ID,
f
s
e
SLOBODNA
PONEDJELJAK,11.prosinca1989.
DALMACIJA
'
,;
0??er
,
.-
—,;_-.
2.
krik-})!“
.
Ispuh
u
es?/}e
“.l''i_'
.
".I.lfc!
oo'
.“'.
''f-'-
.I.
'
\
m0.
'+':?"
budućnost
Juri"
GUSTINČI
govoreći
nediplomatski
romatrajući
našu
političku
I
ekonomsku
dramu,
naš
susjed
P
Austrija
zahvaćen
je
vlastitom.
Možemo
je
nazvati
dramom
ispušnih
cijevi
ili
ispuha
ili,-
najjednostavnije,
auspuha.
Za
razliku
od
naše
sveobuhvatne,
ona
je
strogo
specijalizirana,
ali
joj
vrijedi
posvetiti
pažnju.
Od
njezina
ishoda
zavisi
ponešto
i
kod
nas.
Ministar
saobraćaja
izdao
je
uz
pristanak
svih
stranaka
i
tri
čet-
vrtine
stanovništva
zabranu
noćnog
kretanja
kamiona
čudovišta
preko
austrijskog
teritorija.
Time
je
gotovo
zakočio
brzi
ulazak
Austrije
u
Evropsku
zajednicu
kad
bi
bio
i
moguć.
Spor
oko
zabra-
ne
kojom
se
štiti
noćni
mir
stanovništva
i
donekle
smanjuje
zaga-
đenje
premda
postoji
i
suprotno
mišljenje
traje
više
godina.
Bilo
bi
premlako
reći
da
je
transportna
privreda
uznemirena.
Uzru-
jana
je
do
takvog
stupnja
da
se
čuju
i
proricanja
privrednog
kraha
razumije
se,
jako
preuveličana.
Vrijedi
razmotriti
što
je
u_pitanju.
Cestovni
transport
je
jednom
pobijedio
i
uništio
američke
željeznice,
prije
svega
zbog
zapanju-
juće
jeftinoće
goriva.
Sada
on
duboko
prožima
i
evropske
sisteme
iako
je
prijevoz
željeznicom
ekonomičniji
kako
su
pokazale
nedav-
ne
analize.
Auto-prijevoz
je
najbolji
izraz
povezanosti
Zapadne
Ev-
'
%
:.
štih-él
.
rope.
Kamioni
stoje
industriji
i
poljoprivredi
na
usluzi
uvijek,
dano-
%
noćno,
ne
moraju
se
kao
željeznica
držati
voznog
reda.
Oni
omo-
gućuju
i
takve
gotovo
anegdotske
poslastice,
kao
što
je
ova:
čelik
se
kamionima
iz
Mannheima
prebacuje
u
Italiju
i
munjevito
vraća
kao,»:žileti
iz
Sollingena
made
in
Germany«!
Cestovni
promet
stanovniku
Evrope
i
koristi
i
stvara
glavobolju
u
neposrednom
fizičkom
smislu
riječi.
Neki
će
prijevoznici
izbje-
ći
zabranu
time
što
ugrađuju
bešumne
motore,
ali
ovi
imaju
druge
nezgodne
osobine,
od
smanjenja
brzina
do
povećavanja
ispuha.
Dinamika
cestovnog
prijevoza;
medutim,
postaje
još
više
nezadrži-
va
otkako
se
najavljuju
reforme
na
Istoku.
Ceste
jure
na
istok
..
lzraelski
vojnik
odvodi
jednog
Palestince
u
zatvor,
dok
mu
Palestin
pos/ije
nereda
u
Jebel
MUKaber,
predgrađu
Jeruzalema
ka
pokušava
skinuti
povez
preko
očiju.
0
se
ZI
o
.
možemo
preinač.ti
poznati
izraz
o
historijskom
nadiranju
Nije-
(Telefoto:
Fleuter)“
.
maca
koji
će,
uostalom,
stajati
na
čelu
pohoda
kamjona.
DVOGODIŠNJICA
PALESTINSKOG
USTANKA
Tronoa
ubijena
.
Oko
4000
izraelskih
boraca
za
mir
prodefiliralo
je-
.ruzalemskim
ulicama
protestirajući
protiv
uboj-
l
stva
djece
na
okupiranim
teritorijima
BEN
NAIM,
okupirani
teritoriji,
10.
XII
Trojica
Palestinaca
su
ubi-
jena,
a
više
njih
je
teže
ili
lakše
ozli-
jeđeno
u
jučerašnjim
sukobima
de-
monstranata
i
izraelskih
snaga
sl-
gurnosti
na
dvogodišnjicu
palestin-
skog
ustanka
na
okupiranim
terito-
rijima.
Ujedno,
kako
javljaju
zapadne
agencije,
oko
4000
izraelskih
bora-
ca
za
mir
prodefiliralo
je
ulicama
Jeruzalema
protestirajući
zbog
ubi-
janja
djece
na
okupiranoj
Zapadnoj
obali
i
pojasu
Gaze.
Aktivisti
su
ta-
kođer
zahtijevali
od
vlade
da
prego-
vara
s
Palestinskom
oslobodilač-
kom
organizacijom.
Na
okupiranim
teritorijima
na
snazi
je
generalni
štrajk,
ali
malo
je
ljudi
izašlo
na
ulice
jer
je
uveden
policijski
sat.
Izuzetak
je
mjesto
Ben
Naim
kod
Hebrona,
gdje
su
tru-
pe
pucale
na
stotinu
demonstrana-
ta.
Tom
su
prilikom
poginula
dvoji-
ca
Palestinaca,
a
jedan
je
teško
ra-
njen.
Vlasti
su
privele
osam
novina-
ra
i
jednog
kamermana
koji
su
bili
svjedoci
ubojstva
i
pustite
ih
na
slo-
bodu
tek
pošto
su
zaplijenlle
filmo-
ve
s
mjesta
događaja
i
uzele
od
njih
kauciju
od
po
1500
dolara.
_.
Še
gg
a?
iii
?
Ogromne
će
porasti
bez
obzira
na
sve
zabrane
i
odupiranja
ekologa,
premda,
nadajmo
se,
s
ugrađenim
katalizatorima
i
moto-
rima
tihog
hoda,
promet
preko
Austrije
ka
Sovjetskom
Savezu
i
na
sjever
u
Cehoslovačku,
na
Udine
zaobilazeći
Sloveniju,
preko
Ma-
đarske,
zaobilazeći
Hrvatsku,
preko
Szegedina
i
Novog
Sada
i
Be-
ograda
na
jug,
u
Grčku
I
na
Bliski
Istok.
[.uto-put
melankoličnog
naziva'»Bratstvo
i
jedinstvo«
ostat
će
nekako
po
strani.
Jadranska
magistrala
će
se
graditi
ako
bude
turističkog
elana,
ali
ona
nije
među
prioritetima
o
kojima
razmišlja
tajanstvena
»radna
grupa
za
infrastrukturua
kojoj
je
na
čelu
Giovanni
Agnelli
sa
svojim
progra—
mom
»Veza
koja
nedostaje«.
Zakasnili
smo.
Još
možemo
imati
koristi
od
buma,
ali
zakasnill
smo
u
ovome
kao
i
u
svemu
drugome,
osim
u
bavljenju
vlastitom
poviješću
i
uvredama
koje
nismo
zaboravili.
Kao
ogromna
lava
cestovni
promet
uzima
zalet.
Zaustavljajući
se
pred
našim
ponos-
na
krutim
granicama,
sprema
se
da
zaobiđe
Jugoslaviju,
ako
ne
ra-
čunamo
segedinsko-novosadski
krak.
'
Hoćemo
Ii
barem
imati
manje
galame,
manje
auspuha?
Cini
se
da
nećemo
ni
to.
Tko
je
još
čuo
da
netko
u
nas
ozbiljno
govori
o
katalizatorima?
*
.,Žšr'
NJEMAČKA
DR:
PARTIJA
SE
ISPRIČAVA
NARODU
Zašto
Honecker
nije
u
zatvoru
Svi
najviši
bivši
rukovodioci
na-
laze
se
u
zatvoru,
osim
Ericha-
Honeckera,
koji
gotovo
ne
shvaća
što
se
oko
njega
zbiva,
i
Hermanna
Axena
koji
še
nalazi
u
Moskvi
na
operaciji
očiju
Od
dosadašnje
JSPNj
neće
ostati
»ni
kamen
na
kamenu«
BERLIN,
10.
Xll
(Od
dopisnika
Tanjuga)
Je-
dinstvena
socijalistička
partija
Njemačke
ispričala
se
građanima
Njemačke
DR
zbog
naopake
politi-
ke
njezina
prijašnjega
rukovodstva.
»Ispričavamo
se
našem
narodu
zbog
svega
što
su
bivši
rukovo-
dioci
partije
činili
i
što
je
zamlju
dovelo
u
krizu
u
kojoj
se
sada
nalazi.«
Takav
zaključak
izvanrednog
kongresa
Jedin-
stvene
socijalističke
partije
Njemačke
dobio
je
na
otvorenoj
sceni
najveći
aplauz
1700
delegata
iz—
vanrednog
kongresa.
Ni
jedna
druga
odluka
nije
tako
burno
pozdravljena,
ni
jedan
zaključak
tako
.
jednoglasno
prihvaćen
kao
taj.
Starom
partijskom
rukovodstvu,
čelu
s
Erichom
Honeckerom,
jači
šamar
nije
trebao.
Mnogi
u
Berlini
kažu
da
je
to
za
njih
veća
kazna
od
one
koja
ih
je
već
sustigla
Ili
će
ih
sustići,
Isto-
ga
dana
kada
je
kongres
počeo
u
Berlinu
je
saop-
na
ćeno
da
je
protiv
Honeckera
pokrenut
krivični
po-
stupak,
a
da
se
praktično
svi
najviši
prijašnji
ruko—
vodioci
nalaze
u
zatvoru..
Izuzet
je
samo
Honec-
ker,
koji
je
vrlo
lošeg
zdravlja
i
kako
upućeni
kažu
sasvim
»izgubljen
čovjek«.
Tvrdi
se
da
on
gotovo
ne
shvaća
što
se
oko
njega
zbiva
i
što
se
zapravo
u
zemlji
događa.
U
zatvoru
također
nije
bivši
član
Politbiroa
Hermann
Axen
koji
se
nalazi
u
Moskvi
zbog
operacije
očiju.
Izvanredni
partijski
kongres
održan
je,
tako-
đer,
u
izvanrednim
uvjetima.
Istog
dana
kada
su
se
delegati
počeli
okupljati
u
Berlinu,
vlada
premi-
jera
Modrowa
ponovila
je
poziv
građanima
da
očuvaju
red
i
mir.
Saopćeno
je
da
su
u
nekim
mjestima
napadnute
vojene
postaje
i
zgrade
Službe
nacionalne
sigurnosti
i
da
je
bilo
dosta
ra-
njenih.
»Pripadnici
naše
službe
i
članovi
njihovih
obitelji
nalaze
se
u
velikoj
životnoj
opasnoti«
izjavio
je
šef
ove
službe
Wolfgang
Schwanitz.
Istog
trenutaka
kada
je
kongres
počeo,
policija
je
preuzela
zaštitu
centralne
zgrade
službe
u
Berli-
nu,
želeći
spriječiti
eventualne
napade.
Ova
je
služba,
naime,
formirana
umjesto
bivšeg
Ministar-
tva
sigurnosti,
odnosno
tajne
policije
koja
je
na-
vukla
bijes
građana
u
toku
proteklih
godina
i
de-
setljeća.
Kongres
je
radio
preko
cijele
noći,
s
manjim
pauzama,
i
dobar
dio
prenosila
je
direktno
Berlin-
ska
televizija.
Građani
su
gledali
i
slušali
delegate
koji
su
s
uzbuđenom
iznosili
svoja
gledišta.
Osta-
vimo
emocije
po
st.
ani
zamolio
je
presjedava-
jući
Wolfgang
Berghofer.
Moramo
radiu
efikasno
i
razumno.
Partija
se
u
posljednjem
trenutku
uspjela
spa-|
siti
od
raspada,
ali
ne
i
od
briga
za
daljnju
aktiv-
nost
i
utjecaja
u
društvu.
Ona
više
nema
rukovo-
deću
ulogu
koja
joj
je
uskraćena
izmjenama
Usta—
va.
Sada
traži
ravnopravno
učešće
u
političkom
životu
i
želi
povratiti
povjerenje
koje
je
duboko
poljuljano
ili
kako
neki
ocjenjuju
kod
mno—
gih
potpuno
Izgubljeno.
Za
nekoliko
mjeseci
par—
tija
je
izgubila
oko
pola
milijuna
članova
i
sad
ih
ima
1,7
milijuna.
Naznačajniji
zaključak
izvanrednog
kongesa
mogao
bi
se
sažeti
u
nekoliko
riječi:
potpuni
ras—
kid
s
prijašnjom
politikom
i
praksom.
Kongres
je
odbio
prijedlog
da
se
partija
rasformira
i
na
njezi—
nim
ruševinama
osnjuje
nova,
ali
je
zato
rečeno
da
u
partiji,,
koja
se
obnavlja,
neće
ostati
kamen
na
kamenu
prijašnje
prakse.
To
će
praktično
biti
nova
partija
s
novim
programom,
novim
statutom
i
novim
imenom,
u
čemu
će
se
odlučiti
na
idućem
kongresu
u
toku
idućeg
vikenda.
Novi
je
lider
istočnonjemačkih
komunista
41-godišnji
berlinski
advokat
Gregor
Gysi
koji
se
u
široj
javnosti
pročuo
tek
posljednjih
mjeseci.
Odmah
poslije
izbora
izjavio
je
da
partija
nije
prebrodila
krizu
i
da
je
u
pitanju
dug
proces
u
ko-
jem
ona
mora
povratiti
povjerenje.
Moramo
se
boriti
za
svaki
glas,
za
svako
mjesto
u
Parlamentu
na
idućim
slobodnim
izborima.
Bivši
istočnonjemački
lider
Egon
Kranz
i
šef
tajnel
policije
Njemačke
DFi
Wolfgang
Schwanitz
odlaze
s
kongresa
Dorđe
MILOŠEVIĆ
(
Telefofo:
DP