
izdali
nad-
ležni
organi.
Već
je
nekoliko
pu—
ta
upozoravano
na
neželjene
posljedice
koje
iz
toga
mogu
proizići.
Tijekom
noći
7.
rujna
i
u
pri—
jepodnevnim
satima
8.
rujna
je-
dinice
JNA
otkrile
su
više
takvih
nenajavljenih
letova.
Takva
ak-