Stu-onu
16l
SPLIT,
SUBOTA,
6.
PROSINCA
1969.
GODINE
W
Broj
7702
\
P
6
sl...!
ED
Nga
Ei
v
lux-E
s
TI
Saonćenie
Viieća
ministara
'
NATO
nih
principa.
Ti
principi
su:
»su—
verena
jednakost,
politička
ne-
zavisnost,
teritorijalni
integritet
zemalja,
pravo
svak-og
naroda
da
sam
odlučuje
o
svojoj
buduć—
rješavanje
nosti,
sporova,
nemiješanje
u
unutraš—
nje'stvari
drugih
zemalja
društveni
obzira
na
politički
i
režim,
odricanje
od
prijetnji
si-
lom
ili
upotrebe
sile«.
miroljubivo
bez
,
ti
da
U
deklaraciji
se
kaže
svuda
principi
još
uvijek
nisu
Svako
način.
tumačeni
na
isti
stvarnoli
trajnije
poboljšavanje
odnosa
između
Istoka
i
Zapada
tih
podrazumijeva
principa
bez
uvjeta
i
rezervi,
na—
glašava
se
u
deklaraciji.
poštovanje
»Vijeće
ministara
kaže
se
Altlafnt-
dalje
u
skog
pakta,
deklaraciji,
proučilo
je
do
de—
talja
različita
pitanja
koja
mo'—
gu
birhi
predmet
ispitivanja
i
eventualnih
pregovora
sa
So—
drugim
vjetskim
zemljama
istočne
Evrope.
Savezom
.i
u
TANT
ZJFIIIIDUŽENJE
BORAVKA
SNAGA
UN
,
NA
CIPRU
'
mjeseci
NEW
YORK,
5.
XII
(Router)
Generalni
sekretar
UN
U
Tant
preporučio
je
da
se
za
još
šest
mandat
snaga
UN'
na
Cipru.
Svoj
pri-
jedlog
U
Tant
je
obrazložio
ti-
me
»štogse
još
ne
vidi«
rješenje
spora
između
grčke
i
turskeza-
jednice
naotoku.
produži
Brojni
.
kontakti
Miiatovića
u
Rimu
Rim,
5.
XII
(Tanji—ig)
__
Carlom
Član
Izvršnog
biroa
Predsje—
dništva
SKJ
Cvijetm
Mijato-
načelnika
o—'
vić
i
zamjenik
djeljenja
za
međunarodne
ve-
ze
Predsjedništva
,
Luka
Sol—
dić
vodili
su
u
Rimu
razgovo—
re
sa
članovima
direkcije
KP
Italije
Giorgiom
Napolitanom
Pred—
i
također
stavnioi
SKJ
su
se
generalnim
sekreta—
sreli
sa
rom
KP
Italije
Luigijem
Don—
gom.
,
Mijatović
i
Soldaic'
su
danas
generalnim
razgovarali
i
sekretarom
Socijalističke
par—
tije
de
Martinom.
Francesoorn
Galuzzijem.
Italije
sa
.
_
U'LBRICHT
Žlšovoulu
s
REZULTATIMA
01200-
VORA'
u
MUSKVI
BERLIN,
5.
xn
(UPI)
.—
Prvi
sekretar
CK
JSPN
i
predsjednik
Državnog
savjeta
DRNJ
Walter
Ulbricht
izjavio
je
danas
po
po-
vratku
iz
Moskve
da
je
vrlo
za-
dovoljan
rezultatima
sastanka
najviših
predstavnika
sedam
is-
točnoevropskih
zemalja:
U
izja-
vi
partijskom
lis-tu
»Neues
Deut-
schland—«
Ulbricht
je
pored
osta-
log
rekao:
.
»Za
narod
DR
Njemačke
zna-
jednoglasno
čajno
je
to
što
je
saopćeno
da
sve
države
treba
da
uspostave
odnose
sa
DRN]
na
bazi
ravnopravnosti
i
među—
po-
narodnog
prava,
i
da
sve
stojeće
evropske
državne
grani-
ce,
uključujući
tu
i
granicu
Odra
—Niisa,
treba
da
budu
priznate
kao
defi—nitivno
i
nep-ovredive«.
Bruxelles,
5.
XII
(AFP)
zemalja,
——
Vijeće
ministara
Atlantskog
je
da
su
za
pakta
potvrdilo
smanjenje
napetosti
i
jačanje
mira
u
Evropi
i
čitavom
svije—
stvarnog
tu,
značajne
_mjere
koje
su
u
skladu
razoružanja
a
s
sigurnošću
svih
čije
bi
poštovanje
bilo
garanti—
rano
odgovarajućom
međuna—
rodnom
kontrolom.
U
saopće—
nju,
objavljenom
danas
pred—
večer
u
Bruxellesu,
ističe
se
da
su
ministri
zemalja
Atlan—
tskog
pakta
povoljno
ocijenili
.početak
razgovora
u
Helsinki—
ju
o
ograničenju
nuklearnog
naoružanja.
Oni
su
također
iz-
razili
povodom
zbivanja
u
oblasti
Mediterana
i
potvrdili
konsulti—
ranja
o
ovom
pitanju.
zabrinutost
potrebu
Na
kraju
saopćenja
se
kaže
da
zemlje
Atlantskog
pakta
neće
smanjivati
svoj
vojni
po—
_
tencijal
sve
dok
ne
bude
zak—.
'
ljučen
sporazum
o
međusob—
nom
smanjenju
snaga,
na
Isto-
ku
i
na
Zapadu,
uravnoteže—
nom
u
pogledu
obima
i
tempu
smanjenja
i
na
način
koji
bi
omogućio
da
se
sigurnost
oču-
va
na
sadašnjem
nivou.
saopćenja
Pored
.kratkog
o
zasjedanju,
Vijeće
ministara
i
Atlantskog
pakta
usvojilo
je
posebnu
deklaraciju
o
stavovi-
ma
prema
najvažnijim
medu—
narodnim
pitanjima.
Na
kraju
zasjedanja,
objavlje—
»
na
je
deklaracija
u
kojoj
se
pod-
vlači
da
osnovni
problemi
“koji
se
postavljaju
u
Evropi
mogu
bif
“ti
riješeni
samo
na
bazi
određe-
__
Vrijeme
,danas
,
Oblačno
ipovremene
oborine.
U
sje-
vernom
i
srednjem
Jadranu
jaka
bura,
a.
u
južnom
istočni
:
jugoistočni
vjetar.
Tokom
dana.
u
skretanju
na.
buru.
More
valovito.
Temperatura
u
padu.
«.
ž
3
r+4
_
'oKmn
+1
'
*.IUČERAŠNJE
TEMPERATURE
U
13
SATI
ibéhlk'
ju,,
df'o
CSPL—lTeMofjon
+12
4—11
\
oPcllogruže
+13
Dubrovnik
“55555«.»..
b\\\\\\\\'vá
A
%
T
E
L
E
V
I
Očekuje
se
da
će
se
Vijeće
si-
gurnosti
sastat-i
u
utorak
i
raz-
motriti
prijedlog
generalnog
se-
kretara.
17.23
Najava
17.25
Vijesti
17.30
Kronika.
*
susan
&.
PROSINCA
Šire
se
1
0001700
0110101
17,45
»Vrti
se
vreteno«,
emisija
narod-
ne
muzike
18.15
'
»Veliki
skitač«,
omladinska.
'TV-i-
gra,
II
dio
19.15
Karavan
9.25Najava
programa
1
Vijesti
9.30
Emisija
narodne
muzike
*
15.30
NEDJELJA,
7.
PROSINCA
službi,
u
kome
je
učestvovalo
oko
pola
milijuna
osoba,
zavr—
šen
je
danas.
*
službenici
Javlja
se
također
da
bar—
nastavljaju
karski
48-satni
štrajk.
Banke
će
osta—
ti
zatvorene
sve
do
utorka
jer
se
nedjeljom
ionako
ne
radi,
a
u
ponedjeljak
je
talijanski
nacionalni
praznik:
Široka
lepeza
štrajkova
do—
;
tekla
je
također
i
bolnice
koje
u-operacione
sale
primaju
sa—
mo
hitne
slučajeve.
ž
10.05
Poljoprivredna.
emisija.
10.50
Prepagandni
intermeco
10.55
»Rijeka
slonova.—«,
repriza.
emisije
za
djecu
_
11.40
»Novi
doživljaji
Huckleberry
Fin-
-
na«.
serijski
film
za.
djecu
film
12,05
»Gradić
Peyton<<
_—
serijski
13.05
Nauka
i
mi:
»Istražujući,
Jadran«,
repriza
13.35
Najava
programa
14.00
Karate:
Jugoslavija
Francuska,
filmska
reportaža
15.00
Šahovske
kombinacije
*
19.45
Prospekt
20.00
TV-dnevnik
20.30
Propagandni
intermeco
20.35
TV—magazin
21.35
»Pet
ubojica<<,
engleski
igrani
film
23.05
Jučer,
danas,
sutra.
i
Odjava
pro-
grama.
roslava
50-godišnjice
Jugoslaven—
s
og
olimpijskog
komiteta,
mgtsc.
snimka.
,
16.30
Prijenos
jednog
sportskog
doga.—
đaja.
18.15
»Pucanj
bičaw,
američki
igrani
film
19.45
'TV-prospekt
20.00
TV—dnevnik
20.30
Propagandni
intermeco
20.35
»Zaobilazni
,Arčibald«,
,humoristi-
21.25
21.40
22.10
čka
emisija
Videoton
Nedjeljni
sportski
pregled
Jučer,
danas,
sutra.
i
Odjava.
pro-
grama
.
MDLDTDV
l—IIIIKOJAN
u
PDČASNDI
STRAŽI
Ž
KRM
0001
VDHDŠILDVA
_
M
oskva,
5.
XII
(Tanjug)
'
,
U
počasnoj
straži
kraj
odra
Klimenta
Vorošilova
čije
je
tijelo
izloženo
u
dvorani
Doma
saveza,
danas
su
se,
između
ostalih,
nala-
zili
Vjaceslav
Molotov
i
Anastas
Mikojan,
nekadašnji
dugogodiš-
nji
sovjetski
partijski
i
državni
rukovodioci.
'
?
RADIO-ZAGREB
SUBOTA
4.30
Vijesti
4.33
Jutarnji
miu—
zički
program
—_—
5.15
Jutarnji
in-
formator
5.25'
Jutarnji
muzički
program
—-
6.00
Vijesti
—-
6.012
Ju-
tarnji
muzički
pro-gram
6.15
Jutarnja
kronika
——
6.30
Jutarnji
muzmkl
program
—-
6.50
Pregled
emisija
——
7.00
Vijesti
7.03
Ju—
tarnji
muzički
program
7.30
Dobro
jutro,
djeco!
8.0'0
Vijesti
8.05
Zabavni
muzički
interme—
co
——
8.15
Školski
radio
9.00
Vijesti
—-
9.03
Za
vaš
odmor
«—
10.00
Vijesti
10.02
Tribina
slušalaca
—-
10.15
Opereta
i
revi-
.-
ja
-—
11.00
Radio—magazin
11.15
Popodnevni
koncert
12.00
Vije-
sti
—-
12.02
Dogodilo
se
na
dana-
šnji
dan
—-
12.12
Po
vašem
izbo-
ru
-—
13.00
Vijesti
—-
14.02
Radio-
—magazm
za
pionire
14.30
Ko-
morni
intermeco
14.45
Pregled
emisija
——:15.00
Dnevne
novosti
15.30
Zabavno
i
praktično
4—
16.00
Vijesti
—-
16.02
Suvreme-
ne
teme
16.15
Iz
opere
u
ope-
ru
17.00
Vijesti
17.07
Orkes—
tralni
intermeeo
17.30
Mužika
vam
priča
18.00
Rasprodaja
muzičkih
noviteta
18.30
Iz
na—
roda
za
narod
19.00
S
muzikom
na
vikend
19.30
Dnevnik
20.00
Subotom
uveče
22.00
Kro—
,
nike
dane
22.15
Našim
grada—
nima
u
svijetu
24.00
Vijesti
0.05
A
sad
Nezaboravne
2.00
3.00
Za
svakog
4.00
U
revijskom
tonu.
zaplešimo!
melodije
po
nešto
——
SUBOTA
14.00
Danas
na
Radio—Splitu
14.02
Za
početak
—-
muzički
a-
peritiv
——
14.30
Dnevnik
14.50
Reklamni
izlog
15.45
5
pozor—
5
nice
i
ekrana
——
16.05
Danas
muzičkom
omladinom
16.58
Da
vas
podsjetimo
1
do
viđenja.
NEDJELJA
J11.00
Kulturna
panorama
—-
11.15
10.02
Muzika,
muzika,
muzika
11.00
Kulturna
panorama
—-
11.15
Operna
matineja
12.00
Nedjelj—
ni
reklamni
izlog
—-—
12.30
Bračke.
kronika
-——
rek—
lamni
——
13.00
Dnevnik
13.15
Jugoton
za
vas
13.30
Zaželjeli
ste—poslušajte!
-—
Spotrski
prijenos
Vojvodinag.
12.40
Nedjeljni
»Hajduk«
nastavak
izlog,
spekt
—-
15.30
Vedre
melodije
—»
16.00
Za
vas
pjevaju...
—-
16.30
Dubrovačka
kronika
16.35
Va—
ma
za
razonodu.
!
NEDJELJA
.
12
privatne
10.35
Pjevaju
Sedam
boja
ljubavi
10.00
Pregled
programa.
——
10.05
Zabavne
melodije
(Komercijalne
za
obavijesti)
.
11.00
Muzičke-literarna
e-
vas
.
misija:
gramoteke:
11.30
Portret
sedmice
——
12.00
Podnev—
ni
koncert:
Leoš
Janaček:
Sin—
fonietta
-—
12.30
Koncert
po
že—
kod
ljama
—-
13.00
Na
posjedu
kundurica
——
13.10
11
dio
koncerta
13.30
po
Iz
Verdijeva.
Dnevnik
stvaranja
između
Traviate
i
Ai—
de
15.00
Vama
za
razonodu
——
15.30
Laka
muzika
16.00
Za
vas
pjevaju
.
slušalaca
14.00
željama
.
.
RADIO-ZADAR
'
13.00
Najava
programa
—-
13.02
Vijesti
13.07
Prodavačica
ljubi—
čica
——-
13.30
Iz
melodije
u
melo—
»Zorajnicw
diju
-—
13.50
1IŽIas'tuplLa1
——
14.20
Muzi
&,
re'
ame.
o
avi—
Cestitke
i
pozdravi
jesti
'—
14.50
14.30
Dnevnik
14.50
EPP
——
15.30
Dnevnik
-—-—
15.45
Čestitke
slušalaca
—-
Noviteti
1
pozdravi,
zabavna
muzika
——
15.00
Želje
za
vašu
gramoteku
——
Radio-pro—
16.20
Odjava
programa.
SUBOTA
\
vwmwavavaauwwwwawwmm:
%
tisuća
(Reuter)
Rim,
5.
XII
——
Štrajkačkom
pokretu
u
Italiji
koji
traje
već
nekoliko
mjeseci
pridružilo
se
“danas
i
oko
tri—
viših
činovnika.
deset
Štrajk
činovnika
koji
su
noza—_
vlade
dovoljni
oklijevanjem
da
uvede
reforme
u.
admini-
.Lraciju
paralizirao
je.
različi—
te
institucije
talijanske
vlade
ministarstvo
,
među
kojima
_i
vanjskih
poslova.
U
međuvremenu
ministar
ra-
da
Carlo
Donat
susreo
se
sa
predstavnicima
sindikata
me—'
talske
industrije
u
nastojanju
da
se
pregovorima
uklone
ne-
suglasice
između
radnika
i
'po—*
slodavaca
oko
povećanja
plaća
i
loljih
radnih
uvjeta.
Štrajkovi
i
vrenje
u
metal—
skoj
industriji,
koja
zapošlja-
va
oko
1,300000
radnika,
i
či—
ji
su
proizvodi
ključna
stavka
u
talijanskom
izvozu,
prouzro—
kovali
su
već
do
sada
značaj-
ne
gubitke
talijanskoj
privre-
'
dl.
Veliki
trodnevni
štrajk
slu-
žbenika
»i
radnika
općinskih
110
GARA'I'IR
POVOLJNlI-
KUPOVINU—
'
Tužnim
srcem
javljamo
rodbini,
prijateljima
i
znancirna
da
je
tragično
preminuo
u
21.
godini
života
naš
nikad
neprežaljeni
|
ANTE
BEBIČ
MllE
Pogreb
milog
nam
pokojnika
obavit
će
se
u
Muću
Gornjem
'7.
XII
u
10
sati.
Autobus
kreće
sa
parkirališta
kod
Općine
u
9
sati.
OŽALOSĆENI:
otac
Mijo;
majka
Mara;
vjerenica
Ana;
sestre
Kata
i
Ivanka
(odsutna);
braća
Mate,
Ivan,
Jozo,
Jure,
Nedjelj-
ko
i
Vlado,
nevjeste
i
zetovi
te
ostala
mnogobrojna
rodbina.
'
“.DALMATINSKI
vomč
\nALMArmsm
v_omč-
mmarmsm
vomč
DALMATINSKI
vom'č
_DALMATINSKIVODIĆ
Č
Wu.-JW.“
-
NARODNO
KAZALIŠTE
Subota,
6.
XII
u
20
sati:
PO-
BUNA
NA
»CAINEU«,
drama
Gostuje
Emil
Hermana
Wo—uka.
».Ciro
Kutijaro.
»v1adimir
Nazor«.
Gamulin—«
Ulaznice
su
podijeljene.
Za_
gimnaziju
i
Nedjelja,
7.
XII
u
17
sati:
PO-
BUNA
NA
>>CAINEU<<,
drama.
od
Gostuje
Emil
Hermana
Wouka.
nedjelja.
Kutijaro.
Sve
ulaznice
po
5
dinara.
Popularna
jugosla-
»LJU
BAV
KINA
CENTRAL
——
premijera
,
venskog
kolor
filma
1
PONLKA
PSOVKA«.
U
gl.
u—
logama:
Boris
Dvornik,
Ružica
i
SOKiĆ.
Početak
u
16,
20.30.
Blagajna
u
subotu
u
14,
u
nedjelju
u
15
sati.
Pretprodaja
samo
u
nedjelju
od
9—10.30.
18.15
premijera
američkog
kolor
filma
»ZAROBLJENI
U
ulogama:
PUSTINJI<<.
U
gl.
Džems
Stjuart,
Ernest
Borgnin.
19.30.
Blagajna
Početak
u
17
i
-
u
15.
Pretprodaja
u
kinu
»l
rjan«
od
9—10.30.
SPLIT
-—
filma
danskog
BALKAN
——
premijera
»CRIJEP,
ŽENE,
kolor
SEKS«.
Početak
u
16,
18.15
i
20.30.
Blagajna.
u
subotu
u
14,
Pretprodaja
u
nedjelju
u
15.
samo
u
nedjelju
od
9—10.30.
MARJAN
——
premijera
francu-
skog
kolor
filma
»PRVO
IS-
ulozi:
Natali
KUSTVO—<.
U
gl.
Delon.
Početak
u
subotu
u
16,
18,
i
20,
a
u
nedjelju
u
16,
18.15,
i
20.30.
Blagajna
u
subotu
u
14,
Pretprodaja
u
nedjelju
u
15.
samo
u
nedjelju
od
9—10.30.
filma
TESLA
-—
premijera
američkog
»LEGIJA
STRA-
kolor
18.15
1
NACA«.
Početak
u
16,
20.30.
Blagajna
u
subotu
u
14,
Pretprodaja
u
nedjelju
u
samo
u
nedjelju
od
9—10.30.
15.
MATINEJA
U
SUBOTU:
TESLA
—-
»PRVO
ISKUSTVO—«.
tak
u
10.
Blag.
u
9.
Poče-
'
PREDPREMIJERA
U
SUBOTU:
MARJAN
u
22.15
i
TESLA
u
22.45:
američki
kol-or
film
»O—
PASNIJE
0D
MUŠKARACA«.
Elke“
Zomer,
U
gl.
ulogama:
Silva
Košćina.
MATINEJA
U,
NEDJELJU:
TE—
SLA
u
10
1
MARJAN
u
10.30
i
14
sati:.
»OPASNIJE
0D
MUŠ—
KARACA«.
Blagajna
u
9,
odno-
'
sno
u
13
sati.
Kino
Doma
JNA
Američki
film
u
koleru:
»U
ZEMLJI
PA-
TULJAKA«.
Gl.
uloge:
Walter
Brennan,
Metthew
Gerber,
Ka-v
ren
Dotrice.
Početak
predstava:
16.30
1
18.30.
Američki
kolor
film:
»POVRA—
TAK
REVOLVERAŠA«.
Gl.
u-
loge:
Robert
Taylor,
Ana
Mar—
Moris
Nills.
tin,
Chab
Evert,
Početak
predstave:
20.30.
Bla—
gajna
u
15.30.
.
BZBATNA—
VRATA«
'
KINOTEKE
prikazuje
americki“
vestern
film
»JAHAĆI
OSVE—
TNICI«.
U
gl.
ulozi:
Glen
Ford.
Početak
predstave
u
16,
18.15
1
20.30
sati.
Blagajna
u
15
sati.
DEZURNE
LJEKARNE
Subota:
»Varoš-Meje«
——
Mar—
-
Gradska
ljekarna
montova
2.
Nedjelja:
Narodni
trg
16.
AUTOBUSI
1
1
6.
20
18
1.15
18.30;
12.
14
1
17.30'19.
Iz
SPLITA'
ZA
TRST:
petkom
u
20,
svakodnevno
u
21.30
1
22;
za
za
LJUBLJANU
u
PULU
u
8,
20.30
1
21;
za
ZAGREB
u
8.30,
16.30
1
18.30;
za
RIJEKU
u
2.30,
7.
7.30.
8.
9.
10,
11,
13.
15.
16.30,
18.
18.30,
20.30.
21.
21.301
22
sati;
za
12.30
preko
ZADAR
11.5.
sati:
za
16
Benkovca
13.30,
1
11.30.
ŠIBENIK
u
7.30;
za
22.45;
za
BAR
\:
1
18;
za
KOTOR
'I'ITOGRAD
u
8
u
10.05;
za
DUBROVNIK
u
1.15,
4.15,
5,
6,15,
7.
7.30,
8,
10.05.
11,
12,
13,“
14,
15.
17.
18
1
21;
za
BANJU
LUKU
u
6:
za
SARAJEVO
preko
Livna
u
6
a
preko
Mostara
u
7.05,
9.30.
21.30
1
22;
za
MOSTAR
u
7.05,
16,
8,
21.30
1
22:
za
LIVNO
u
6.
13.
16;
za
GLAMOC
u
6:
za
“IMOTSKI
u
7.15.
7.30,
8.
10,
12.12.30,
13.30.
14,
14.30.
1?
1
20.05:
za
METKOVIĆ
u
0.45.
“1.30,
9.30.
11.30,
13.15,
14.30,
16.
18,
21.30
1
22;
za
VRGORAC
u
6.45.
7.05
1
13;
za
SLIVNO
u
8
1
14;
za
KNIN
u
5.
5.30.
10,
12.30,
15.30
pre-
ko
Drniša
1
17;
za
STARI
GRAD
na
Hvaru
u
13.40;
za
MURTER
u
14.30
sati.
VLAKOVI
,
14.30.
13.15.
13.30,
9.30,
12.
..
.
,
ODLAZAK
ZA
ZAGREB
(preko
Bihaća)
u
11.
u
15.
u
20.16
sati.
Preko
Oštarije
u
20.05
1
21.04.
ODEAZAK
ZA
BEOGRAD:
u
19.11
1
u
19.40
sati.
DOEAZAK
rz
ZAGREBA:
\:
6.
u
0.40.
u
7.42.
u
12.30.
u
13.14
I
u
17.22
sad.
DOLAZAK
tz
BEOGRADA:
u
7.29
1
12.05
sati,
brzi.
DOLAZAK
Iz
mm:
u
6.30
u
8.41.
u
17.15
1
u
22.20
sati.
ODRAZAK
ZA
KNIN!
u
7.30.
u
14.24.
u
20.29
1
u
2.07—sa11.
AVIONI
ODLAZAK
:
Za
ZAGREB
svaki
dan
u
7.20
1.
subotom
(:
11.50.
2
BEOGRAD,
ponedjeljkom,
u-,
tor
om.
srijedom,
petkom
1
ne-
16.45.
četvrtkom
u
16.
djeljom
(:
subotom
(:
19.30.
Za
DUBROVNIK
subotom
\\1
13.15
Za
R.IM
četvrtkom
u
11.
Za
BEČ
subotom
u
10.10.
Za
FRANKFURT
subotom
\:
11.50.
DOLAZAK:
.
Iz
ZAGREBA
svaki
dan
u
20.10
1
subotom
u
18.50.
Iz
BEOGRADA
ponedjeljkom,
utorkom.
srijedom.
petkom
1
ne-
djeljom
u
16.15.
četvrtkom
u
10.20.
subotom
!:
10.05.
iz
DUBROVNIKA
subotom
u
9.40.
Iz
RIMA
četvrtkom
u
15.20.
12
BECA
subotom
(:
12.45.
12
FRANKFURTA
subotom
u
18.50.
“BRODOVI
Za
HVAR.
KORCULU
1
DUB-
ROVNIK,
nedjeljom.
utorkom.
če-
tvrtkom
1
subotom
(_i,
8.30
sati.
Za
RIJEKU
nedjeljom.
poned-
'.
petkom
\:
srijedom
ljeljkcm,
18.30
sam.
Za
HVAR,
VELA
LUKU
1
[.A-
STOVO
svaki
dan
os1m
subote
1
sati.
a
subotom
nedjelje
u
13.15
u
14
sati.
Za
VIS
1
KOMIZU
svakl
dan
0-
sim
srijede
1
nedjelje
u
13.15
sati.
a
srijedom
\:
13
sati.
Za
BOBOVISCE.
ll/[I]..NU,
BOL,
VRBOSKU
svaki
dan
'
JELSU
\
osim
nedjelje
u
13:30
sati.
,
u
Za
SUTIVAN.
SUPETAR.
SPLI-
SKU.
POS'I'IRA.
PUCISCA
1
PO-
VLJA
svaki
dan
oslm
nedjelje
1
Cetvrt-
četvrtka
kom'
ide
1stom
rutom
samo
do
a
utorkom
1
subotom
Pučišća.
produžuje
do
Sumartina.
13.15
sati.
—Za
SLATINE.
STOMORSKU,
ROGAC.
OKRUK
DONJI,
VINI-
DRVEN'IK
MALI
1
VELI
SCE.
svaki
dan
osim
nedjelje
u
13
se.-
ti
(subotom
lde
1
u
_Maslinicu).
NEDJELJOM:
Za
Sutivan.
Supe-
tar
1
Postira
u
8
sati,
a
za
Slatine
t
Drvenik
Velj
u
17:20
sati.
TRAJEKTI
Za
Supetar
svaki
dan
u
8,
9.
sati.
Nedjeljom
1
17
14.30
9.
14.30.
151
18
sati.
12.30.
u
3.
"
Za
Stari
Grad
svaki
dan
8.30
1
13.30
sati.
Nedjeljom
u
8.
16
1
17
sati.
Nedjeljno
usputno
svraćanje
\:
Milnu
u
6
sati
samo
za
putnike.
Za
Sumartin
(iz
Makarske)
rad-
nim
danom
11
10
1
16.
Nedjeljom
u
16
sat!.
*
Za
Rogač
svaki
dan
u
16.30
sati.
KAŠTEL-STARI
Kino
»KAŠTELA«
»PAKAO
PACIFIKA«,
američki
film.
Po,-
četak
u
18.30.
I
'
«OBUSI
u
10.
4.20.
12
1
Split
Sinj
Split
4.45,
6,
9,
10.30.
13.
14.30.
15.30,
17
1
19
saobra-
11.
7.
ćaju
svakog
dana.
1
16
radnim
danom;
7.15.
14.30:
Sinj
Sinj
Duvno
8.40
svakog
dana
1
u
14.10
radnUn
danom:
Sinj
—-
Vrlika
'—
Knin
6.
11.
14
sati:
Sinj
Kamensko
14.10
saobraća
sa-
mo
radnim
danom:
Sinj
I—Ian
Trilj
Sinj
10.30.
14.45
radnim
Mostar
4.20.
danom.
Sinj
Irllj
Grab
.—
13.15
radnim
danom:
Slnj
Sinj
Ruda
6.
14.45
radnim
da-
nom.
srijedom
u
11
sat]
1
subo-
tom
(:
11
1
12
sati;
Smj
Cista
Provo
u
12
sati;
Sinj
——
Vrlika
(:
18
sam
radnrm
_danorn;
Smj
——
Bitelić
-—.Vr11ka
u
13.30
radnim
danom;
Sinj
'Košute
Trilj
u
5.
6.10.
8.30.
8.40.
10.
11.12.
12.30.
14.10.
16.30.
19.30.
20.30,
22.10;
Sinj
6.
8,
11,
12.30,
14.
Hrvace
u
5.
14.10.
15.30.
17.
18.
20.30
1
22.10.
'
TROGIR
%
Kino
'»PARTIZAN«
——
Japanski
film
»INVAZIJA
IZ
SVEMIRA«.
Početak
u
19-
sati.
.
DRNIŠ
Kino
»ZORA«
»KNEZ
RA
storijska
drama.
sati;
IMOTSKI
«,
_“
(nedjelja)
američki,
hi-
Početak
u
19
Kino
»SLOBODA«
-—
»VELIKA
POBUNA«,
OMIŠ
Kino
»BIOKOVO«
——
Američki
kolor—film
»TRAGOM
ZLOČINA«.
Početak
u
17
i
19.30
sati.
“Kino
“DOMA
JNA
——
U
subotu
talijan-
»NENORMALNI
TIP«,
ski
film.
U
nedjelju
»FURIJA
U
francusko-talijanski
BAJI.TI«,
film.
VRGORAC
Kino
»BIOKOVO«
(subota)
»OPERACIJA
GROM—«,
film.
Početak
u
19
sati.
američki
HVAR
.Kino
»MADECIRA«
——-
»NAP'RE—
DOVANJE
U
POZADIN'If.
Peče—'“
tak
u
19.30
sati.
TRAJEKTI
DRVENIK-SUCURAJ
Iz
Sućurja
svald
dan
u
7
1
15,
a
svaki
dan
u
Drvenika
isto
'
iz
91
168911.
Kino
»JADRAN«
—-
»Program
kratkih
filmova
Kinoteka
1«.
Po-
četak
u
19.30
sati.
'
ŠlBENlK
KINA
»SIBENIK«
-—
»KRVAVI
PO-
KER.«,
američki
vestern.
»TESLA«
——
>>NAJMLADI
DA—
ame—
NI
STANLIJA
I
0LIJA«_.
rička
komedija.
»20.
APRIL<<
»U
ZNAKU
REVORVERA«,
američki
vestern.
Predstave
počinju
u
18
i
20
sati.
DEZURNA
LJEKARNA
»Centrala«
u
Ulici
Borisa
Kid-
riča.
,Dežurna
DNZ,
telefon
2887.
Dežurna
služba
u
prostorijama
liječnička
služba
u
hitne
pomoći
upravne
zgrade
Medicinskog
94-
BRODOVI
.
centra,
telefon
»
Za
ZADAR
(
RIJEKU
petkom
u
21,35
sam
Za
SPLIT
1
DUBROVNIK
čet-
vrtkom
u
3.35
sam.
Za
VODICE
svela
dan
osim
ne-
14.45,
a
djelje
\)
nedjeljom.
srijedom
1
subotom
u
17.45
san.
5.30.“
12.45
9',
1
Za
PRVIC-LUKU.
ZLARIN,
SE-
PURINE
svem
dan
osim
nedjelje
u
9,
12.45.
14.45.
a
nedjeljom.
sri-
jedom
1
subotom
u
17.45.
Za
ZLARIN,
KAPRIJE
1
ZIRJE
svaki
dan
osim
nedjelje
u
12.45
sam.
VLAKOVI
7.03
Polazak
12
Sibenika:
u
2,30
za
u
Split—1411111.
14.43
za
Zagreb
-
veza
Marjan-
—ekspres
u
Perkovlcu,
u
19.45
za
Beograd,
0
20.36
za
22.25
do
Perkovlča.
Zagreb.,
u,;
'
za
Zagreb.
6.19
(radméln
una
Dolazak
u
Sibenik:
u
iz
vezu
Perkmnća
7.21
u
Zagre—
sa
beogradsl-nrm.
13.01
ba.
u
11.59
iz
Beograda.
12
Zagreba
Iz
Zagreba.
(Marjan-expres)
1
u
21.47
12
Split-
ta
'
Knlna.
AUTOBUSNE
VEZE
u
17.14
u
'
9.30,
5.15,
13.00.
8.00,
19.30.
ZA
RIJEKU:
8.00.
10.30,
22.55;
ZADAR:
7.00.
13.00.
16.00.
19.30.
22.55;
DUBROV-
11.30,
13.15,
24.15;
NIK:
5.15,
6.30.
9.30.
10.30,
SPLIT:
5.00.
11.30,
13.15,
14.55.
15.30.
17.30,
20.30,
24.15;
ZAGREB:,
19.30;
LJUBLJA-
19.30;
SIČRADIN:
9.20,
NU:
8.00,
10.30.
13.00,
14.30,
18.30;
ERVENIK:
.
14.30;
BENKOVAC:
14.30:
KZNIN:
19.00;
5.15.
_
KNIN—OICBAJ:
15.15;
ROGOZNI-
PR.]:NIOŠ-
CA:
13.45,
TEN:
16.30;
PIROVAC:
7.45,
9.45.
12.15,
17.30;
MURTER:
6.00,
8.00,
13.25.
10.30,
13.00.
14.45.
16.00,
20.00;
V0-
9.45.
DICE:
8.00.
10.30,
11.30.
12.15,
13.06,
13.25.
14.45.
16.00.
17.30.
18.30.
20.00.
12.30.
9.45,
11.40.
12.30,
16.30:
10.30,
12.00,
13.30.
8.00,
6.00,
7.45,
6.00.
6.30,
8.00,
ZADAR
KINA
Kino
»ZADAR«
—-
»RAT
I
MIR«,
II
dio,
sovjetski
film.
Po—
,
četak
u
18
i
20
sati.
Kino
»POBJEDA«
U
subotu
»DUGO
UMIRANJE
U
JEDNOM
DANU«.
engleski
film.
U
nedje-
lju
»PRVO
ISKUSTVO,
francu-
20
ski
film.
Početak
u
16.
sati.
DEŽURNE
LJEKARNE
13
i
>>DONAT«,
Pavlinovićeva
.
(sub
ota)
.
»VAROS«.
Tucovićeva
ul.
6
1
(vrši
noćnu
službu).
»VAROS«,
Tucovićeva
1
*(ned—
jelja).
AVIONI
'
Polazak
iz
Zadra
za
Zagreb:
ponedjeljkom.
srijedom
1
četvr-
tkom
u
16.45
1
nedjeljom
u
'1
sa-
Dolazak
u
ljkom.
16.15.
a
subotom
u
20.20
sati.
oonedje-
smjedom
1
četvrtkom
u
(;
Lagreba
četvrtkom.
Polazak
Iz
Zadra
za
Beograd:
petkom
1
utorkom.
subotom
u
10.30.
Dolazak
iz
Beo-
grada;
utorkom.
četvrtkom.
pet-
kom
1
subotom
u
9.20
sati.
AUTOBUSI
u
1.
20.
11,
9.
15.
11.30,
20.30.
10.
16}
8.30.
14.
11,
20
1
10.30,
18.
Split
7,
6.
Iz
Zadra
svakodnevno
za
Za—
greb
preko
Rijeke
1
Karlovca
u
20.30,
za
Zagreb
8.30.,9,
preko
Rijeke
1
Ljubljane
u
16
1
6.
21.30
sam
za
Rijeku
u
0.20,
12,
7,
21.30.
23.30
1
24
sata.
za
Pulu
1
Opatiju
12.30.
1
24
sata.
Za
Sibe-
12.
0.20.
3.30.
1
nik
11,
11.30.
12,
4.30,
5.
19.
13.
1.
22
sata.
za
Dubrovnik
u
1.
3.15.
4.30.
7.
8,
11.35.
14.15.
14.30
1
22
,sa-
1
Bar
22
ta.
za
Titograd
\:
sata,
a
za
Kotor
\:
4.30.
7
1
22
sa-
5.
13
1
14.
Gospić
ta.
Za
Knin
\:
u
12.30
(preko
Alana),
za
Benko-
vac
u
5.
5.30,
8.
11.30.
12.30,
13,
13.15,
5.15,
16.20.
17.
20.30:
Obrovac
u
14.30.
a
za
Pag
1
No-
13.15.
14
1
valju
u
14.30
sati.
14.
14.30.
15.30.
16.30.
17.15.
9,
10,
3.15,
4.30
8,
1,
2.
,
\13.
00000va
BRODOVI
.
Za
RIJEKU
(KORČULU-HVAR-
“SPLIT-ZADAR)
nedjeljom,
po-
)
petkom
nedjeljkom,
srijedom
u
8.30
san.
Za
Mljet
svalcl
dan
osim
nedjelje
u
13
sati.
VLAKOVI
Drag);
Za
HPT"
Za
SAhAJEVOI
u
6.30
putničku
9.25
brz)
(veza
zagreb.)
Beograd)
1
u
22.00
putnički:
Za
CAPLHNU:
(:
12.35putmčkl
(veza
Tuzla).
\:
14.36
brzi
(veza
Zagreb.
Maribor.
Ljubljana).
u
15.40er
(veza
Osl-
jek,
Beograd,
Novi
Sad.
Bud1m-
u
nožja
14.50
lokalni.
AVIONI
ZA
BEOGRAD:
Ponedjeljkomg
11.30
1
11.50
(12
Ti-
vta);
utorkom:
11,45;
srijedom:
16.05:
četvrtkom:
11.50
(iz
Tiwa);
'I'lvta);
(12
11.50
petkom:
11.30.
18.30:
ned-
subotom".
16.05;
17.20.
jeljom:
16.05
sati.
ZA
ZAGREB:
%
sati.
utorkom
u
7.40;
:
Ponedjeljkom
(:
7.00:
četvrtkom
7.00;
srijedom
(:
u
7.00»:
petkom
u
7.00:
subotom
\:
7.40:
nedjeljom
u
7.40
ZA
RIM:
srijedom
u
11.
0:
subotom
u
11,00
nedjeljom
\:
11.
0
sati.
ZA
ATENU:
Četvrtkom:
10.55.
DUBROVNIK
-
SPLIT
-
CIJA
subotom
\:
9.00
sati.
AUTOBUSI
VENE-
'
8.00.
8.30.
5.00,
Za
SPLIT:
u
2.
3.30.
6.00.
13.00.
7.00.
14.00.
15.30.
16.00.
17.00.
17.35.
18.30.
6.00.
22.00:
Za
ZADAR:
3.30.
16.00.
8.00.
5.00.
11.00.
22.00:
Za
RIJEKU:
3.30.
11.00.
11.00.
14.00.
15.30.
8.30.
5.00.
9.00.
\
17.00.
22.00;
19.00
17.00.
14.00.
17.30:
Z-a
TTTOGRAD:
u
6.00.
14.00.1530.
16.00.
16.00:
Za
15.30
1
Za
PULU:
3.30.
14.00:
Za
ZAG-
LJUBLJANU:
\:
21.00:
1
REB:
(:
(po-
Za
TRST:
u
17.00
1
u
15.00
nedjeljkcm.
srijedom
1
petkom):
Za
SARAJEVO:
u,
6.00
1
7.30
(pre-
ko
Tjentišta).
u
7.00
1
21.00
(preko
"Stoca).
u
9.25.
13.00
1
22.40
(preko
Metkovića):
Za
ULCINJ:
u
1.30.
i
17.30:
Za
BAR:
u
6.00.
7.30.
12.55.
12.00.
1
i
(preko
Cetinja)
)
OH.-
23.30
(preko
Petrovca):
RID:
u
1710:
Za
BEOGRAD'
u
18.00
4.15
(preko
Valjeva)
11
45
i
Za
SIOFOK
(preko
Titograda):
(ponedjelj.
(Mađarska):
Za
VELU
LUKU:
l
četvrtkom):
14
u
6.15
i
sati
(samo
radnim
danom):
Za
TRPANJ:
u
13
sati
(same
radnim
danom):
Za
METKOVIĆ:
u
5.00
1
13
30:
Za
HERCEG
NOVI:
u
6.15.
1
9.00.
20.30
(radnim
danom)
u
9.00
i
20.30
(nedjeljom
i
praznikom)
15.00:
Za
OREBIĆ“
\]
17.00:
Za
\STON:
u
19.30
(preko
Čačka)
u
5.00.
u
14.15
l6.00
17
45
13
00
Za
u
0
'
PLOČE:
Kino
DOMA
JNA
——
Domaći
film
u
koloru
»VIŠNJA
NA
TAŠ—
i
20
MAJDANU<<
sati.
NARODNA
LJEKARNA
Početak
u
18
Otvorena
svakog
dana
od
7
do
13
I
od
16
do
18
sati.
TRAJEKTI
Iz
Trpnja
svaki
dan
u
6451
12.30.
a
17
Ploča
isto
svaki
dan
u
-
91
14.30
sati.
LJEKARNA
Ram
svakog
dana
od
1.36
do
a
nedjeljom
12
u
od
I'!
do
10.30.
od
0
do
10
sad.
Dežurna
služba
u
stanu
apatekara
[za
grada
47-a.
TRAJEKTI
Iz
Korčule
svaki
dan
u
5.30.
8.30.
13.45.
15.15
1
17.30
sam.
a
12
10.30.
Orebica
isto
svaki
dan
u
7.15.
9.
11.30.
18
sati.
14.15.
17
1
VELA
LUKA
Kino
»VELA
LUKA<<
——
»GROF
ZAPA-
Austrijski
film
u'
koloru.
BOBI
UŽAS
DIVLJEG
DA«.
Početak
u
16
i
19.30
sati.
DEŽURNA
LJEKARNA
ljekarna
Narodna
filijala
otvorena
od
9
do
12
i
od
16.30
do
19.30
sati
AUTOBUSI
Vela
Luka
—-
Dubrovnik
svaki
13.30
sati.
Vela
Luka
dan
u
4
Blato
-
Korčula
svaki
dan
u
5.30,
9.30
1
19
sati
i
BLATO
NA
KDRČULI
NARODNA
LJEKARNA
Otvorena
“od
8110.12
1
od
16.30
do
19.30
sairl.
M&WM.WWWNJA-awu
'Mau'fu'f-H'FJHHNHA
'
KAŠTEL-GDMILICA
.....
Kino
»JUGOVIN'IL«
KA«.
Početak
u
19
sati.
»
_
l-ELŠA
.
'