sglif
-
kaštela
-
solin
35.35.3273.
&
DEFINIRAN
NAČIN
NOVOGODIŠNJEG
UKRAŠAVANJA
GRADA
IZVRŠNO
VIJEĆE
so
SOLIN
Ipak
Zavod
za
SVJETLOST
»
pripremu
ZEMI
'
'Št
|Z
iUVOZA!
Od
15.
prosinca
prvi
put
će
centar
grada
biti,
umjes-
to
skromnim
»parangalimm,
osvijetljen
pravim
deko-
rativnim
elementima
kupljenim
u
SR
Njemačkoj
Split
noću
prigodom
jedne
od
svojih
»fešta«
ali
kada
one
minu
opet
nastupa
mrak
Dok
smo
rarijih
godina
samo
sa
zavišću
promatrali
televizijske
izvješ-
taje
o
lijepo
ukrašenim
i
okićenim
gradovima
u
novogodišenjem
ugođa—
ju,
ove
godine
imat
ćemo
priliku
i
Split
vidjeti
u
ljepšem
svjetlu.
Tako
barem
splitskom
FIS—centru,
,kojemu
je
ove
godine
prvi
put
u
cijelosti
povjeren
posao
prednovogodnšnjeg
uredenja
grada,
stvaranja
ugođaja
s
ljepšim,
blještavijim'i
svečanijim
gradskim
prostorima.
'
silvestarskog
obećavaju
u
Svjetlosni
elementi,
koji
su
jedan
cd
simbola
novogodišnjeg
slavlja,
već
15.
prosinca
zasjat
će
na
ulicama
i
trgovima
u
centru
grada.
Međutim,
ove
godine
to
neće
biti
skromni
»pa-
rangali«
,
kao
ranije,
već
pravi
dekora-
tivni
svjetlosni
elementi
kupljeni
od
zapadnonjemačke
“firme
»Jellito«
iz
Bremena.
Bit
će
to
svijetleće
zvijez-
de,
cvjetovi,
jelke
i
drugi
ukrasi
koji
će
se
naći
na
Narodnom
trgu,
te
u
Marulićevoj,
Bosanskoj,
Šubićevoj,
Lavčevićevoj
ulici
te
u
Ulici
ilegalaca.
istodobno
će
takvi
specijalni
dekora—
tivni
elementi
ukrašavati
i
četiri
kule
Dioklecijanove
palače,
Hrvatsko
na-
rodno
kazalište,
crkvu
Gospe
od
Zdravlja
i
robnu
kuću
»Prima«.
Da
bi
svi
ti
prostori
bili
uljepšani
igrama
svjetla
i
boja,
trebalo
je
izdvojiti
25
ti—
suća
DEM,
koliko
koštaju
ti
elementi.
Dio
te
nove
opreme
već
je
u
Splitu,
a
očekuje
se
da
će
ona
biti
kompleti-
rana
i
postavljena
uz
pomoć
»Elek-
trodalmacije«
kada
za
koji
dan
iz
Nje-
mačke
stignu
ostali
elementi.
te
Potrebno
je
naglasiti
da
će
u
ti-
nanciranju
novogodišnjeg
uređenja
grada
sudjelovati
SiZ
komunalnih
sredstVa'
boravišne
djelatnosti,
takse
Turističkog
saveza
općine.
Os-
tala
sredstva
prikupljena
su
marke—
tinškom
akcijom
u
kojoj
su
četiri
banke
(Splitska
banka,
»Jugobanka«,
Privredna
banka
Zagreb
i
Ljubljanska
banka)
sponzori
dijela
osvjetljenja
grada
u
okviru
kojega
će
se
naći
i
nji—
hove
reklame.
Cijeli
posao
oko
oda-
biranja
pravog
načina
dekoriranja
gradskog
centra
obavio
je
Sektor
za
urban—dizajn,
koji
djeluje
pri
FIS-cen-
tru,
a
rad
je
koordinirala
općinska
ko-
misija
sastavijena
od
predstavnika
komunalaca,
Skupštine
općine,
Tu-
rističkog
saveza
i
OK
SSRNH
Splita.
Za
mališana
je
svakako
najvažnije
to
što
je
na
prostoru
Trga
Republike
već
smješten
luna-park,
primjeren
najmlađem
dječjem
uzrastu,
dok
će
pod
istočnim
arkadama
Prokurativa
biti
štandovi
s
asortimanom
robe
od
igračaka
do
slastica
i
svega
što
bi
logično
trebalo
biti
u
blizini
luna-parka.
Čestitke
će
se
ove
godine
prodavati
isključivo
u
Lavčevićevoj
ulici,
a
uz
pomoć
in-
spekcijskih
službi
pokušat
će
se
spriječiti
neorganizirana
prodaja
po
centru
grada.
smješteni
prodajni
“_
MjKAč|ć
.
Općina
Solin,
nakon
svega,
ipak
bi
trebala
dobiti
vlastiti
Zavod
za
pripre—
mu
građevinskog
zemljišta.
Naime,
Iz-
vršno
vijeće
SO
Solin
na
jučerašnjoj
sjednici
je
utvrdilo
prijedlog
odluke
o
organizaciji
i
djelokrugu
općinskih
organa
uprave,
u
kojoj
je
definiran
na-
čin
osnivanja
zavoda,
te
ga
uputila
op-
ćinskoj
skupštini.
Također
je
uz
ovaj
prijedlog
ranije
postignuta
i
suglasnost
s
Predsjedništvom
Skupštine
općine.
Zavod
za
pripremu
građevinskog
zemljišta,
kako
je
predviđeno,
djelovao
bi
kao
jedan
od
organa
općinske
upra-
ve,
a
radio
bi
po
sistemu
samofinanci-
ranja.
Poslovi
su
mu
na
duži
rok
osigu-
rani
Solin
Klis
i
Jadranske
auto—ceste,
a
budu-
ći
da
je
solinska
radna
jedinica
ZIS—a,
koja
bi
se
transformirala
u
ovaj
zavod,
do
sada
imala
mnogo
bolje
rezultate
izgradnjom
ceste
brze
od
splitske
Pripreme
zemljišta,
treba
očekivati
da
se
dobiju
i
poslovi
izvan
područja
ove
općine.
U
početku
bi
Za-
vod
za
pripremu
zemljišta
općine
Solin
zapošljavao
15
ljudi,
od
kojih
bi
veći
dio
bio
iz
sadašnje
RJ
ZIS—a,
a
manji
iz
pojedinih
općinskih
organa.
U
konač—
noj
varijanti
bilo
bi
20
zaposlenih,
ug-
lavnom
s
visokom
stručnom
spremom.
Ukupni
troškovi
bili
bi
manji
od
sred—
stava
koja
se
za
ovu
namjenu
plaćaju
_
ZIS-u.
inače,
valja
podsjetiti,
ideja
o
csm-_
vanju
ove
institucije
u
Solinu
postoji
već
duže
vrijeme,
a
svojedobno
je
o
njoj
bilo
dosta
polemika
na
Općin-
skoj
skupštini.
Tada
je
ocijenjeno
da
bi
osnivanje
toga
zavoda
bilo
preuranje-
no,
a
do
ovog
novog
opredjeljenja,
iz-
među
ostalog,
došlo
je
i
zbog
ukidanja
GZO
Split.
a.
o.
TJEDNI
FILMSKI
BAROMETAR
»Poljubac
žene-pauka«
»Zora
očajnikac—
ili
u
originalu
»Te-
quila
Sunrise<<
uzbudljiv
triler
o
pri-
jateljima
bivšem
krijumčaru
droge
(lik
tumači
Mel
Gibson)
i
policajcu
(Kurt
Russel),
koji
su
zaljubljeni
u
istu
ženu
(Michelle
Pfeiffer),
prikazivat
će
se
u
kinu
»Centrai«
najvjerojatnije
do
četvrtka.
Zatim
taj
film
režisera
Rober-
ta
Towna,
mijenja
»Poljubac
žene-pau-
ka«.
Riječ
je
o
drami
redatelja
Hectora
Babenca,
gdje
uz
atraktivnu
Soniu
Bra-
go,
naslovni
lik
tumači
William
Hurt,
ko—
ji
je
u
Cannesu
»odnio«
nagradu
za
najbolju
mušku
ulogu.
U
kinu
»Balkan«
do
kraja
tjedna
ig—
ra
pornofilm
»Seks
u
radno
vrijeme«.
|
američka
komedija
»Kakav
otac
takav
sin«
(»Like
Father
Like
Son«)
s
popularnim
Dudleyjem
Moorom
»De—
setka«
u
naslovnoj
ulozi,
nastavlja
gos-
tovanje
u
kinu
»Marjan«.
Reportoar
se
neće
izmijeniti
ni
u
ki—
nu
»Tesia«,
pa
će
se
na
programu
do
kraja
tjedna
naći
»Brdo
smrti-«
režisera
Johna
lrvina.
U
tom
američkom
ratnom
filmu
naslovne
uloge
tumače
Anthony
Barrile,
Don
Cheadle
i
Michael
Dolan.
Art—kino
Muzeja
narodne
revolucije
od
danas
do
13.
prosinca
prika2uje
L
v
dramu
»Roljubac
žene-paukaca.
on
lDUĆE
GODINE
|
u
SPLITU
PREMA
ODLUCI
SO
SPLIT
0
OSOBNOIVI
RADU
Ozokonjeno
»iolureio«
Uz
molbu
za
obavljanje
sporedne
djelatnosti
potrebno
je
priložiti
dokaz
o
kvalifikaciji
i
uvjerenje
o
podmirenim
poreznim
obavezama
Forez
paušalno,
u
četiri
rate
Sklopite
videobrak!
za
sklapanje
U
Zagrebu
prije
nešto
više
od
mje-
sec
dana
otvorena
prva
specijalizirana
agencija
poznanstava
i
braka
u
stilu,
»Mdeokontakt
——
ženid—
ba,
udaja,
druženje
prezentacija
pu-
tem
video
kazeta«.
Sa
sličnim
načinom'
rada
početkom
iduće
goaine
započet
će
raditi
i
splitska
marketing-agencija
»Bauer«.
Naime,
ljudi
koji
žele
sklapati
poznanstva
i
brak
snimaju
se
na
video
traci,
gdje
mogu
pričati
o
sebi
i
o
tom
kakvog
p:.rtnera
žele.
Video
zbližava-
nje,
odnosno
cijena
snimke
u
Zagrebu
iznosi
75
do
125
DEM,
a
u
Splitu,
kako
nam
je
rekla
vlasnica
agencije
svi
zain-
teresirani
za
takav
oblik
upoznavanja
snimke
će
raditi
sami,
a
nakon
kompju-
torske
indicije
i
suptilnije
obrade
poda-
taka
počet
će
traženje
pogodnog
par-
tnera.
Koliko
će
splitska
agencija
pomoći
u
uplovljavanju
u
bračnu
luku
i
kako
će
sve
to
izgledati,
vidjet
ćemo
početkom
iduće
godine.
2
?
Odlukom
Skupštine
općine
Split
0
osobnom
radu,
mogu
se
kao
spo-
redna
zanimanja
obavljati
i
pojedine
zanatske
usluge
održavanja
i
poprava-
ka
građanima.
Uz
molbu
za
obavljanje
ovakvih
djelatnosti
potrebno
je
priložiti
dokaz
o
kvalifikaciji
(ako
je
potrebna
za
obav—
ljanje
određenih
usluga)
te
uvjerenje
Uprave
prihoda
o
podmirenim
porez-
nim
obavezama.
Prilikom
obavljanja
zanatskih
usluga
na
“ovakav
način
po-
rez
se
plaća
paušaino,
u
4
rate,
a
u
te—
kućoj
godini
ukupna
davanja
iznosila
su
između
450.000
i
600.000
dinara.
Dakle,
idealna
prilika
za
sve
»fatureta-
še«
da
legaliziraju
svoj
rad
te
da
ubu—
duće
ne
strepe
od
inspekcije
rada
i
sankcija
koje
idu
uz
takav
prekršaj.
Prema
Odluci
Skupštine
općine
Split
0
osobnom
radu,
kao
sporedna
zanimanja
mogu
se
obavljati
sljedeće
magnetofone,
ZanatSKe
“Sluge'
auto-mehaničarska,
elektromehaničarska
za
rashladne
ure—
đaje,
radio-aparate,
kazetofone,
gra-
mofone,
televizore,
akustične
i
ostale
kućanske
aparate,
preciznomehaničarska
za
popravak
va-
ga,
registar-kasa,
pisaćih
i
šivaćih
stro-
jeva,
popravak
telefonskih
aparata,
au-
to-električarska,
vodoinstalaterska,
in-
stalaterska
za
centralno
grijanje,
insta-
laterska
za
klima-uređaje
i
rashladne
uređaie,
instalaterska
za
plin,
zavariva-
nje,
popravak
antena,
popravak
čama-
ca,
popravak
jedara,
popravak
riboma—
terijala,
poprav'ak
obuće,
stolarska,
po-
pravak
brodskih
motora,
popravak
po-
ljoprivrednih
strojeva
i
alata,
popravak
i
krpanje
odjevnih
predmeta
i
kožne
galanterije,
popravak
i
čišćenje
tepiha,
čišćenje
stana,
popravak
naprava
i
me-
hanizama
na
pogon
snagom
vozača
(bicikli,
triciin
i
invalidska
kolica),
po-
pravak
kućnih
računara
i
videorekorde-
ra,
popravak
brava,
ručnih
mlinaca
za
kavu,
dječjih
kolica
i
igračaka,
popra—
vak
muzičkih
aparata
za
igru,
popravak
i
održavanje
roleta,
popravak
i
održa—
vanje
kioska,
održavanje
staklenih
po-
vršina
(izmjena,
pranje
i
čišćenje),
od-
*
ržavanje
električnih
instalacija,
održa-
vanje
parketa
(brušenje,
lakiranje
i
čiš-
ćenje),
održavanje
kamenih
površina,
održavanje
grobova,
soboslikarska
i
li-
čilačka,
poliranje
namještaja
i
drugih
drvenih
predmeta.
.
Moguće
je
obavljanje
i
drugih
dje—
latnosti
koje,
na
prijedlog
Izvršnog
vije-
ća,
svojim
rješenjem
odredi
Skupština
općine.
Ćukušić,
Gordana
Mustafić,
DOBILE
KĆER:
Senka
Lipotić,
Stanka
Matić,
Nada
Ugrin,
Branka
Strize,
Lidija
Vu-
kasović,
Šinka
Marić,
Kata
Prančević,
Marija
Natalija
Gotovac,
Neda
Mlirević,
Marija
Tešija,
Radmila
Majić,
Vera
Biškić,
Snježana
Črnolo-
gar,
Gordana
Tadić:,
Andreja
Topić,
Jelka
Smiiović,
Dijana
Lozić,
Vedrana
Pršendić,
Milena
Vrlić,
Dijana
Uzelac,
Marina
Caktaš,
Danica
Kujundžić,
Vesna
Vlahović,
Olgica
Mušura,
Ljilja-
na
Hrgović
i
Nediljka
Katić.
DOBILE
SINA:
Meri
Mirošević,
An-
đelka
Bartulović,
Marija
Lozo,
Jela
Vranković,
Branka
Labura,
Smilja
La-
sić,
Dajana
Pejković
(blizanci),
Mira
Škarčić,
Nediljka
Jukić,
Svetlana
Ba—
rišić,
Svetlana
Ivančić,
Ružica
Meter,
Bosa
Radeljić,
Snježana
Karin,
Željka
Govornić,
Ana
Širković,
ivanka
Čulin,
Merica
Kero
i
Jasna
Vidović.
Pomaže
i
»Jadrantekstil«
Akciji
humanosti
i
solidarnosti
s
poro-
dicama
nastradalih
rudara
u
Aleksincu
pri-
družila
se
i
trgovinska
radna
organizacija
»Jadrantekstil«.
Splitski
je
trgovac,
naime,
u
Aleksinac
uputio
sto
milijuna
dinara
kao
pomoć
obiteljima
unesrećenih
rudara
DANI.
LOVAČKE
KUHINJE
u
D.
TOŠIĆ
0.
G.
RESTORANII
»MAK«
oo
ii.12.i989.
lZ
RO
»PARKOVU
NAS,-ADM
Srna
na
lovački
način
Srna
sa
smrikom
i
kobasicom
Veprov
but
»SCHEMBRUN«
Veprov
ragu
na
šumarski
način
Fazan
u
šampanjcu
Fazan
s
ananasom
Patka
na
španjolski
način
'
Patka
s
maslinama
Zec
na
dalmatinski
način
280.000
280.000
260.000
——
240.000
230.000
——
230.000
-
200.000
200.000
320.000
<—
INFORMACIJE
I
REZERVACIJE
NA
TEL.
523-645
RADNO
VRIJEME
OD
li
da
23
SATA
Danao
Došu
|
DOBAR
TEK!
kOtGkS
SPLIT
import
export
tria—li
Kroz
_zrv1cu
do
ceste
Jedna
od
novih
akcija
koju
je
provela
radna
organizacija
»Parkovi
i
nasadk
jest
odstranjivanje
starih
i
neuglednih
»zelenih
ograda-«,
te
sađenje
novih
(startale
se
u
Ulici
žrtava
fašizma).
Na
ovu
akciju,
prema
riječi—
ma
Ive
Barbarića,
direktora
radne
organiza-
cije,
odlučilo
se
sjedne
strane
zbog
smanje-
ne
biološke
funkcije
starih
živica,
a
s
druge
bi
strane
ona
mogla
poslužiti
kao
prevencija,
odnosno
kao
oblik
zaštite
pješaka.
Naime,
kako
visina
starih
živica
prelazi
visinu
od
60
centimetara,
a
pješaci
su
_
da
bi
poštedili
svoje
tabane
od
viška
prijeđenih
koraka
lomili
grane
i_
grančice
živica
i
stvarali
bezbroj
umjetnih
prolaza
i
izlaza
na
cestu.
Prema
novim
planovima,
visina
živica
neće
prelaziti
50
centimetara.
S
obzirom
na
to
da
su
i
navoposađene
»biljčice«
prepuštene
na
»milost«
i
»nemislosh
prolaznicima.
pa
čak
i
automobilima
(primjer
u
»betonskom«
na—
selju
Pujanke),
možda
bi
trebalo
više
povesti
računa
o
odnosu
prema
zelenim
površina-
2.
B.
ma.
SPLIT
DANAS
DEŽURNA
LJEKARNA
|
L
»MARJANu,
Klaićeva
poljana
2
KINA
Muzej
narodne
revolucije
——
»POLJU-
BAC
ŽENE-PAUKA«,
argentinski
film
u
17.30
i
20
sati
»CENTRAL«
»ZORA
OČAJNIKA«,
američki
film
u
16.30,
18.45
i
21
sat
»BALKAN«
»SEKS
Ur
RADNO
VRI—
JEME«,
američki
film
u
17,
19
i
21
sat
»MARJAN«
»KAKAV
OTAC
TA—
KAV
SlNcé,
američki
film
u
17,
19
i
21
sat
»TESLA«
»BRDO
SMRTI<<,
američki
_film
u
17,
19
i
21
sat
—--
»BRDO
MATINEJA
>>MARJAN<<
“,
SMRTlu,
američki
film
u
10
sati
Kino
Doma
JNA
—-
»ČUDESNA
DJE-
VOJKAu,
američki
film
u
16.30,
18.30
i
20.30
sati
KAZALIŠTE
]
Hrvatsko
narodno
kazalište
E.
de
Filippo:
»SJORA
FILE«
(slobodna
pro-
daja
ulaznica)
u
19.30
sati
Kazalište
mornari-<
»PO-
ŠTARSKA
BAJKAu
u
16.30
i
17.30
sati
u
»R.
Orlić«
Kazalište
lutaka
»Pionir«
»ZLOČES—
Tl
LUTAK«
u
9.30
sati
(za
vrtiće)
»Titovi
-
,
KONCERTI
»Dalmacijakoncertu,
Split
Solistički
koncert:
Jadranka
Garin,
klavir
(Split),
početak
u
19.30
sati
u
Koncertnoj
dvo—
rani,
Trg
Republike
1/1
IZLOEE
izložba
»Pingvinu
Galerija
slika:
i
skulptura
Ferdinanda
K'Jimera
i
Matka
Mijića
Galerija
»Štambuk«
ba
slika
Dejana
Bogdanovića
Kate—galerija
»Art«
——
izložba
slika
An—
tuna
Mateša
Prodajna
izlož—