MATURANTI
dubrovačke
Gimnazije
šk.
god.
1959.
po-
zivate
'se
na
proslavu
30.
godišnjice
mature.
Sasta-
nak
u
školi
u
petak,
4.
VIII
.
u
10
sati.
a
večera
isti
dan
u
20
sati.
Predvidamo
i
iz—
let
u
okolicu
Dubrovnika.
Prijave
i
informacije
moli-
mo
na
tel.
050/32-754
naj-
kasnije
do
25.
VII
1989.
Odbor
za
proslavu
290/Dbk
VODOINSTALATER
po-
pravlja,
krpi
kazane,
po-
stavlja
emajlirane
vlastite
kazane
i
otklanja
sve
kva-
rove.
Telefon
586—372.
24488
TRAŽIM
u
najam
garažu.
Telefon
554—423,
subota
od
14-20
sati.
24486
nepušač,
UDOVAC,
penzioner,
anti-
alkoholičar,
67
godina,
želi
upoznati
isto
takvu
ženu
do
60
godina.
Brak
moguć.
Ponude
do-
staviti
pod
broj
24473
SLOBODNA
-zastava-
ka-
mion
od
4000
kg
u
pravcu
Vinkovaca-Beograd
od
15.
VII
pa
nadalje.
Ponude
na
tel.
48-965.
24471
IZNAJMLJUJEM
kafić
u
centru
grada
uz
obave-
zan
otkup
dijela
inventara.
Telefon
522-958.
23845
MAJSTOR
sa
velikim
is-
kustvom
odštopava
i
čisti
kanalizaciju
kao
i
postav—
ljanje
kanalizacije
i
vode.
Telefon
529-214.
23948
paušalna.
DAJEM
u
najam
2000
m'
zemljišta
u
Dujmovači.
Vo-
da
Telefon
527-760.
23826
USTUPAM
pravo
korište-
nja
polovice
grobnice
na
Boninovu.
Dogovor
na
tel.
050/27-306,
od
20-22
sata.
29s/Dbk
Dana
10.
VII
1989.
oko
21
sat
na
relaciji
od
»kule-
na
pazaru
do
»biskupove
pa-
lače-
izgubljen
je
zlatni
la-
nac,
draga
uspomena.
Mo-
lim
poštenog
nalaznika
da
se
javi
na
tel.
516-241
uz
ve-
liku
zahvalnost
i
nagradu.
24482
EFIKASNE
autoalarme
možete
nabaviti
u
dućani-
ma
»Auto-Dalmacijec.
isto
tako
u
auto-elektro
servisu
Pejković,
tel.
526-261
»Yu—
goalarm—.
24460
f_—
Iznajmljuie
se
poslovni
pro-
'
ciklus
A
LITERATURA
1.
Ana
Karenjina
(2
kasete)
2.
Braća
Karamazovi
(3
kasete)
:.
3.
Tihi
Don
(3
kasete)
4.
Rat
i
mir
(4
kasete)
5.
Tabor
leti
u
nebo
6.
Zločin
i
kazna
(2
kasete)
7.
Idiot
stor
veličine
19
m2
u
Radmi—
FILM
lovića
ulici.
Informacije
na
tel.
415-080
u
vremenu
od
7
do
13
sati,
svakog
dana
osim
subote
i
nedjelje.
1.
Andrej
Rubljov
2.Nezavršeni
komad
za
mehanički
kla—
Vir
3.
Sjenke
zaboravljenih
predaka
4.
Moskva
suzama
ne
Vjeruje
5.
Idi
i
gledaj
6.
Pokajanje
7.
Čovjekova
sudbina
"8.
Crvena
kalina
Posjetite
novootvoreni
mini
market
»BAMBINA«
non-stap
(3—21
nedjeljom
720
sati
Bit
čete
odlično
usluženi.
M.
Bekavac,
Nova
Visoka
51
Sup
(kod
crkve)
'
HVALA
24504
mm
ciklus
E
BAJKE
.
Sadko
.
Priče
o
caru
Saltanu
.
Ruslan
i
Ljudmila
\
.
Sinji
soko
.Morosko
':
.
Kameni
cvijet
.
Kraljevstvo
krivih
ogledala
.
Svjetlosti
cirkusa
o
lasi
NAMJEŠTENJA
TRAŽIM
pekarskog
radni-
ka
u
stalni
radni
odnos.
Pekara
Matas,
Split,
tel.
058/47—000.
1121
TRAŽIM
ozbiljnu
ženu
za
pomoć
u
kućanstvu.
Javiti
se
na
tel.
47—000.
1121
TRAŽIM
mladu
ženu
za
rad
na
šanku
sa
radnim
is—
kustvom.
Javiti
se
na
tel.
455—694.
1108
TRAŽIMO
ozbiljnu
ženu
za
njegu
djelomično
odu-
zetog
bolesnika.
Stan
i
pre-
hrana
osigurani.
Ostalo
po
dogovoru.
Telefon
584-585.
'
24463
MLADE
šankiste-konoba-
rice,
odmah
tražimo.
Javiti
se
osobno
u
-Popaj-
klub,
Podujina
5,
svaki
dan
od
10-20
sati.
24457
TRAZE
se
djevojke
za
rad
na
štandu
u
Podgori
i
Bo—
lu.
Moraju
imati
osiguran
smještaj.
Telefon
514—658.
24454
TRAŽIM
radnicu
za
rad
u
karanfilima.
Plaća
po
dogovoru.
Javiti
se
na
ade—
su:
R.
Najev,
Markotić
23.
od
8-14
sati.
24409
AUTOLAKIRERA,
autoli-
mara
i
automehaničara
hitno
tražim.
Informacije
na
tel.
522-811,
od
poned-
24591
jeljka.
TRAŽIM
ozbiljnu
ženu
za
čuvanje
nepokretne
žene,
kroz
jutro
u
Paićevoj
ulici.
Telefon
51
1-837.
24346
TRAŽIM
krojačice
za
šiva-
nje
jeansa
i
druge
odjeće.
Butik
-Kobra
jeans-,
tel.
529-622
ili
516-542.
24367
RESTORAN
nArkina-
traži
konobara
za
stalni
radni
odnos.
Javiti
se
na
tel.
589-200
ili
osobno
u
resto-
ran
(Radmilovića
2).
24355
PENZIONERKA
ili
žena'
srednjih
godina
traži
se
za
pomoć
u
vođenju
domaćin—
stva,
dvoje
starijih
ljudi
na
Bačvicama.
Plaća,
radno
vrijeme
i
ostalo
po
dogovo—
ru.
Adresa
pod
brojem
24128
SVE
vrste
zemljanih
rado-
va
izvodimo
po
povoljnoj
cijeni:
široki
iskopi,
septič-
ke
jame,
krčenje
zemlje,
miniranje
i
bušenje.
Tele—
fon
522—676.
24192
BOJADISARSKO
ličilačke
radove,
brušenje,
lakira-
nje,
postavljanje
parketa,
lamperije,
tapeta,
izvodi-
mo
stručno,
čisto
i
u
roku
u
Splitu
i
otocima.
Telefon
520-540.
24198
se
nalazi
U
SREDIŠTU
najljepšeg
di-
jela
Slovenije,
na
ušću
Sa-
ve
Gorenjke
i
Save
Dolin-
jke,
pansion
»MANCAc,
koji
ima
još
ne—
što
slobodnih
soba
u
mje-
secu
srpnju
i
kolovozu.
Svojim
gostima
nudi
rek-
reaciju:
jahanje,
planinare-
nje,
skijanje,
tenis,
pliva—
nje.
Pansion
»Manca-
64240
Radovljica,
tel.064/75—504.
1444/Šbk
Adresa:
POSLOVNI
prostor
85
m*
u
Brodarici
iznajmljujem
po
dogovoru.
Pogodno
za
ugostiteljsku
ili
zanatsku
radnju,
samoposlugu
i
sl.
Informacije
tel.
059/33-692.
1462/Šbk
na
PREKO
OCEANA,
povrat-
nik,
svestrano
osiguran,
traži
ženu
bez
djece
za
za—
jednički
život.
Može
i
nje—
zin
stan.
Ponude
pod
broj
,
1420/Šbk
KADE
emajliramo
uvoz-
nim
materijalom,
brzo,
čis-
to
i
kvalitetno
uz
garanci—
ju.
Javiti
se
na
tel.
565—515.
23996
FRIZERKU
za
tražim.
Salon
—-—
587-409.
Smodlakina
zamjenu
»Marica-
tel.
24622
3,
KONOBAR,
mlađi,
antial-
koholičar,
govori
strane
je—
zike,
disciplini-
ran,
traži
posao
na
moru.
Slobodan
odmah.
Telefon
23975
01
1/130—285.
iskusan,
PICERIJA
-Leonardo-
u
Splitu
traži
kuharicu
u
stalni
radni
odnos,
po
mogućnosti
KV
ili
sa
rad—
nim
iskustvom.
Obratiti
se
na
tel.
565-104.
24311
PRIGODP
!
Tražim
vozača-
—mehanićara
u
stalni
radni
odnos
starosti
od
2040
go—
dina,
alkoholičari
isključe-
ni.
Javiti
se
od
13
do
14.30
sati
na
tel.
526—096.
24300
TRAZIM
ženu
za"
kućan—
stvo
i
čuvanje
16—mjesečne
djevojčice.
Osigurano
sta-
novanje
i
prehrana.
Ostalo
po
Telefon
73-1
02.
24289
dogovoru.
»Astoria-
RESTORAN
u
Krilu
Jesenicama
traži
žensku
osobu,
mladu,
mo-
že
i
studentica,
za
ispomoć
u
kuhinji
za
sezonski
rad.
Plaća
odlična,
prehrana
i
stanovanje
osigurano,
na—
stup
odmah.
24261
TRAŽIM
krojačice
i
pleta-
čice
za
ručno
pletenje.
Ja-
viti
se
na
tel.
512—807
od
17—20
sati.
24239
TRAZIM
radnicu
za
rad
u
karanfilima.
Zvati
od
17-20
'
na
tel.
554-134.
24210
starijoj
TRAŽI
se
ozbiljnija
ženska
osoba
za
ispomoć
u
doma—
ćinstvu
ženskoj
osobi.
Za
uzvrat
besplatno
stanovanje.
Obratiti
se
od
9—11
sati
obitelj
Russo,
Os—
lobodenja
21.
24203
KAFE
BAR
-Studio-,
traži
konobaricu
sa
praksom.
Javiti
se
u
subotu
do
15
sati
ili
ponedjeljkom
na
tel.
510-762.
24083
TREBAM
ženu
za
njegu
starije
ženske
osobe
i
za
is-
pomoć
u
kućanstvu.
Ponu—
de
na
tel.
583-500.
24060
TRAŽIM
vozača
C
katego—
rije
sa
praksom
po
moguć—
nosti
penzionera.
Plaća
po
dogovoru.
Ponude
dostavi-
ti
pod
broj
24050
TRAŽIM
kuhare,
kuharice,
konobare,
konobarice
te
pomoćno
osoblje
za
rad
u
ekskluzivnom
restoranu.
Javiti
se
na
tel.
47—1023.
24131
KONOBARICA
i
konobar,
se
hitno
traže.
Radno
mjes-
to
ACY:
RIVA,
Trogir.
Tele-
fon
73—235.
Radno
vrijeme
od
17
sati.
24129
KONOBA
»BABILON-
tra-
ži
u
stalni
radni
odnos
ku-
haricu
i
konobara.
Za
sve
informacije
obratiti
se
na
adresu;
Vašingtonova
13
ili
na
tel.
45-058.
24614
OSIGURAJTE
poslovni
prostor,
stan,
kuću,
auto-
mobil
alarmnim
uređajem
»Yugoalarmac.
Najnovije
uključivanje
radio
daljin-
skom
kontrolom.
Telefon
561—726.
24460
VODOINSTALATER,
servi-
srra
sve
tipove
bojlera,
vrši
sve
popravke
na
instalaci—
jama,
montira
akva
ispira—
če.
Telefon
565-211.
Zahva-
ljujem.
24462
IZNAJMLJUJE
se
2000
m'
kvalitetno
obradivog
zem-
ljišta
na
Sirobuji.
Direktan
pristup
sa
magistrale,
vo-
da
i
moguć
elektro
priklju-
čak.
Telefon
511-864.
24452
MUZIKA.
Ljetni
tečaj
za
harmoniku,
gitaru
i
man—
dolinu
počinje
15.
VII
za
sve
Telefon
522—609.
24436
uzraste.
IZNAJMLJUJE
se
lijepo
uređen
poslovni
prostor
površine
oko
40
m'
u
Spli-
tu.
tel.
589—123.
24432
Plinarska
49,
POSTAVLJAM
i
poprav—
ljam
antenske
sisteme
za
gledanje
talijan"-
skog
i
TV
Marjana.
Tele-
fon
561—582.
24421
našeg,
POSTAVLJAM
lamperiju
brzo
i
kvalitetno.
Telefon
528-713,
od
15-19
sati.
24337
PROJEKTIRANJE,
nadzor,
unutrašnje
i
vanjsko
ure-
đenje
kuće,
krovišta
i
dru-
ge
radove
izvodi
dipl.
ing.
grad.
sa
uhodanom
eki—
pom.
Ponude
na
telefon
045/24—236.
l487/Šbk
IZNAJMLJUJEM
kuću
sa
15
soba,
potpuno
konforno
namještene
sa
telefonom
i
televizorima,
mini
kuhi-
njom.
Sve
sobe
su
sa
pogle-
dom
na
more
i
velikim
bal-
konima.
Postoji
i
moguč-
nost
otvaranja
restorana
veličine
oko
200
m'
sa
veli-
kom
terasom.
Javiti
se
na
telefon
059/24-683,
16.
VII
1989.
od
20-22
sata.
1474/Šbk
IZNAJMLJUJEM
poslovni
prostor
oko
21
m'
s
telefo-
nom,
Šibenik,
Obala
palih
omladinaca
7.
Ponude
na
telefon
058/622—013
od
18
sati,
Brač.
1471
/Šbk
garažu
MIJENJAM
na
području
Skalica
za
manji
stan
uz
dogovor.
Ponude
pod
broj
24299
-
učešće
TRAZIM
suvlasnika-par-
tnera
za
pogon
u
Trogiru.
Obvezno
od
120,000.000
dinara.
Garanti-
rani
dohodak
mjesečno
od
10,000000
dinara.
Prednost
vlasnicima
od
100
m'
po—
slovnog
prostora.
Ponude
pod
broj
24251
te
GORENJE,
Ei,
ostale
strojeve
za
pranje
rublja
popravljamo
brzo
i
solid—
no.
uz
račun
za
JOZ
i
ga-
rancijom.
S
povjerenjem
se
javite
na
tel.
527—382,
Mur-
tić.
24634
SLOBODNA
SUBOTA,
15.
srpnja
1989.
DALMACIJA
28
Za
svaku
pojedinačnu
kupljenu
kasetu
odobravamo
popust
od
10%
za
više
od
pet
kupljenih
kaseta
odobravamo
popust
od
15%
AKO
VOLITE
KLASIKI'
AKO
ŽELITE
TRAJNE
VRIJEDNOSTI!
UNION
FILM
Vam
za
Vas,
Vaše
mlade
i
Vaše
prijatelje:
PREPORUCUJE
Videoprogram
koji
nije
samo
za
danas.
VIDEOPROGRAM
sezona
jesen
1989
proljeće
1990.
ciklus
B
OPERE
1.
Knez
Igor
.
Pikova
dama
.
Hovanščina
.
Boris
Godunov
.
Evgenije
Onjegin
.
Jolanda
.
Carska
nevjesta
.
Ledi
Magbet
ciklus
D
BALET
1.
Uspavana
ljepotica
2.
Ivan
Grozni
3.
Spartak
.4.
Poema
o
igri
Maje
Plesecke
5.
Labuđe
jezero
6.
Romeo
i
Julija
7.
Konjić
Grbonjić
8.
Šćerkunčik
ciklus
F
ANIMIRANI
FILM
.
Vuk
i
zec
Zec
i
vuk
Pingvin
Lola
Pinokio
.
Zlatna
antilopa
.
Klovnovi
i
djeca
.
Najmanji
patuljak
.
Zar
ptica
(humci,-60510»—
sve
korektivne
zahvate
——
uljepšavanje
i
pomlađivanje,
presađivanje
kose,
ko-
rekciju
nosa,,lica.
ušiju.
grudi,
celulita,
obavlja
liječnik
specijalist.
Tel.
(041)
418-869
od
9
do
12
i
od
17
do
19
sati.
VIDEOKASETE
će
izlaziti
u
mjesečnim'serijama,
i
to
iz
svakog
po
jedan
naslov,
navedenim
redoslijedom.
Program
se
izdaje
isključivo
na
BASF—ovim
original
vi—
deokasetama
koje
imaju
trajni
zapis
i
garanciju
na
1000
emitiranja.
s><
>
><;
NARUDŽBENICA
><;
><;
z><
Ovim
se
pretplaćujem
i
naručujem
sljedeće
naslove
&
Eš-
clq
|
ma
'
EXPORT-IMPORY
SPLIT
ciklus
A
ciklus
D
ciklus
B
'ciklus
E
ciklus
C
ciklus
F
»Dalma«
_
_
,
.
_
(upisati
odgovarajuće
brojeve)
Cijena
po
jeanj
kasetl
iznosi
dinarsku
protuvrijednost
u
iznosu
od
35
DEM
prema
dnevnom
tečaju
na.
dan
plaćanja.
U
cijenu
je
uračunat
i
iznos
poštarine.
Uplatu
iz—
vrsiti
na
žiro—račun
RO
UNION
FILM
br.
60
812-603—22732.
Uz
narudžbenicu
dostaviti
i
primjerak
uplatnice
kao
dokaz
o
izvršean
uplati
na
adresu
RO
UNION
FILM-a
Be-
ograd,
Orfelinova
57,
poštanski
fah
67,
553—060
OOUR
»HVAR«
Stari
Grad
58460
prodaje
putem
pismenih
ponuda
teretna
motorna
vozila
——
kamione
i
to:
1.
kamion
reg.
br.
ST—105-165,
TAM
model
75T5/32
broj
šasije
820004813,
br.
motora
29859,
KW
56,
1982.
god.
2.
kamion
reg.
br.
ST-161,345,
TAM,
model
75T5/32
v
R0
»NOŽOT«
_
PRILEP
br.
šasije
820004791,
br.
motora
PJ
MAKKOMERC
29992,
KW
56,
1982.
Vozila
su
u
voznom
stanju
i
uredno
registrirana,
a
mogu
se
pregledati
KAVADARCI
oglašava
prodaju
putem
svakim
radnim
danom
u
vremenu
od
LIClTAClJE
10.
do
12.
07
od
8
do
11
sati
u
Sta-
poslovnog
prostora
u
Ćilipima
i
to:
rom
Gradu.
.
'
Početna
cijena
je
45,000.000
dinara.
100
m2
skladišnog
prostora
200
m'
skladišta
u
izgradnji
Ponude
se
šalju
na
gornju
adresu.
80
m2
prostora
za
odmor
i
rekrea-
Podnosilac
najpovoljnije
ponude
du-
ciju
žan
je
sklopiti
ugovor
u
roku
od
100
m2
dvorišta
3
dana,
računajući
od
dana
otvaranja
ponuda
i
izbora
ponuđača,
u
protiv-
nom
će
se
sklopiti
ugovor
sa
sljede-
ćim
najpovoljnijim
ponuđačem.
Po—
rez
na
promet
snosi
kupac.
Rok
za
podnošenje
ponuda
je
10
da-
na
računajući
od
dana
objave.
7377
Licitacija
će
se
održati
dana
21.
srpnja
1989.
godine
u
12
sati
u
Čilipi-
ma.
Početna
cijena
je
800,000.000.-
dina—
ra
za
sve.
Informacije
se
mogu
dobiti
na
tel.
050/77-446
ili
098/75-142,
76—6197386
*
_
a
NOPIK
&
_
NOPIK
P
VOLITE
l.l
ŠLJng
ŽENKE
KOMARICE?
Nisu
baš
ugodni
i
nitko
ih
ne
voli.
Kako
se
uspješno
obraniti
od
te
»ljubavi«?
ELDA
ELEKTRONIKA
vam
predlaže
efikasne
elektronske
rastje—
rivače
komaraca
džepnog
formata:
Baterijski
——
opseg
djelovanja
3
m
cijena:
59.800
+
PTT—troškovi
baterijski
opseg
djelovanja
()
m
ima
mogućnost
promjena
frekvencije
prema
vrsti
komaraca
cijena:
99.800
+
PTT-troškovi
NOPIK
220
——
napaja
se
iz
električne
mreže
cijena:
179.800
+
PTT—troškovi
Isporuka
pouzećem.
Jedan
besplatan
model
na
10
naručenih.
55400
NOVA
GRADIŠKA
pp.
31,
N.
Dragosavljević
02,
telefon
055/653-837.
65-826,
>ISLL'I
'
:...931:
“"
telex
28589
elda
yu.
telefaks
055/66621
Savjet
Osnovne
škole
»Marko
Vučković«
DUGOPOLJE
raspisuje
NATJECAJ
za
obavljanje
poslova
i
radnih
zadataka:
psiholog
škole
UVJETI:
-—
Prema
Zakonu
o
odgoju
i
osnovnom
obrazovanju
i
Pravilniku
o
vrsti
struč-
ne
spreme
koju
traženi
radnik
treba
imati.
Rok
za
podnošenje
prijava:
8
dana
od
objavljivanja
u
ovom
listu.
7385
SPORTSKO
DRUŠTVO
NUDI
u
NAJAM:
.
POSLOVNI
PROSTOR
12
m'
O
SALU
POGODNU
ZA
DRUŠTVE—
NO—ZABAVNE
IGRE
26
m'.
počam
cunu
uz
100.000
din.
po
m'.
Rok
za
dostavljanje
ponuda
je
osam
dana
po
objavljivanju
og—
Iasa.
Ponude
dostaviti
na
adresu:
Spor—
tsko
društvo
»Mornam.
Jobova
2.
38000
Split,
s
naznakom:
ZA
NATJE-
AJ.
'