benko
vac-bio
rad-obra
vac
PONEDJELJAK,
29.
svibnja
1989.
DLMA
CIJA
IO
SLOBODNA
RADOVI
ZAGREBAČKE
>>H|DROELEKTRE<<
NA
BUKOVICKOM
VODOVODU
ZA
70
POSTO
SIAVINA
,
lZBORl
u
BENKOVAČKOM
SSRN-u
Nezadovoljni
kasne
U
mjesnim
organizacija-
ma
najčešće
se
ističe
da
se
u
obavljanju
izbo-
ra
kasni
zbog
nepovol-
jnog
društvenog
stanja
i
nezadovoljstva
sporim
razvojem
benkovačkih
W
BENKOVAC
izbo-
ri
u
mjesnim
organizaci—
jama
Socijalističkog
sa—
veza
na
području
benko-
vačke
općine
još
nisu
okončani,
tako
da
je
pri-
jeko
potrebno
pojačati
politički
rad
kako
bi
se
taj
zadatak
završio
naj-
kasnijedo
4.
lipnja.
Toje
naglašeno
sjednici
na
Predsjedništva
Općin—
ske
konferencije
Socija-
lističkog
saveza
Benkov-
ca.
na
kojoj
je
analizira—
no
stanje
u
dvadesetak
organizacija
mjesnih
u
se
zastalo
u
provođenju
redovnih
izbora.
kojima
u
Aktivisti
u
mjesnim
organizacijama
najčešće
ističu
da
se
u
obavljanju
izbora
kasni
zbog
nepo—
voljnog
društvenog
sta-
nja
i
nezadovoljstva
do-
stignutim
stupnjem
razvoju
benkovačkih
u
mjesnih
zajednica.
Spo-
minju
se
teškoće
u
po—
gledu
ostvarivanja
pre—
dogovorenog
thodno
modernizaciji
plana
iz-
preostalih
putova
i
gradnji
vodoopskrbnih
objekata.
Određena
su
nezadovoljstva
u
seos—
kim
mjesnim
zajednica-
narasle
ma
pobudile
i
teškoće
u
pogledu
za—
mladih,
pošljavanja
'
ai
nezaustavljiva
inflacija
i
pad
životnog
standarda
ljudi
»kumuju«
izbornim
aktivnostima.
Zaključeno
je
da
se
radi
prevladava-
nja
naznačenih
teškoća
organiziraju
zasebni
raz—
govori
s
predstavnicima
mjesnih
organizacija
da
bi
se
krajem
lipnja
od—
ržala
sjednica
Općinske
SSRNH
konferencije
u
novom
delegatskom
sazivu.
(Sl.)
lNlCIJATiVA
OPĆINSKE
KONFERENCIJE
SSOH
BENKOVCA
Mladima
-
krov
nad
glavom
dalje
velika
briga
nemalim
suočavaju
BENKOVAC
Mladi
Benkovca
se
s
glavoboljama
zbog
nedostatka
odgovara-
jućeg
prostora
Za
njihovo
druženje
i
poticanje
raznov-
rsnih
djelatnosti
mladog
na'
raštaja.
Na
taj
su
problem
u
omladinskoj
organizaciji
upozoravali
niz
godina',
ali
su
usprkos
tome
rezultati
izoštali.
Općinska
konferenr
Cija
SSOH
Benkovca
ovih
je
dana
ponovno
potakla
za-
jedničku
raspravu
s
ruko—
vodstvom
vijeća
i
općinskih
političkih
organi-
zacija
radi
nalaženja
rješe-
nja
za
taj
problem
mladih
Benkovčana
njihovih
vršnjaka
s
područja
općine.
Općinska
konferencija
SSOH
ima
samo
jednu
sku
čenu
i
neprimjerenu
prosto-
riju
u
kojoj
se
svakodnevno
zatekne
priličan
broj
mladih.
pogotovo
otkako
je
u
Ben—
kovcu
osnovana
omladinska
zadruga
kOja
ima
zadatak
da
posreduje
u
pronalaže
nju
posla
za
sve
veći
br0j
nezaposlenih.
izvršnog
i
Nedostatak
odgovaraju-
ćeg
prostora
treba
riješiti
u
dogovoru
s
mjerodavnim
općinskim
službama.
koje
se
imaju
pozabaviti
nalaže-
njem
rješenja
za
Turističko
društvo.
domicil
Pete
dal
matinske
brigade
organizaciju
Općinsku
udarne
OBROVAC
——
Samo
u
jed-
noj
mjesnoj
organizaciji
Socija—
lističkog
saveza
u
Općini
Obro—
vac
nije
Održana
izborna
konfe—
rencija
u
Zatonu.
Karakteris-
tika
održanih
sastanaka
u
mjes-
nim
organizacijama
je
nepos—
rednost
analziranja
problemati—
ke.
demokratičnostu
izbornom
postupku
i
analitičnost
u
izradi
programskih
zadataka.
Nagla-
sak
je
bio
na
aktivnosuma
pri
rješavanju
teškoća
u
oblasti
in-
frastrukture.
Stanovnici
Obro-
vačkih
sela
Ohrabreni
su
općin—
skim
planovima
razvoja
vodo—
opskrbe
i
telefonije.
Gotovo
da
nije
bilo
mjesne
zajednice
u
kojoj
se
na
održa—
nim
konferencijama
nije
ukazi—
valo
_na
osipanje
stanovništva.
Osipanje
je
moguće
zaustaviti,
jedino
rješavanjem
infrastruk-
turnih
problema
i
gradnjom
ob-
jekata
koji
će
zapošljavati
i
tako
mlade
zadržati.
(D.G.)
NOVA
STAMBENO-POSLOVNA
ZGRADA
NA
BARICAMA
U
BENKOVCU
»Radnikovih«
30
stanova
BENKOVAC
—_
U
stambenoj
četvrti
na
Baricama
niče
nova
stambeno-po-
slovna
zgrada
koju
podižu
građevinari
»Radnika«,
kolektiva
koji
je
rastao
uko-
rak
s
društveno-ekonomskim
napretkom
Benkovca.
Besparici
usprkos,
latili
su
se
gradnje
nove
stambeno-poslovne
zgrade
s
tridesetak
stanova
namijenjenih
tržištu.
Benkovački
su
graditelji
na
početku
pod-
izanja
novog
stambenoga
objekta
jamčili
cijenu
stana
onima
koji
su
do
određenog
roka
u
potpunosti
uplatili
njegovu
vrijed-
nost,
tako
da
je
i
to
jedan
od
poticaja
da'
se
pokušaju
donekle
ublažiti
benkovač-
ke
stambene
neprilike.
(S.Z.)
Crvenog
križa
u
Benkovcu.
'
..'....,
!
..“.
...a
:'a.».,
»
.
.
,
<>
.—,.€si,'
Pitku
vodu
dobit
će
izgradnjom
vo-
dovoda
70
posto
stanovništva
Vri-
jednost
radova
22,5
milijarde
dinara
BENKOVAC
——
Snažni
\
gradilištu
strojevi
zagrebačke
»Hidroe-
lektre«
izbrazdali
su
tvrdi
krš
na
nedaleko
od
Benkovca.
iskopani
su
prvi
metri,
kanala
bukovičkog
vo—
dovoda
za
11
naselja
benko-
vačke
Bukovice
u
kojima
ima
oko
5000
stanovnika.
Nagovi-
ješteno
je
time
novo
poglavlje
u
ispisivanju
razvojnih
strani—
ca
siromašne
Bukovice
u
ko—
joj
živi
oko
30.000
stanovnika,
gotovo
za
polovicu
manje
ne—
goli
ih
je
bilo
1961.
godine.
Odbor
za
Bukovicu
u
posljed—
nje
se
vrijeme
posebno
poza-.
bavio
mogućnostima
da
Bu-
kovica
konačno
dobije
bitku
protiv
bezvodice.
iz
»špina«
vodu
dobiva,
međutim,
svega
10
posto
bukovičkog
stanov-
ništva.
vodoopskrbe
u
u
kninskom
dijelu
Bukovice,
dok
je
obrovački
i
benkovački
tek
pred
ambicioznim
planovi—
ma
koji
zahtijevaju
i
pozamaš-
ne
novčane
»Obroke«.
Najviše
se
odmaklo
_
rješavanju
U
kninskom
dijelu
Bukovi—
ce,
sagrađena
je
crpna
stani-
ca
s
kapacitetom
od
180
litara
'
Žada
će
nestati
iz
bukovičkih
sela
NAJNOVIJE
IZMJENE
OPĆINSKE
ODLUKE
O
ZANATSTVU
U
BENKOVCU
'
Privatnik
u
stanu
BENKOVAC
—-
Najnovijim
izmjenama
općinske
odluke
o
zanat-
stvu
precizirani
su
uvjeti
za
osnivanje
i
odobravanje
rada
u
zanat-
skim
radionicama
koje
imaju,
pored
ostalog,
ublažiti
i
sve
izrazitije
nevolje
u
zapošljavanju.
Tako
je
odlukom
utvrđeno
da
građani
mo—
gu
u
vlastitim
ili
iznajmeljnim
objektima
otvarati
samostalne
zanat-
ske
radionice
nakon
što
pribave
svuipotrebnu
dokumentaciju
i
do—
Iskopani
prw
metri
kanala
za
vodovod.
biju
dozvolu
od
Općinskog
komiteta
za
privredu.
Rješenje
za
se-
zonski
rad
mjerodavni
organ
odsad
može
izdati
najmanje
za
četve—
romjesečni
neprekidni
rad
u
godini
i
to
samo
za
pojedine
zanatske
'
djelatnosti,
dok
se
proizvodi
smiju
prodavati
na
za
to
određenim
prostorima
i
izvan
zanatske
radionice.
Odlukom
je
određeno
da
se
pojedine
zanatske
djelatnosti,
po—
put
izrade
predmeta
od
tekstila,
kože,
vune
i
ostalog
materijala,
mogu
obavljati
i
u
stanu
zanatlije.
Određene
su
i
djelatnosti
koje
se
mog
obavljati
kao
sporedno
zanimanje.
(S.Z.)
Zapošljavanje
i
IZBORNE
AKTIVNOSTI
U
PARTIJSKIM
ORGANIZACIJAMA
OBROVCA
Završena
prva
runda
poslova
OBROVAC
—'
Gotovo
sve
obrovačke
partijske
organi-
zacije
u
mjesnim
zajednica-
ma
i
radnim
organizacijama
obavile
su
u
predviđenom
ro-
ku
do
20.
svibnja
evidentira-
nje
kandidata
za
rukovodne
funkcije
u
Savezu
komunista.
Predloženi
su
kandidati
za
nova
rukovodstva
osnovnih
organizacija,
sastava
Općin-
ske
konferencije
SK,
Komite-
ta
i
Predsjedništva,
te
kandi-
dati
za
kongrese
SKH
i
SKJ.
Orijentacija
je
bila
na
kadro-
ve
iz
baze,
dakle,
bez
dirigi-
ranja
iz
općinskog
partijskog
vrha.
U
osnovnim
organizaci-
jama
SK'
su
se,
kažu,
pobri-
nuli
da
predlože
one
kadrove
koji
će
ih
najbolje
voditi
u
na-
redne
dvije,
odnosno
četiri
wdine.
(D.G.)
_
_
_
_
MANJAK
DRUŠTVENIH
PROSTORIJA
u
OBROVAČKOM
KRAJU
Društveni
život
u
kavani
OBROVAC
Rak-rana
za
gotovo
sva
sela
u
Bukovici
jest
nedostatak
društvenih
prostori—
ja.
Ne
postoji
prostor
za
djelo—
vanje
društveno-političkih
orga-
nizacija,
a
rijetki
su
i
poslovni
prostori
u
društvenom
vlasniš—
tvu.
Najteže
je,
svakako,
mladi—
ma
u
selima,
jer
nemaju
svoga
kutka
za
društvene
i
zabavne
aktivnosti,
pa
slobodno
vrijeme
uglavnom
provode
po
gostioni-
cama.
Daleko
smo
i
od
pomisli
da
bi
u
ovoj
sveopćoj
besparici
i
krizi
trebalo
sada
po
selima
Bukovice
graditi
dOmove
kultu—
re.
Ali
zašto
se
ne
bi
iskoristili
napušteni
prostori
bivših
milicij—
skih
stanica,
poljoprivrednih
za-
druga
i
drugi,
kojih
u
većini
ov-
dašnjih
sela
ima.
Uz
dobru
volju
i
simbolična
sredstva,
te
bi
se
zgrade
mogle
adaptirati
za
sve-
ukupan
društveno-zabavni
život
u
selima.
(D.G.)
vode
u
sekundi,
razgranao
se
cjevovod
u
dva
pravca,
obav-
ljena
je
dogradnja
postojećih
vodoopskrbnih
objekata,
tako
da
je
vrijednost
tih
i
planiranih
radova
dosegla
22,5
milijardi
dinara.
'
Dovršetkom
gradnje
tih
objekata
pitku
će
vodu
iz
sla—
vina
u
domovima
dobiti
oko
70
posto
stanovnika
kninske
_
Bukovice.
Istodobno
su
ugo-
voreni
radovi
i
za
izgradnju
prve
faze
vodovoda
u
obro-
vačkoj
Bukovici,
gradnja
koja
će
stajati
oko
28.
milijardi,
a
prva
etapa
bukovičkog
vo-
dovoda
na
području
benko-
vačke
općine,
čija
ukupna
du—
žina
dostiže
80
kilometara,
»teška«
je
7,5
milijardi.
Zajed-
vodoop-
no
skrbnim
objektima
na
područ-
ju
općine
Benkovac
radovi
su
procijenjeni
na
20
milijardi
di-
nara.
Do
kraja
ove
godine
rad-
nici
zagrebačke
»Hidroelek-
tre«
zgotovit
će
16
km
buko-
vičkog
vodovoda,
a
benko-
vački
»Radnik«
nastavio
je
is-
todobno
gradnju
glavnog
cje-
vovoda
Benkovac-Smilčić.
preostalim
s
S.
ZORICA
BORCI
BUKOVICE
I
REVOLUCIONARNE
TRADICIJE
Sjećanje
na
1943.
Prof.
dr
Gojko
Jakovčev,
pukovnik
u
mirovini,
evocirao
uspomene
na
Devetnaestu
sjeverno-_
dalmatinsku
udarnu
bri-
gadu
BENKOVAC
Prof.
dr
Goj-
ko
Jakovčev,
sudionik
NOR-a
i
pukovnik
u
mirovini,
evocirao
je
uspomene
na
ratni
put
19.
sjevernodalmatinske
udarne
di-
vizije
koja
je
ratnih
godina
05—
novana
na
tlu
Bukovice.
On
je
u
organizaciji
Narodnog
sveuči-
lišta
i
Doma
Armije
okupljenim
Benkovčanima
i
starješinama
iz
Kasarne
narodnog
heroja
Slo-
bodana
Macure
govorio
o
temi
»Devetnaesta
sjevernodalma—
tinska
udarna
divizija
-—
borbe
u
listopadu
1943.
i
u
veljači
1944.
godine«.
Riječ
je
u
prvom
redu
o
borbama
koje
su
borci
te
proslavljene
jedinice
vodili
na
tlu
Bukovice
i
Ravnih
kotara
za
probijanje
iz
okruženja
fašistič-
ke
vojske.
(S.Z.)
SURADNJA
BIOGRADSKOG
»PRIMORCA«
l
AUSTRIJSKIH
NOGOMETAŠA
Pobratimili
se
sa
2:2
zaposleni
BIOGRAD
Od
1968.
go—
dine
uspješno
se
realizira
su-
radnja
NK
»Primorac«
iz
Biogra-
da
i
NK
»GaIb-MOve«
iz
Austri—
je,
u
kojem
igraju
uglavnom
pri-
vremeno
radnici
s
područja
sjeverne
Dalmacije
i
Slavonije.
Uzvraćajući
ovih
da—
naposjet
NK
»Primorac«,
koje
je
biogradski
sportski
kolektiv
upriličio
u
veljači
austrijskom
NK
»Galeb«
iz
Lustenausa
za
četverodnevnog
boravka
u
Bi-
ogradu
na
moru,
vodstvo
i
no—
gometaši
sportskog
austrijskog
kluba
u
prisutnosti
predstavnik
NK
»Primorac«
te
predstavnika
SO
i
društveno-političkih
orga-
nizacija
Biograda
prisustvovali
su
svečanom
potpisivanju
po—
velje
o
bratimljenju
spomenutih
dvaju
sportskih
kolektiva.
Prili-
kom
posjeta
Biogradu
upriliče—
na
je
prijateljska
utakmica
izme-
đu
domaćina
i
gostiju
koja
je
završila
miroljubivim
rezultatom
2:2.
(BD.)