s
lif
'
-
kaštela
-
solin
SRIJEDA,
28.
kolovoza
1991.
DALMACIJA
12
SLOBODNA
KRIZNI
STAB
SPLITSKE
OPĆINE
DANAS
DRUGI
UPISNI
KRUG
U
SREDNJIM
ŠKOLAMA
&
»Pl'VđšIii
SKLONIŠTA
SPREMNA!
l
posljednjaneispražnjena
skloništa
morala
su
biti
u
funkciji
do
jutros
po
rješe-
nju
Kriznoga
staba
Funkcioniranje
gradskih
komunalnih
službi
prioritetno
Ratna
opasnost
približava
se
gradu,
a
na
primjeru
mjesta
Kijeva,
_
Vrlike
i
Sinja
pokazalo
se
da
su
u
pi—
tanju
osvajanja
hrvatske
zemlje,
a
ni-
kakva
autonomija.
To
samo
može
značiti
da
ni
Split
u
tom
i
takvom
pla—
nu
ne
mora
biti
pošteđen
od
takvih
osvajačkih
ciljeva
pa
se
na
taj
način
i
pripremamo
za
tu
situaciju
——
rekao
nam
je
nakon
završetka
sjednice
Kriznog
štaba
splitske
općine
njegov
zapovjednik
prof.
dr.
Petar
Slapni-
čar.
Osnovna
preokupacija
splitskog
Kriznog
štaba
u
ovom
trenutku
jest
da
se
osigura
normalno
funkcionira—
nje
svih
gradskih
komunalnih
službi.
To
predstavlja
prioritet
jer
su
to
fun-
kcije
od
vitalnog
interesa
za
grad
i
njegove
žitelje.
Dosadašnje
infor—
macije
govore
da
je
stanje
na
pod-
ručju
grada
i
područja
koja
mu
pripa-
daju
dobro.
Opskrba
vodom
i
elek-
tričnom
energijom
jest
normalna,
gradski
promet,
kao
i
brodski
na
lini-
jama
sa
Splitom
odvija
se
uobičaje—
no,
a
privreda
se
prilagođava
nastaloj
situaciji.
Posebnu
pozornost
Krizni
je
štab
poklonio
pitanjima
skloništa
za
sta-
novništvo,
pa
je
jučer
ujutro
i
tijekom
noći
izdana
naredba
o
hitnom
ispraž-
njenju
svih
dvonamjenskih
skloništa
u
gradu
koja
su
do
sada
bila
korište-
na
kao
poslovni
prostori.
Takvih
je
prostora
na
području
grada
oko
120
i
s
njihovim
korisnicima
jučer
je
ras-
kinut
ugovor
o
korištenju
tog
prosto-
ra
i
izdano
je
rješenje
kojim
se
ona
u
roku
od
24
sata
moraju
potpuno
is-
prazniti.
lako
su
pritužbe
korisnika
tih
skloništa
već
jučer
rano
ujutro
»zatrpale«
općinske
funkcionara,
oni
ipak
tvrde
da
nitko
nema
prava
žaliti
se
na
takvo
rješenje
jer
su
svi
koris-
nici
skloništa
prilikom
sklapanja
ugo-
vora
potpisali
i
klauzulu
po
kojoj
će
ta
skloništa
isprazniti
ako
i
kada
bu—
de
zatrebalo.
Budući
da
su
svi
oni
već
prije
mjesec
dana
dobili
obavi-
jest
da
se
pripreme
za
iseljenje
iz
tih
prostora,
to
nema
nikakvog
opravda-
nja
za
neiseljavanje.
Za
smještaj
ro-
be
i
materijala
koji
će
se
morati
»ise-
liti«
skloništa
općinske
službe
predvidjele
su
odgovarajući
skladišni
prostor
na
'lTS—u.
iz
za
pogodnih
Osim
toga,
stručna
komisija
za
pregled
skloništa,
poslovnih
i
ostalih
prostora
sklanjanje
obišla
je
i
neke
prostore
koji
nisu
u
vlasništvu
SO
Split,
ali
u
ratnoj
situ—
aciji
mogu
biti
pogodna
za
sklanja-
nje,
pa
je
i
njihovim
vlasnicima
i
ko-
risnicima
iz
Kriznog
štaba
naloženo
ispražnjenje
u
roku
od
24
sata.
a.
MIKAČIĆ
ijo
u
slučaju
zracnog
napada
na
grad
Splil?
Ako
se
u
vrijeme
zračnog
napada
zateknete
u
stanu,
na
radnome
mjestu,
u
školi,
na
javnome
mjestu
ili
u
pro—
metu,
što
treba
poduzeti
za
osobnu
zaštitu?
Prije
svega
nužno
je
poznavati
znakove
opasnosti
koji
će
se
ovisno
o
situaciji
oglasiti
javnim
zvučnim
sistemom
uzbunjiva-
nja.
S
obzirom
na
to
da
se
očekuju
rušilački
udari,
znak
za
zračnu
opasnost
jest
NEPREKINUTI
ZAVIJAJUĆI
TON
U
TRAJANJU
OD
60
SEKUNDI.
Znak
za
prestanak
zrač-
ne
opasnosti
je
NEPREKIDNI
JEDNOLIČNI
TON
U
TRA—
JANJU
OD
60
SEKUNDI.
Ako
se,
pak,
u
trenutku
oglašavanja
zračnog
napada
nađete
u“svom
stanu,
potrebno
je
odmah:
——
lsključiti
sve
električne
i
plinske
instalacije,
poga—
siti
sva
ložišta
i
kućne
aparate,
zatvoriti
vodu.
Obavezno
otvoriti
prozore
te
spustiti
roletne,
od—
nosno
zatvoriti
»škure«
ili
druge
prozorske
zastore.
Uzeti
već
unaprijed
pripremljenu
ručnu
torbu
s
osobnim
dokumentima,
novcem,
dragocjenostima,
za—
tim
komplet
osobne
zaštite
ili
priručno
sredstvo
za
zašti-
tu
od
prašine,
dima
ili
kemijskih
bojnih
otrova
(kao
pri-
ručni
materijal
može
poslužiti
gaza,
marama,
šal
i
sl.).
Zatim
ponijeti
obrok
suhe
hrane
(keksi,
dvopek,
mesne
ili
riblje
konzerve
i
sl.)
te
jednu
do
dvije
litre
vode
u
plas—
tičnim
bocama,
baterijsku
lampu,
tranzistor,
toaletni
pri-
bor,
lijekove
koje
redovito
uzimate,
čašu,
nož,
vlažne
maramice
i
jednu
deku.
Što
brže
i
bez
panike
uputiti
se
u
najbliže
skloniš-
te
ili
zaklon
ne
koristeći
se
liftom.
Obavezno
je
kretati
se
desnom
stranom
stubišta,
jer
se
netko
mora
još
jednom
vratiti
po
djecu
ili
bolesnog
člana
obitelji,
pa
mu
omogu—
ćite
prolaz
vašom
lijevom
stranom.
U
skloništu
ili
zaklo—
nu
dužni
ste
disclplinirano
izvršavati
naloge
posade
sklo—
ništa
ili
povjerenika
civilne
zaštite.
_—
Unaprijed
se
morate
obavijestiti
kod
Štaba
civilne
zaštite
poduzeća,
mjesne
zajednice
ili
povjerenika
CZ
o
tome
gdje
ćete
se
skloniti.
'
Ne
zaboravite
da
pri
sklanjanju
prednost
imaju
majke
s
djecom,
starije
i
bolesne
osobe.
U
sklonište
ne
smijete
nositi
alkohol,
domaće
ži-
votinje,
niti
smijete
pušiti.
U
slučaju
uzbune
što
brže
u
sklonište
ili
zak/on,
ne
koristeći
se
(T.Be.)
liftom
——
Ako
se
za
vrijeme
zračnog
napada
zateknete
na
radnome
mjestu,
obavezno
zaustavite
radne
strojeve,
is-
ključite
struju,
uzmite
zaštitni
komplet
i
uputite
se
u
naj-
bliže
sklonište
ili
zaklon
gdje
ste
planirani
za
sklanjanje.
Ako
se,
pak,
zateknete
na
javnome
mjestu
ili
u
prometu,
odnosno
na
ulici,
u
vlaku,
autobusu,
auto-
busnom
ili
željezničkom
kolodvoru,
pristaništu,
kinu,
ka—
zalištu,
školi
i
sl.
sklanjanje
se
provodi
na
sljedići
način:
ako
ste
se
qašli
na
mjestu
gdje
se
u
pravilu
skuplja
više
ljudi,
o
tome
gdje
se
možete
skloniti
dužne
su
vas
obavijestiti
službene
osobe
na
tim
mjestima
preko
raz-
glasa
ili
glasnim
povicima.
Ako
ste,
pak,
u
vozilu
javnog
prometa,
vlastitom
automobilu
ili
drugom
prometnom
sredstvu,
na
signal
zračne
opasnosti
nakon
zaustavljanja
vozila
sklonite
se
u
najbliže
sklonište
ili
zaklon.
Vozači
javnih
prometnih
sredstava
moraju
znati
gdje
se
nalazi
sklonište
i
oni
su
vas
dužni
uputiti.
Za
bilo
koju
informaciju
o
trenutnom
stanju
zaštite
i
spašavanja
možete
se
obratiti
Centru
za
obavještava—
nje
na
telefon
985,
vatrogascima
na
93,
Štabu
CZ
Općine
na
46-799,
zatim
Hitnoj
pomoći
na
94,
Policijskoj
upravi
Splita
na
92,
te
Općinskoj
organizaciji
Crvenog
križa
čiji
je
telefon
521-999.
Isto
tako,
građani
se
o
spomenutim
uputama
mogu
B.
GRGUREVIĆ
informirati
okretanjem
broja
9827.
\
ponovno
biraju
Učenici
koji
se
u
prve
razrede
split-
skih
srednjih
škola
nisu
uspjeli
upisati
u
prvom
roku,
dužni
su
danas
od
8
do
12
sati
na
mjestu
prve
prijave
odlučiti
se
između
preostalih
programa
za
no—
vu
struku
A,
B
i
C.
Šansu
da
osiguraju
mjesto
u
nekoj
od
splitskih
srednjih
škola
imaju
i
učenici
koji
su
bili
na
po-
pravnim
ispitima.
Oni,
naime,
svoje
pri-
jave
također
trebaju
dostaviti
danas,
i
to
u
onom
centru
u
kojem
se
realizira
njihova
primarna
želja.
Za
neupisane
đake,
kao
i
za
učeni-
ke
kojisu
položili
popravne
ispite,
nudi
se
ukupno
911
slobodnih
m'esta.
Naj—
veći
broj
mjesta
nudi
se
u
G
C—u,
gdje
za
graditeljsku
struku
trogodišnje
obrazovanje
mjesta
ima
za
183
učeni—
ka,
a
za
istu
struku
četvero
odišnje
obrazovanje
za
još
78
đaka.
ak
115
mjesta
nudi
se
za
struku
skraćeno
na-
zvanu
strojo-brodo
trogodišnje
ob-
razovanje,
a
TŠC
ima
još
i
74
mjesta
za
drvoprerađivačko
područje
rada.
Za
prometnu
je
struku
nepopunjeno
126
mjesta,
a
za
pomorsku
84.
Slobodna
mjesta
đacima
se
nude
još
i
u
poljop-
rivrednoj
(76),
prehrambenoj
(80),
ve--
terinarskoj
(10),
administrativnoj
(24),
kemijskoj
(1),
obradi
kože
(39),
te
u
matematičkoj
struci
u
MlOC-u
(21).
Rangiranje
kandidata
obavit
će
se
na
isti
način
kao
i
u
proteklom
roku,
a
rang-lista
bit
će
objavljena
30.
kolo-
voza
u
8
sati.
Istoga
dana
obavljat
će
se
i
upis
(od
8
do
12
sati).
L.V.
KRIZNI
ŠTAB
KAŠTELA
POZIVA
GRADANE
DA
NE
NASJEDAJU
DEZINFORMACIJAMA
laž
o
napadu
na
Kašlela
Jučer
je
ponovno
Krizni
štab
općine
Kaštela
imao
izuzetno
težak
zadatak
da
smiruje
paniku
među
kaštelanskim
pučanstvom.
Naime,
tijekom
jutra
»pukla«
je
u
Donjim
Kaštelima
vijest
da
će
točno
u
10.00
sati
otpočeti
zračni
napad
na
Kaš-
tela.
Naravno,
od
napada
nije
bilo
ništa,
a
očito
je
da
je
bila
riječ
o
još
jednoj
smišljenoj
dezinformaciji
iz
arsenala
antihrvatskoga
propagandnog
rata.
Stoga
iz
Kriznog
štaba
upozoravaju
građane
da
ne
nasjedaju
uličnim
pričama
i
»pouzdanim
informacijama<<
te
da
u
svakoj
prilici
zadrže
mir
i
pribranost.
Napo—
minje
se
da
vrijede
isključivo
službene
informacije
koje
javnosti
upućuje
Krizni
štab.
Osim
toga
kaže
se
da
postoji
razrađena
shema
uzbunjivanja
za
svaku
vrstu
napada,
a
o
njima
se
upozorava
samo
na
jedan
način
sirenama
i
crkvenim
zvo—
nima.
Prema
tome,
prije
nego
što
se
čuju
općepoznati
zvučni
signali
za
napad,
ni-
je
potrebno
stvarati
paniku
niti
poduzimati
bilo
koje
radnje.
Naravno,
pretpostav-
lja
se
da
su
građani
već
postupili
prema
uputama
koje
su
im
dostavljene
još
prije
mjesec
dana,
u
kojima
stoji
koja
su
mjesta
najpogodnija
za
sklanjanje
te
da
se
ta
M.Jč.
mjestra
unaprijed
pripreme
za
slučaj
napada.
UZNEMIRENOST
GRADANA
ZBOG
I5-MINUTNOG
PREKIDA
TV—PROGRAMA
»
ADRESIRANO
NA
GRADSKU
Odašiljač
je
NEMAM
VEZE
»udarila«
slruja
direktno
Prekjučerašnji
iznenadni
prekid
emitiranja
prvog
i
dru-
gog
programa
HTV
na
biokov-
skim
kanalima
9
i
41
te
s
repe-
titora
na
Vidovoj
gori
koji
te]
signal
prenosi
izazvao
je
veli—
ko
uznemirenje
naših
sugrađa-
na
i
užario
telefonske
brojeve
odašiljača
na
Biokovu
i
Labiš-'
tici.
U
situaciji
kada
se
rat
pro-
tiv
Hrvatske
primakao
na
sam
prag
Splita,
bilo
je,
naime,
lo-
gično
zaključiti
kako
je
pojava
snijega
na
TV-ekranima,
upra-
vo
u
trenutku
kada
je
trebalo
početi
emitiranje
trećeg
dnev-
povezana
nika,
s
SMB-silama.
Uz
to,
prekid
emitiranja
trajao
je
čitavih
pet-
naest
minuta,
što
je
doista
ne-
uobičajeno.
Kako
nas
je
infor-
mirao
Dražen
Kolar,
rukovodi-
lac
Odašiljača
i
veza
u
Splitu,
iskakanje
Biokova,
barem
ovaj
put,
nije
imalo
nikakve
veze
s
ratnim
operacijama.
Odaši-
ljač
je,
naime,
prestao
emitira"-
nje
zbog
strujnog
udara
koji
ga
je
izbacio
iz
mreže,
a
zatim
je
zakazala
i
automatika
na
ag-
regatu,
koji
se
inače
pali
minu-
tu
nakon
prekida
struje,
pa
je
tehničarima
terban
petnaes-
tak
minuta
da
ga
pokrenu
M.Š.
ručno.
5
VOJS/(O/I/l
Dana
25.
8.
1991.
godine
u
prvom
Dnevni-
ku
HTV—a
emitiran
je
reportažni
prikaz
stanja
u
Sinju
i
pri/og
koji
je
novinarka
Heni
Erceg
snimi/a
u
podrumu
Ulice
lovrečkih
žrtava.
Tom
je
prilikom
izjavu
dala
gospođa
Renata
Asa-
nović,
rođena
P/etikosić,
u
čijem
je
naručju
bi-
la
sedmom/esečna
beba.
Javnost
Hrvatske
čula
je
izjavu
gospođe
Renate,
koja
je
neopravdano
napa/a
moju
kćer
riječima
:
»Dok
njen
otac
na
nas
baca
mi-
ne
i
granate,
ona
se
krije
evo
ovdje
među
na-
ma.
«
Ta
lažna
izjava
jako
je
uvrijedila
cije/u
moju
familiju,
a
meni
kao
čovjeku
nanijela
ne—
mir,
stvori/a
neugodnost
među
susjedima
i
ši-
re,
pri
čemu
mi
je
neposredno
ugrožen
život.
Ja
sam
u
mirovini
od
1.
4.
1989.
godine.
Od
tada
nemam
nikakve
veze
s
vojskom,
osim
što
redovno
primam
ono
što
sam
i
zaslužio
(mirovinu),
a
to
mogu
potvrditi
svi
oni
s
kojima
živim,
moje
komšije,
MZ
Trstenik,
MUP,
Stre—
ljački
savez
općine
Split,
i
svi
oni
koji
me
po—
znaju.
Poručujem
cijelom
narodu
Hrvatske
da
bude
sretan
što
ima
ovakvu
fam/iju
i
neka
se
ne
boji
mojih
mina
i
granata
jer
ja
i
svaki
član
moje
porodice
nečemo
nikada
posegnuti
na
naš
narod,
naše
oružje
je
biti
krajnje
iskren,
čovjeka
gledati
čovjekom,
krajnje
poštivati
za-
kone
i
društvene
norme
gdje
god
bio
na
ovoj
zemaljskoj
kugli.
Slobodan
LUKIĆ
\
F
U
moru
tužnih
i
mučnih
vijesti
ko-
načno
i
jedna
lijepa.
Jučer
je,
poslije
nekoliko
uzastopnih
najava,
napokon
obavljen
tehnički
pregled
stanova
na
Žnjanu.
Općinska
komisija
izišla
je
na
teren
pregledavši
309
davno
završe—
nih
stanova
u
dva
stambena
bloka,
što
su
ih
pod
radnom
šifrom
4A
izveli
građevinari
splitskih
poduzeća
»Kon-
struktor«
i
»Ivan
Lučić
Lavčević«.
Time
je
okončana
Višemjesečna
Golgota
za
oko
tisuću
budućih
sta-
nara
ovoga
naselja
koji
su
trebali
useliti
još
prije
godinu
dana
da
nije
bilo
komunalnih
problema
zbog
kojih
_su
stanari
bili
spremni
čak
i
na
silu
GODINU
DANA
KASNIJE
OD
PREDVIDENOGA
ROKA
Žnjan
pred
useljenjem!
ući.
Istodobno
su
kulminirali
i
proble-
mi
vezani
uz
plaćanje
stanova,
po-
tencirani
sve
manjom
mogućnošću
firmi
da
izmire
zaostale
dugove
u
ime
svojih
radnika
kojima
su
dodijelile
stanbve.
S
druge
strane,
isti
ti
radnici
nisu
imali
gotovo
nikakve
šanse
da
iz
vlastita
džepa
podmire
potraživanja
dvaju
općinskih
fondova
u
stambe-
nom
i
komunalnom
gospodarstvu.
Obustava
izdavanja
stambenih
kredi—
ta
od
strane
banaka,
istopila
je
njiho—
vu
veliku
volju
i
spremnost
da
se
osobno
angažiraju.
Tako
će
zbog
ne-
plaćenih
računa
danas
ipak
biti
i
onih
koji
neće
moći
dobiti
ključeve
novog
stana.
Posebna
je
priča
plaćanje
izvođa-
ča
za
izvedene
radove.
Naime,
ni
»Konstruktor«
ni
»Lavčević«
dobrim
djelom
nisu
isplaćeni
za
ugovorene
poslove
na
Žnjanu,
što
oba
izvođača
dovodi
u
tešku
situaciju.
Prijetnju
da
će
u
slučaju
neizmirenja
dugova
od-
izvršiti
primopredaju
objekata,
biti
građevinari
ipak
neće
ostvariti.
Samo
zbog
stanara,
rekoše
nam
na
gradi—
lištu,
predat
ćemo
ključeve
stanova
jer
bi
u
protivnom
»buletu«
platili
oni
koji
zaista
nizašto
nisu
krivi.
Dokle
će
se
čekati
da
Žnjan
bude
plaćen
kako
je
bilo
i
ugovoreno,
za
sada
nitko
ne
zna.
Znamo
samo
toli—
ko
da
su
izvođači
na
poslušnost
bili
prisiljavani
i
prijetnjom
zamrzavanja
započetih
radova
na
objektu
1A,
či4
me
bi
izgubili
dio
uloženih
sredstava
za
pripremu
gradilišta.
A
to
je
luksuz
koji
si
u
ovome
trenutku
ne
mogu
priuštiti.
B.
G.
J