D“
L
,
AC]
rs“
080
D
'OŽLASILO
lEDlNSTVENOIG
NARODNO
.
OSLOBODILA'ČKOG“FRONTA
DALMACHE
.
God!".
.
SPLIT,
5.
sijecnja
1945
Borjxoz
CRNA
GORA
JB
SLOBODNA
'
Odluke
Predsjedništva
AVNOJ-a'
Slobođarski
crnogorski
na,
/
rod.
a
s
njime
i
svi
naši
na-
rodi,
dočekali
su
ovih
dana
radosnu
vijest,
da
je
čitava
aCrna
Gora
potpuno
očišćena
ind
okupatora
i
njegovih
slu-
gu.
Jedan
za
drugim
padali
su
u
ruke
naroda
mučenički
gradovi
Crne
Gore,
koje
su
zauzimale
slavne
crnogorske
brigade
uz
pomoć
ostalih
je-
dinica
Narodno-oslobodilačke
vojske
Jugoslavije
kao
i
je-
diniea
Narodno-oslobodilačke
.vojske
Albanije.,
couooonskm
ANTIFAŠiSIIĆKOJ
sxuršmu
NARODNOGA
osimoesNJA
POLOŽAJ
lliiest
da
je
*unačkome
crnogorskom
narodu,
nakon
tolikih
žrtava
i
sinulo
sunce
slobode,
narod
samoprijegorne
borbe,
Dalmacije
primio
'e
s
velikom
radošću.
Cestita'uei
vam
na
konačnome
oslobodleniu
od
krvavoga
.lašistlćkou
iarma
upućujemo
vam
naše
tople
pozdrave
u
želji
da
čvrsto
ugedinjeni
s
ostalim
narodima
Jugoslavije
što
prije
dotućemo
i'protieramo
okupatora
iz
naše
domovine
|
na
novim
temeljima
izgredima
našu
bratsku
zajednicu
naroda,
=-
demukratsku
lederativnu
Jugoslaviju.
o
odlikovanjima
Predsjedništvo
Antifašističko-
ga
vijeća
narodnoga
oslobođenja
Jugoslavije,
naprijedlog
Vrhov-
noga
komandanta
NOV
i
POJ,
maršala
Jugoslavije
Josipa
Bro-
zar-Tita
odlučuje
da
se
za
umješnost
u
koman-
dovanju
i
pri
tom
ispoljenu
hra-
brost
odlikuju
General-lajtnant
Aleksandar
Ranković;
general-lajtnan-t
Sre-
ten
general-lajtnant
Milovan
Djilas;
general-la_jtnant
Arso
Jovanović.
Žujowć;
Sekretar,
Rodoljub
Čolaković,
a.
r.
Predsjednik,
Dr.
[.
Ribar,
u.
r.
s
Predajcedništvo
Antifašistič-
koga
vijeća
narodnoga
oslobođe—
nja
Jugoslavxje
na
prijedlog
Vr—
hovnogn
komandanta
NOV
i
POJ,
maršala
Jugoslavije
Josi-
pa
Broza—Tita
,
_
_
odlučuje
da
se
za
učvršćivanje
oružanoga
bratstva
između
SSSR—a
i
Jugo-
slavije
borbi
protiv
zajednič-
koga
neprijatelja.
'
hitlerovske
Njemačke,
odlikuju
,
ORDENOM
PARTIZANSKE
ZVIJEZDE
[.
REDA;
GeneraLlajtnanit
."
Aleksandar
'
Semionovič
_Gundurov;
gal-dii.
ski
pukovnik
Valentin
Vladimi-
rovič
Močalov.
ORDENOM
BRATSTVAl
I
JEDINSTVA:
Ana
Gavrilovnn
Nazorova.
Sekretal',
Rodoljub
Čolaković,
0.
r.
Predsjednik,
Dr.
[.
Ribar,
s.
r.
s
ORDENOM
BRATSTVII
.
[
JEDINSTVA:
1.
Filip
Lukaš;
2,
Stjepan
PN!»
čić;
3.
Tuna
Babić;
4
Dane
Šk..
rica;
5.
Nikola
Sikirica;
0.
Stan-'
ko
Škare;
7.
Florijan
Sučić;
&_
Ivan
Kuzmić;
9.
Dr.
Jakov
Gil-'
ga,-ić;
10.
Mato
Sorić;
11.
Tomo
Gaži;
12.
Petar
Fiolić;
13,
Juraj
Antolić;
14.
Franjo
Borić;
15.
Lo-
vro
Kranjec;
16.
Tomo
Cikovlđ
i
17.
Djuro
Belaj.
Sequar,
Rodoiub
Čolaković,
u,
r.
,-
Predsjednik.
'}
Dr.
I.
Ribar,
i.
a
Q
"
Predsjedništvo
Antifašističko!
ga
vijeća
narodnoga
oslobođe-
nja
Jugoslavije,
na
prijedlog
Vl-
hovnoga
komandanta
NOV
|
POJ.
maršala
Jugoslavije
Josipa
'
Broza-Tih
'
odlučuje
_
'
da
se
za
zasluge
«
Narodno"-
oslobodilačkoj
borbi
i
pri
to-
ispoljenu
hrabrost
odlikuju
',
ORDENOM
PARTIZANSKU
ZVIJEZDE
!.
REDAe
||
General-major
Božidar
MI..
slarić,
l
ORDENOM
PARTIZANSKE.
ZVIJEZDE
n,
REDU.
\—
Velimir
Vlahović
i
Drngutll
Djurdjev.
Sekretar.
'
Rodoljub
Čolaković.
:.
r.
}
Predsjednik.
\
Dr.
I.
Ribar,
..
&
.
'
lj
Predsjedništvo
Antifašističko":
ga
vijeću
narodnoga
oslobode-
nia
Jugoslavije,
na
prijedlog
Vr-
-
hovnoga
komandanta
NOV
|
POJ.
maršala
Jugoslavije
Josipi
Broza-Tita
!
'
Predsjedništvo
Antifašističko-
ga
vijeća
narodnoga
oslobode-'
nia
Jugoslavije.
na
prijedlog
Vr-
hovnoga
komandanta
NOV
!
POJ,
maršala
Jugoslavije
Josipa
Broza-Tita
/
odlučuje
.
da
se
za
zasluge
na
učvršćean
bratstva
naših
naroda
u
laella
ništvu
u
Sjedinjenim
Američkim
Državama
odlikuju
\
Odlučuje
ORDENOM
BRATSTVR
1,-
da
Se
za
zasluge
u
Narodno-
oslobodilačkoj
borbi
i
učvršći-
vanie
bratstva
i
jedinstva
naro-
da
Jugoslavije
odlikuju
ORDENOM
NARODNOGA
OSLOBODJENJA
[.
REDA:
l.
Franjo
Gaži
i
2.
Pavao
Kr-
I
JEDINSTVA:
"Y
Žarko
Bunčić.
Etbin
Kristali.
Toni
Majnarić.
Mirko
Marku
vić
i
Edo
Jardas.
l.
Sekretar.
Rodoljub
Čolaković.
5,
r_
'
Preds
iednlk,
Dr.
!.
Ribar,
s.
?.
U
ISTOČNOJ
BOSNI
odbije-
ni
su
ispadi
Nijemaca
iz
Bije-
[jine
i
Brezova
Polja.
Ubijeno
je
50,
a
zarobljeno
su
22
Ni-
jemca.
Na
odsjeku
Celića'
ne-
prijatelj
pojačanja
iz
dovlači
Brčkoga.
U
DOLINI
BOSNE
produža-
vaju
se
uporne
ll
žestoke
borbe
na
širokome
frontu
.u
pravcu
Travnika
Nijemci
vlače
pojačanja.
stalno
do-
Čelo
glavnine
neprijateljske
kolone
prisiljeno
-
je
na
pavlačenie
uz
velike
gu-
bitke
uslijed
snažnih
bočnih
na-
padaju
naš-ih
jedinica.
Naše
tru—
pe
uspješno
zadržavaju
jaki
ne-
prijateljski
pritisak
na
svim
os-
talim
pomoćnim
pravcima
napa-
daju.
U
Hrvatskoj,
na
sektoru
sje-
dvo-
-verno
od
Bihaća.
poslije
dnevnih
ht'lwbi.
oslobodjena
mjesta
Magazine,
lančić.
Turijat
l
su
Rezultati
jednogodišnje
borbe
na
V
Hrvatske
Organ
Glavnoga
štaba
Hr-
vatske,
»Narodni
vojnik<<,
objavio
je
rezultate
koje
su
postigle
hrvatske
jedinice
u
protekloj
godini.
»
Kroz
godinu
dana
ubijena
su.
ranjena
i
zarobljena
502
ra,
6,400000
puščanih
meta-
ka,
12.700
ručnih
bombi,
712
hiljada
759
kg.
eksploziva.
5
aviona..
54
tanka,
6
oklopnih
automobila,
332
motorna
vo-
zila,
254
bicikle,
1.114
konja,
249
kola,
119
“radio-stanica
i
bacača,
neprijateljska
ol'ieira
i
121
hiljada
435
podol'ieira
i
voj-
nika.
Zaplijenjena
su
354
to-
pa.
12.463
granate,
264
teška
bacača,
17
lakih
10
hiljada
4337
mina,
6
protivu-
kolskih
mitraljeza.
18
proti-
vuavionskih
mitraljeza.
2hi-
ljade
428
teških
i
lakih
mi-
traljeza.
579
'puškomitralje-
za.
29
protivu'kolskih
pušaka.
27.081
pušaka,
681
revolve-
mnogo
drugoga
ratnog
ma-
terijala.
Pored
toga
zaplije-_
njena
su
1
naoružani
brod
i
7
ribarskih
52
jedrenjaka.
brodova.
Uništena
su
424
km.
željez-
ničke
pruge,
a
na
11.853
mjesta
prekinuta
je
željez-
nička
linija.
Porušeno
je
259
mostova
i
18
željezničkih
sta.
nica.
33'skrotniee.
27510120-
motiva,
1.039
vagona,
a
uni-
šteno
je
26
aviona,
34
oklop-.
na
automobila,
1.310
motor-.
nih
vozila.
498
konja,
160
koq
la,
16
topova,
5
teških
baca-i
ča,
6
mitraljeza,
17.705
m.
Šiq
na,
102
buke-ra,
1.075
telefon—
skih
i
telegrafskih
stupova.
124
vagona
različitoga
rat-
nog
materijala.
1
transportni
vlak
s
materijalom.
6
maga—
zina
s
municijom.
429.000
|.
benzina,
154
vagona
nafte,
1,107.000
avionskih
bombi
]
drugo.
Pored
toga
potoplieu
je
jedan
borbeni
čamac.
10
jedrenjaka,
17
manjih
šlep!)—
va.
1
motorni
jedrenjak,
15
brodova
i
1
torpiljer.
_
(Tanjugl
raditi.
U
Narodnome
kazali-
narodne
pravde.
Crnogorski
DELASNI
N00
DALMACIJE
ORDENOM
PARTIZAVNSKE
ZVIJEZDE
[.
REDA:
*
Kroz
ove
4
godine
domo-
štu
gdje
se
sada
prikazuje
vinskoga
rata
Crna
Gora
je
prošla
svoj
težak
i
slavan
put.
Ona
se
među
prvima
di-
gla
na
ustanak
u
srpnju
1941.
god.,
pokazujući
time
put
0.
dobođenja
svim
našim
naro-
ilirna._0na
je
Narodno-oslo-
bodilačkoj
vojsci
Jugoslavi-
Ee
dala
crnogorske
brigade,
koje
suprošle
kroz
teške
i
krvave
bojeve,
lijući
krv
za
slobodu,
bratstvoije-
slavne
drama
Leonova
»Najezda«,
započeo
je
novi
Leonida
kazališni
život.
Prilikom
svo-
ga
povlačenja
Nijemei'su
ja-
ko
oštetili
Danilovgrad
i
Podgoricu.
Fašistički
su
raz-
stove
i
sve
važne
zgrade
u
gradu.
Sva
ta
njemačka
raz-
bojstva
ne
će
zaustaviti
slo-
bodarski
crnoga
rski
narod
da
korakne
velikim
putem
ob-
\
dinstvo
svih
naših
naroda.
nove
svoje
zemlje.
Posljednjim
njemačkim
kamionima
pobjegao
je
i
ve-
lik
broj
“narodnih
izdajica.
Nekoliko
ih
je
palo
u
ruke
će
narod
znati
suditi
onima,
koji
su
htjeli
da
ga
uvuku
u
fašistička
kola.
On
će
izreći
pravednu
osudu
nad
onima,
koji
su
potpirivali
bratoubi-
lački
rat
u
korist
okupatora,
počinivši
nad
svojim
narodom
Crna
Gora
je
slobodna.
Svi
narodi
federativne
Jugosla-
vije
raduju
se
zajedno
sa
crnogorskim
narodom
čiji
su
sinovi
lili
krv
ne
samo
za
slobodu
(“me
Gore
već
i
za
slobodu
svih
naših
naroda.
Oslobođenje
Crne
Gore
je
naroda
Jugo.
pobjeda
svih
Slavije.
'
bojnici
digli
u
zrak
sve
mo-
najsramniju
izdaju.
«tulumuluInuunllililiiuluum|||mnmuulnuuunnnunlllnuulunuiniuuulmllunllnlluznnl
SNADIRUĆI
PREMA
LAPCU-
'
"nun—__
Naše
su
jedinice,.
oslobodile
»
Dollune
i
Dobro
Sele
SJEVERNO
oo
BIHAĆA
fNE
PRIJATELJ
EZ
VAGANCA,
IZACIĆA.
TU
RIJE
JE
PROTJERAN
[
VRSTE
=...
ŽESTOKE
BORBE
KOD
TRAVNIKA
BEOGRAD,
4.
I.
(Tuning).
--
U
izvještaju.
Vrhovnoga
štaba
NOV
i
PO
Jugoslavije
za
3.
_si-
ječnja
javlja
se:
U
SRIJEMU
na
odsjeku
Oto-
ka
odbijen
je
jak
neprijateljski
protivunapadaj
potpomognut
tan-
kovima.
Naša
je
avijacija
uče-
stvovala
u
ovim
borbama
i
uni-
štila
2
tanka,
17
kamiona,
15
kola
i
50
neprijateljskih
vojnika
i
oficira.
'
U
SLAVONIJI
je
uspješno
odi-"jeno
nekoliko
lokalnih
ispa-
da
neprijatelja.
Zapaljena
su
2
neprijateljska
kamiona.
U
PODRAVINI
je
neprija-
telj
pokušao
da
jakim
snagama
prodre
sa
pravca
G
jurgjevca
na
oslobodjeni
teritorij
prema
Viro-
vitlci.
Trsta.
Ukupni
gubici
neprijate.
lje
iznose
preko
300
mrtvih
i
30
zarobljen-h
Nijemach
::
stasa.
Zaplijenjena
su
3
teška
i
4
laka.
bacača,
2
haubice.
30
automat-
skih
oružja,
velik
broj
pušaka
i.
drugi
ratni
materijal.
U
DOLINl
UNE;
nakon
žes-
tokih
borbi.
oslobodile
su
naše
jedinice.
nadirući
prema
Lapcu.
Dol
jane
'
Dobro
Selo.
Neprija-
telj
dovlači
pojačanja
iz
Bihaća.
Uništena
su
2
neprijateljska
tan-'
ka
i
više
kamiona.
NA
SKETORU
ŽUMBERKA
a-ubijeno
je
35
gestapovaca.
Za-
_
plijenjenn
su
2
kamiona
i
1
put-
nički
automobil.
Porušena
je
že-
ljeznička
pruga
izmedju
Kar-
_
lovca
i
Ozl
ia.
ce.
Crnogorske
brigade
borile
su
se
u
svim
krajevima
naše
zemlje.
noseći
visoko
zastavu
borbe
za
slobodu
protiv
oku-
patora
i'
narodnih
izroda.
Kroz
ovuborbu
crnogorski
je
narod
izgradio
svoju
na.-..
rodnu
vlast
na
čelu
sa“
Ze-
.
maljskim
antifašističkim
vi-
jećem
narodnoga
oslobođenja
Crne
Gore
i
Boke,
ostvariv—
ši
time
kroz
borbu
prvi
put
svoju
slobodu
u
novoj
demo.
kratskoj.
iederativnoj
Jugo-
slaviji.
,
Crnom
Gorom
prošlo
je
ne-
koliko
velikih
okupatorskih
&
izdajničkih
ofenziva,
ali
0-
ne
nisu
mogle
ugušiti
težnju
*
njenoga
naroda
za
oslobode-
mjem.
Fašistički
barbari
ne.
milo
su
haračili
polCrnoj
Go-
ri.
Oni
su
pretvorili
5.000
kn-
ću
i
bezbroj
gospodarstavau
ruševine.
Na
hiljade
sinova
i
kćeri
Crne
Gore
bili
su
po-
klani
ili
odvedeni
u
interna-
ciju.
Opustošena
Crna
Gora
da-
nas
gladuje,
ali
ona
uSprk-os
tome
daje
dobrovoljno
i
po-
sljednje
što
ima
svjojoj
voj-
sei
govoreći:
»Glavno
je
da.
istjeramo
okupatora
i
oslo-
bodimo
našu
zemlju«.
Doživ-
ljujući
dane
nslobođenja
ona
"daje
nove
borce
Narodno-
vojsci,
Dslobodilačkoj
koji
polaze
u
boj
za
oslobođenje
ostalih
krajeva
naše
zemlje
"od
okupatora.
Danas
je
Crna
Gora.
kao
i
bstali
krajevi
naše
domovi-
ne
koji
su
oslobođeni,
pošla
na
put
obnove
i
izgradnje
onoga
što
je
okupator
popa.
lio
i
porušio.
Rad
na
obnovi
obuhvatio
je
sav
privredni.
kulturni
život.
;Glavni
grad
Crne
Gore
—-—
Detinje.
koji
je
ugledao
svo-
jin
slobodu
bez
ozbilinih
ra,
zaranja,
počeo
je
naglo
nor-
.Inalizirati
_
život.
Električna
centrala
je
brzo
osposobljena
radio,
stanica
je
otpočelal
socijalni
i