'
)
Poduzeće
za
informatiku
i
lNiERNATIDNAL
BUSINESS
cum
YUGDSLAVIA
trgovinu
računarSkom
opremom
-
n
"
U
_
a
i'.
H
5
3
V
Fi
upis
u
Školu
za:
P
[
'
personalne
kampJutere
rwaTEmNICAR
TRGOVINA
ZERO
i
MIOC
u
vlastitom
informatičkom
školskom
centru,!ESLINA
21
Održavaju
obuku
na
PC
KOMPJUTORIMA
'
Operativni
sistem
'
DU
'
UVODNI
SEMINAR
'
Gbrada
teksta
'
US
upoznavanje
s
mogućnostima
upotrebe
PC
kompjutora
na
različitim
'
E'aa'
s
tabefama
'
,LUTU
733
'
Banka
podataka
*
a'Base
34
područjima
.
CHIWrIfer
osposobljavanje
za
rad
sa
tekst—procesorom
..SuperCalc
\\
osposobljavanje
za
rad
na
tabelama
.
dBASEIII
Plus
.
osposobljavanje
za
rad
na
bankama
podataka
.
SuperProject
osposobljavanje
za
mrežno
planiranje
60
sati
rada
na
PC—u
literatura
ispit
Expen
svjedodžba
grupe
iznad
10
polaznika
imaju
popust
od
25%
O
AutoCAD
osposobljavanje
za
rad
s
grafikom
O
Virusi
zaštita
i
integritet
PC
kompjutora
Informacije
i
upis
:
tcl.
47—893
od
10
do
12
sati
Split,
Krešimirova
Sa
46-058,
47-090
I
41-168.
Prijave
se
primaju
u
našoj
poslovnici
Aljinovlčeva
12,
telefon
(058)
",,—«©,»,
,
REDOVNE
MEDUNARODNE
LINIJE
Na
temelju
člana
82.
Zakona
o
stambenim
odnosima
no
i
neprekidno
prebivalište
najma—
nje
5
godina'
do
dana
podnošenje
molbe
i
to:
(»Narodne
novine
SRH«
broj:
1.
Učesnici
NOR—a
koji
imaju
pri-
51/85)
i
člana
3.
Pravilnika
znato
učešće
u
NOR-u
u
dvos—
o
raspodjeli
stanova,
trukom
trajanju
do
30.
lipnja
zajmova
i
učešća
za
rješavanje
stambenih
potreba
sudionika
NOR-a
1944.
godine.
2.
Osobe
koje
imaju
status
ratnog
ili
mirnodopskog
vojnog
invalida
od
I-VI
grupe.
.
|Z
SPLITA
općine
Omiš
(»Službeni
3.
Samohrani
članovi
uže
obitelji
LONDON
srijeda/
petak
,
_
MUNCHEN
ponedjeljak
/
utorak
/
srijeda
/
četvrtak
/
petak
/
subota
PARlZ
srijeda
|Z
DUBROVNIKA
LONDON
srijeda/
nedjelja
MUNCHEN
nedjelja
PARIZ
srijeda
BARI
ponedjeljak/
petak
IZ
LJUBLJANE
LARNACA
četvrtak
TEL
AVIV
četvrtak
Informacije
i
rezervacije
ADRIA
AIRWAYS'
SPLITItel.
581—711/581—812
'
ADRIA
AlRWAYS
aerodrom
Čilipi
tel.
77-496
ili
kod
vaše
putničke
agencije
ADRIA
AIRWAYS
fl
Na
snijeg
ove
zime
'
najbliže
i
najpovoljnije
sa
IGMAN
-
JAHORINA
-
VLAšlć
hoteli
apartmani
vikendice
.
Ne
trebaju
vam
lanci
za
snijeg,
ne
treba
vam
ni
ski—učitelj
ni
baka—
—servis
za
dijete,
'
O
netreba
vam
ni
novac
u
džepu,
treba
vam
samo
članska
karta
klub-hotela
Igman
»Dalmacijaturist«
i
sve
vam
je
osigurano,
uz
popust
i
osmijeh.
Mi
u
»Dalmacijaturistuu
organiziramo
vaš
odmor.
glasnik
općine
Omiš«
broj:
palih
'i
umrlih
boraca
NOR-a
(sa-
7/87.
i
11/87.),
Komisija
za
rješavanje
stambenih
potreba
učesnika
NOR-a
na
svojoj
11.
sjednici
održanoj
mohrani
roditelji,
udovice,
udov-
ci).
,
4.
Djeca
poginulih
sudionika
2NOR-a
'i
umrlih
nakon
rata
a
trajno
su
nesposobni
za
pri-
dana
6.
10.
1989.
godine
vređivanje.
donijela
je
Odluku
o
raspisivanju
ll
Zahtjevi
za
rješavanje
stambenih
potreba
uz
priloženu
potrebnu
doku-
mentaciju
podnose
se
Komisiji
za
rješavanje
stambenih
potreba
učes—
NATJEČAJA
nika
NOR—a
—-—
ZSlZ—u
u
komunalno-
'
ZA
ZADOVOLJAVANJE
STAMBE-
NIH
POTREBA
UČESNIKA
NOR-a
ODOBRAVANJEM
STAMBENIH
KREDITA
(1989.
GODINA)
,I
Pravo
na
zadovoljavanje
stambenih
potreba
mogu
ostvariti
osobe
koje
na
području
općine
Omiš
imaju
stal—
—stambenoj
djelatnosti
općine
Omiš,
Punta
bb
——
58310
Omiš,
u
roku
od
60
dana
računajući
od
dana
objavlji-
vanja
Natječaja
u
»Slobodnoj
Dalma—
CI]|«.
'
lll
Sve
dodatne
informacije
mogu
se
.dobiti
na
telefon:
86-100.
7978
SLUŽBA
DRUŠTVENOG
KNJIGOVODSTVA
u
SOCIJALISTICKOJ
REPUBLIC]
HRVATSKOJ
nog
iskustva
na
najsloženijim
po-
slovima
kontrole
ili
ovim
sličnim
poslovima
u
Službi,
kao
i
naslič—
nim
poslovima
kod
drugih
orga—
nizacija
ili
organa
izvan
Službe
SJEDISTE
SPLIT
da
ne
postoji
zabrana
obavljanja
poslova
iz
člana
54.
Zakona
raspisuje
o
SDK
u
SRH.
Poslovi
i
zadaci
podliježu
reizbor-
NATJEČAJ
nosti
svake
četiri
godine.
za
obavljanje
poslova
i
radnih
Rok
za
podnošenje
prijava
na
natje—
zadataka
s
posebnim
ovlaštenjima
Čaj
jest
15
dana
od
dana
objavljiva—
i
odgovornostima,
i
to:
nja
u
dnevnom
listu
»Slobodna
Dal—
1.
Rukovodilac
ekspoziture
Supetar
u
SDK
u
SRH
-
Sjedište
Split
1
izvršilac
macija«.
Prijave
s
potrebnim
dokazima
o
is—
punjavanju
uvjeta
kao
i
dokaze
0
do-
'
sadašnjem
radnom
iskustvu
dostavi--
ti
na
adresu:
Kandidati
pored
općih
uvjeta
utvrđe-
Služba
društvenog
knjigovodstva
nih
samoupravnim
općim
aktima
u
Socijalističkoj
Republici
Hrvatskoj
Službe
društvenog
'
knjigovodstva
Sjedište
Split,
Natječajna
komisi—
u
SRH
Sjedište
Split,
moraju
ispu—
ja,
Titova
obala
4.
njavati
i
sljedeće:
_
——
VSS
Vll
stupanj
ekonomskog
ili
Nepotpune
kao
i
kasno
podnesene
prijave
neće
se
uzimati
u
razmatra—
pravnog
smjera
i
5
godina
rad-
nje.
Reklamne
cijene
za
organizirani
arr.
Nova
godina
u
hotelu
nog
iskustva
ili
Igman.
.
——
VSS
-
Vl
stupanj
ekonomskog
ili
O
rezultatima
izbora
kandidati
će
biti
obaviješteni
u
roku
od
8
dana
od
da—
pravnog
smjera
i
5
godina
rad—
na
izvršenog
izbora.
7996
MARIO
BEVILACQUA
'
Savjet
osnovne
škole
Trst
Ul.
Conti
9
Tel:
732306
»VLADO
BAGAT«
u
Splitu
-.
a
_
.
SVli-STROJEVI
*
)
IAI-ATI
ZA
OBRADU
DRVA
objavljuje
ISPRAVAK
VEL|K|
|ZBOR
natječaja
objavljenog
u
»Slobodnoj
RABLJEN|H
STROJEVA
MOŽETE
PLN-m
NA
sem
12
MJESEČNIH
OBROKA
_
Dalmaciji«
od
12.
11.
1989.
godine
pod
brojem
8008.
Pod
rednim
brojem
1.
objavljeno
je
profesor
matematike,
a
trebalo
je
stajati
profesor
matematike
i
fizike
na
neodređeno
vrijeme
za
27
sati
“tjedno.
8065
)
TOZD
FARMACIJA,
Uvjeti:
proizvodnja
farmacevtskih
izdelkov,
r.o.,
Ljubljana,
Verovškova
57
——
visoka
školska
sprema
farmace—
utskog,
medicinskog
ili
drugog
odgovarajućeg
smjera,
2
godine
radnog
iskustva,
vlastito
vozilo
i
vozačka
dozvola
objavljuje
B-kategorije,
slobodno
mjesto
izvršioca
zadataka
——
probni
rad
90
dana
i
poslova
'
STRUČNOG
SURADNIKA
_
uvjeta
natječaja
prima
8
dana
poslije
za
medicinsko-informativnu
službu'
objave
Kadrovsko—pravni
sektor
de-
za
područje
Dalmacije
lovne
organizacije
LEK,
Ljubljana,
-
mjesto
boravka
i
stan
u
Splitu
Verovškova
57.
u
8016
Prijave.
s
dokazima
o
ispunjavanju