magazin
'
*
=
!
.
SLOBODNA
SRIJEDA,
22.
studenoga
1989.
DALMACIJA
od
*
KRETANJ
BRODOVA
SLOBODNA
PLOVIDBA
SIBENIK
,
BARANJA
plovi
u
Casablancu,
BIHAC
28.
XI
do-
lazi
u
Nadar,
BlLlCE
u
Lagosu,
BIOGRAD
5.
XII
se
očekuje
u
Veneciji,
BORUSSIA
plovi
ka
Indo-
neziji,
DINARA
u
ermeu,
DRNIŠ
28.
XI
dolazi
u
Rouen,
JABLANICA
30.
XI
dolazi
u
Singapore,
JURAJ
DALMATINAC
u
Temi,
KNIN
plovi
u
Bor-
deaux,
KORNAT
24.
XI
dolazi
u
Puerto
Quetzal,
KRAPANJ
u
Rijeci,
MURTER
u
Angra
Dos
Reisu,
\
PRIMOŠTEN
23.
XI
stiže
u
Šibenik,
PRVIĆ
dolazi
28.
XI
u
St.
Malo,
ROGOZNICA
u
Alexandriji,
Sl-
MO
MATAVULJ
22.
XI
stiže
u
Houston,
SKRADIN
3.
XII
očekuje
se
u
Rouenu,
SUBOTICA
plovi
u
Alexandriju,
ŠIBENIK
plovi
ka
Gibraltaru,
ŠU-
BICEVAC
na
putu
u
Songlin,
TIJESNO
u
Bea-
montu,
VODICE
u
Gdansku,
ZLARIN
u
Trstu,
ZIRJE
u
Rijeci,
STOLT
EXPORTER
23.
XI
stiže
u
Kaohsiung,
STOLT
USKOK
25.
XI
dolazi
u
New
Orleans.
—.
,
.
Mali
IndI/cl
used/ima
deva
_—
kliče
oaŠrraha
TRGOVINA
MALIM
INDIJCIMA
NAKON
SMRTI
PALESTINCA
U
IIO.
GODINI
.
'
DALMATINSKA
PLOVIDBA
VELA
LUKA
PRODANA
dug
život
Receptza'
upotrebljavao
JERUZALEM,
21.
XI
Is-
mail
AI—Esi,
Palestinac
iz
Gaze
koji
je
imao
110
godina,
umro
je
prošlog
vikenda,
javlja
Reuter.
Recept
za
njegov
dug
život,
u
toku
kojeg
nika-da
nije
posje—
tio
liječnika,
jest
sljedeći:
alko—
hol
nije
okusio,
o
duhanu
ni
go-
vora,
je
samo
maslinoVo
ulje,
med,
a
liječio
se
čajevima.
Često
je
pješačio
po
80.kilometara,
od
svog
doma
u
Gazi
do
svog
rodnog
mjesta
Džafe,
blizu
Tel
Aviva,
odakle
se
odselio
1948.
godine
u
vrijeme
arapsko-izraelskog
rata.
Imao
je
deset
kćeri
i
deset
sinova
sa
tri
žene,
te
110
unuka,
praunu—
ka
i
čukununuka.
'
DZOKEJI
NA
DLEVAMA
'
Djecu
siromašnih
seljaka
iz
Indije
i
Pakistana
u
Emiratima
vezuju
za
deve,
čije
utrke
postaju
glavna
zabava
bogatih
šeika
21.
NEW
DELHI,
»lndira
XI
Obavljajući
svakodnevnu
dužnost
na
međunarodnom
areodromu
Gandhi:
u
New
Delhiju,
jedan
od
in-
spektora
pregledavao
je
put-
ne
isprave
dvojice
dječaka.
Već
letimičan
pogled
na
pa-
soše
govorio
mu
je
da
nešto
ne
štima.
U
dokumentima
mališana,
putnika
za
Abu
Da-
bi,
stajan
je
da
imaju
pa,
de-
set
godina.
No,
inspektoru
R.C.
Ramchanderu
izgledali
su
znatno
mlađi.
Bio
je
to
dovoljan
razlog
da
malce
i
njihovu
pratnju
zadrži
i
prepusti
policiji.
Daljna
istraga
dokazala
je
inspektom
moć
zapaža-
nja,
to
jest
pokazala
da
su
petogodišnji
Habib
i
dvije
godine
stariji
Pandiya,
ne-
svjesni
toga,
ušli
u
sve
raši-
renijl
novi
oblik
biznisa:
iz-
voz
djece
iz
siromašnijih
kra-
jeva
Indije
i
Pakistana
na
Srednji
istok
gdje
služe
kao
džokeji
u
utrkama
deva.
U
državama
Perzijskog
zaljeva,
uglavnom
bogatim
na
osnovi
izvora
nafte,
bedu-
inska
razonoda,
utrka
deva-
ma
postala
je
glavni
sport
sultana,
emira
i
šeika.
Da
bi
deve
bile-što
brže,
došlo
se
do
zaključka
da
je
u
sedlo
najbolje
posjesti
dijete
's
ot-
rilike
25
kilograma
težine.
Stoga,
čest
je
slučaj
da
privezani
na
galopirajućim
devama
jašu
dječaci
sa
sa-
mo
četiri
ili
pet
godina
sta-
rosti.
Prestravljeno
kričanje
mališana
također
utječe
na
žtvotinjé
i
potiče
ih
da
trče
brže.
Spašavanje
Habiba
i
Pan-
diya
nagnalo
je
indijsku
poli—
ciju
na
dublje
istraživanje,
a
to
je
rezultiralo
hapšenjem
devetoro
ljudi.
U
posljednja
dva
mjeseca
spriječen
je
»izvoz«
sedam—
naestorice
indijskih
mališana
na
Srednji
istok.
Pakistanska
policije
također
je
spasila
veliki
broj
dječaka
(spominje
'
se
brojka
od
50
u
posljednje
tri
godine)
od
krijumčara
u
Karačiju.
Glavni
razlog
ove
pojave
jest
siromaštvo.
Krijumčari
i
trgovci
djecom
dolaze
u
ne-
razvijena
sela
Indije
i
Pakis-
tana
te
obećavaju
roditeljima
da
će
njihovoj
djeci
za
200
dolara
mjesečno
naći
posao
da
rade
kao
posluga
kod
bo—
.
gataša.
Roditelji
na
rubu
eg-
zistencije,
pretrpani
proble-
mima
i
zabrinuti
za
buduć-
nos
svojih
potomaka
često
pristaju,
daju
djecu
ne
znaju-
ći
kakva
ih'sudbina
zapravo
čeka.
Na
Srednji
istok
pažljivo
_probranu
djecu
prate
uglav-
vnom
trgovci
ili
njihovi
agen-
ti
te
po
jednom
prodanom
djetetu
zarađuju
u
prosjeku
1200
dolara.
U
Ujedinjenim
Arapskim
Emiratima
državi
Perzijskog
zaljeva,
poznato
je
da
posto-
'
ji
12
trkališta
za
deve,
ali
se
naslućuje
još
veći
broj
ne-
službenih
mjesta
na
kojima
se
trke
održavaju.
Klađenje
nije
dozvoljeno,
no
zarađuje
se
na
kupnji
i
prodaji
deva.
Dobro
»grlo«
vlasniku
može
donijeti
80.000
dolara,
a
bilo
je
slučajeva
kada
su
se
deve
prodavate
i
za
milijun
zelenih
novčanica.
Službeni
krugovi
u
Emira-
tima
izjavljuju
kako
su
o
slu-
čajevima
uvoza
djece
u
nji-
hovu
zemlju
čuli
samo
iz
strane
štampe
i
ne
namjera-
vaju
poduzeti
nlšta
_u
dalj-
njem
raskrinkavanju
.;krijum-
ćara.
Slične,
nezinteresirane
odgovore
indijska
policija
dobila
je
u
Rajahstanu
po-
krajini
iz
koje
su
trebali
biti
prodani
Pandiya.
Upozoravani
da
ne
daju
svo-
je
dječake
trgovcima,
siro-
mašni
seljaci
su
bespomoć-
no
govorili:
Habib
i
'
A
zar
da
ih
ostavimo
u
ovom
siromaštvu
i
očaju?
Maleni
džokeji
ili
»jahači
apokalipse«
nastavljaju
jaha-
ti
prašnjavim
stazama
'izduž
Perzijskog
zaljeva,
a
trgovci
i
krijumčari
na
njihov
račun
pune
džepove.
ici
i
emiri
uživaju
u
zabavi
i
bogatstvu,
dok
se
za
to
vrijeme
očevi
prodane
djece
bore
za
goli
opstanak.
(Š)
_
L
'
.
_)
BUDIMPEŠTA
Gostuje
kralj
dzeza
BUDIMPEŠTA,
21.
XI
Sve
privlačnija
stranim
muzičarima,
Budimpešta
je
ugostila
i
»kralja
džeza«
Milesa
Davisa.
Nastupio
je
u
prepunoj
dvorani
Spor-
(s)
.
tskog
centra
u
tom
gradu.
OTKRIVENO
PRIZNANJE
TALIJANSKOG
KNJIŽEVNIKA
Nobelovac
potpisivao
tuđe
članke
RIM,
21.
XI
(AP)
——
Eugenio
Montale.
talijanski
književnik
i
dobit—
nik
Nobelove
nagrade
1975.
godine.
stavio
je
svoj
potpis
na
tude
rukopi—
se,
tvrde
list
»11
Giornale«
[
Montale-
ov
američki
prijatelj
Henry
Furst
u
knjizi
»Suhe
grane-«V.
List
je
objavio
pisma
koja
je
1950.
godine
Montale
pisao
Ferstu
u
kojima
ga
moli
da
na-
piše
nekoliko
recenzija
i
potpiše
ih
kao
Montaleove.
On
objašnjava
da
nije
u
stanju
ispuniti
ugovor
kojim
se
obavezao
da
svakog
mjeseca
na—
piše
prikaz
neke
knjige
na
engles—
kom
jeziku
za
list
»Corriere
della
Se-.
ra«.
Tu
priču
je
potvrdio
i
Frest,
na—
vodeći
da
mu
je
Montale
obećao
pri-
mljeni
honorar
za
te
kritike.
Montale
koji
je
umro
1981.
u
85.
godini
otvo-
reno
je
priznao
u
sada
objavljenim
pismima
da
mu
je
bilo
teško
pročita-
ti
nove
knjige,
a
ne
napisati
kritiku.
-
ANA
u
Cataniji,
GRADINA
u
Mukalli,
IGMAN
u
Nouadibhou,
KALOS
u
Splitu,
KOPER
u
Baru,
KRPAN
u
Iskenderun
stiže
7.
XII,
LASTOVO
u
Aqabi,
LOVIŠTE
u
Mersin
stiže
23.
XI,
MARKO
TAŠILO
u
Jeddah
stiže
25.
XI,
MIKULICA
OREB
u
Kopru,
PALAGRUZA
u
Rostocku,
PERNA
u
Yarimci,
PLUTON
1
u
Veneciji,.POPLAT
u
Aqa-
bu
stiže
23".
XI,
POTIR-NA
u
Cataniju
stiže
24.
XI,
VELA
LUKA
u
šibeniku.
—-
JUGOTANKER
ZADAR
ANTE
BANINA
stiže
u
Rijeku
6.
XII,
BOKANJAC
u
Zadru,
CAPRAG
u_Rijeci,
DUGI
OTOK
stiže
na
Kubu
3.
XII,
GvOSPIC
stiže
u
Funabasshi
30.
XI,
IST
u
Trstu,
lZ
u
B'ahrainu,
JORDAN
NIKOLOV
u
Istanbulu,
LENDAVA
na
putu
u
Bakar,
MILOŠ
MATIJEVIC
u
Solunu,
MOLAT
u
New
Orleansu,
NIN
u
Tarragoni,
NOVIGRAD
stiže
u
Maizuru
29.
XI,
OBROVAC
na
putu
u
Laveru,
OLIB
u
Dillske-
Iesiju,
OSLJAK
u
Rijeci,
PAŠMAN
u
Rijeci,
PE-
TAR
LEKOVIC
stiže
u
Trst
23.
XI,
PODUNAVLJE
u
Lipcima,
POMORAVLJE
u
Rotterdamu,
POSA-
VINA
u
Lamjani,
RAVA
stiže
u
Brisbane
5.
XII,
RAVNI
KOTARI
u
Pascagouli,
RAZANAC
na
pu—
tu
u
Bakar,
RUDO
.u
Longviewu,
SILBA
plovi
ka
Sredozemlju,
SISAK
u
Kardeljevu,
“SLAVIŠA
VAĆINER
stiže
u
Solun
23.
XI,
VELIMIR
SKORPIK
u
Laveri,
VINJERAC
u
Bremenu,
ZADAR
u
Qin-
huangdau,
ZRMANJA
u
Lamjani.
JADRANSKA
SLOBODNA
PLOVIDBA
SPLIT
ADMIRAL
PURISIC
na
putu
u
Jeddah,
ADRIATIC
TRADER
1
u
Pireju,
ALEKSA
DUNDIĆ
u
Valletti,
_
BIOKOVO
na
putu
u
Montreal,
BOTIĆ
na
putu
u
London,
CIOVO
24.
XI
stiže
u
Cochin,
EMANU-
EL
VIDOVIĆ
na
putu
u
Jeddah,
HEROJ
KOSTA
STAMENKOVIĆ
u
Solunu,
HEROJ
PAIC
na
putu
u
Port
Sudan,
HEROJ
SENJANOVIČ
u
Caronteu,
IST
u
Lazaro
Cardenasu,
KAIROS
na
putu
u
Bar,
MARJAN
u
Vastu,
MARULIC
plovi
k
Japanu,
MOSOR
u
Alexandri'i,
NODILO
u
San
Pedru,
PHAROS
u
Baru,
PRI
TINA
25.
XI
stiže
u
Brisba-
ne,
PRVI
SPLITSKI
ODRED
u
Jeddahu,
SOLIN
na
putu
u
Salerno,
SPLIT
na
putu
u
Savonu,
ŠOLTA
na
putu
u
Busan.
MEDITERANSKA
PLOVIDBA
KORCULA
BLATO
plovi
k
Engleskoj,
DALMACIJA
FRIGO
u
AntwerpenuHJADRAN
FRIGO
28.
XI
stiže
u
Burgas,
KORCULA
u
_Ghazaouetu,
KORKYRA
na
putu
u
Oristano,
KUCIŠTE
23.
XI
stiže
u
Sao
Luiz
de
Mara'nhao,
MEDITERAN
FRIGO
u
Santa
MartiJ
OTRANT
FRI_GO_plovi
ka
Sredozemlju,
PLOCE
u
Oranu,
RACISCE
29.
XI
stiže
u
Tokyo.
SPLITSKA
PLOVIDBA
SPLIT
BOSUT
na
putu
u
Mariupolj,
CETINA
u
Mostaga-I
vnemu,
ĆIKOLA
u
šibeniku,
JADRO
u
Splitu,
KRKA
na
putu
u
R_avennu,
NERETVA
na
putu
u
Veneciju,
OREBIC
u
Splitu,
SUTLA
na
putu
u
Oran,
UNA
na
putu
u
Napoli.
JUGOLINIJA
RIJEKA
KOPER
EXPRESS
u
Kopru,
JADRAN
EXPRESS
na
putu
u
Bar,
RIJEKA
EXPRESS
u
Dammamu,
SARAJEVO
EXPRESS
24.
Xl
stiže
u
Jeddah,
HRELJIN
u
New
Yorku,
CARMEN
CARINA
24.
XI
stiže
u
New
York,
SUSAK
23.XI
stiže
u
Miami,
BRIBIR
21.
XI
prošao
Suez,
BUZET
u
Jeddahu,
LEDENICE
u
Rijeci,
PIONIR
u
lskenderunu,
PLA-
TAK
u
Kopru,
SNJEZNIK
22.
XI
stiže
u
Lattakiju,
BALTIK
u
Baru,
PAZIN
u
Dammamu,
TOPUSKO
u
Veneciji,
VOLOSKO
u
Bombayu,
MOŠĆENICE
u
Trstu,
CRIKVENICA
u
Calcutti,
BOSNA
u
Jed-
dahu,
NEHAJ
u
Colombu,
TRSAT
u
Mersinu,
DRVAR
u
Rangoonu,
'ZAGREB
2.
stiže
u
Unjung
Pandang,
TUHOBIĆ
u
Messini,
KRK
u
Kopru,
MOTOVUN
u
Baru,
RIJEKA
24.
XI
stiže
u
Singapore,
LIKA
u
Penangu,
KRASICA
1
u
Ho-
soshimi,
PRIMORJE
u
Limassolu,
HRVATSKA
u
Singaporeu,
KASTAV
u
Rostocku,
KUMRO-
VEC
u
Vitoriji,
KRALJEVICA
u
lskenderunu,
BA-
KAR
u
Vitoriji,
GORAN
KOVAČIĆ
22.
XI
stiže
u
Rijeku,
OPATIJA
u
Kraljevici,
LOŠINJ
u
Belm-
tu,'RAB
u-Livornu,
SLOVENIJA
_na
putu
u
Rijeku,'
XII
TRIGLAV
u
Kraljevici,
VOJVODINA
u
Cristobalu,
VELEBIT
u
Antofagasti,
DRAVA
u
Montrealu,
KOSTRENA
u
Baoshanu,
KUPA
u
Ceuti,
KVAR-
NER
29.
XI
stiže
u
Singapore,
MAKEDONIJA
u
Chibi,
MALINSKa
u
Toledu,
OMIŠALJ
28.
XI
stiže
u
Puerto
Ordaz,
SAVA
u
Antwerpenu,
SENJ
u
Suezu,
SRBIJA
u
Ulsanu.
ATLANTSKA
PLOVIDBA
DUBROVNIK
CAST
BEAVER
plovi
u
Antwerpen,
CAST
CARI-
BOU
stiže
u
Montreal
22.
XI,
CAST
POLARBEAR
u
Antwerpenu,
CVIJETA
ZUZORIĆ
stiže
u
Sakai
2.
XII,
DUBROVNIK
u
Inchonu,
FAVORITA
u
Port
Kembla,
GRUZ
u
Alexandriji,
HERCEGOVINA
_
u
Annabi,
IVO
VOJNOVIĆ
stiže
u
Kaoshiung
24.
Xi,
JADRAN
stiže
u
Prai
Mole
22.
XII,
KUPARI
u
Antwerpenu
se
očekuju
30.
XI,
KUTINA
u-
San
Pedro
(Obala
Bjelokosti)
stiže
23.
XI,
LAPAD
'dolazi
u
Rotterdam
23.
XI,
MAVRO
VETRANIĆ
stiže
u
Hamburg
23.
XI,
MLJET
u
Amsterdam
sti-
že
22.
XI,
PELJEŠAC
u
Antwerpen
stiže
29.
XI,
PETKA
u
Detroit
stiže
24.
XI,
PLITVICE
u
Arze-
wu,
nuaen
BOŠKOVIĆ
u
Port
Sudanu,
SLANO
dolazi
u
Houston
26.
XI.
LOŠINJSKA
PLOVIDBA
MALI
LOŠINJ
ANI
u
Oranu,
BELI
u
Valletti,
BRIONI
u
Baru,
BU-
GA
u
Puerto
Cortesu,
CERNIK
doplovit
će
u
Su-
ez
24.
XI,
CRES
plovi
k
Bliskom
istoku,
ČAVLE
*u
Tangeru,
ČIKAT
u
Yarimci,
CUNSKI
u
Baru,
Dl-
KA
plovi
ka
Jadranu,
GALIOLA
stiže
u
Villanue-
va
(Filipini)
22.
XI,
ILOVIK
dolazi
u
Dalian
26.
XI,
IVA
na
putu
u
Tyre,
KURILA
u
Mersinu,
LABOR
daplovit
će
26.
XI
u
Oran,
LISKI
u
Caenu,
LIPA
u
Tripoliju,
MIRNA
dolazi
u
Uragu
30.
XI,
NERE-
ZINE
na
putu
u
Stax,
ORLEC
doplovit
će
28.
XI
u
Felixtowe,
ORJULA
u
Limassolu,
'ORUDA
na
Bliskom
istoku,
OSOR
plovi
ka
Bliskom
istoku,
PECINE
doplovit
će
,u
Colombo
26.
XI,
RAŠA
u
Alesandriji,
RAPOCA
u
Anconi,
ROVENSKA
u
Ravenni,
SRAKANE
u
Kopru,
SUSAK
dolazi
u
Madras
26.
XI,
SUSAK
YU
u
Cresu,
TIHA
u
Val-
letti,
UNIJE
u
Bediju,
URSA
dopovit
će
25.
XI
u
Rijeku,
USTRINE
plovi
ka
Jadranu,
VIJERA
na
putu
u
Benghazi,
ZAMET
dolazi
u
Mizushimu
22.
XI.
JUGOOCEANUA
KOTOR
ADMIRAL
ZMAJEVIĆ
na
putulu
Alexandriju,
BO-
KA
na
putu
u
New
York,
BUDVA
u
Bumbury,
CRNA
GORA
u
Lisabonu,
DURMITOR
na
putu
u
Palembang,
HERCEG
NOVI
na
putu
u
Calcut-
tu,
KAPETAN
MARTINOVIĆ
na
putu
u
Tampico,
KORDUN
na
putu
u
Piombino,
KOSMAJ
na
putu
u
Cigading,
KOZARA
u
Constanti,
KRUSEVAC
na
putu
u,
Kardeljevo,
KUPRES
na
putu
u
Nor-
tolk,
LOVCEN
u
Aucklandu,
MOSLAVINA
na
pu-
tu
u
Bar,
ORJEN
-plovi
u
Seattle,
POMORAC
u
Avonmouthu,
PRVI
FEBRUAR
u
Baltimore
sti-
že
30.
XI,
RADNIK
u
Rotterdamu,
RISAN
u
Pal-
ma
de
Mallorci,
SUTJESKA
u
Yokohami,
ŠUMA-
DIJA
u
Malagi,
TIVAT
u
Bijeloj,
TRINAESTI
JULI
u
Rouenu,
ZETA
u
Iskenderunu.
|
BEOGRADSKA
PLOVIDBA
BEOGRAD
'AVALA
plovi
ka
Meksičkom
zaljevu,
JUGO
NA-
VIGATOR
u
Arhangelsku,
JUGO
AGENT
u
An-
twerpenu,
JUGOMETAL
na
putu
u
Kasimu,
JU—
GOVO
na
putu
u
Bilbao,
KAPETAN
PAVLOVIĆ
plovi
k
Angoli,
NOVI
BEOGRAD
u
Tubarau,
SKA-
DARLIJA
na
putu
u
Swansea,
SMEDEREVO
u
Pusanu.
ULJANIK
RO
PLOVIDBA
PULA
FRANINA
na
putu
Matadi,
JURINA
plovi
ka
Tai-
wanu,
PORER
u
Napieru,
UČKA
u
Shuaibi.
MARINCONSULT
GRAZ
ANNE'ITE
THERESA
stiže
24.
XI
u
Rotterdam,
BIANCO
DANIELSEN
u
Liverpoolu,
BOB
L.
u
Cadizu,
BOS
FREEWAY
u
Algecirasu,
BULKO
stiže
22.
XI
u
Rotterdam,
CONTO
stiže
29.
XI
u
Miami,
GEILO
u
Genovi,
GRETE
DANIELSEN
26.
Xl'stiže
u
Bewervijk,
HASLO
u
Ghentu,
HER-
MAN
BODEWES
stiže
2.
XII
u
Houston,
HUBRO
u
Imminghamu,
HYDE
PARK
u
Paramaribu,
JO-
SE
MARIA
22.
XI
stiže
u
Veneciju,
KE'IT
DANIELSEN
u
Bewervijku,
KILCHEM
PACIFIC
stiže
25.
XI
u
Korint,
MANGO
stiže
26.
XI
u
Rot-
terdam,
MINGO
stiže
29.
XI
u
Alvik,
NICCO
22.
XI
stiže
u
Goolu,
NORRO
u
Kuinesdalu,
OTI'O
DANIELSEN
u
Harligenu,
PHISIKA
1
u
Bandjulu,
'REGENT
PARK
1.
XII
stiže
u
Bordeaux,
SUNSHI-
NE
PEARL
stiže
u
San
Juanu.
++++++
Nismo
primili
izvještaje
o
kretanju
brodova
.SPLOŠNE
PLOVBE
iz
Portoroža
I
PREKOOKE-
ANSKE
PLOVIDBE
iz
Bara.
,
.