tako.
Mjenjačnice
još
uvijek
muči
dobro
znani,
a
čini
se
za
sada
i
neizlječivi
»sindrom
Sizifova
posla«.
Riječ
je
o
kroničnoj
nestašici
novčanica
ve—
ćih
apoenskih
vrijednosti,
a
čiji
je
du—
govremeni
krivac
previsoka
inflacija,
ali
i
neadekvatna
emisiona
politika
Narodne
banke
Jugoslavije.
Nerijetko
upravo
iz
toga
proizlazi
najveći
dio
problema
i
neugodnosti
koje
službenici
mjenjačnica
doživlja—
vaju.
Naime,
dešava
se
da
poneki
strani
gost,
revoltiran
zbog
velike
pa-
pirne
mase
novca,
čije
su
novčanice
smiješno
male
vrijednosti,
u
pravom
smislu
riječi
izgubi
kontrolu
nad
živ—
cima.
A
vodeći
se
poznatom
turistič—
.
kom
maksimom
»gost
je
uvijek
u
pra—
vu«
i
poznavajući
cijeli
problem
ni-
smo
sigurni
da
li
takvim
gostima
ima—
mo
uopće
pravo
zamjeriti.
A.
POPOVIĆ
Kriteriji
protiv
lijenosti
.
Oko
tisuću
studenata
koliko
se
očekuje
da
će
se
do
kraja
srpnja
prija-
viti
na
natječaj
za
stjecanje
statusa
stanara
jednog
od
tri
splitska
studen-
tska
doma
ove
godine
rangirat
će
se
prema
novoutvrdenim
kriterijima
koje
je
još
u
siječnju
ustanovio
Savez
obrazovanja
SIZ—ova
Hrvatske.
usmjerenog
Prema
tim
kriterijima,
čija
je
novina
zapravo
u
davanju
prioriteta
uspjehu,
a
ne
socijalnom
statusu
što
je
bio
do-
sadašnji
slučaj
,
pravo
smještaja
u
do—
mu
direktno
će
ostvariti
oni
polaznici—
-redovni
studenti
koji
imaju
prosjek
ocjena
iznad
4,49,
zatim
kandidati
koji
imaju
sklopljen
ugovorni
odnos
0
me-
đusobnim
pravima
i
obvezama
s
orga-
nizacijom
udruženog
rada
i
uz
uvjet
da
zaključen
dotična
rada
ugovor
o
s
R0
»Studentski
centar«
Split.
lsto
pravo
prema
spomenutim
kriterijima
ćeostvariti
i
polaznici—redovni
studenti
bez
oba
roditelja,
a
-i
zaposleni
na
ta—
organizacija
slobodnoj
ima
razmjeni
kultetu
u
svojstvu
pripravnika—postdip—
lomanta.
Svi
ostali
će
se
bodovnim
po—
stupkom
rangirati
do
rednog
broja
575,
koliki
je
zapravo
smještajni
kapa-
citet
triju
splitskih
studentskih
domo—
va.
Prema
riječima
Nikše
Ordulja,
ru—
kovodioca
RJ
»Studentski
domovi«
SC
Split,
novi
kriteriji
su
sa
sobom
donijeli
niz
prednosti.
Među
ostalim,
jedna
od
najvažnijih
je
eliminacija
onih
studena—
ta
koji
su
u
domovima
poznati
kao
sta-
rosjedioci,
ili
drugačije
rečeno,
oni
koji
vodeći
se
maksimom
»nauka
nije
zec.
neće
pobjeći«,
umjesto
da
žive
u
do—
mu,
da
bi
bili
na
fakultetu,
oni
su,
izgle-
da,
na
fakultetu
da
bi
živjeli
u
domu.
Radi
takvih
dom
ispada
socijalna
usta—
nova,
a
što
zapravo
nije
razlog
njegova
očigledan
postojanja.
i
utoliko
što
novi
kriteriji
sada
omogu-
ćavaju
da
u
studentski
dodm
budu
pri—
mljeni
i
oni
studenti
koji
nisu
socijalno
lošijeg
položaja,
a
imaju
dobar
uspjeh.
A.
P.
Napredak
je
PREDSJEDNIŠTVO
OK
SSRNH
SOLIN
o
opé'nl
z
-
irezveno
O
stavovima
Odbora
za
razvoj
zagorskog
dijela
GZO
e
i
na
jučer
održanoj
sjednici
Predsjedništva
OK
SSRNH
Solin.
Kratak
bi
rezime
glasio:
buduće
diskusi-
je
o
tom
pitanju
treba
voditi
u
mjesnim
zajednicama"
mjesnim
konferencijama
Socijalističkoga
saveza,
a
ne
s
neformalnim
grupama
i
pojedincima.
Shodno
to-
mu,
ako
se
pokaže
potrebnim,
vodit
će
se
i
političke
akcije,
a
o
čitavom
problemu
valja
:aspraviti
trezveno.
Inače,
čitavu
raspravu
koja
nije
bila
predviđena
dnevnim
redom,
potaklo
je
pitanje
Petra
Penovića,
de-
tinja,
koji
je
podsjetio
na
stavove
Koordi-
legata
iz
Pos
nacionog
odbora
zagorskih
mjesnih
zajednica
iz
vre-
mena
transformacije
bivše
općine
Split."
Tada
se,
nai-
me,
na
rečenu
transformaciju
pristan
samo
uz
uvjet
postojanja
Gradske
zajednice
općina
kao
garanta
raz-
voja,
pa
se,
s
obzirom
na
najave
rasformiranja
GZO-a,
javljaju
i
bojazni
za
buduće
perspektive
Zagore.
Pored
je
kako
u
minule
tri
godine
u
sam
Solin
toga,
rečeno
nije
utrošeno
ni
dinara
više
nego
u
zagorski
dio
ove
općine,
a
indikativnim
je
ocijenjeno
da
se
spomenuti
Odbor
nije
sastajao
ni
oglašavao
u
minule
tri
godine.
D.
D.
JUČER
u
POGONIMA
»MLJEKARE«
CRVENI
KRIŽ
SPLITA
Novi
sladoled
U
pogonima
splitske
»Mljekare«
započela
je
jučer
proizvodnja
nove
vrste
slado—
leda
pod
nazivom
»limbo«.
Riječ
je,
zapravo
o
čokoladom
»poboljšanom«
voćnom
krem—sladoledu
koji
se
inače
i
prije
proizvodio
u
»Mljekariu.
Sada
se,
naime,
tim
sla—
doledima
dodaje
čokoladni
preljev,
a
na
inicijativu
tehnologa
iz
»Mljekareu.
»Limbw
će
stoga
umjesto
dvobojnoga
dobiti
trobojni
izgled
krema,
jagoda
(ili
naranča)
i
čokolada.
U
»Mljekari«
još
nisu
odredili
proizvođačku
cijenu,
što
će
se
najvjerojatni-
je
dogoditi
nakon
dogovora
sa
zagrebačkim
»Ledomu,
koji
je
sugerirao
dizajn
i
etike—
tu
za
»limbau.
Za
sada
se
pak
planira
da
će
do
kraja
sezone
u
prodaju
otići
oko
milijun
korrada
0.
G.
»Iimba«,
a
prodavat
će
se
možda
već
ovih
dana.
125
boca
krvi
Akcija
dobrovoljnog
davanja
krvi
održat
će
se
danas
u
čast
125-godišnjice
postoja-
nja
svjetske
humanitarne
organizacije
Crve-
nog
križa.
Planirano
je
da
se
skupi
125
boca
dragocjene
crvene
tekućine,
a
svi
splitski
klubovi
DDK
dužni
su
uputiti
svoje
članove
u
Društveni
dom
»Ivan
Lučić
Lavčevič<<
u
Ka—
vanjinovoj
5,
gdje
će
se
akcija
održati.
inače,
u
protekla
tri
mjeseca
splitski
do-
brovoljci
osigurali
su
oko
2200
boca
»crve-
nog
zlata«,
a
u
Splitu
upravo
boravi
i
grupa
od
tridesetak
poljskih
davalaca
kao
gosti
l.
Ks.
Općinske
organizacije
Crvenog
križa.
NA
SPLITSKIM
FAKULTETIMA
Počeo
drugi
upisni
krug
'
splitskim
Završenim
srednjoškolcima
koji
se
još
nisu
upisali
ovih
dana
predstoji
drugi
upisni
krug
na
više
splitskih
fa—
kulteta.
Izbor
im
je,
istina,
ograničen
jer
su
sva
slobodna
mjesta
na
takozva-
studijima
nim
atraktivnijim
medicine,
prava
i
ekonomije
po—
punjena
već
u
prvom
krugu
početkom
ovog
mjeseca,
ali
šanse,
ipak,
postoje.
Jučer
su
tako
održani
kvalifikacijski
is-
piti,
drugi
po
redu,
na
Građevinskom
fakultetu,
gdje
su
u
prvoj
upisnoj
»run-
di«
ostala
22
slobodna
mjesta
na
sed-
mom
stupnju
i
38
na
šestom
stupnju
studija.
Velika
je
vjerojatnost
da
će
se
na
toj
splitskoj
visokoškolskoj
ustano—
vi
održati
još
jedan
upisni
krug
u
rujnu,
što
će
ovisiti
o
predstojećim
upisima.
Drugi
kvalifikacijski
ispiti
na
Pomor—
skom
fakultetu
održat
će
se
21.
srpnja,
a
slobodnih
mjesta
ima
za
najtičare
(30)
i
brodostrojare
(20).
elektrotehnike,
Nakon
kvalifikacijskih
ispita
u
dru-
gom
roku,
održanih
prekjučer
na
Fa-
kultetu
i
brodogradnje,
šanse,
najvjerojatnije,
još
postoje
na
strojarskom
usmjere-
nju,
ali
konačnih
podataka
nema
dok
ne
produ
upisi.
strojarstva
_
Na
Tehnološkom
fakultetu
također
predstoji
novi
upisni
krug,
a
nepopu-
njenih
mjesta
ima
na
svim
smjerovima.
B.
J.
O.