'SOLIDARNOST
S
RU
BA
RATA
SRIJEDA,
28.
kolovoza
1991.
DALMACIJA
14
SLOBODNA
NAJBOTREBNIJA;
Pucn
ji
u
Murler
NOVCANA
pomoc
šenog
Žiravlja,
nekome
je
očito
stalo
da
strahote
Djelatnici
u
osnovnim
školama
izdvojit
če
jednod-
prljavog
rata
dovede
u
još
uvijek
mirni
Murter
lspaljivanjem
metaka
u
kuću
Murterina,
Hrvata,
umié
rovljenog
oficira
JNA
u
poodmaklim
godinama
i
naru-
nevnu
zaradu
u
Fond
kralja
Zvonimira
Prije
neki
dan
sa
dva
je
metka
\
u
tijeku
noći
pogođena
kuća
Dra-
gutina
Bašića
u
Murteru.
Jedno
je
zrno
prošlo
kroz
ciqu
kojom
je
za-
građen
prozor
na
nedovršenom
katu
zgrade,
drugo
je
udarilo
u
zidnu
žbuku
i
ukopalo
se
u
be—
ton.
Pucnji
nisu
prouzrokovali
šte—
desetak'vikendica,
na
meti
im
je
bila
i
nedovršena
kuća
Dragutina
Bašića.
Susjedi
su
ustali
i
taj
je
objekt
ostao
pošteđen.
Opet
no—
ću,
sada
se
na
njega
pucan
iz
da-
ljine.
Što
je
dalje
na
redu,
pita
se
Murterin
i
Hrvat,
umirovljeni
oficir
JNA
u
poodmaklim
godinama
i
na—
tu,
nitko
nije
ozlijeđen,
pa
incident
rušenog
zdravlja.
r
prijevoz
Najnoviji
kontingent
pomoči
upravo
je
pristigao
iz
prijatel-
jskoga
njemačkoga
grada
Her-
forda.
ovaj
put
morem
iz
talijan-
skoga
grada
Ancone.
Riječka
»Jadrolinija«
besplatno
je
ustu—
pila
mjesto
na
trajektu
za
kami—
on
šleper,
i
to
na
relaciji
Anco-
na—Zadar—Ancona,
a
naša
je
trgovinska
kuća
»Šibenka«
bes—
platno
dala
kamion
s
vozačem
Josom
Paićem,
da
hranu
i
sani—
tetski
materijal
koji
je
prikupio
herfordski
Crveni
križ
doveze
J.
J.
na
odredište
u
Šibenik.
direktorice
Sve
je
veći
broj
zahtjeva
za
novčanom
pomoći
u
Centru
za
socijalni
rad,
odnosno
na
svim
onim
mjestima
i
službama
koje
organiziraju
pomoć
izbjeglom
stanovništvu
Hrvatske.
Prema
riječima
Centra
Nede
Klarić,
za
pomoć
se
jav-
ljaju
i
izbjeglice,
ali
i
domaćini
koji
su
u
svoje
kuće
primili
iz—
bjeglice.
Kako
sredstava
sva-
kim
danom
nedostaje
sve
više,
pomoć
u
novcu
daje
se
samo
u
najdramatičnijim
slučajevi-
ma.
U
Centru
za
socijalni
rad
organizirano
je,
inače,
cjelod-
nevno
dežurstvo.
Kako
je
u
glavnom
fondu
koji
je
uspostavljen
za
prikup-
ljanje
i
distribuciju
novčanih
sredstava,
Fondu
kralja
Zvoni-
mira,
ponestalo
novca,
to
su
ši—
zaposleni
benski
u
osnovnim
školama
odlučili
izdvojiti
jednodnevnu
zaradu
u
korist
općinskog
Odbora
za
pomoć
izbjeglicama.
Predlože-
no
je
da
već
sada
plate
gotovi-
broj:
nu,
prosvjetari
račun
na
i
to
čija
je
posljedica
tek
stanovita
ko—
ličina
straha
nije
zabilježena
u
sredstvima
javnog
informiranja
premda
je
policija
izvršila
uviđaj
i
nastoji
pronaći
počinitelja.
Četničko-terorističke
bande
potpomognute
tzv.
JNA
vode
os—
vajački
prljavi
rat
protiv
Republike
Hrvatske,
bezočno
se
iz
svih
oruž—
ja
bombardiraju
hrvatski
gradovi
i
sela,
gine
se,
ranjavanja
ima
na
sve
strane,
materijalne
su
štete
\
.
)
goleme.
S
tim
u
usporedbi
dva
34600—743—4148
kod
SDK
Šibe—
nik,
a
u
korist
Izvršnog
vijeća
Skupštine
općine
Sibenik
——
za
Odbor
za
pomoć
političkim
iz—
J.
G.
bjeglicama.
noćna
pucnja
ispaljena
iz
automat—
skog
oružja
u
Murteru
ne
mogu
ni
dobiti
medijski
prostor.
S
tim
u
us-
poredbi
ne,
ali
Kad
su
proljetos
nepoznate
osobe
širom
Murtera
demolirale
šibenik
PRVI
STUPAC
Maslinasfa
propaganda
Sivomaslinasfa
propaganda
sročena
po
predlošku
iz
nekih
bivših
vremena
u
kojima
je
ovaj
narod
doista
vjerovao
u
brat-
stvo
i
jedinstvo,
u
zajedničku
domovinu
i
zajedničku
buduč-
nost,
ne
može
danas
više
biti
djelotvorna,
dapače
samo
kon-
traproduktivna
Sudbina
naroda,
i
Srba
i
Hrva—
ta
u
Hrvatskoj,
u
rukama
je
naro-
da.
Snaga'
kojom
raspolaže
narod
pod
strahom
od
»vrhovništva«
suzbijena
je,
ali
setite
se
snimke
iz
SSSR—a,
upravo
je
narod
svom
žestinom
stao
u
odbranu
svoga
dostojanstva
i
mira
u
svojoj
zemlji.
Pa
zar
narod
Hrvatske
nema
sme-
losti
i
hrabrosti
da
izađe
na
ulice
i
kaže
svom
»vrhovništvu«
dosta
s
torturom
i
strahovladom
dosta
s
prolivenjem
krvi
igubitkom
slo-
bode.
Dok
građani
svoju
snagu
ne
ispoljavaju
u
interesu
mira,
de—
mokratskog
rešenja
i
bezbednosti,
dotle
po
pisanjima
i
nagoveštaji-
ma
»jastrebovi
već
pakuju
kofe—
re.«
Tako
nam
gotovo
svakodnev—
no
putem
telefaks—poruka
priop-
čavaju
»istinu«
o
nama
samima
i
velikodušno
dijele
savjete
do—
brotvori
ove
uništene,
zgažene
i
izmrcvarene
zemlje,
odvažno
se
skrivajući
iza
demagoški
sročene
fOrmule
»Za
bolje
sutra«,
koja
u
prijevodu
nedvosmisleno
kazuje
da
je
riječ
o
kontinuiranoj
psiho—
loško-propagandnoj
raboti
člano—
va
SK
Pokreta
za
Jugoslaviju.
Za
njih
je
baš
sve
jasno
i
jednos-
tavno
hrvatski
narod
koji
ne
zna
koliko
mu
je
loše
treba
prosvi-
jetliti,
staviti
mu
poput
kasete
u
glavu
film
o
»prljavoj
hrvatskoj
vladajućoj
kliki«
koja
svjesno
i
za
račun
vlastita
interesa
sunovraću—
je
narod
u
užase
rata.
Krivo
je,
sa-
mo
i
jedino,
hrvatsko
vrhovništvo,
koje,
eto,
čim
je
shvatilo
da
je
izgu—
bilo
ovu
ratnu
partiju,
temeljito
priprema
bijeg
bez
povratka.
Sivo-
maslinasta
propaganda
sročena
po
predlošku
iz
nekih
bivših
vre—
mena
u
kojima
je
ovaj
narod
dois-
ta
vjerovao
i
u
bratstvo
i
u
jedin—
stvo,
u
zajedničku
domovinu
i
za—
jedničku
budućnost
Jugoslavije,
danas
više
ne
može
biti
djelotvor—
na,
dapače
samo
kontraproduk-
tivna.
Vrijeme
političke
i
nacional—
ne
nepismenosti
sad
je
iza
nas,
a,
pred
nama
nažalost,
strahote
rata,
stradanja
i
užasi,
bratoubila—
štvo
umjesto
bratstva,
mržnja
um-
jesto
ljubavi,
pljačka
i
razbojstvo,
cijepanje
hrvatskog
teritorija
um-
jesto
jedinstva.
Aktualnu
vlast
ovaj
narod
ne
idealizira
niti
je
ka-
ni
činiti
nedodirljivom,
ali
nitko
osim
hrvatskoga
naroda
nema
pravo
da
je
svrgava,
proglašava
izdajničkom,
diktatorskom,
da
je
kiti
atributima
strahovlade.
Nitko
više
nije
slijep,
drugovi
generali,
ovaj
krvavi
rat
vodi
se
na
tlu
Hrvatske,
hrvatska
se
zemlja
po-
kušava
otrgnuti,
prisvojiti,
odcije-
piti.
Nije
li
sva
istina
upravo
u
toj
činjenici
——
Hrvatska
nije
krenula
u
ratni
pohod
na
Srbiju,
već
je
to
učinila
srpska
vojska
u
Hrvatskoj
aktualnom
potpomognuta
i
pobunjenim
srpskom
vlašću
hrvatskim
Srbima.
Hrvatska
se
samo
brani,
a
slobodu
joj
posve
si-
gurno
neće
donijeti
srpski
rezer-
visti
i
generali,
Hrvatska
se
mora
i
može
obraniti
jedino
sama.
Otuž-
no
je,
međutim,
da
će
na
ovim
prostorima
i
sutra
živjeti
oni
koji
su
se
danas
solidarizirali
s
agreso—
rom
i
okupatorom
Hrvatske,
oni
koji
su
ovdje
ponikli,
sve
stekli
i
od
ove
ugrožene
i
danas
negira-
ne
Republike
dobili.
Neki
od
njih
ovih
krvavih
dana
jugoarmijskog
naleta
na
sve
što
je
hrvatsko
sla-
vodobitno
nazivaju
mnoge
Šiben-
čane
i
poručuju
im
kako
su
sretni
»što
naša
JNA
tako
dobro
napre-
duje
jer
svi
ste
vi
ustaše«.
Gdje
će
i
kako
sutra
živjeti
ti
isti
ljudi
koji
danas
žive
među
nama
krijući
svoje
pravo
lice
i
svoju
iskrivljenu
svijest,
glumeći
lojalnost,
a
djelat-
no
rujući
protiv
konačno,
i
vlastite
domovine.
Kritika
i
neslaganje
s
jednom
ideologijom,
strankom
ili
vlašću
je
jedno
gospodo,
a
otvo-
reni
prljavi
rat
i
huškanje
naroda
jednih
na
druge
nešto
posve
dru—
go!
[D.B.)
\
Sve
što
smo
naveli
najvjerojat-
nije
objašnjava,
ali
ne
opravdava
i
atakiranje
na
kuću
Dragutina
Ba-
šića.
Nekome
je
očito
stalo
da
strahote
prljavog
rata
koji
se
vodi
protiv
Hrvatske
dovede
u
još
uvi—
jek,
srećom,
mirni
Murter
do
koje—
ga
rat
stiže
samo
putem
malih
ek-
rana,
radija
i
novina.
Pucnji
u
kuću
Dragutina
Bašića
stoga
su
pucnji
u
Murter
i
Hrvatsku.
O.J.
KOORDINACIJA
OPORBENIH
STRANAKA
Poziv
_
vladajućoj
stranci
te
cjelovitosti
Devet
oporbenih
stranaka
u
šiben—
skoj
općini
(HDS,
HKDS,
HNS,
HSLS,
HSS,
SDPH,
SDSH,
SSH
i
Zelena
akci-
ja
——
Šibenik)
uputilo
je
poziv
vladaju—
ćoj
Hrvatskoj
demokratskoj
zajednici
da
prihvati
ponuđeni
razgovor
sa
svim
oporbenim
strankama
radi
potrebe
ob-
jedinjavanja
svih
demokratskih
strana-
ka
u
sudbonosnim
i
dramatičnim
tre—
nucima
za
Republiku
Hrvatsku.
Radi
očuvanja
suverenosti,
neovisnosti,
te—
i
demokracije,
ritorijalne
čelnici
opozicijskih
stranaka
predlažu
stranci
na
vlasti
da
računa
s
njihovim
ukupnim
potencijalima
u
obrani
općine
i
domovine
Hrvatske,
pa
u
tom
smislu
od
HDZ-a
traže
i
razgovor.
Opozicija
se
zalaže
za
djelotvornu
obranu
opći-
ne
i
uspostavu
pravnog
poretka
na
ci-
zaštitu
jelom
njezinom
teritoriju,
ukupnog
stanovništva
na
ugroženim
područjima
bez
obzira
na
nacionalnu
pripadnost,
kao
i
osiguranje
povratka
izbjeglica
njihovim
kućama.
Nadalje,
u
pozivu
na
razgovor
s
vladajućim
HDZ-om,
oporbeni
čelnici
plediraju
da
se
osiguraju
uvjeti
za
demokratsko
rje—
šenje
problema
i
suživota
hrvatskog
naroda
i
dijelova
srpskog
naroda
koji
živi
u
ovoj
općini,
te
stvaranje
preduv—
jeta
gospodarske
naravni
za
obranu
RH
unapređivanjem
tržišnoga
gospo—
darstva
i
privatnog
vlasništva.
Zahtijeva
demokracije
se
u
svim
segmentima
društva,
posebice
u
funkcioniranju
organa
vlasti
i
javnog
informiranja
te
uspostavljanje
djelot-
\
vorne
suradnje
i
međusobnih
veza
sa
svim
općinama,
okruzima
i
gradovima
koji
priznaju
suverenost
Hrvatske,
nje-
zinu
teritorijalnu
cjelovitost
i
legitimitet
demokratski
izabrane
vlasti,
za
strogo
poštovanje
Ustavom
utvrđenih
ljudskih
prava
i
sloboda
na
najvišoj
evropskoj
civilizacijskoj
razini.
Na
temelju
eventu—
alnog
razgovora
s
čelništvom
općin-
skog
HDZ-a
sve
će
stranke
predložiti
svoj
program
popune
općinske
vlade,
kaže
se
na
kraju
ovog
poziva
vladaju-
ćoj
stranci
upućenog
od
Koordinacije
oporbenih
stranaka
šibenske
općine.
osiguranje
razvoja
(0.
B.)
IBENIK
DANAS
DEŽURNA
LJEKARNA
»CENTRALA«,
Ul.
Borisa
Kidriča
bb
KINO
»20.
APRIL<<
Američki
»SRDAŠCE«
u
19
sati,
a
u
21
sat
američki
»OTPO-
RAN
NA
METKE«
NA
ŠIBENSKIM
PROMETNICAMA
OSNOVNE
ŠKOLE
POSLJEDICE
NAPADA
NA
SKRADINSKOM
ZALEDU
Uglavnom
bez
Vječna
+
Bez
struje
skloništa
guzva
Prilično
prorijeđen
promet
u
gradu
u
posljednje
dva
mjeseca,
izazvan
ratom
u
Šibenskom
zale-
đu,
ali
i
velikim
vrućinama,
jučer
je
nakon
željenoga
i
dugo
oče-
kivanoga
zahlađenja
naglo
živ—
nuo.
Kao
i
uvijek
u
takvim
prilika—
ma,
najveće
su
gužve
oko
Poljane
i
glavnom
prometnicom
u
pravcu
nove
tržnice,
Baldekina
i
željez—
ničke
stanice.
Još
jedna,
najnovija
regulacija
prometa
šibenskim
uli-
cama,
koja
je
neke
pravce
vratila
'
na
prijašnja
stara
pravila,
ništa
bitno
nije
izmijenila.
Sibenik,
ta-
kav
kakav
jest,
bez
ozbiljnijih
za—
hvata,
uvijek
će
biti
usko
grlo
za
sva
prometala
u
gradu.
Č
J.
.
)
Sve
škole
na
području
općine
najhitnije
trebaju
dostaviti
podatke
o
postojanju
ili
nepostojanju
sklo-
ništa
u
svojim
objektima.
Kako
niti
stare,
a
niti
većina
(ako
ne
i
sve!)
no-
vih
osnovnih
škole
nema
planski
štab
građena
i
nadležni
općinski
organi,
na
teme—
lju
prikupljenih
podataka,
odlučit
će
kako
postupiti
i
kako
smjestiti
učenike
u
slučaju
napada.
skloništa,
Krizni
Ove
će
godine
više
posla
biti
i
oko
organiziranja
prijevoza
učeni-
ka,
i
to
ne
samo
zbog
organizacij-
skih
poteškoća
uvjetovanih
ratnim
stanjem
nego
i
zato
što
je
to
jedna
od
najvećih
rashodnih
stavki
u
ško-
lama.
Dosad
je
usluge
prijevoza
obavljao
šibenski
ATP,
no
ubuduće,
ako
budu
konkurentni,
učenike
će
voziti
i
privatnici,
vlasnici
autobusa.
Svaka
je
škola
dužna
razmotriti
po-
nude
i
odlučiti
se
za
najpovoljnije
J.
G.
prijevoznike.
i
telefona
Najnoviji
minobacački
napa—
di
terorističkih
formacija
uzro-
kovali
su
oštećenja
električne
mreže
u
mjestima
s
područja
Skradina,
te
su
tako
bez
struje
ostali
dio
Dubravica,
Rupe,
Laš—
kovica
i
lčevo.
Zbog
nestanka
električne
energije,
iz
telefonske
mreže
je
ispala
centrala
u
Dubravicama,
na
koju
je
vezano
ukupno
400
pretplatnika.
Posljedica
su
toga
prekidi
telefonskih
veza
za
sela
Rupe,
te
Veliku
Glavu.
Zasad
se
još
ne
može
kazati
kad
će
stru-
ja,
a
s
njom
i
telefoni,
ponovno
proraditi.
u
nemirnom
skradin-
skom
području
jer
uvjeti
za
si-
gurno
otklanjanje
kvarovav
ne
postoje.
2.
J.